دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 1-238 
تجارب زیسته معلمان دوره ابتدایی از ذهن‌آگاهی حین تدریس

صفحه 37-19

https://doi.org/10.34785/J012.2020.728

مهدی محمدی؛ رضا ناصری جهرمی؛ زینب مختاری؛ زهرا حسامپور؛ راحیل ناصری جهرمی