رویکرد پدیدارشناسانه به تجارب معلمان جدیدالورود از اولین سال تدریس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار بخش مدیریت و برنامه ریزی درسی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

3 کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

4 کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران

5 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

6 کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی فیروزآباد

چکیده

هدف: هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر واکاوی تجارب زیسته معلمان جدیدالورود از اولین سال تدریس در سازمان آموزش‌وپرورش استان فارس بود.
روش: این پژوهش کیفی با استفاده از روش پدیدارشناسی اجرا شد. روش گردآوری اطلاعات استفاده از مصاحبه‌های نیمه‌ساختمند بود. بر این اساس، از بین معلمان دورة ابتدایی 18 نفر براساس معیارهای ورود به پژوهش انتخاب شدند. تحلیل مصاحبه‌ها، با استفاده از الگوی هفت مرحله‌ای Colaizzi (1978) و روش تحلیل مضمون انجام شد. اعتبار داده‌های به‌دست‌آمده با استفاده از تکنیک‌های تأییدپذیری، اعتمادپذیری و هم‌سوسازی پژوهش‌گران تأیید شد.
یافته‌ها: پس از استخراج موضوعی و طبقه‌بندی آن‌ها، یافته‌ها در دو مضمون اصلی "پیامدهای مثبت" مشتمل بر سه مضمون فرعی «مهارت‌های تدریس»، «مهارت‌های ارتباطی»، «مهارت‌های روان‌شناختی» و "پیامدهای منفی" مشتمل بر چهار مضمون فرعی «چالش‌های حرفه‌ای»، «چالش‌های روان‌شناختی»، «چالش‌های محیطی» و «چالش‌های میان دانش‌آموزان» طبقه‌بندی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A phenomenological Approach to the Experiences of New Teachers from the First Year of Teaching

نویسندگان [English]

 • Mehdi Mohammadi 1
 • Reza Naserijahromi 1
 • Khatereh Mohammad Jafari 2
 • Maryam Safari 3
 • Parisa Maaref 4
 • Fatemeh Mirghafari 5
 • Rahil Naseri Jahromi 6
1 Associate Professor of Management and Curriculum Planning, Faculty of Educational Sciences, Shiraz University
2 PhD in Curriculum Planning, Shiraz University
3 Master student of Shiraz University
4 Shiraz Islamic Azad University
5 Master student of educational management of Shiraz University
6 Firoozababd Islamic Azad University
چکیده [English]

Objective: The main purpose of this study was to analyze the lived experiences of new teachers from the first year of teaching in the Education Organization of Fars Province.
Method: This qualitative study was performed using phenomenological method. The method of data collection was the use of semi-structured interviews. Accordingly, 18 elementary school teachers were selected based on inclusion criteria. The interviews were analyzed using the Colaizzi (1978) seven-step model and the content analysis method. The validity of the obtained data was verified using the researchers' verification, reliability and alignment techniques.
Findings: After thematic extraction and their classification, the findings are divided into two main themes of "positive outcomes" including three sub-themes "teaching skills", "communication skills", "psychological skills" and "negative consequences" consisting of four sub-themes consists of four sub-themes: "professional challenges", "psychological challenges", "environmental challenges" and "challenges among students".
Objective: The main purpose of this study was to analyze the lived experiences of new teachers from the first year of teaching in the Education Organization of Fars Province.
Method: This qualitative study was performed using phenomenological method. The method of data collection was the use of semi-structured interviews. Accordingly, 18 elementary school teachers were selected based on inclusion criteria. The interviews were analyzed using the Colaizzi (1978) seven-step model and the content analysis method. The validity of the obtained data was verified using the researchers' verification, reliability and alignment techniques.
Findings: After thematic extraction and their classification, the findings are divided into two main themes of "positive outcomes" including three sub-themes "teaching skills", "communication skills", "psychological skills" and "negative consequences" consisting of four sub-themes consists of four sub-themes: "professional challenges", "psychological challenges", "environmental challenges" and "challenges among students".
Objective: The main purpose of this study was to analyze the lived experiences of new teachers from the first year of teaching in the Education Organization of Fars Province.
Method: This qualitative study was performed using phenomenological method. The method of data collection was the use of semi-structured interviews. Accordingly, 18 elementary school teachers were selected based on inclusion criteria. The interviews were analyzed using the Colaizzi (1978) seven-step model and the content analysis method. The validity of the obtained data was verified using the researchers' verification, reliability and alignment techniques.
Findings: After thematic extraction and their classification, the findings are divided into two main themes of "positive outcomes" including three sub-themes "teaching skills", "communication skills", "psychological skills" and "negative consequences" consisting of four sub-themes consists of four sub-themes: "professional challenges", "psychological challenges", "environmental challenges" and "challenges among students".
Objective: The main purpose of this study was to analyze the lived experiences of new teachers from the first year of teaching in the Education Organization of Fars Province.
Method: This qualitative study was performed using phenomenological method. The method of data collection was the use of semi-structured interviews. Accordingly, 18 elementary school teachers were selected based on inclusion criteria. The interviews were analyzed using the Colaizzi (1978) seven-step model and the content analysis method. The validity of the obtained data was verified using the researchers' verification, reliability and alignment techniques.
Findings: After thematic extraction and their classification, the findings are divided into two main themes of "positive outcomes" including three sub-themes "teaching skills", "communication skills", "psychological skills" and "negative consequences" consisting of four sub-themes consists of four sub-themes: "professional challenges", "psychological challenges", "environmental challenges" and "challenges among students".
Objective: The main purpose of this study was to analyze the lived experiences of new teachers from the first year of teaching in the Education Organization of Fars Province.
Method: This qualitative study was performed using phenomenological method. The method of data collection was the use of semi-structured interviews. Accordingly, 18 elementary school teachers were selected based on inclusion criteria. The interviews were analyzed using the Colaizzi (1978) seven-step model and the content analysis method. The validity of the obtained data was verified using the researchers' verification, reliability and alignment techniques.
Findings: After thematic extraction and their classification, the findings are divided into two main themes of "positive outcomes" including three sub-themes "teaching skills", "communication skills", "psychological skills" and "negative consequences" consisting of four sub-themes consists of four sub-themes: "professional challenges", "psychological challenges", "environmental challenges" and "challenges among students".
Objective: The main purpose of this study was to analyze the lived experiences of new teachers from the first year of teaching in the Education Organization of Fars Province.
Method: This qualitative study was performed using phenomenological method. The method of data collection was the use of semi-structured interviews. Accordingly, 18 elementary school teachers were selected based on inclusion criteria. The interviews were analyzed using the Colaizzi (1978) seven-step model and the content analysis method. The validity of the obtained data was verified using the researchers' verification, reliability and alignment techniques.
Findings: After thematic extraction and their classification, the findings are divided into two main themes of "positive outcomes" including three sub-themes "teaching skills", "communication skills", "psychological skills" and "negative consequences" consisting of four sub-themes consists of four sub-themes: "professional challenges", "psychological challenges", "environmental challenges" and "challenges among students".
Objective: The main purpose of this study was to analyze the lived experiences of new teachers from the first year of teaching in the Education Organization of Fars Province.
Method: This qualitative study was performed using phenomenological method. The method of data collection was the use of semi-structured interviews. Accordingly, 18 elementary school teachers were selected based on inclusion criteria. The interviews were analyzed using the Colaizzi (1978) seven-step model and the content analysis method. The validity of the obtained data was verified using the researchers' verification, reliability and alignment techniques.
Findings: After thematic extraction and their classification, the findings are divided into two main themes of "positive outcomes" including three sub-themes "teaching skills", "communication skills", "psychological skills" and "negative consequences" consisting of four sub-themes consists of four sub-themes: "professional challenges", "psychological challenges", "environmental challenges" and "challenges among students".
Objective: The main purpose of this study was to analyze the lived experiences of new teachers from the first year of teaching in the Education Organization of Fars Province.
Method: This qualitative study was performed using phenomenological method. The method of data collection was the use of semi-structured interviews. Accordingly, 18 elementary school teachers were selected based on inclusion criteria. The interviews were analyzed using the Colaizzi (1978) seven-step model and the content analysis method. The validity of the obtained data was verified using the researchers' verification, reliability and alignment techniques.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Phenomenology
 • lived experiences
 • teacher
 • newcomer
 • teaching
Admiraal, W., & Berry, A. (2016). Video narratives to assess student teachers’ competence as new teachers. Teachers and Teaching, 22 (1): 21-34.
Ajayi, L. (2013). Exploring how the school context mediates intern learning in underserved rural border schools. Asia Pacific Journal of Education, 33 (4): 444–460.
Ardabili, Y. (2007). Principles and techniques of guidance and counseling in education. Tehran: Samat Publications. [in Persian].
Bakhshaish, A. (2014). International conference on new research achievements in social sciences, education, educational sciences and psychology. Journal of New Approach in Educational Management, 4 (14): 198-185. [in Persian].
Batane, T., & Ngwako, A. (2017). Technology use by pre-service teachers during teaching practice: Are new teachers embracing technology right away in their first teaching experience? Australasian Journal of Educational Technology, 33 (1): 239- 243.
Borrero, N., Ziauddin, A., & Ahn, A. (2018). Teaching for Change: New Teachers' Experiences with and Visions for Culturally Relevant Pedagogy. Critical Questions in Education9 (1): 22- 39.‏
Callahan, J. (2016). Encouraging retention of new teachers through mentoring strategies. Delta Kappa Gamma Bulletin, 83 (1): 6.
Carter, L. A. (2020). New teacher induction in the age of social media: A phenomenological study of teachers in their second and third year in the classroom. Ph.D. Dissertation: USA: Library University.
Dias-Lacy, S., & Guirguis, R. (2017). Challenges for new teachers and ways of coping with Them. Journal of Education and Learning, 6 (2): 265- 267.
Dibaisaber, M., Abbasi, E., Fathivajargah, K., & Safaeimovahed, S. (2017). Explaining the components of teachers' professional competence and analyzing its position in the upstream documents of iranian education. Journal of Teaching and Learning Research, 13 (2): 123- 109. [in Persian].
Document of the Fundamental Transformation of the Islamic Republic of Iran Formal Public Education System (2012). [in Persian].
Farhadirad, H., Hashemi, SJ., & Rahmati, F. (2019). The common pattern of best teaching experiences: causes, contexts and strategies. Scientific Journal of Education and Evaluation, 11 (42): 91- 115. [in Persian].
Fathiazar, E. (2012). Teaching methods and techniques, second edition, Tabriz: Tabriz University Press. [in Persian].
Faizi, A., Misrabadi, J., & Pilgrims, T. (2015). Meta-analysis of the effects of group teaching methods on academic performance. Teaching and Learning Studies, 6 (2):31-1. [in Persian].
Gumpel, T. P., & Sutherland, K. S. (2010). The Relation between emotional and behavioral disorders and school-based violence. Aggression and violent behavior, 15 (5): 349- 356.
Hahl, K. (2021). Student teachers’ experiences of using photos in teacher reflection. Reflective Practice, 22 (1): 115- 127.
Hopkins, J. (2018). How the CEC/CEC-PD mentoring program helps students and new teachers. Teaching Exceptional Children, 51 (1): 72-73
Irannejad, M., Aliaskari, M., Musapour, N., & Niknam, Z. (2019). An analysis of the needs of beginners in primary education: Inconsistent Challenges. Bi-Quarterly Journal of Higher Education Curriculum Studies, 10 (20): 289- 308. [in Persian].
Klimova, B. F. (2013). Developing thinking skills in the course of academic writing. Social and Behavioral Sciences. 93 (3): 508- 511.
Kraft, M. A., Brunner, E. J., Dougherty, S. M., & Schwegman, D. J. (2020). Teacher accountability reforms and the supply and quality of new teachers. Journal of Public Economics, 188 (3): 10- 39.
Lew, M. M., & Nelson, R. F. (2016). New teachers' challenges: how culturally responsive teaching, classroom management, and assessment literacy are Intertwined. Multicultural Education, 2 (3): 7- 13.
McClowry, S. G., Snow, D. L., Tamis-LeMonda, C. S., & Rodriguez, E. T. (2010). testing the efficacy of insights on student disruptive behavior, classroom management and student competence in Inner city primary grades. School mental health2 (1): 23- 35.
Mubaraki, A., Mohebbi, Z., Mahmoudi, F., Rambod, M., & Montaseri, S. (2012). The importance of implementing a clinical course plan and the obstacles to its implementation from the perspective of professors. Iranian Journal of Medical Education, 11 (5): 539- 540. [in Persian].
Mobra, T., & Hamlin, D. (2020). Emergency certified teachers' motivations for entering the teaching profession: evidence from Oklahoma. Education Policy Analysis Archives, 28 (109): 98- 137.
Niknami, M. (2008). Educational supervision and guidance. Tehran: Samat. [in Persian].
Reitman, G. C., & Karge, B. D. (2019). Investing in teacher support leads to teacher retention: six supports administrators should consider for new teachers. Multicultural Education, 27 (1): 7-18.
Rezaei, M. (2009). Assess the professional problems of novice teachers and compare it with other teachers. Tehran: Institute for Educational Studies. [in Persian].
Tamir, E. (2020). The effects of teacher preparation on student teachers' ideas about good teaching. Australian Journal of Teacher Education, 45 (4): 1- 17.
Tolan, P., Elreda, L. M., Bradshaw, C. P., Downer, J. T., & Ialongo, N. (2020). Randomized trial testing the integration of the good behavior game and my teaching partner: The moderating role of distress among new teachers on student outcomes. Journal of school psychology, 78 (1): 75- 95.
Townsend, T., & Bates, R. (2007). Handbook of teacher education: Globalisation, standards and professionalism in times of change. London: Springer.
Vekeman, E., Devos, G., & Valcke, M. (2019). The relationship between principals’ configuration of a bundle of HR practices for new teachers and teachers’ person– organization fit. The International Journal of Human Resource Management, 30 (5): 835- 855.
Wan, N., Howard, N., & Alan, W. (2010). School experience influences on preservice teachers evolving beliefs about effective teaching. Teaching and Teacher Education, 26 (2): 278- 289.
Yaqubnejad, N., Ayati, M., & Naimi, S. (2015). Identifying and classifying the needs of novice teachers in classroom management based on the general education Design model (ADDIE). National Conference on Management and Education (2015), Malayer: Malayer University. [in Persian].
Yaqubnejad, N., Behrangi, M. R, & Zeinabadi, H. R. (2016). What do novice teachers expect from their parents? findings of a qualitative-quantitative research in Primary Schools in Tehran. Journal of Educational Sciences, 6 (2): 20- 5. [in Persian].