رتبه بندی ابعاد و مفاهیم ظرفیت کارآفرینانه‌ی دانشگاه با استفاده از روش تاپسیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

2 گروه علوم تربیتی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

3 گروه مدیریت، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

چکیده

Creating entrepreneurial educational centers as catalysts for national, national and international innovation is inevitable. Few foreign and domestic studies have considered the entrepreneurial capacity, so this study aimed to identify and rank dimensions of educational centers' entrepreneurial capacity. A framework based on dimensions and develop have been developed and concepts of potential deployments of the Entrepreneurial University Development Model are presented. The study has been conducted based on the Descriptive-exploratory research method in terms of category identification and evaluation model design. The research community consists of specialists, books, documents and related articles in the research literature. Using the focus group method, 15 experts in academic entrepreneurship were selected. Designed based on the Delphi method, data collection tools included a researcher-made form of dimensions and concepts of Entrepreneur educational centers that was designed and developed based on the theoretical foundations and literature of the research as well as experts' opinion. Using TOPSIS software, data were analyzed in terms of content analysis and rating test. The research findings showed that the dimensions and concepts of Entrepreneurial educational centers Capacity include: Governance and Leadership; Entrepreneurial Human Capital; Financial Capital; Entrepreneurial Intellectual Capital; Technical (Digital) Capital; Reflexivity (Strategic Planning Evaluation of effects; Organizational structure; Entrepreneurial culture; Strategy (strategic plan); Pivotal development; Competitiveness; Interdisciplinary Majors, respectively. The findings suggest that, this framework can be used to assess the entrepreneurship capacity and prepare the strategic plan for the national educational centers as well as for academic centers.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ranking Entrepreneurial Capacity Dimensions and Concepts Using Topsis Method

نویسندگان [English]

 • shapor torkaman 1
 • rafigh hasani 2
 • mansor irandost 3
 • roya shakeri 3
2 Department of Educational, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
3 Department of Management, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

Abstract
In the paradigm of globalization, organizational restructuring and providing institutions with flexibility and adaptation with the components of strategic entrepreneurship are inevitable strategy. In his The Need for Entrepreneurship, Bahaji (2018) writes: With increasing instability in socioeconomic conditions, entrepreneurship is crucial for developing and emerging economies, and the outlook for their future strategy should be based on the concept of a flexible economy, because this is the only concept which can we trust in for the future of forthcoming generations. Entrepreneurship University is now recognized by experts as a key driver for development and innovation and as an appropriate response to success in highly unsettled and unpredictable markets (Sperer, Muller, Sous, 2016). Atzkowitz (2013) also calls the entrepreneurship as "academic revolution".
Since the concept of entrepreneurship first introduced by Cantillon (1731), the academic generations, one after another, have taken a relatively long and challenging path to emerge. The first generation of universities regarded education and specialist training as their prime mission. But the research mission (researcher training) was considered shortly thereafter. Nowadays, the third generation of universities combining education, research and entrepreneurship missions with a Hegelian approach, assigning its role and status to the fourth and fifth generations universities (regional, national, international development) and (online entry and e-university), respectively.
The present research is based on sequential mixed method (qualitative-quantitative) in terms of methodology, developmental in terms of outcome and descriptive and explanatory in terms of goals. In the qualitative phase, the cross-mix method was used (Sandelowski et al., 2007). The output model of cross-combinatorial has been validated by Lavouche's group accreditation method and finally the dimensions of university entrepreneurial capacity that have been approved by experts have been ranked based on TOPSIS technique in quantitative research.
Findings
In the qualitative part of the research, the dimensions and concepts of university entrepreneurial capacity extracted based on Sandlowski et al. (2007) meta-mixed approach are: Governance and Leadership; Entrepreneur human capital; financial capital; entrepreneurial intellectual capital; technical or digital capital; reflectivity; organizational; entrepreneurial culture; strategy; axial development; Competitiveness; interdisciplinary majors.
Governance and leadership < br>High-level university executives need to demonstrate and apply their managerial commitment in the areas of entrepreneurial leadership and transformation, implementation of the university's strategic plan, creation of a value-based entrepreneurship motivational system, promote the innovation cycle, support divergent thinking at university, and create a dynamic entrepreneurial environment at university.
Human Capital
Paying attention to developing student’s staff and faculty members’ self-efficacy, sharing experiences of entrepreneurs inside and outside the university, supporting the commercialization chain, benefiting from collective participation in strategic decision making and finally training human capital are recommended at university.
Financial capital
To pay attention to diversifying and stabilizing non-profit revenues by the university, protect the intellectual property of inventors, support startups, spin-offs, incubator centers, science and technology park and knowledge-based corporations; create and develop e-commerce, forecast business opportunities and provide income-generating consulting services to entrepreneurs are suggested.
Entrepreneurial Culture
To consider issues such as the adoption of entrepreneurial values, the expansion of intellectual competition space for innovation, tolerance of ambiguity, the strengthening of multicultural spaces, the evaluation of the legitimacy of university values from the perspective of stakeholders, and the support of intra- and extracurricular cultural initiatives are of importance.
Strategic plan
Considering the flexibility of strategic entrepreneurial competitiveness, the precision of research, and the strategic orientation of entrepreneurship and technology in strategic planning is crucial to achieving the goals of the Entrepreneurial University.
Axial development
Development of local, regional and national entrepreneurship ecosystems, integration of international educational, research and economic investments, establishment of continuous communication networks with associations, real investors, banks, out-of-university businesses and enterprises, and a host of internationally well-known scholars and figures are of paramount importance in the realization of the Entrepreneurial University.
Competitiveness
Promoting university competitiveness requires focusing on analyzing the capabilities, weaknesses, opportunities, and threats of universities and competitors and responding quickly to threats; Acknowledging the country's higher education as a competitive market, emphasizing the role of students' as customers, cost leadership strategies, differentiation, concentration, strategic alliance, networking with new partners, structuring with network partners are all the stakeholder needs as a basis Competitive Advantage Strategy. Guiding stakeholders where the university has an opportunity for competitive advantage is one of the most important recommendations in realizing this dimension.
Entrepreneurial intellectual capital
Realizing this requires attracting internal and external knowledge overflows, stimulating, generating, developing and organizing innovative knowledge; balancing knowledge, research and innovation, creating equal opportunities for formal and informal learning for entrepreneurs, creating knowledge-based ecosystems, practicing new methods and technologies of entrepreneurship education in raising business intelligence, entrepreneurs access to laboratories and research findings, teaching guides to entrepreneurs, educational teaming, business research, supporting applied research and transfer of research findings, as well as supporting R&D trends.
Technical capital
High-level university executives are advised to adopt a digital entrepreneurship culture, develop digital technology infrastructures, develop digital information systems, launch audiovisual digital research and research resources, provide all academics with access to research resources and databases, create a system of technology activities for uploading knowledge-based companies and products, develop network with industry and government to foster innovation, expand the teaching-digital entrepreneurship learning system and set up a business portal.
Organizational Structure
Considering the points such as university internal and external credentials, faculty involvement in recruitment and appointments, transferring managers with an entrepreneurial approach, transforming the university into a learning organization and a productive source of innovation, designing an independent, clear entrepreneurial structure, structural support for the entrepreneurial initiatives of principals, faculty members, students, graduates, and finally, the agility of the university system for achieving entrepreneurial goals seem necessary.
Reflectivity (Effectiveness of the Strategic Program)
Assessment and promotion of the university with entrepreneurial goals, continuous evaluation of internal entrepreneurial activities and evaluation of the impact of the strategic plan abroad, evaluation of the impact of educational programs on the teaching process, effectiveness of the university on the failed changes and its impact on the transformation of the strategic plan, appraisal of the appropriateness of research conducted in relation to the development of entrepreneurial activities inside and outside the university are all of importance.
Interdisciplinary majors
In this regard, points such as the creation of interdisciplinary teaching and research teams between different faculty groups and entrepreneurs, the adoption of an interdisciplinary approach in establishing academic research courses and cores, interdisciplinary strategy adoption in creating strategic partnerships with external partners for starting R&D centers, creating opportunities for entrepreneurial practice for students in all disciplines, developing entrepreneurship education in various disciplines; and finally establishing bi-disciplinary majors (specialization-entrepreneurship orientation) are necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Entrepreneurship
 • Dimensions and Concepts
 • strategic plan
 1. Acs,  Z,  J.  Audretsch,D.  Lehmann,  B.,  and  Erik,  E  .  (2013).  Knowledge  Spillover  Theory of  Entrepreneurship  (KSTE).  Small Bus  Econ,  (4)1,  757–774.

  Ahmad,  A,  R.,  and  Farley,  A.  (2014).  Funding  Reforms  in  Malaysian  Public  Universities from  the  Perspective  of  Strategic  Planning.  Procedia  -Social  and  Behavioral  Sciences, (129),105  –110.

  Alharthy,  S,H  .  (2014).  Entrepreneurial  University  and  The  Entrepreneurial ENVIRONMENT: Environment  Organizational  Analisis  and  Policy  Considerations.  A thesis  submitted  to  The  University  of  Manchester  for  the  degree  of  Doctor  of Philosophy  in  the  Faculty  of  Humanities.

  Alwani,  S  .  (2011)  .Entrepreneurship,  the  integration  of  the  individual,  culture  and  society. Social,  economic,  scientific  and  cultural  monthly  magazine  of  work  and  society. Social,  Economic,  Scientific  and  Cultural  Monthly  of  Work  and  Society,  (134),  5-9.  [in Persian].

  Aranha,  E.A.,  and  Garcia,  N.P.  (2014).  Dimensions  of  a  metamodel  of  an  entrepreneurial university.  African  Journal of  Business  Management,  8(10),  336-349.

  Audretsch,  D.B  .  (2014).  From  the  entrepreneurial  university  to  the  university  for  the entrepreneurial  society.  J.  Technol.  Transfer,  39  (3),  313–321.

  Bakoğlu,  R  .  (2014).  New  Business  Model:  The  Contemporary  Way  of  Strategy Creation,10  th  International  Strategic  Management  Conference.Rome,  Italy.

  Buheji,  M.  (2018).  Understanding  Necessity  Entrepreneurship.  Issues  in  Social Science,6(1),2329-521.

  Canavesio,  M,  M.,  and  Martinez,A,E.  (2007).  Enterprise  modeling  of  a  project-oriented fractal  company  for  SMEs  networking.Computers  in  Industry,  (58),  794–813.

  Clark,  B.  R.  (1998).  Creating  entrepreneurial  universities:  organizational  pathways  of transformation,  Oxford;  New  York: Published  for  the  IAU  Press  [by]  Pergamon  Press. Coyl,  P,C.,  and  Gibb,A.Haskins,G.  (2013).THE  ENTREPRENEURIAL  UNIVERSITY: FROM  CONCEPT  TO  ACTION.  National  Centre  for  Entrepreneurship  in  Education (NCEE).

  Dalmarco,  G.Hulsink,  W.V.,  and  Blois,G,V.  (2018).  Creating  entrepreneurial  universities in  an  emerging  economy:  Evidence  from  Brazil.Technological  Forecasting  and  Social Change,  (135):99–111.

  D'este,  P.Mahdi,S.,  and  Neely,A  .  (2010).  Academic  Entrepreneurship:  What  Are  The Factors  Shaping  The  Capacity  of  Academic  Researchers  to  Identify  and  Exploit Entrepreneurial  Opportunities?  Druid  Working  Paper  No  (10-05).  ISBN  978-  877873-287-3.

  Dhliwayo,  S.,  and  Vuuren,J,V  .  (2018).  The  strategic  entrepreneurial  thinking  imperative. ActaCommercii,7(1),123-134.

  EC.,  and  OECD.  (2012).  Guiding  Framework  for  Entrepreneurial  Universities  .Final version  18th  December.

  1. (2013). European  Commission-Press  release  –  Commission  and  OECD  launch website  for  universities  to  measure  entrepreneurial impact,Brussels.

  EC-OECDA.  (2012).  Guiding  Framework  for  Entrepreneurial  Universities  .Final  version 18th  December.

  Etzkowitz,  H  .  (2013).  Anatomy  of  theentrepreneurial  university.  Social  Science Information,52(3),486–511.

  Etzkowitz,  H  .  (2017).  Innovation  Lodestar:  The  entrepreneurial  university  in  a  stellar knowledge  firmament.  Technological Forecasting  and  Social Change  (123),122–129.

  Ferreira,  J,  J  .  (2017).  Knowledge  spillover-based  strategic  entrepreneurship  .Int  Entrep Manag,  (13),161–167.

  García,  A,A.  (ET.L).  (2013).What  might  an  entrepreneurial  university  constitute? Proceedings  of  the  2013  EU-SPRI  Forum  Conference  Madrid  10-12,ISBN  978-84695-7408-9  ORAL  PRESENTATION.

  Ghanati,  S,  Kurd  Naij,  A.,  &  Yazdani,  H.  (2010).  Investigating  the  status  of entrepreneurial  organizational  culture  in  the  University  of  Tehran.  Journal  of Entrepreneurship  Development, (3)  4,133-115  :  .  [in  Persian].

  Ghorbani Moayed,  Z.  (2012).  Study  of the  characteristics  of entrepreneurial university  in Tarbiat  Modares  University,  Master  Thesis,  Business  Management,  Tarbiat  Modares University.  [in  Persian].

  Gibb,  A.  Haskins,G.  Hannon,  P.,  and  Robertson,I.  (2012).  Leading  The  Entrepreneurial University,  Meeting  the  entrepreneurial  development  needs  of  higher  education institutions.

  Giones,  F.,  and  Brem.  A.  (2017).  Digital  Technology  Entrepreneurship:  A  Definition  and Research  Agenda.  Technology  Innovation  Management Review,7(4),44-51.

  Gomezm,  E,G.  (2016).  Antecedents  And  Consequences  Of  Entrepreneurial  Universities An  Eclectic  Model  For  Emerging  Econimices.Doctoral  thesis.Universitat  Autonoma de  Barcelona.Departmentof Business.

  Guerrero,  M.,  and  Urbano,  D.  (2012).  The  development  of  an  entrepreneurial  university. The  Journal of Technology  Transfer,  37(1),  43-74.

  Guerrero,  M.,  and  Urbano,  D.  (2012).  The  development  of  an  entrepreneurial  university. The  Journal of Technology  Transfer,  37(1),  43-74.

  Guerrero,  M.  Urbano,  D.,  and  Cunningham,  J,  A.  (2015).  Economic  impact  of entrepreneurial  universities’  activities:  An  exploratory  study  of  the  United KingdomArticle   in   Research  Policy,  (44),748–764.

  Guerrero,  M.  Urbano,  &  D.Fayolle,  A.  (2016).  Entrepreneurial  activity  and  regional competitiveness:evidence.,  and  from  European  entrepreneurial  universities.The Journal of Technology  Transfer,  41(1),105-131.

  HamidiMotlagh,  R.Babaee,A  .Maleki,A.,  &  Isaai,M,  T  .  (2018).Innovation  Policy, Scientific  Research,  and  Economic  Performance:  The  Case  of  Iran.  willy  online library,  Development Policy  Review.

  Hannon,  P,D.  (2013).  Letter  from  Academia  Why  is  the  Entrepreneurial  University Important?  Journal of Innovation  Management,1,  (2),10-17.

  IEEP  . (2017).International Entrepreneurship Educators Programme. https://ieeponline.com/.

  İskender,E.,  and  Batı,G,B.  (2015).  Comparing  Turkish  Universities  Entrepreneurship andInnovativeness  Index’s  Rankings  with  Sentiment  Analysis  Results.  Social  and Behavioral Sciences,(  195),1543  –  1552.

  Ivanova,  I.  A.,  and  Leydesdorff,L.  (2013).  Rotational  symmetry  andthe  transformation  of innovation  systems  in  a  Triple  Helix  of  university–industry–government  relations’, Technological Forecasting  and  Social(in  press).

  Jarohnovich,  N.,  and  Avotiņš,  C.V.  (2013).  The  Changing  Role  of  the  Entrepreneurial University  in  Developing  Countries:  The  Case  of  Latvia.  Journal  of  Higher  Education, Theory,  and  Practice,  (13),  121-148.

  Keat,  Y.,  Selvarajah,  C.,  and  Meyer,  D.  (2011).  Inclination  towards  entrepreneurship among  university  students:  An  empirical  study  of  Malaysian  university  students. International Journal of Business  and  Social Science,  2(4),  206-220.

  Kiechel,  W.  (2010).  The  Lords  of  Strategy:  The  Secret  Intellectual  History  of  the  New Corporate  World.Harvard  Business  Press,  (ISBN13:  9781591397823).

  Klofsten.  M,Fayolle,  A.  Guerrero,  M.  Mian,  S.  Urbano,  D.,  and  Wright,  M.  (2019).  Theen trepreneurialuniversityasdriverforeconomicgrowthandsocialchangeKeystrategicchalle nges.Technological Foreca,sting  and  Social Change,  (141),  149–158.

  Kochetkov,  D.  M.  Larionova,  V.  A.,  and  Vukovic,  D.  B.  (2017).  Entrepreneurial  Capacity of  Universities  and  Its  Impact  on  Regional  Economic  Growth.  Ekonomika  regiona [Economy  of Region],  13(2),  477-488.

  Kroeger,J,W.  (2007).  Firm  Performance  as  a  Function  of  Entrepreneurial  Orientation and  Strategic  Planning  Practices.  ETD Archive.  170.

  Kruss,  G.,  and  Visser,M.  (2017).  Putting  university-industry  interaction  into  perspective: A  differentiated  view  from  inside  South  African  universities.The  Journal  of Technology  Transfer,(  4),  884–908.

  Marzban.  S.  M.,  Moghimi,  S.  M.,  and  Arabioun.  A.  (2010).  The  influence  of organizational  entrepreneurship  climate  on  managers'  entrepreneurial  behavior. Journal of New  Economy  and  Trade,  21(2),  1-25.  [in  Persian].

  Miller,  K.  McAdam,  R.,  and  McAdam,  M.  (2018).  A  systematic  literature  review  of university  technology  transfer  from  a  quadruple  helix  perspective:  toward  a  research agenda.  R  and  D  Manag,  48  (1),  7–24.

  Mirnia,  M.  (2018).  Evaluation  of  Determinants  of  Entrepreneurship  Development in  Iran. Fourth  International  Conference  on  Entrepreneurship  with  Emphasis  on  Improving the  Business  Environment.  University  of Tehran.  .  [in  Persian].

  Moghtaderi,  M.,  and  Golestani,  S.  H.  (2006).  The  assessment  of  entrepreneurship  center in  Tehran  University.  Journal  of  Knowledge  and  Research  in  Pedagogical  Science, 12(4),  87-99.  [in  Persian].

  NCEE.  (2013).  The  Entrepreneurial  University:  from  concept  to  action.  National  Centre for  Entrepreneurship  in  Education.

  Nowak,R.  (2014).  Entrepreneurial  capacity  and  culture  of  innovation  in  the  context  of opportunity  exploitation.  Doctoral  thesis.  Graduate  College  of  the  University  of Illinois  at Urbana-Champaign.

  OECD.  )2015(.  Directorate  for  Science,  Technology  and  Innovation.  Available at:http://www.oecd.org/sti/  [Accessed  December  26,  2015].

  Ojaghi,  S.  Naderi,  N.,  &  Rezaei,  A.  (2017).  Assessing  Entrepreneurial  Teaching  Skills Based  on  the  Burich  Model:  A  Mixed  Approach.  Research  in  Teaching,  4(3),  129-145. [in  Persian].

  Peer,  V.,  and  Penker,  M.  (2016).  Higher  education  institutions  and  regional  development: a  meta-analysis.  International Regional Science  Review,  39(2),  228–253.

  Põder,A.Kallaste,M.Raudsaar,  M.,  and  Venesaar,U.  (2017).  Evaluation  Of Entrepreneurial  Capacity  Of  Universities  -  A  Case  Of  Estonia.  Selection  and  peerreview  under  responsibility  of  the  Organizing  Committee  of  the  conference.eISSN: 2357-1330.

  Porter,  M.E.  (1998).Clusters  and  Competition.  New  Agenda  for  Companies, Governments,and  Institutions.  Harvard  Business  School Working  Paper,  98-080.

  Rafiei,  N,  Yar  Mohammadian,  M.,  &  Keshti  Arai,  N.  (2019).  Designing  a  content  model for  entrepreneurship  education  for  the  humanities.  Teaching  Research,  (7)  4,  150-169 .  [in  Persian].

  Reyes,C,N.  (2017).  Thesis:  Frames  in  the  Institutionalization  of  the  Entrepreneurial University  Model:The  Case  of  National  University  of  Singapore.  Acta  Universitatis Tamperensis.

  Rezaee,  B,  Naderi,  N.,  &  Safari  babazaidi,  M.  (2020).  Identify  barriers  to  entrepreneurship education  in  Kermanshah  schools.  Journal  of  school  Adminisstration,  8(3),  51-66.  .  [in Persian].

  Rothaermel,F,T.Agung,S.  D.,  and  Jiang,  L.  (2007).University  entrepreneurship:a taxonomy  of  the  literature.  Industrial and  corporate  change,  16  (4),  691–791.

  Salamzadehl,A.Salamzadeh,Y.,  and  Daraei,M,R.  (2011).  Toward  a  Systematic Framework  for  anEntrepreneurial  University:  A  Study  inIranian  Context  with  an  IPOO Model.  Global  Business  and  Management  Research:  An  International  Journal,  (1),3033.

  Samadi  Miarkalai,  H.,  and  Samadi  Miarkalai,  H.  (2015).  Explain  the  status  of entrepreneurial  university  in  higher  education  with  an  experimental  research  project. Cultural Engineering,  (86),127-149  .  [in  Persian].

  Samadi Miarkalai,  H.,  and  Samadi Miarkalai,  H.  (2015).  Mapping  the  causal relationships  of  causal  factors  of  entrepreneurial  university  capacity  development as a  center  of  knowledge  production  based  on  testing  technique  and  decision  evaluation (DEMATLE),  Quarterly  Journal of Information  Management and  Knowledge, 4(2),11-24.  [in  Persian].

  Samadi  Miarkalai,  H.,  and  Samadi  Miarkalai,  H.  (2017).  Explain  and  rank  the  structural indicators  affecting  the  entrepreneurial  process  using  the  fuzzy  Delphi  approach  and fuzzy  AHP  in  fisheries  of  Mazandaran  province.  Entrepreneurship  Strategies  in Agriculture  4(7),  1-12  .  [in  Persian].

  Samadi  Miarkalai,  H.  Aghajani,  H.,  &  Samadi  Miarkalai,  H.  (2015).  Explaining  the capacity  and  culture  of  entrepreneurship  in  Babol  University  of  Medical  Sciences through  fuzzy  analysis  method.  Iranian  Journal  of  Medical  Education,(15),134-145. [in  Persian].

  Sandelowski,  M.  (2007).Handbook  for  synthesizing  qualitative  research  / by  Margarete. Sharif,  S.  M.,  Jamshidian.  A.,  Rahimi,  H.,  and  Naderi,  N.  (2011).  The  analysis  of entrepreneurship  curriculum  status  in  Iranian  Higher  Education.  Journal  of Entrepreneurship  Development,  11(3),  87-106.  [in  Persian].

  Siegel,  D,  S.,  and  Wright.M.  (2015).  Academic  Entrepreneurship:  Time  for  a Rethink?.British  Journal of Management,  26(4),582-595.

  Sooreh,L,K.  Salamzadeh,A.  Safarzadeh,H.,  and  Salamzadeh.Y.  (2011).  Defining  and Measuring  Entrepreneurial  Universities:  A  Study  in  Iranian  Context  Using Importance-Performance  Analysis  and  TOPSIS  Technique,3  (2),  182-199.

  Sousa,M,J.Carmo,M.  A,  Cristina,  A.  Gonçalves,A,C.  Cruz,R.,  and  Martins,J,M. (2019).Creating  knowledge  and  entrepreneurial  capacity  for  HE  students  with  digital education  methodologies:  Differences  in  the  perceptions  of  students  and entrepreneurs.Journal of Business  Research,  (94),227–240.

  Sperrer,M.  Müller,C.,  and  Soos,J.  (2016).  The  Concept  of  the  Entrepreneurial  University Applied  to  Universities  of  Technology  in  Austria:  Already  Reality  or  a  Vision  of  the Future?.  Technology  Innovation  Management Review,  6(10),37-44.

  Stanciu,B.  (2010).  An  overview  of  present  research  related  to  the  entrepreneurial university.  Management.,  and  Marketing,5,  (2),  117-134.

  U.S.  Department  of  Commerce.  (2013).  Summary  of  Performance  and  Financial Information.

  UNCTAD.  (2011).  Enterprise  development  policies  and  capacity-building  in science,technology  and  innovation.  Item  3  of  the  provisional  agenda,  TD /B/C.II/MEM.1/9.

  Zhou,C.  (2008).  The  Entrepreneurial  University  and  the  Future  of  Higher  Education  in China.  All  content  following  this  page  was  uploaded  by  Chunyan  Zhou  on  10 December 2014.  https://www.researchgate.net/publication/269332883.