دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، تیر 1399، صفحه 313-1 
تعیین‌کنندگان اثربخشی یادگیری الکترونیکی: مطالعه‌ای کیفی بر مدرس

صفحه 79-55

https://doi.org/10.34785/J012.2020.124

مائده زارعی ساروکلائی؛ غلامرضا شمس؛ مرتضی رضایی زاده؛ محمد قهرمانی


بررسی روش ها و فنون تدریس از منظر قرآن کریم

صفحه 99-80

https://doi.org/10.34785/J012.2020.328

عبدالله رحیمی؛ ابوالحسن بهمنی قائدی؛ سعید صفی شلمزاری