موضوعات = آموزش و تدریس
گامی برای اعتباربخشی الگوی پذیرش و استفاده از فناوری دیجیتال توسط معلمان

دوره 10، شماره 3، مهر 1401، صفحه 80-61

بخشعلی نجف زاده؛ عیسی برقی؛ ابوالفضل قاسم زاده


نقش سواد برنامه‌ریزی درسی در عملکرد شغلی معلمان با میانجی‌گری جهت‌گیری تدریس

دوره 10، شماره 2، تیر 1401، صفحه 60-39

سحر تقی پور؛ ابراهیم صالحی عمران؛ میمنت عابدینی بلترک


شناسایی مؤلفه‌های توسعه فرهنگ پژوهش در مدارس ابتدایی: مطالعه‌ای با رویکرد پدیدارشناسی

دوره 10، شماره 2، تیر 1401، صفحه 87-61

پروین رزمجوئی؛ رضا زارعی؛ نادر شهامت؛ مسلم صالحی


تجارب زیسته معلمان از تدریس در کلاس‌های چندپایه

دوره 10، شماره 2، تیر 1401، صفحه 143-112

تقی زوار؛ صیاد عبدالهی اصل؛ پروین بهاری؛ واقف دلخوش


مدل کیفی و داده بنیاد از توسعه استعداد آموزگاران (مطالعه موردی: معلمان دوره ابتدایی شهر اردبیل)

دوره 10، شماره 2، تیر 1401، صفحه 169-144

حسن باشکوه اجیرلو؛ عادل زاهد بابلان؛ تقی اکبری؛ علی خالق خواه


استخراج رهنمودها و معیارهای تخصصی در طراحی و تولید ابزار و تجهیزات آموزشی جهت یادگیری

دوره 10، شماره 2، تیر 1401، صفحه 243-218

حجت دهقان زاده؛ اسماعیل عظیمی؛ محمود مهرمحمدی


واکاوی تجارب زیسته والدین از تدریس در فضای مجازی (مطالعه پدیدارشناسی)

دوره 10، شماره 2، تیر 1401، صفحه 294-274

سید جمال بارخدا؛ پردیس کرمی


الگوی مشارکت والدین در فرایند آموزش مجازی مدراس ابتدایی: مطالعه کیفی در دوران همه‌گیری کووید-19

دوره 10، شماره 2، تیر 1401، صفحه 272-244

اکرم جعفر زاده؛ مرتضی طاهری؛ محمود ابوالقاسمی؛ عباس عباس‌پور


عوامل مؤثر بر حواس پرتی دیجیتال دانشجویان در یادگیری الکترونیکی ایام کووید 19

دوره 10، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 24-1

https://www.doi.org/10.34785/J012.2022.001

محمدعلی رستمی نژاد؛ حسن ضابط؛ علی اکبر عجم؛ نرگس صادقی


اهداف، روش ها و محتوای تدریس هنر مبتنی بر مفهوم درون ماندگاری در اندیشه ی دلوز

دوره 10، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 48-25

https://www.doi.org/10.34785/J012.2022.002

بهرام مرادی؛ علیرضا محمودنیا؛ سوسن کشاورز؛ سعید ضرغامی


واکاوی تاثیر آموزش هنر دستی به شیوه درس پژوهی بر عزت نفس دانش آموزان آسیب دیده بینایی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 181-163

https://www.doi.org/10.34785/J012.2022.007

اعظم السادات حسینی؛ ذبیح الله اللهی؛ مجید کهرازهی


تدوین مدل رفتار سازمانی در نظام بانکداری با تاکید بر مدل های شایستگی و ارزش آفرینی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 205-182

https://www.doi.org/10.34785/J012.2022.008

فروغ رودرگرنژاد؛ رضا عمادانی؛ داوود کیاکجوری؛ محمدجواد تقی پوریان