اهداف و چشم انداز

بسمه تعالی

فصلنامه تدریس پژوهی تنها مجله تخصصی در حوزه «تدریس» در کشور است که با هدف توسعه مطالعات بنیادی و کاربردی در این عرصه تخصصی چاپ و منتشر می گردد. این فصلنامه مرجع اصلی تحقیقات در حوزه آموزش و تدریس است و به دنبال تحقق اهداف زیر می باشد:

1-      تحقیقات بنیادی راجع به مبانی فلسفی، روانشناختی، جامعه شناختی، زیبایی شناختی و اکولوژیکی تدریس

2-      تحقیق کاربردی در خصوص روش های تدریس و آموزش در حوزه های موضوعی علوم (اعم از علوم انسانی، پایه، مهندسی، هنر و معماری و .....)

3-     انعکاس نوآوری های مدرسان و معلمان در سطح آموزش عمومی و آموزش عالی در زمینه راهبردهای تدریس و آموزش خلاقانه

4-     انعکاس جدیدترین دست آوردهایی که محققان در خصوص توسعه مبانی و همچنین کاربست روش های تدریس و آموزش در کشور انجام می دهند.

5-      در بلند مدت هدف مجله تشکیل و معرفی بانک اطلاعاتی گسترده در خصوص امر تدریس و آموزش در کشور است که به نوعی دایره المعارف این بخش از علوم تربیتی به حساب می آید.