فراخوان پذیرش مقاله

پژوهشگران و محققان گرامی

با سلام و آرزوی توفیق

به اطلاع می رساند که فصلنامه «تدریس پژوهی» بر اساس تصمیمات آخرین جلسه کمسیون تخصصی بررسی نشریات وزارت محترم علوم؛ موفق به کسب درجه علمی-پژوهشی گردیده است. در این راستا از کلیه محققان عزیز دعوت به عمل می آید تا کارها و آثار علمی خود را با در نظر گرفتن موارد زیر، برای فصلنامه ارسال نمایند:

1- حوزه موضوعی آثار صرفاً مرتبط با موضوعات آموزش؛ تدریس(الگوها، رویکردها، روش ها و اصول)؛ روانشناسی تدریس؛ مبانی و مسائل اجتماعی، فرهنگی و ... مرتبط با مقوله تدریس باشد؛

2- آثاری که به لحاظ معیارهای اصیل پژوهشی(روش شناسی، تحلیل، به روز بودن و خلاقانه بودن) قوی شناخته شوند؛ در اولویت چاپ خواهند بود.

3- آثار در هر سه رویکرد کمی/کیفی و آمیخته و ترجیحاً با رویکردهای آمیخته پذیرش خواهند شد.