دوره و شماره: دوره 8، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1-200 
1. استخراج ویژگی های عناصر اساسی برنامه درسی الگوی اشتاینر (یک مطالعه ترکیبی)

صفحه 12-1

محمد پورداود؛ محمد رضا یوسف زاده چوسری؛ رضا کچوئیان جوادی؛ قدسی احقر


7. رویکرد پدیدارشناسانه به تجارب معلمان جدیدالورود از اولین سال تدریس

صفحه 144-123

مهدی محمدی؛ رضا ناصری جهرمی؛ خاطره محمد جعفری؛ مریم صفری؛ پریسا معارف؛ فاطمه میرغفاری؛ راحیل ناصری جهرمی


10. بررسی عوامل تاثیر گذار بر پرورش کارآفرینان در دانشگاه (مورد مطالعه: پژوهش‌های انجام گرفته در ایران)

صفحه 33-12

فاطمه طباطبایی؛ عباس عباس پور؛ حمید رحیمیان؛ سعید غیاثی ندوشن؛ فرنوش اعلامی