دوره و شماره: دوره 8، شماره 4، دی 1399، صفحه 1-200 
استخراج ویژگی های عناصر اساسی برنامه درسی الگوی اشتاینر (یک مطالعه ترکیبی)

صفحه 12-1

محمد پورداود؛ محمد رضا یوسف زاده چوسری؛ رضا کچوئیان جوادی؛ قدسی احقر


رویکرد پدیدارشناسانه به تجارب معلمان جدیدالورود از اولین سال تدریس

صفحه 144-123

مهدی محمدی؛ رضا ناصری جهرمی؛ خاطره محمد جعفری؛ مریم صفری؛ پریسا معارف؛ فاطمه میرغفاری؛ راحیل ناصری جهرمی


تحلیل برنامه درسی تربیت زیبایی شناسی و شناسایی راهبردهای آموزشی زیبایی شناسانه در دانشگاه فرهنگیان

صفحه 192-164

علی ابراهیمی نیا؛ فیروزه زنگنه مطلق؛ حمید جعفریان یسار؛ مژگان محمدی نائینی


شناسایی موانع بکارگیری کلاس معکوس در آموزش عالی ایران

صفحه 230-212

احمد قرطالی؛ مرتضی رضایی زاده؛ جمیله علم الهدی