تصمیم دبیران تربیت بدنی به استفاده از فناوری در آموزش: کاربرد مدل تئوری رفتار برنامه ریزی شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت ورزشی دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

2 مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و وعلوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

جهت اندازه‌گیری و درک عواملی که بر تصمیم یک فرد به استفاده از فناوری تاثیر می‌گذارند، مدل‌ها و نظریه‌های مختلف توسعه یافته‌اند. در این میان، تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده (TPB)حمایت گسترده‌ای را به عنوان یک مدل قوی جهت توضیح تصمیم افراد به استفاده از فناوری دریافت کرده است. جامعه آماری این پژوهش 28161 دبیر ورزش استان کردستان بودند که از بین آنها 205 نفر به صورت داوطلبانه به پرسشنامه پاسخ دادند. جهت جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه تصمیم به استفاده از فناوری با استفاده از تئوری رفتار برنامه ریزی شده بهره گرفته شد. می‌شود روابط معنادار می‌باشند و مدل پژوهش می‌تواند یک الگوی مناسب را به دست داده و روابط بین ابعاد و متغیرها را به خوبی نشان دهد. این مطالعه اهمیت نظری درک معلمان (یعنی سهولت درک شده ، سودمندی ادراک شده ، کنترل رفتاری درک شده) و فناوری نگرش را در پیش بینی قصد آینده خود از استفاده از فناوری تأیید می کند و همچنین نشان می دهد که عوامل محیطی (یعنی انتظار مدیریت و پشتیبانی فنی) همچنین نقش مهمی در تأثیرگذاری بر فناوری فناوری آنها ایفا می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The decision of physical education teachers to use technology in education: application of the model of the theory of planned behavior

نویسندگان [English]

  • Sardar Mohammadi 1
  • farhad fathi 2
1 Associate Professor of Sports Management, Faculty of Social Sciences, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
2 Sports Management, Faculty of Physical Education and Sports Science, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Various models and theories have been developed to measure and understand the factors that influence an individual's decision to use technology. The Theory of Planned Behavior (TPB), meanwhile, has received widespread support as a robust model for explaining individuals' decision to use technology. The statistical population of this study was 28161 sports secretaries of Kurdistan province, of which 205 people answered the questionnaire voluntarily. To collect data, the decision questionnaire to use technology using the theory of planned behavior was used. Relationships can be meaningful and the research model can provide a suitable model and show the relationships between dimensions and variables well. This study confirms the theoretical importance of teachers' perceptions (ie perceived ease, perceived usefulness, perceived behavioral control) and attitude technology in predicting their future intention to use technology, and also shows that environmental factors (ie management expectation) And technical support) also play an important role in influencing their technology.Various models and theories have been developed to measure and understand the factors that influence an individual's decision to use technology. The Theory of Planned Behavior (TPB), meanwhile, has received widespread support as a robust model for explaining individuals' decision to use technology. The statistical population of this study was 28161 sports secretaries of Kurdistan province, of which 205 people answered the questionnaire voluntarily. To collect data, the decision questionnaire to use technology using the theory of planned behavior was used. Relationships can be meaningful and the research model can provide a suitable model and show the relationships between dimensions and variables well. This study confirms the theoretical importance of teachers' perceptions (ie perceived ease, perceived usefulness, perceived behavioral control) and attitude technology in predicting their future intention to use technology, and also shows that environmental factors (ie management expectation) And technical support) also play an important role in influencing their technology.Various models and theories have been developed to measure and understand the factors that influence an individual's decision to use technology. The Theory of Planned Behavior (TPB), meanwhile, has received widespread support as a robust model for explaining individuals' decision to use technology. The statistical population of this study was 28161 sports secretaries of Kurdistan province, of which 205 people answered the questionnaire voluntarily. To collect data, the decision questionnaire to use technology using the theory of planned behavior was used. Relationships can be meaningful and the research model can provide a suitable model and show the relationships between dimensions and variables well. This study confirms the theoretical importance of teachers' perceptions (ie perceived ease, perceived usefulness, perceived behavioral control) and attitude technology in predicting their future intention to use technology, and also shows that environmental factors (ie management expectation) And technical support) also play an important role in influencing their technology.Various models and theories have been developed to measure and understand the factors that influence an individual's decision to use technology. The Theory of Planned Behavior (TPB), meanwhile, has received widespread support as a robust model for explaining individuals' decision to use technology. The statistical population of this study was 28161 sports secretaries of Kurdistan province, of which 205 people answered the questionnaire voluntarily. To collect data, the decision questionnaire to use technology using the theory of planned behavior was used. Relationships can be meaningful and the research model can provide a suitable model and show the relationships between dimensions and variables well. This study confirms the theoretical importance of teachers' perceptions (ie perceived ease, perceived usefulness, perceived behavioral control) and attitude technology in predicting their future intention to use technology, and also shows that environmental factors (ie management expectation) And technical support) also play an important role in influencing their technology.Various models and theories have been developed to measure and understand the factors that influence an individual's decision to use technology. The Theory of Planned Behavior (TPB), meanwhile, has received widespread support as a robust model for explaining individuals' decision to use technology. The statistical population of this study was 28161 sports secretaries of Kurdistan province, of which 205 people answered the questionnaire voluntarily. To collect data, the decision questionnaire to use technology using the theory of planned behavior was used. Relationships can be meaningful and the research model can provide a suitable model and show the relationships between dimensions and variables well. This study confirms the theoretical importance of teachers' perceptions (ie perceived ease, perceived usefulness, perceived behavioral control) and attitude technology in predicting their future intention to use technology, and also shows that environmental factors (ie management expectation) And technical support) also play an important role in influencing their technology.Various models and theories have been developed to measure and understand the factors that influence an individual's decision to use technology. The Theory of Planned Behavior (TPB), meanwhile, has received widespread support as a robust model for explaining individuals' decision to use technology. The statistical population of this study was 28161 sports secretaries of Kurdistan province, of which 205 people answered the questionnaire voluntarily. To collect data, the decision questionnaire to use technology using the theory of planned behavior was used. Relationships can be meaningful and the research model can provide a suitable model and show the relationships between dimensions and variables well. This study confirms the theoretical importance of teachers' perceptions (ie perceived ease, perceived usefulness, perceived behavioral control) and attitude technology in predicting their future intention to use technology, and also shows that environmental factors (ie management expectation) And technical support) also play an important role in influencing their technology.Various models and theories have been developed to measure and understand the factors that influence an individual's decision to use technology. The Theory of Planned Behavior (TPB), meanwhile, has received widespread support as a robust model for explaining individuals' decision to use technology. The statistical population of this study was 28161 sports secretaries of Kurdistan province, of which 205 people answered the questionnaire voluntarily. To collect data, the decision questionnaire to use technology using the theory of planned behavior was used. Relationships can be meaningful and the research model can provide a suitable model and show the relationships between dimensions and variables well. This study confirms the theoretical importance of teachers' perceptions (ie perceived ease, perceived usefulness, perceived behavioral control) and attitude technology in predicting their future intention to use technology, and also shows that environmental factors (ie management expectation) And technical support) also play an important role in influencing their technology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Secretary of Sports
  • Physical Education
  • Technology
  • Education
  • Model of Planned Behavior Theory
 
Adom, N. A. A., De Coning, C., Bitugu, B. B., and Keim, M. (2016). Trends and tendencies in the facilitation and training of sport and development programmes for the youth: lessons of experience from African cases: sport for development. African Journal for Physical Activity and Health Sciences (AJPHES), 22(32), 908-919.
Ajzen, I. 1985. From intentions to actions: A theory of planned behavior. In J. Kuhn and J. Beckman (Eds.), Action-contr From cognition to behavior (pp. 11-39). Heidelberg: Springer.
Ajzen, I., and Manstead, A. S. (2007). Changing health-related behaviors: An approach based on the theory of planned behavior. The scope of social psychology: Theory and applications (pp. 43–63). New York: Psychology Press.
Alfaki, I. M., and Khamis, A. H. A. (2018). Difficulties facing teachers in using interactive whiteboards in their classes. Journal of Educational and Social Research, 1(2), 110-120.
AlQudah, A. A. (2014). Accepting Moodle by academic staff at the University of Jordan: Applying and extending TAM in technical support factors. European Scientific Journal, 10, 183–201.
Al-Zaidiyeen, N. J., Mei, L. L., and Fook, F. S. (2010). Teachers' Attitudes and Levels of Technology Use in Classrooms: The Case of Jordan Schools. International education studies, 3(2), 211-218.
Barazande, A., Nili, M.R., and Kolayynejad, J.D. (2012). “Evaluation of having a smart school teacher in Karaj city of required competencies of teaching using ICT”. The Master thesis, Faculty of Education and Psychology Department Educational Sciences, Allameh Tabatabaei University, (In Persian).
Bhalla, J. (2012). Study of barriers to use of computers by school teachers in teaching-learning process. Journal of Educational and Social Research, 2(3), 259-270.
Bakkenes, I., Vermunt, J. D., and Wubbels, T. (2010). Teacher learning in the context of educational innovation: Learning activities and learning outcomes of experienced teachers. Learning and Instruction, 20, 533–548.
Burnkrant, R. E., and Page, T. J. (1988). The structure and antecedents of the normative and attitudinal components of Fishbein’s theory of reasoned action. Journal of Experimental Social Psychology, 24(1), 66–87.
Chen, R. J. (2010). Investigating models for preservice teachers’ use of technology to support studentcentered learning. Computers and Education, 55, 32–42.
Ciroma, Z. I. (2014). ICT and education: issues and challenges. Mediterranean Journal of Social Sciences, 5(26), 98.
Couceiro, R. M., Papastergiou, M., Kordaki, M., and Veloso, A. I. (2013). Design and evaluation of a computer game for the learning of Information and Communication Technologies (ICT) concepts by physical education and sport science students. Education and Information Technologies, 18(3), 531-554. (In Persian).
Davlati, A.A., Jamshidi, L., and Amin Bidkhti, A. A. (2016). Teachers' specific features in improving the teaching process-learning intelligent schools. Journal of Educational and Evaluation, 9(34), 96-77. (In Persian).
Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS Quarterly, 13, 319–340.
Ghasemi, H; Tojari; F; Boroujerdi Alawi, M; Emami, H; and Amiri, M. (2012). Content Analysis of Physical Education Instructors' Views on Sport Components from 1357 to 1388. Sports Management, 13, 137-152. (In Persian).
Huang, H. M., and Liaw, S. S. (2005). Exploring user’s attitudes and intentions toward the web as a survey tool. Computers in Human Behavior, 21, 729–743.
Ilnitskaya, A. S., Kozina, Z. L., Barybina, L. N., Kolomiez, N. A., Cieślicka, M., Stankiewicz, B., and Pilewska, W. (2014). Author's internet blog as information and communication technologies in the educational space within the physical education students. Physical education of students, 1.22-26.
Lau, P. W., Lau, E. Y., Wong, D. P., and Ransdell, L. (2011). A systematic review of information and communication technology–based interventions for promoting physical activity behavior change in children and adolescents. Journal of medical Internet research, 13(3). 1-11.
Legrain, P., Gillet, N., Gernigon, C., and Lafreniere, M. A. (2015). Integration of information and communication technology and pupils’ motivation in a physical education setting. Journal of Teaching in Physical Education, 34(3), 384-401.
Papastergiou, M. (2010). Enhancing physical education and sport science students’ self-efficacy and attitudes regarding information and communication technologies through a computer literacy course. Computers and Education, 54(1), 298- 308.
Piri, M., Mehdipour, M., and Babaei, Sh. (2019). The Role of Knowledge, Attitudes and Skills of High School Teachers in the Use of Information Technology in the Teaching Learning Process. Journal of Research in Teaching, 7(2), 1-20.
Pynoo, B., and van Braak, J. (2014). Predicting teachers’ generative and receptive use of an educational portal by intention, attitude and self-reported use. Computers in Human Behavior, 34, 315–322.
Rabah, J. (2015). Benefits and challenges of information and communication technologies (ICT) integration in Québec English schools. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 14(2).24-31.
Rajabian, M., and Bigdeli, F. (2016). The Role of Information and Communication Technology in Intelligent Schools. Second Conference on Knowledge and Technology of Education Sciences in Social Studies and Psychology of Iran, Tehran, Institute for Contemporary Development of Knowledge and Technology Summit Iranians, 1-15. (In Persian).
Sanchez, J; Salinas, A; and Harris, J. (2011). Education with ICT in South Korea and Chile. International Journal of Educational Development; 31(2), 126- 148.
Shahbaz, S; Nasr Esfahani, A. and Zamani, E. (2007). Examining barriers to using ICT in high schools in Isfahan from the viewpoint of principals and managers. Educational Research, 3 (11), 1-21. (In Persian).
Smarkola, C. (2008). Efficacy of a planned behavior model: Beliefs that contribute to computer usage intentions of student teachers and experienced teachers. Computers in Human Behavior, 24, 1196–1215.
Soomro, K. A., Kale, U., Curtis, R., Akcaoglu, M., and Bernstein, M. (2018). Development of an instrument to measure Faculty’s information and communication technology access (FICTA). Education and Information Technologies, 1-17.
Teo, T. (2014). Unpacking teachers’ acceptance of technology: Tests of measurement invariance and latent mean differences. Computers and Education, 75, 127–135.
Thomas, O. A., and Oladejo, M. A. (2018). TeacherTrainees’ Perceptions of ICT (Information Communication Technology) Integration in Nigerian Teacher Education Programme. EDUCARE, 10(1).1-10.
Uerz, D., Volman, M., and Kral, M. (2018). Teacher educators' competences in fostering student teachers’ proficiency in teaching and learning with technology: An overview of relevant research literature. Teaching and Teacher Education, 70, 12-23.
Vanderlinde, R; Aesaert, K. and vanBraak, J. (2014). Institutionalized ICT use in primary education: A multilevel analysis. Computers and Education; 72: 1- 10.
Webb, E. (2016). Positive youth development, sport and communities: research trends and future directions. International Journal of Sport Psychology, 47(2), 165-186.
Yuen, A. H., and Hew, T. K. (2018). Information and Communication Technology in Educational Policies in the Asian Region. Handbook of Information Technology in Primary and Secondary Education, 1- 20.