موضوعات = آموزش و تدریس
شناسایی چارچوب تدریس پژوهی در راستای بهبود اجرای برنامه های درسی در دوره ابتدایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

رضا معصومی نژاد؛ قهرمان مددلو؛ زهرا بابائی؛ یاسمن معصومی نژاد؛ عطیه لامعی


طراحی و اعتبارسنجی الگوی برنامه‌درسی دوره ابتدایی با تأکید بر هوش هیجانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1401

غلامرضا شاکری؛ عفت عباسی؛ مسعود گرامی پور


بررسی محتوای کتاب‌های فارسی دوره ابتدایی براساس جایگاه امید و مولفه‌های آن؛ مطالعه‌ای از نوع تحلیل محتوا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1401

ابوالقاسم یعقوبی؛ مهران فرهادی؛ سیداسماعیل قیصری


طراحی و اعتبار سنجی الگوی آموزش خواندن در فضای مجازی مبتنی بر تعامل معلم-دانش‌آموز و والد-کودک برای دوره ابتدایی

دوره 10، شماره 4، دی 1401، صفحه 42-61

ناهید سلیمانی شبیلو؛ ابوالفضل فرید؛ جواد مصرآبادی؛ رامین حبیبی کلیبر


تبیین عناصر برنامه درسی مبتنی بر طبیعت برای دوره ابتدایی: یک مطالعه کیفی

دوره 10، شماره 3، مهر 1401، صفحه 142-103

سلیمان آوری؛ علی حسینی خواه؛ مجید علی عسگری


تأثیر قصه‌گویی دیجیتال بر خودکارآمدی و تفکر انتقادی دانش‌آموزان دوم ابتدایی

دوره 10، شماره 3، مهر 1401، صفحه 173-143

https://www.doi.org/10.34785/J012.2022.040

زهرا یزدانی؛ حمید رضا مقامی؛ فاطمه اسدی؛ مریم رجبیان ده زیره


بررسی بوستان سعدی براساس نظریۀ یادگیری مشاهده‌‌ای بندورا

دوره 10، شماره 3، مهر 1401، صفحه 277-247

https://www.doi.org/10.34785/J012.2022.044

هادی یوسفی؛ مریم مهدی عراقی؛ محمدعارف محمدی


نقش سواد برنامه‌ریزی درسی در عملکرد شغلی معلمان با میانجی‌گری جهت‌گیری تدریس

دوره 10، شماره 2، تیر 1401، صفحه 60-39

https://doi.org/10.34785/J012.2022.027

سحر تقی پور؛ ابراهیم صالحی عمران؛ میمنت عابدینی بلترک


شناسایی مؤلفه‌های توسعه فرهنگ پژوهش در مدارس ابتدایی

دوره 10، شماره 2، تیر 1401، صفحه 87-61

https://doi.org/10.34785/J012.2022.028

پروین رزمجوئی؛ رضا زارعی؛ نادر شهامت؛ مسلم صالحی


تجارب زیسته معلمان از تدریس در کلاس‌های چندپایه

دوره 10، شماره 2، تیر 1401، صفحه 143-112

https://doi.org/10.34785/J012.2022.030

تقی زوار؛ صیاد عبدالهی اصل؛ پروین بهاری؛ واقف دلخوش


مدل کیفی و داده بنیاد از توسعه استعداد آموزگاران (مطالعه موردی: معلمان دوره ابتدایی شهر اردبیل)

دوره 10، شماره 2، تیر 1401، صفحه 169-144

https://doi.org/10.34785/J012.2022.031

حسن باشکوه اجیرلو؛ عادل زاهد بابلان؛ تقی اکبری؛ علی خالق خواه