درباره نشریه

بسمه تعالی

 

عموما آموزش و پرورش به عنوان یکی از گسترده ترین و تاثرگذارترین نهادهای اجتماعی شناخته شده است که اکثر اقشار اجتماع به نوعی با آن در ارتباط میباشند. آموزش و پرورش منشاء بالقوة تغییرات مهم و ارزشمند در تمامی ابعاد مختلف زندگی افراد و جامعه می باشد. با توجه به این گستره و اهمیت و با توجه به پیچیدگی حاکم بر فعالیتهای آموزشی، مشخص میشود که اداره مطلوب سازمانهای آموزشی کاملاً وابسته به انجام فعالیتهایی است که به صورتی دقیق و منظم در پرتو فعالیتهای علمی و پژوهشی تدارک دیده شده باشند. با توجه به این حساسیت است که در نظام تعلیم و تربیت، هیچ تصمیم و برنامه فراگیری نباید قبل از تأیید صحت و درستی آن به مرحلة اجرا در آید. این تأیید عموماً از طریق استفاده از روشهای علمی،  قابل دسترسی است.

 

برای کنترل، نظارت و ارزشیابی، فعالیتهای این نهاد گسترده و پیچیده و همچنین حصول اطمینان از صحت اجرای برنامههای آن، شیوهها و تدابیر قابل اتکایی وجود دارد که مهمترین آنها «پژوهش» میباشد. ضرورت و اهمیت «پژوهش» در نظام آموزش و پرورش احساس شده و حمایت بیشتری را می طلبد.

 

 

 

فصلنامه «تدریس پژوهی» با هدف شناسایی، بررسی، ارزیابی و چاپ و انتشار جدیدترین تحقیقات و پژوهش هایی که در سطح کشور راجع به موضوع آموزش و تدریس انجام می گیرد، تاسیس و راه اندازی شده است. این تشریه تلاش دارد تا در بلند مدت به فرهنگ سازی امر پژوهش در تدریس کمک کند. این نگاه، همان ایده ای است که در دنیا به عنوان ایده «معلمان پژوهنده» از آن نام برده می شود و به شکل گیری نسلی از «معلمان فکور» منجر می گردد.