بررسی تاثیر بازی های آموزشی بر بهبود یادگیری مهارت های پایه ای زبان انگلیسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

چکیده
مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر بازی های آموزشی بر بهبود یادگیری مهارت های پایه ای زبان انگلیسی دانشجویان دانشگاه پیام نورکرمانشاه انجام شد. روش پژوهش، آزمایشی بود و از طرح چهارگروهی سولومون با پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نورکرمانشاه بود. از جامعه مذکور با استفاده از نمونه گیری در دسترس 60 نفر انتخاب شدند و به طور تصادفی در گروه های آزمایش و گواه جایگزین شدند و با استفاده از بازی های آموزشی و روش معمول به مدت یک ترم تحت آموزش قرارگرفتند. در این پژوهش برای سنجش میزان یادگیری دانشجویان از آزمون محقق ساخته استفاده شدکه اعتبار آزمون با استفاده از روش کودر ریچاردسون معادل82./. اعلام شد. برای انجام محاسبات آماری از نرم افزار spss و برای بررسی فرضیه های پژوهش از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد بین میانگین نمرات گروه های آزمایش و کنترل، در مولفه های دیداری، نوشتاری، شنیداری و گفتاری تفاوت معنی داری وجود دارد اما اثر پیش آزمون و همچنین تعامل پیش آزمون و گروه معنی دار نمی باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study the effect of educational games on improving the basic English language skills learning

نویسنده [English]

  • Suzan Arezi
, Departmet of educational sciences, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract

The purpose of this study was to investigate the effect of educational games on improving the basic English language proficiency of students at Payam-e-Kermanshah University. The research method was semi-experimental and the four-group Solomon design with pre-test and post-test was used. The statistical population consisted of all students, Payame Noor Karmanshah University. 60 people were selected from the community using random sampling and were randomly assigned to experimental and control groups and trained for one semester using educational games and routine. In this research, a researcher-made test was used to measure students' learning. The validity of the test by using the Richardson CoD method was 82. announced. SPSS software was used for statistical analysis and multivariate analysis of variance analysis was used to investigate the research hypotheses. The results of the data analysis showed that there is a significant difference between the mean scores of the test and control groups in the visual, written, auditory and spoken components, but the effect of pre-test, as well as the pre-test and group interaction is not significant.


Abstract

The purpose of this study was to investigate the effect of educational games on improving the basic English language proficiency of students at Payam-e-Kermanshah University. The research method was semi-experimental and the four-group Solomon design with pre-test and post-test was used. The statistical population consisted of all students, Payame Noor Karmanshah University. 60 people were selected from the community using random sampling and were randomly assigned to experimental and control groups and trained for one semester using educational games and routine. In this research, a researcher-made test was used to measure students' learning. The validity of the test by using the Richardson CoD method was 82. announced. SPSS software was used for statistical analysis and multivariate analysis of variance analysis was used to investigate the research hypotheses. The results of the data analysis showed that there is a significant difference between the mean scores of the test and control groups in the visual, written, auditory and spoken components, but the effect of pre-test, as well as the pre-test and group interaction is not significant.

Abstract

The purpose of this study was to investigate the effect of educational games on improving the basic English language proficiency of students at Payam-e-Kermanshah University. The research method was semi-experimental and the four-group Solomon design with pre-test and post-test was used. The statistical population consisted of all students, Payame Noor Karmanshah University. 60 people were selected from the community using random sampling and were randomly assigned to experimental and control groups and trained for one semester using educational games and routine. In this research, a researcher-made test was used to measure students' learning. The validity of the test by using the Richardson CoD method was 82. announced. SPSS software was used for statistical analysis and multivariate analysis of variance analysis was used to investigate the research hypotheses. The results of the data analysis showed that there is a significant difference between the mean scores of the test and control groups in the visual, written, auditory and spoken components, but the effect of pre-test, as well as the pre-test and group interaction is not significant.

Abstract

The purpose of this study was to investigate the effect of educational games on improving the basic English language proficiency of students at Payam-e-Kermanshah University. The research method was semi-experimental and the four-group Solomon design with pre-test and post-test was used. The statistical population consisted of all students, Payame Noor Karmanshah University. 60 people were selected from the community using random sampling and were randomly assigned to experimental and control groups and trained for one semester using educational games and routine. In this research, a researcher-made test was used to measure students' learning. The validity of the test by using the Richardson CoD method was 82. announced. SPSS software was used for statistical analysis and multivariate analysis of variance analysis was used to investigate the research hypotheses. The results of the data analysis showed that there is a significant difference between the mean scores of the test and control groups in the visual, written, auditory and spoken components, but the effect of pre-test, as well as the pre-test and group interaction is not significant.

Abstract

The purpose of this study was to investigate the effect of educational games on improving the basic English language proficiency of students at Payam-e-Kermanshah University. The research method was semi-experimental and the four-group Solomon design with pre-test and post-test was used. The statistical population consisted of all students, Payame Noor Karmanshah University. 60 people were selected from the community using random sampling and were randomly assigned to experimental and control groups and trained for one semester using educational games and routine. In this research, a researcher-made test was used to measure students' learning. The validity of the test by using the Richardson CoD method was 82. announced. SPSS software was used for statistical analysis and multivariate analysis of variance analysis was used to investigate the research hypotheses. The results of the data analysis showed that there is a significant difference between the mean scores of the test and control groups in the visual, written, auditory and spoken components, but the effect of pre-test, as well as the pre-test and group interaction is not significant.

Abstract

The purpose of this study was to investigate the effect of educational games on improving the basic English language proficiency of students at Payam-e-Kermanshah University. The research method was semi-experimental and the four-group Solomon design with pre-test and post-test was used. The statistical population consisted of all students, Payame Noor Karmanshah University. 60 people were selected from the community using random sampling and were randomly assigned to experimental and control groups and trained for one semester using educational games and routine. In this research, a researcher-made test was used to measure students' learning. The validity of the test by using the Richardson CoD method was 82. announced. SPSS software was used for statistical analysis and multivariate analysis of variance analysis was used to investigate the research hypotheses. The results of the data analysis showed that there is a significant difference between the mean scores of the test and control groups in the visual, written, auditory and spoken components, but the effect of pre-test, as well as the pre-test and group interaction is not significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • educational games
  • learning
  • basic skills
  • English language
AmiTimori, M. H. (2007). Learning Media (Second Edition). Tehran: Savalan Publications.
Angabi, L., & Asghari, A. (2006).The game and its impact on children's development.Tehran: Tarahan Emaj publication.
Asgari, F. (2020). Different abilities in a language class: problems and solutions.. Foreign Language Research Journal, 9(4), 1131-1166. doi: 10.22059/jflr.2019.283334.643
Asghari Nekah, S. M., Kalani, S., & Ghanaye, A. (2013). Educational computer games with inguistic approach to intelligent schools For students with specific learning disorders. Special Education, 5(118), 36-48.
babae, A., & Fathabadi, J. (2019). Comparing the effect of phonics instruction and whole-language instruction on written literacy of the first-grade primary schoolboys.. , 7(4), 191-170. doi: https://doi.org/ 10.34785/J012.2019.870
Bagheri Masoudzadeh, A., Rostami Abousaeedi, A., & Afraz, S. (2020). The Effect of Task- Based Language Teaching (TBLT) on Iranian EFL Learners’ Reading Comprehension Ability(Teachers’ Perception in Focus). Foreign Language Research Journal, 9(4), 1105-1130. doi: 10.22059/jflr.2019. 278829.624
Baleghizadeh, S., & Shafeie, S. (2019). The Effect of Teaching Formulaic Sequences through Spaced and Non-spaced Retrievals on Iranian EFL Learners' Oral Fluency. Journal of English Language Teaching and Learning, 11(24), 79-114.
 Barani, G. (2012). The impact of computer assisted language learning (CALL) on vocabulary achievement of Iranian university students EFL learners. International Journal of Basic Sciences and Applied Research, 2(5),531-537.
Bekleyen, N. (2012). The impact of computer-assisted language learning on vocabulary teaching: JING⢠and instant messaging. NWSA: Education Sciences, 7(1), 419-425.
Birjampour, A; Liaqat Dar, M J, Sharif, S M (2008). Evaluation of the Efficiency of Language Learning Processes and Evaluation of English Language Secondary Curriculum in Shiraz. Quarterly Journal of Educational Thoughts, Volume 4, Issue 4, 94-73.
Carolyn Yang, Y.T. (2012). Building virtual cities, inspiring intelligent citizens: Digital games for developing students’ problem solving and learning motivation. Computers and Education 5, 365–377.
Chan, Alice. Y. (2004). Syntactic transfer; Evidence from the inter language of Hong Kong Chinese ESL learners. The modern language Journal. 88, 56-74.
Coady, J., & Huckin, T. (1997). Second-language vocabulary acquisition: A rationale for pedagogy. Cambridge:Cambridge University Press.
Dehganzadeh, H., & Dehganzadeh, H. (2020). Investigating effects of digital gamification-based language learning: a systematic review. Journal of English Language Teaching and Learning, 12(25), 53-93.
Duffy, B. (2006). Supporting creativity and imagination in the early years. Columbus: McGraw-Hill Education.
Elliot, S. (2010). Multimedia in Schools: A study of web-based animation effectiveness. Retrieved from http://center.uoregon.edu.
Ganji, M., Jafari, S., & Asgari, M. (2020). The Role of Transcribing Group Discussion Task in Promoting Autonomy and Oral Proficiency of University EFL Learners. Journal of English Language Teaching and Learning, 12(25), 131-148.
Gardner. Robert. C. (2009). Teachers Motivation, Classroom Strategy Use, Students motivation and second language achievement, p 31-34.
Ghorban Darid Nejad, F. (2014).Investigating the role of the use of the word-awareness strategy in learning English vocabulary. Quarterly Journal of Educational Innovations; 13 (3), 7-22.
Ghorbani, M. (2019). Comparing the Role of Schools, Private Language Institutes, and Technology-oriented Self- study in EFL Learning. , 7(4), 106-92. doi: https://doi.org/10.34785/J012.2019.366.
Holmes, W. (2011). Using game based learning to support struggling readers at home.Learning, Media and Technology, 36(1) 5-19.
Jarvis, S. (2002). Topic continuity in L2 English article use. Studies insecond language Acquisition, 24.
Jones, L. C. (2009). Supporting student differences in listening comprehension and vocabulary learning with multimedia annotations. CALICO Journal, 26(2), 267–289.
Kargar, Y., & aghagolzadeh, F. (2020). To study the effect of cognitive linguistics on teaching English prepositions in the EFL classroom. Foreign Language Research Journal, 9(4), 1205-1228. doi: 10.22059/jflr.2019.289695.684.
Khazaei, S; Vahid Dastjerdi, H., & Talebi Nejad, M R. (2011). The role of mobile communication technology in teaching and learning English vocabulary. Technology and Education, 6 (2), 135-142.
Khomeijani Farahani, A., Kaivanpanah, S., & Naseri, Z. (2019). The Effect of Task Type on Autonomous EFL Learners’ Interactive Negotiations in a Text-based Synchronous Computer-mediated Context.  Journal of English Language Teaching and Learning, 11(24), 177-200.
Mansouri, T., & Saeedi, Z. (2019). The Efficiency of Technology and Educational Software in Learning Foreign Language Vocabulary. Language Science, 5(8), 189-220. doi: 10.22054/ls.2019.32479.1118.
Mayer, R. E. (2005). Cognitive theory of multimedia learning. The Cambridghand book of multimedia learning, 31-48. Cambridge: University Press.
mirzaeian, V. (2020). Collaborative podcasting and its Effect on English Vocabulary Learning and Retention. Journal of English Language Teaching and Learning, 12(25), 223-237.
Mostafaei Alaei, M., Kardoust, A., & Saeedian, A. (2019). The Role of Visual Scaffolding in Enhancing Iranian EFL Students’ Writing Ability. Issues in Language Teaching, 8(2), 187-211. doi: 10.22054/ ilt. 2020.51861.492.
Nabilou, M., Torki, R., & Moradi, P. (2019). A microgenetic development study of learning English grammar through CALL in Iranian EFL beginner learners. Foreign Language Research Journal, 9(3), 763-788. doi: 10.22059/jflr. 2019.264666.547.
Naraghizadeh, M., & Barimani, Sh. (2013). The effect of CALL on vocabulary learning of Iranian EFL learners. Journal of academic and applied studies (special issue on applied linguistics), 3(8),1-12. Nushi, M. (2020). Reduction of EFL Learners’ Foreign Accentedness Through Podcasts and Ben Franklin Technique. Foreign Language Research Journal, 9(4), 1367-1402. doi: 10.22059/jflr.2019.277249.608.
Ortiz, Alba. A. (2007). English language learning with special needs; Effective instructional strategies. Journal of learning disabilities. 30. 420-321.
Razavi, A. (2004). The effect of inductive and deductive strategies on learning and remembering the concepts of experimental science in the fifth grade of elementary school. Tehran: Allameh Tabatabaee University, Faculty of Psychology and Educational Sciences.
Sakar, A., & Ercetin, G. (2005). Effectiveness of hypermedia annotations for foreign language reading. Journal of Computer Assisted Learning, 21(1), 28–38.
Shahidipour, V., & Tahririan, M. (2018). Difficulties Facing Iranian EFL Senior High School Learners and Strategies They Use to Understand English Idioms. Issues in Language Teaching, 7(2), 121-146. doi: 10.22054/ilt.2019.46496.425.
Taheri, P., & Abdollahi-Guilani, M. (2019). Investigating the Effectiveness of Using podcast, Video Short Programs and Topic Preparation as Pre-task Activities on the Performance of EFL Learners' Listening Comprehension Task Types. Foreign Language Research Journal, 9(3), 879-910. doi: 10.22059/jflr.2019.273237.594
Tokaç, A. (2005). A comparison of computer-assisted vocabulary instruction and teacher-led vocabulary instruction (Unpublished MA thesis). The Institute of Economics and Social Sciences of Bilkent University.
Zarei, A., & Kavyari Roustai, F. (2019). The Effect of Models of Reading Instruction on Reading Comprehension, Reading Self-efficacy, and Reading Anxiety. Issues in Language Teaching, 8(2), 303-335. doi: 10.22054/ilt.2020.50054.468.
Żygadlo, P. (2007). Computer-Assisted Language Learning: Effectiveness of vocabulary learning with the help of the authorial on-line application of the Catch'n'Practise v 1.0. (Unpublished MA thesis). University of Warsaw.