واکاوی محتوای رنج احساسی در تدریس ریاضی: گفتمان کاوی الگوهای ذهنی معلمان با تکنیک کیو (Q)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه ایلام. دانشکده ادبیات. گروه مدیریت

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی الگوهای ذهنی معلمان ریاضی مقطع متوسطه اول در خصوص محتوای رنج احساسی در تدریس درس ریاضی انجام شده است. روش پژوهش برحسب هدف کاربردی، به لحاظ ماهیت اکتشافی و از حیث گردآوری داده‌ها، توصیفی ـ پیمایشی است که با استفاده از روش کیو (کیفی ـ کمی) الگوهای ذهنی مختلف معلمان نسبت به رنج احساسی در کار احصاء شده است. از بین معلمان ریاضی که تجربه بیشتری در تدریس ریاضی به شیوه نمونه‌گیری هدفمند تعداد 12 نفر به عنوان مشارکت‌کننده انتخاب و با آنها مصاحبه به روش کیو (Q) انجام شد و سپس کارت‌های مربوط به گزاره‌های کیو در بین آنها توزیع شد. بر اساس کارتهای توزیع شده، از میان 105 گزاره، ۴۱ گزاره نهایی شناسایی و سپس توسط مشارکت‌کنندگان اولویت‌بندی شدند‌. در نهایت، بر اساس یافته‌ها و نتایج تحلیل عاملی کیو، مشخص شد که سه الگوی ذهنی مختلف نسبت به رنج احساسی در کار (کار احساسی بعنوان الزامات شغلی، کار احساسی بعنوان نمایش‌های عاطفی معطوف به نقش، کار احساسی بعنوان تجربه روانشناختی) در بین معلمان ریاضی وجود دارد. به عنوان نتیجه می‌توان چنین تفسیر کرد که درصد زیادی از گزاره‌ها و الگوهای شناسایی ‌شده مدعی بر نمایش‌های عاطفی معلمان ریاضی در مدرسه است و طبق ذهنیت معلمان عامل نمایش عاطفی بیشترین تأثیر را در شکل گیری محتوای رنج احساسی معلمان دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Content of Emotional Labor in the teaching: Discourse of the Mental Models of mathematical teachers using Q

نویسنده [English]

  • Ali Yasini
Ilam University. Faculty of Literature and Humanities. ،Training and Development Management Department.
چکیده [English]

The purpose of this study was to identify mental models of first-grade math teachers about the content of emotional labor in the teaching. The research method is a descriptive – exploratory survey. Using Q method (quantitative qualitative), different mental models of teachers regarding the emotional labor of the work have been extracted. Of the mathematical teachers who had more experience in teaching mathematics, 12 subjects were selected with a purposeful sampling and interviewed by the Q method, and then cards related to Q statements were distributed among them. Based on distributed cards, among the 105 statements, 41 final statements were identified and then prioritized by the participants. Finally, based on the findings and results of Qi's analysis, there are three different mental models regards emotional labor in work were extracted among math teachers (emotional work as job requirements, emotional work as role-related emotional representations, and emotional work as a psychological experience). As a result, it can be interpreted that a large percentage of identified propositions and models claim to be emotional displays of mathematical teachers in school, and according to the teachers' mentality, emotional representation has the greatest effect on the formation of the content of emotional labor by teachers. The purpose of this study was to identify mental models of first-grade math teachers about the content of emotional labor in the teaching. The research method is a descriptive – exploratory survey. Using Q method (quantitative qualitative), different mental models of teachers regarding the emotional labor of the work have been extracted. Of the mathematical teachers who had more experience in teaching mathematics, 12 subjects were selected with a purposeful sampling and interviewed by the Q method, and then cards related to Q statements were distributed among them. Based on distributed cards, among the 105 statements, 41 final statements were identified and then prioritized by the participants. Finally, based on the findings and results of Qi's analysis, there are three different mental models regards emotional labor in work were extracted among math teachers (emotional work as job requirements, emotional work as role-related emotional representations, and emotional work as a psychological experience). As a result, it can be interpreted that a large percentage of identified propositions and models claim to be emotional displays of mathematical teachers in school, and according to the teachers' mentality, emotional representation has the greatest effect on the formation of the content of emotional labor by teachers.The purpose of this study was to identify mental models of first-grade math teachers about the content of emotional labor in the teaching. The research method is a descriptive – exploratory survey. Using Q method (quantitative qualitative), different mental models of teachers regarding the emotional labor of the work have been extracted. Of the mathematical teachers who had more experience in teaching mathematics, 12 subjects were selected with a purposeful sampling and interviewed by the Q method, and then cards related to Q statements were distributed among them. Based on distributed cards, among the 105 statements, 41 final statements were identified and then prioritized by the participants. Finally, based on the findings and results of Qi's analysis, there are three different mental models regards emotional labor in work were extracted among math teachers (emotional work as job requirements, emotional work as role-related emotional representations, and emotional work as a psychological experience). As a result, it can be interpreted that a large percentage of identified propositions and models claim to be emotional displays of mathematical teachers in school, and according to the teachers' mentality, emotional representation has the greatest effect on the formation of the content of emotional labor by teachers.The purpose of this study was to identify mental models of first-grade math teachers about the content of emotional labor in the teaching. The research method is a descriptive – exploratory survey. Using Q method (quantitative qualitative), different mental models of teachers regarding the emotional labor of the work have been extracted. Of the mathematical teachers who had more experience in teaching mathematics, 12 subjects were selected with a purposeful sampling and interviewed by the Q method, and then cards related to Q statements were distributed among them. Based on distributed cards, among the 105 statements, 41 final statements were identified and then prioritized by the participants. Finally, based on the findings and results of Qi's analysis, there are three different mental models regards emotional labor in work were extracted among math teachers (emotional work as job requirements, emotional work as role-related emotional representations, and emotional work as a psychological experience). As a result, it can be interpreted that a large percentage of identified propositions and models claim to be emotional displays of mathematical teachers in school, and according to the teachers' mentality, emotional representation has the greatest effect on the formation of the content of emotional labor by teachers.The purpose of this study was to identify mental models of first-grade math teachers about the content of emotional labor in the teaching. The research method is a descriptive – exploratory survey. Using Q method (quantitative qualitative), different mental models of teachers regarding the emotional labor of the work have been extracted. Of the mathematical teachers who had more experience in teaching mathematics, 12 subjects were selected with a purposeful sampling and interviewed by the Q method, and then cards related to Q statements were distributed among them. Based on distributed cards, among the 105 statements, 41 final statements were identified and then prioritized by the participants. Finally, based on the findings and results of Qi's analysis, there are three different mental models regards emotional labor in work were extracted among math teachers (emotional work as job requirements, emotional work as role-related emotional representations, and emotional work as a psychological experience). As a result, it can be interpreted that a large percentage of identified propositions and models claim to be emotional displays of mathematical teachers in school, and according to the teachers' mentality, emotional representation has the greatest effect on the formation of the content of emotional labor by teachers.The purpose of this study was to identify mental models of first-grade math teachers about the content of emotional labor in the teaching. The research method is a descriptive – exploratory survey. Using Q method (quantitative qualitative), different mental models of teachers regarding the emotional labor of the work have been extracted. Of the mathematical teachers who had more experience in teaching mathematics, 12 subjects were selected with a purposeful sampling and interviewed by the Q method, and then cards related to Q statements were distributed among them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotional work
  • emotional labor
  • mental models
  • Q technique
Abbasi,  Sh.  (2013).  The  effect  of  emotional  labor  force  on  personal  health  of  employees according  to  the  moderating  role  of  emotional  intelligence  (Case  study:  employees  of Bank  Saderat  branches  in  Urmia).  Master  Thesis.  Froudsi  University  of  Mashhad. Unprinted.  [In  Persian].
Abraham,  R.  (1998).  Emotional  dissonance  in  organizations:  Antecedents, consequences,  and  moderators.  Genetic,  social,  and  general  psychology monographs,  124(2),  229-240.
Akın,  U.,  Aydın,  İ.,  Erdoğan,  Ç.,  and  Demirkasımoğlu,  N.  (2014).  Emotional  labor  and burnout  among  Turkish  primary  school  teachers.  The  Australian  Educational Researcher,  41(2),  155-  169.
Arar,  K.,  and  Oplatka,  I.  (2018).  Emotion  display  and  suppression  among  Arab  and Jewish  assistant  principals  in  Israel:  The  key  role  of  culture,  gender  and ethnicity.  Journal of Professional Capital and  Community.  3  (3),  173-191.
Ashforth,  B.  E.,  and  Humphrey,  R.  H.  (1993).  Emotional  labor  in  service  roles:  The influence  of  identity.  Academy  of management review,  18(1),  88-115.
Beal,  D.  J.,  Trougakos,  J.  P.,  Weiss,  H.  M.,  and  Dalal,  R.  S.  (2013).  Affect  spin  and  the emotion  regulation  process  at  work.  Journal of Applied  Psychology,  98(4),  593-610.
Berquam,  J.  (2020).  The  Relationship  between  Job-Person  Fit  and  Use  of  Emotional Labor  in  Teachers.  Doctoral  dissertation,  Grand  Canyon  University,  Phoenix, Arizona.
Breedon,  J.  (2015).  Emotional  Labor  Training:  The  Effect  of  Deep  Level  Acting  Training on  Deep  Level  Acting  and  Emotional  Exhaustion.  Doctoral  dissertation,  Southern Illinois  University  at  Edwardsville.
Brotheridge,C.,  and  Lee,  R.T.  (2003).  Development  and  validation  of  the  Emotional Labour  Scale.  Journal  of  Occupational  and  Organizational  Psychology,  76  (1),  365379.
Buitrago-Bonilla,  R.  E.,  and  Cárdenas-Soler,  R.  N.  (2017).  Emotions  and  Teachers' Professional  Identity:  Relations  and  Incidence.  Praxis  and  Saber,  8(17),  225-247.
Burić,  I.  (2019).  The  role  of  emotional  labor  in  explaining  teachers'  enthusiasm  and students'  outcomes:  A  multilevel  mediational  analysis.  Learning  and  Individual Differences,  70  (2),  12-20.
Burić,  I.,  and  Frenzel,  A.  C.  (2020).  Teacher  emotional  labour,  instructional  strategies, and  students’  academic  engagement:  a  multilevel  analysis.  Teachers  and  Teaching, 21  (2), 1-18.
Burić,  I.,  Kim,  L.,  and  Hodis,  F.  (2020).  Emotional  labor  profiles  among  teachers: associations  with  positive  affective,  motivational  and  well-being  factors.  Journal  of Educational Psychology. Advance online publication.  https://doi.org/10.1037/edu0000654.
Chang,  M.  L.  (2020).  Emotion  display  rules,  emotion  regulation,  and  teacher  burnout. Frontiers  in  Education,  5  (2),  90-102.
Cheung,  F.  Y.  L.,  and  Tang,  C.  S.  K.  (2009).  Quality  of  work  life  as  a  mediator  between emotional  labor  and  work  family  interference.  Journal  of  Business  and Psychology,  24(3),  245-255.
Chi,  N.  W.,  and  Grandey,  A.  A.  (2019).  Emotional  labor  predicts  service  performance depending  on  activation  and  inhibition  regulatory  fit.  Journal  of  Management,  45(2), 673-700.
Cizek,  G.  J.  (2012).  Defining  and  distinguishing  validity:  Interpretations  of  score meaning  and  justifications  of  test use.  Psychological Methods,  17(1),  31-45.
Cote,  S.  (2005).  A  social  interaction  model  of  the  effects  of  emotion  regulation  on  work strain.  Academy  of Management Review,  30(3),  509–530.
Côté,  S.,  Van  Kleef,  G.  A.,  and  Sy,  T.  (2013).  The  social  effects  of  emotion  regulation  in organizations.  In  A.  A.  Grandey,  J.  M.  Diefendorff,  and  D.  E.  Rupp  (Eds.),  Emotional labor  in  the  21st  Century:  Diverse  perspectives  on  emotion  regulation  at  work  (pp. 79  –100).  New  York,  NY:  Psychology  Press/Routledge.
Cukur,  C.  S.  (2009).  The  Development  of  the  Teacher  Emotional  Labor  Scale  (TELS): Validity  and  Reliability.  Educational Sciences:  Theory  and  Practice,  9(2),  559-574.
Dahling,  J.  J.  (2017).  Exhausted,  mistreated,  or  indifferent?  Explaining  deviance  from emotional  display  rules  at  work.  European  Journal  of  Work  and  Organizational Psychology,  26(2),  171-182.
Depow,  G.  J.  (2019).  A  representative  experience  sampling  study  of  everyday  empathy. Doctoral  dissertation,  Department of  Psychology,  University  of  Toronto.
Diefendorff,  J.  M.,  and  Greguras,  G.  J.  (2009).  Contextualizing  emotional  display  rules: Examining  the  roles  of  targets  and  discrete  emotions  in  shaping  display  rule perceptions.  Journal of Management,  35(4),  880-898.
Diefendorff,  J.  M.,  Richard,  E.  M.,  and  Croyle,  M.  H.  (2006).  Are  emotional  display rules  formal  job  requirements?  Examination  of  employee  and  supervisor perceptions.  Journal  of  Occupational  and  Organizational  Psychology,  79(2),  273298.
Ensafdaran,  F.,  Naami,  A.Z.,  Karaei,  A.,  and  Dastan,  N.  (2018).  The  relationship between  emotional  acting  and  burnout  and  life  satisfaction  with  regard  to  the moderating  role  of  supervisor  support  in  nurses  in  Shiraz  hospitals.  Organizational Culture  Management,16(3):569.  [In  Persian].
Erickson,  R.  J.,  and  Ritter,  C.  (2001).  Emotional  labor,  burnout,  and  inauthenticity:  Does gender  matter?.  Social psychology  quarterly,  64  (2),  146-163.
Erickson,  R.  J.,  and  Wharton,  A.  S.  (1993).  Inauthenticity  and  depression:  Assessing  the consequences  of  interactive  service  work.  Work  and  Occupations,  24(2),  188–213.
Goodwin,  R.  E.,  Groth,  M.,  and  Frenkel,  S.  J.  (2011).  Relationships  between  emotional labor,  job  performance,  and  turnover.  Journal  of  Vocational  Behavior,  79(2),  538548.
Gosserand,  R.  H.,  and  Diefendorff,  J.  M.  (2005).  Emotional  display  rules  and  emotional labor:  the  moderating  role  of  commitment.  Journal  of  Applied  Psychology,  90(6), 1256.
Grabarek,  P.  E.  (2011).  Understanding  “smile  school”:  Emotional  labor  training occurrence  and  consequences.  Unpublished  master’s  thesis;  Pennsylvania  State University.
Grandey,  A.  (2000).  Emotion  regulation  in  the  workplace:  A  new  way  to  conceptualize emotional  labor.  Journal of Occupational Health  Psychology,  5(1),  95–110.
Grandey,  A.  (2003).  When  “the  show  must  go  on”:  Surface  and  deep  acting  as  predictors of  emotional  exhaustion  and  service  delivery.  Academy  of  Management  Journal, 46(1),  86–96.
Grandey,  A.  A.,  and  Melloy,  R.  C.  (2017).  The  state  of  the  heart:  Emotional  labor  as emotion  regulation  reviewed  and  revised.  Journal  of  occupational  health psychology,  22(3),  407.
Grandey,  A.  A.,  and  Sayre,  G.  M.  (2019).  Emotional  labor:  Regulating  emotions  for  a wage.  Current Directions  in  Psychological Science,  28(2),  131-137.
Grandey,  A.,  Diefendorff,  J.,  and  Rupp,  D.  E.  (2013).  Bringing  emotional  labor  into focus:  A  Review  and  integration  of  three  research  lenses.  In  A.  A.  Grandey,  J.  M. Diefendorff  and  D.  E.  Rupp  (Eds.),  Emotional  labor  in  the  21st  century:  Diverse perspectives  on  emotion  regulation  at  work.  New  York,NY:  Psychology Press/Routledge.
Gu,  Y.,  You,  X.,  and  Wang,  R.  (2020).  Job  demands  and  emotional  labor  as  antecedents of  female  preschool  teachers’  work-to-family  conflict:  The  moderating  role  of  job resources.  International Journal of Stress  Management,  27(1),  23.
Hashemi,  S.E.,  Baharlou,  M.,  and  Montakhab  Yeganeh,  M.  (2016).  The  mediating  role of  job  emotions  in  the  relationship  between  organizational  justice  and  organizational outcomes,  Journal of Psychology,19(4):394-409.  [In  Persian].
Hatzinikolakis,  J.,  and  Crossman,  J.  E.  (2020).  The  Management  of  Emotional  Labor  in the  Work  of  Australian  University  Business  School  Academics  and  the  Implications for  Wellbeing.  The  Palgrave  Handbook  of  Workplace  Well-Being,  Palgrave Macmillan,  Cham.  https://doi.org/10.1007/978-3-030-02470-3_43-1.
Hochschild,  A.R.  (1983).  The  managed  heart:  commercialization  of  human  feeling. Berkeley: University  of  California  Press.  ISBN  978-0-520-05454-7.
Hosseini  Robat,  S.M.,  and  Rahimnia,  F.  (2014).  The  Impact  of  Emotional  Workforce Strategies  on  Job  Performance  through  Emotional  Burnout.  Strategic  Management Studies.  5(19): 237-254.  (In  Persian).
Jackson,  L.  (2019).  The  smiling  philosopher: Emotional  labor,  gender,  and  harassment  in conference  spaces.  Educational Philosophy  and  Theory,  51(7),  693-701.
Karousiou,  C.,  Hajisoteriou,  C.,  and  Angelides,  P.  (2021).  Teachers’  emotions  in  superdiverse  school settings.  Pedagogy,  Culture  and  Society,  29(1),  61-77.
Koschmieder,  C.,  and  Neubauer,  A.  C.  (2021).  Measuring  emotion  regulation  for preservice  teacher  selection:  A  theory-driven  development  of  a  situational  judgment test.  Personality and  Individual Differences,  168  (3),  110363.
Lam,  C.  K.,  Huang,  X.,  and  Janssen,  O.  (2010).  Contextualizing  emotional  exhaustion and  positive  emotional  display:  The  signaling  effects  of  supervisors’  emotional exhaustion  and  service  climate.  Journal  of Applied  Psychology,  95(2),  368.
Lee,  Y.  H.  (2019).  Emotional  labor,  teacher  burnout,  and  turnover  intention  in  highschool  physical  education  teaching.  European  Physical  Education  Review,  25(1), 236-253.
Lively,  K.J.  (2013).  Social  and  cultural  influencers:  Gender  effects  on  emotional  labor at  work  and  at  home.  In  Grandey,A.A,  Diefendorff,  J.  M.  and  Rupp,D.E.  (Eds.), Emotional  labor  in  the  21st  century:  Diverse  perspectives  on  emotion  regulation  at work.  New  York,  NY:  Psychology  Press/Routledge.
Lundberg,  A.,  de  Leeuw,  R.,  and  Aliani,  R.  (2020).  Using  Q  methodology:  Sorting  out subjectivity  in  educational  research.  Educational Research  Review,  31  (10),  100361.
Meanwell,  E.,  Wolfe,  J.  D.,  and  Hallett,  T.  (2008).  Old  paths  and  new  directions: Studying  emotions  in  the  workplace.  Sociology  Compass,  2(2),  537-559.
Mesquita,  B.,  and  Delvaux,  E.  (2013).  A  cultural  perspective  on  emotion  labor.  In Grandey,A.  A,  Diefendorff,  J.  M.  and  Rupp,D.E.  (Eds.),  Emotional  labor  in  the  21st century:  Diverse  perspectives  on  emotion  regulation  at  work.  New  York,  NY: Psychology  Press/Routledge.
Morris,  J.  A.,  and  Feldman,  D.  C.  (1996).  The  dimensions,  antecedents,  and consequences  of  emotional labor.  Academy  of management  review,  21(4),  986-1010. Nguyen,  N.,  and  Stinglhamber,  F.  (2020).  Workplace  mistreatment  and  emotional  labor: A latent profile  analysis.  Motivation  and  Emotion,  44(3),  474-490.
Nguyen,  N.,  Dao,  Q.  A.,  Nhan,  T.  L.  A.,  and  Stinglhamber,  F.  (2021).  Organizational Dehumanization  and  Emotional  Labor:  A  Cross-Cultural  Comparison  Between Vietnam  and  the  United  Kingdom.  Journal  of  Cross-Cultural  Psychology,  52(1),  4360.
Nikraftar,  T.  (2013).  Q  method  and  its  application  in  a  case  study.  Tehran,  Negah Danesh,  first edition.  [In  Persian].
O’Connor,  E.,  and  McCartney,  K.  (2007).  Examining  teacher–child  relationships  and achievement  as  part  of  an  ecological  model  of  development.  American  Educational Research  Journal,  44(2),  340-369.
Olson,  R.  E.,  McKenzie,  J.,  Mills,  K.  A.,  Patulny,  R.,  Bellocchi,  A.,  and  Caristo,  F. (2019).  Gendered  emotion  management  and  teacher  outcomes  in  secondary  school teaching:  A  review.  Teaching  and  Teacher Education,  80  (3),  128-144.
Oplatka,  I.,  and  Arar,  K.  (2019).  A  Call  to  Study  Educator  Emotion  as  a  Contextualised Phenomenon.  In  Emotion  Management  and  Feelings  in  Teaching  and  Educational Leadership  (pp.  9-23).  Emerald  Publishing  Limited.
Pervaiz,  S.,  Ali,  A.,  and  Asif,  M.  (2019).  Emotional  Intelligence,  Emotional  Labor Strategies  and  Satisfaction  of  Secondary  Teachers  in  Pakistan.  International  Journal of Educational Management,  3  (4),  721-733.
Rodl,  J.  E.,  Cruz,  R.  A.,  and  Knollman,  G.  A.  (2020).  Applying  Q  methodology  to teacher  evaluation  research.  Studies in  Educational Evaluation,  65  (2),  100844.
Rojas,  N.  M.,  Mattera,  S.,  Morris,  P.,  and  Raver,  C.  (2021).  Measuring  Preschool Teachers’  Social-emotional  Practices:  A  Comparison  of  Two  Measures.  Early Education  and  Development,  13  (2),  1-24.
Schaubroeck,  J.,  and  Jones,  J.  R.  (2000).  Antecedents  of  workplace  emotional  labor dimensions  and  moderators  of  their  effects  on  physical  symptoms.  Journal  of Organizational Behavior,  21  (2),  163-183.
Scott,  B.  A.,  and  Barnes,  C.  M.  (2011).  A  multilevel  field  investigation  of  emotional labor,  affect,  work  withdrawal,  and  gender.  Academy  of  management  journal,  54(1), 116-136.
Spector,  P.  E.,  and  Fox,  S.  (2002).  An  emotion  -  centered  model  of  voluntary  work behavior:  Some  parallels  between  counterproductive  work  behavior  and organizational  citizenship  behavior.  Human  Resource  Management  Review,  12  (1), 269  –  292.
Stenross,  B.,  and  Kleinman,  S.  (1989).  The  highs  and  lows  of  emotional  labor: Detectives'  encounters  with  criminals  and  victims.  Journal  of  Contemporary Ethnography,  17(4),  435–452.
Talebpour,  A.  (2013).  A  Study  of  Social  Factors  Affecting  Emotional  Work  among Nurses  (Case  Study;  Hospitals  West  of  Tehran.  Master  Thesis.  University  of  Isfahan. Faculty  of  Literature  and  Humanities,  unpublished.  [In  Persian].
Thoits,  P.  A.  (2004).  Emotion  norms,  emotion  work,  and  social  order.  In  Feelings  and emotions:  The  Amsterdam  symposium  (pp.  359-378).  Cambridge,  UK:  Cambridge University  Press.
Tolich,  M.,  Tumilty,  E.,  Choe,  L.,  Hohmann-Marriott,  B.,  and  Fahey,  N.  (2020). Researcher  emotional  safety  as  ethics  in  practice:  Why  professional  supervision should  augment  PhD  candidates’  academic  supervision.  Handbook  of  research  ethics and  scientific  integrity,  589-602.
Truţa,  C.  (2012).  Emotional  labor  strategies  adopted  by  school  psychologists.  ProcediaSocial and  Behavioral  Sciences,  33  (3),  796-800.
von  Scheve,  C.  (2012).  Emotion  regulation  and  emotion  work:  two  sides  of  the  same coin?  Frontires in  Psychology,  3(2): 1–10.
Wang,  H.,  Hall,  N.  C.,  and  Taxer,  J.  L.  (2019).  Antecedents  and  consequences  of teachers’ emotional labor: a systematic review and meta-analytic investigation.  Educational Psychology  Review,  31  (1)  663-698.
Wharton,  A.  S.  (2009).  The  Sociology  of  Emotional  Labor,  Annual  Review  of Sociology,  35,  147–165.
Wu,  T.  J.,  Wang,  L.  Y.,  Gao,  J.  Y.,  and  Wei,  A.  P.  (2020).  Social  support  and  well-being of  Chinese  special  education  teachers:  An  emotional  labor  perspective.  International Journal of Environmental Research  and  Public  Health,  17(18),  6884.
Yan,  Y.  H.,  Kung,  C.  M.,  and  Hsing,  S.  C.  (2021).  Emotional  Labor  Is  Associated  With the  Mental  Health  of  Respiratory  Therapists  in  Hospitals.  Respiratory  Care,  66(1), 50-57.
Yang,  C.  J.  (2019).  Emotional  labor:  scale  development  and  validation  in  the  Chinese context.  Frontiers  in  Psychology,  10  (2),  2095.
Ye,  M.,  and  Chen,  Y.  (2015).  A  literature  review  on  teachers'  emotional  labor.  Creative Education,  6(20),  22-32.
Yin,  H.,  Huang,  S.,  and  Chen,  G.  (2019).  The  relationships  between  teachers’  emotional labor  and  their  burnout  and  satisfaction:  A  meta-analytic  review.  Educational Research  Review,  28  (2),  100283.
Yin,  H.,  Huang,  S.,  and  Han,  J.  (2019).  Do  Chinese  Teachers  Perform  Emotional  Labor Equally?  Multi-Group  Comparisons  across  Genders,  Grade  Levels  and Regions.  Frontiers  in  psychology,  10  (2),  1-15.
Zaki,  J.  (2020).  Integrating  empathy  and  interpersonal  emotion  regulation.  Annual review  of psychology,  71  (4),  517-540.
Zapf,  D.,  and  Holz,  M.  (2006).  On  the  positive  and  negative  effects  of  emotion  work  in organizations.  European  journal of work  and  organizational  psychology,  15(1),  1-28.
Zhan,  X.,  Luo,  W.,  Ding,  H.,  Zhu,  Y.,  and  Guo,  Y.  (2021).  Are  employees'  emotional labor  strategies  triggering  or  reducing  customer  incivility:  a  sociometer  theory perspective.  Journal of Service  Theory  and  Practice,  31  (3),  296-317.
Zhang,  L.,  Yu,  S.,  and  Jiang,  L.  (2020).  Chinese  preschool  teachers’  emotional  labor  and regulation  strategies.  Teaching  and  Teacher Education,  92  (3),  103024.
Zhang,  Q.,  Yin,  J.,  Chen,  H.,  Zhang,  Q.,  and  Wu,  W.  (2020).  Emotional  Labor  Among Early  Childhood  Teachers:  Frequency,  Antecedents,  and  Consequences.  Journal  of Research  in  Childhood  Education,  34(2),  288-305.
Zheng,  X.,  Shi,  X.,  and  Liu,  Y.  (2020).  Leading  teachers’  emotions  like  parents: relationships  between  paternalistic  leadership,  emotional  labor  and  teacher commitment in  China.  Frontiers  in  psychology,  11  (2),  1-9.
Zheng,  Y.,  Lu,  X.,  and  Ren,  W.  (2020).  Tracking  the  Evolution  of  Chinese  Learners’ Multilingual  Motivation  through  a  Longitudinal  Q  Methodology.  The  Modern Language  Journal,  104(4),  781-803.