استخراج ویژگی های عناصر اساسی برنامه درسی الگوی اشتاینر (یک مطالعه ترکیبی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای فلسفه تعلیم و تربیت واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا

3 استاد یار گروه مدیریت آموزشی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استاد گروه برنامه ریزی درسی، پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش

چکیده

هدف: هدف پژوهش استخراج ویژگی های عناصر اساسی برنامه درسی بر مبنای الگوی اشتاینر بود.
روش: روش پژوهش ترکیبی (کیفی-کمّی) بود. مشارکت کنندگان در بخش کیفی تعداد40نفر از متخصصان رشته برنامه­ریزی درسی و فلسفه تعلیم و تربیت بودند .با استفاده از روش نمونه گیری ملاک­محور و بر اساس قاعده اشباع نظری تعداد مشارکت کنندگان تعداد 10 نفر متخصص بودند. جامعه­ی آماری در بخش کمی 220 نفر از مربیان مراکز پیش دبستانی شهر همدان در سال تحصیلی 99-1398 بودند که از میان آنها تعداد 135 نفر با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته بود. شیوه تحلیل داده­ها در بخش کیفی کدگذاری بود و تحلیل با استفاده از نرم­افزار MAXQDA  انجام شد. برای تحلیل داده­های کمی، از آزمون­ آماری تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. برای بررسی روایی سازه پرسشنامه، از برآورد کفایت نمونه­برداری (KMO) و آزمون کرویت بارتلت، استفاده شد.
یافتهها: با توجه به تحلیل مصاحبه­ها تعداد 78 کد باز، 4 کد محوری و یک کد انتخابی استخراج شد.از ویزگی های استخراج شده تعداد 10 ویژگی عنصر هدف ، تعداد 8 ویژگی عنصر محتوی ، تعداد 7 ویژگی عنصر روش و تعداد 5 ویژگی عنصر ارزشیابی از تناسب و اعتبار لازم برخو ردار بودند و این تعداد مؤلفه­ها روی هم 084/55 درصد کل واریانس متغیرها را تبیین کردند. نتایج این پژوهش می تواند چارچوب و راهنمای عمل نظام مند در زمینه تدوین اهداف، تولید محتوی، روش های آموزش و شیوه ارزشیابی فعالیت های یادگیری مراکز پیش دبستان فراهم سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify the features of curriculum basic elements based on steiner model(A mixed research)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Poordavood 1
  • Mohammadreza Usefzadeh 2
  • Reza Katueian Javadi 3
  • Godsi Ahghar 4
1 PhD student in Education Philosophy, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Bu Ali Sina University
3 Assistant Professor, Department of Educational Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Professor of Curriculum Planning, Research Institute of the Ministry of Education
چکیده [English]

The main purpose of this research was Identifying the features of curriculum basic elements  based on steiner model .A mixed (qualitative_quantitative) method was used. In qualitative section the participants were included (40) experts of curriculum development and philosophy of education.Based on criteria centerd and theoritical saturation (10) experts involve in research.In quantitative section the statistical population (N=220) were included all educators of hamedan city preschool centers in 1398-99 academic year.Based on strtaifed random sampling method about (135) educators were selected as study sample.The data gathering instrument in qualitative section were semi structured interview. The collected data were analayzed by  content analysis and coding method using MAXQDA soft ware and factor analysis. For assessment of construct validity  (KMO) and bartled  test method were used,Based on interviews analysis were idetified  about 78 open ,4 centeral and 1 selectional code .Also finding showed about ten features of goals, eight features of content, t seven features of method and five features of evaluation  .All components were detetermind about 55/084 percent of variables variance had the necessary fitness and validity. This research can provide a framework and guidline for preschool centers goal setting,production of content,teaching methodd and evaluation of learning activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Steiner model
  • basic elements.Features discovery factor analysis
  • preschool centers
Alavi, M. (2012). Investigating the elements of the philosophy education program for children in preschool. Master Thesis. Allameh Tabatabaei University.
Boland, N. (2015). The globalization of Steiner education: Some considerations. Research on Steiner Education, 6, 192-202.
Burrows, L. (2013). Shadow play: mindfulness and reflection in Waldorf education. Research on Steiner Education, 4(1), 142-159.
Curtis, A .(2004). Elementary and pre-school curriculum.(Translated by Khademi, M., Yousefzadeh, M. R., Fallahi, V., Heidarzadegan, A) Shiraz: Meshkat Ghalam.
ghasempour moghaddam, H .(2017). Foundations and elements of the curriculum in Waldorf schools in Germany. Research in Curriculum Planning. 14(27): 1-7.
Habibi,  P.,  &  Ahmadi  Garache,  A.  M.  (2011).  Global  patterns  of  preschool  education. Tehran.  Soroush.
Howard,  S.  (2012).  The  Essentials  of  Waldorf  Early  Childhood  Education.  published  in Gateways,  the  newsletter  of  the  Waldorf  Early  Childhood  Association  of  North merica.
Larsson,  A.  L,  Alan  J.  D.,  and  Carol,  V.  (2012).  Twenty  Years  and  Counting:  A  Look  at Waldorf  in  the  Public  Sector  Using  Online  Sources.  Current  Issues  in  Education, 15(3):  1-24.
Moore,  L.  (2016).  Seeking  authenticity  in  a  Waldorf  classroom.  Research  on  Steiner Education,  7(2),  66-87.
Nicol,  J.  Steiner  Waldorf's  approach  in  preschool  education.  Translated  by  Aida.  M (1395).  Tehran:  Research  Institute  for  the  History  of Children's Literature.
Randoll,  D.  &  Peters,  J.  (2015).  Empirical  research  on  Waldorf  education.  Educar  em Revista,  56,  28-39.
Spodek,  B  .(2001).  Teaching  in  the  early  years.  Translated  by  Mohammad  Nazari  Nejad, H.  (2001).  Mashhad.  Astan  Quds  Razavi  Publications.
Wong,  J.,  &  Rao,  N.  (2015).  The  evolution  of  early  childhood  education  policy  in  Hong Kong.  International Journal  of Childhood  Care  and  Education  Policy,  9,  1-16.