دوره و شماره: دوره 8، شماره 3، مهر 1399، صفحه 200-1 
شناسایی ابعاد یادگیری پوی پا در دانشگاه

صفحه 44-25

فرهاد احمدی اصل؛ سکینه شاهی؛ یداله مهرعلیزاده؛ مقصود فراستخواه


طراحی الگوی برنامه درسیِ پژوهش کاربردی برای دانش آموزان دوره ابتدایی

صفحه 122-97

عباس حضرتی؛ سید احمد هاشمی؛ عباس قلتاش؛ علی اصغر ماشینچی