فرایند پذیرش مقالات

فرآیند دریافت، بررسی، پذیرش و چاپ مقالات در نشریه ی تدریس پژوهی به صورت زیر است:

1- دریافت اولیه ی مقاله و بررسی توسط دبیر تخصصی نشریه

2-بررسی مقاله در سامانه ی مشابهت یاب و تایید مقاله

3-بررسی مقاله در جلسه ی هیات تحریریه شامل: حوزه ی موضوعی مقاله، عنوان، چکیده و ساختار مقاله 

4-ارسال مقاله به داوران برای داوری اولیه

5- ارسال مقاله به نویسندگان در جهت اصلاحات مورد نظر داوران

6- ارسال مجدد مقاله به داوران در راستای داوری تطبیقی و تایید اصلاحات انجام شده از طرف نویسندگان

7- پذیرش اولیه ی مقاله

8-ارسال مقاله به لیست مقالات آماده ی انتشار 

9-ارسال مقاله به نویسندگان در جهت اصلاحات نهایی قبل از چاپ

10-چاپ نهایی مقاله