تبیین و طراحی الگوی ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کردستان با رویکرد تئوری داده بنیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت دولتی، دانشگاه ازاد بناب، ایران

2 دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران

3 استادیار دانشگاه ازاد بناب، بناب، ایران

4 استادیار دانشگاه ازاد بناب، بناب،ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف دستیابی به الگوی مطلوب در حوزه ارزیابی عملکرد برای درک بهتر این پدیده و ارائه الگوی مطلوب در دانشگاه علوم پزشکی کردستان صورت گرفته است.
روش: این تحقیق به صورت کیفی و مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیان است. نمونه گیری به روش هدفمند و ملاک محور در پاییز 97 با استفاده از روش گلوله برفی با مشارکت 24 نفر از کارکنان خبره و متخصصین رشته مدیریت تا اشباع داده‌ها و با رعایت موزاین اخلاقی ادامه یافت، روش جمع آوری داده‌ها از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام گرفته، داده‌ها بر اساس روش اشتراوس کوربین تحلیل گردیدند و به طور کلی 17 مقوله اصلی و 39 مفهوم بدست آمده است که در نهایت مقوله‌های اصلی عبارت بودند از آسیب‌های ارزیابی عملکرد - پیامدهای نادرست ارزیابی عملکرد- کاربست‌های ارزیابی عملکرد- بهره‌وری در سازمان- ایجادفرهنگ پویا- فراهم سازی شایستگی‌های توسعه حرفه ای کارکنان و مدیران- پیاده سازی مدیریت کیفیت جامع- رهبری اثر بخش- شاخص سازی عینی و ذهنی- آسیب شناسی تعارضات و ارائه راهکارهای بهبود- برنامه ریزی آینده نگرانه- توسعه شایستگی‌های ارتباطی فن آوری- سازمان هوشمند- ارتقاء بهره وری- بهبود عملکرد کارکنان سازمان
یافته‌ها: نخست فرایند ارزیابی عملکرد، باید نهادینه و آموزش در این خصوص داده شود و سپس مولفه‌های آن مورد مداخله ، همچنین با توجه به عادلانه اجرا نشدن فرایند، به برنامه ریزان پیشنهاد می‌شود با توجه به نتایج، برنامه‌های موجود را با جدیت بیشتر مورد باز بینی و جهت رفع تعارضات بین کارکنان و مدیران اقدام هوشمندانه در راستای استقرار الگوی مطلوب انجام دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining and designing a performance appraisal model for the staff of Kurdistan University of Medical Sciences with a data theory approach

نویسندگان [English]

  • Farhad Nejad Irani 1
  • hassan makhdoomi 2
  • gholamreza Rahimi 3
  • Seyedabdolah Hojati 4
1 Public Administration, Bonab Azad University, Iran
2 Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran
3 Assistant Professor of Bonab Azad University, Bonab ,Iran
4 Assistant Professor of Bonab Azad University, Bonab, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to obtain theories in the field of performance appraisal to better understand this phenomenon. The research method is qualitatively based on data theorizing. Theoretical sampling in the fall of 1997 with the participation of 24 management experts and qualified staff in a targeted manner to saturate the data and with the confidentiality of information and the possibility of leaving The study continued at any time, the data collection method was conducted through a semi-structured interview, the data were analyzed based on the Strauss Corbin method, and a total of 17 main categories and 39 concepts were enumerated.Ultimately, the main categories were performance appraisal impairments, improper performance appraisal results, performance appraisal applications, productivity in the organization, the creation of a dynamic culture, the provision of professional development competencies for employees and managers, and the implementation of comprehensive quality management. Effectiveness - Objective and subjective indexing - Pathology of conflicts and providing solutions for improvement - Futuristic planning - Development of communication competencies of technology - Smart organization - Improving productivity - Improving the performance of employees of the organization, which is based on these findings. Is that firstThe performance appraisal process should be institutionalized at Kurdistan University of Medical Sciences,The aim of this study was to obtain theories in the field of performance appraisal to better understand this phenomenon. The research method is qualitatively based on data theorizing. Theoretical sampling in the fall of 1997 with the participation of 24 management experts and qualified staff in a targeted manner to saturate the data and with the confidentiality of information and the possibility of leaving The study continued at any time, the data collection method was conducted through a semi-structured interview, the data were analyzed based on the Strauss Corbin method, and a total of 17 main categories and 39 concepts were enumerated.Ultimately, the main categories were performance appraisal impairments, improper performance appraisal results, performance appraisal applications, productivity in the organization, the creation of a dynamic culture, the provision of professional development competencies for employees and managers, and the implementation of comprehensive quality management. Effectiveness - Objective and subjective indexing - Pathology of conflicts and providing solutions for improvement - Futuristic planning - Development of communication competencies of technology - Smart organization - Improving productivity - Improving the performance of employees of the organization, which is based on these findings. Is that firstThe performance appraisal process should be institutionalized at Kurdistan University of Medical Sciences,The aim of this study was to obtain theories in the field of performance appraisal to better understand this phenomenon. The research method is qualitatively based on data theorizing. Theoretical sampling in the fall of 1997 with the participation of 24 management experts and qualified staff in a targeted manner to saturate the data and with the confidentiality of information and the possibility of leaving The study continued at any time, the data collection method was conducted through a semi-structured interview, the data were analyzed based on the Strauss Corbin method, and a total of 17 main categories and 39 concepts were enumerated.Ultimately, the main categories were performance appraisal impairments, improper performance appraisal results, performance appraisal applications, productivity in the organization, the creation of a dynamic culture, the provision of professional development competencies for employees and managers, and the implementation of comprehensive quality management. Effectiveness - Objective and subjective indexing - Pathology of conflicts and providing solutions for improvement - Futuristic planning - Development of communication competencies of technology - Smart organization - Improving productivity - Improving the performance of employees of the organization, which is based on these findings. Is that firstThe performance appraisal process should be institutionalized at Kurdistan University of Medical Sciences,The aim of this study was to obtain theories in the field of performance appraisal to better understand this phenomenon. The research method is qualitatively based on data theorizing. Theoretical sampling in the fall of 1997 with the participation of 24 management experts and qualified staff in a targeted manner to saturate the data and with the confidentiality of information and the possibility of leaving The study continued at any time, the data collection method was conducted through a semi-structured interview, the data were analyzed based on the Strauss Corbin method, and a total of 17 main categories and 39 concepts were enumerated.Ultimately, the main categories were performance appraisal impairments, improper performance appraisal results, performance appraisal applications, productivity in the organization, the creation of a dynamic culture, the provision of professional development competencies for employees and managers, and the implementation of comprehensive quality management. Effectiveness - Objective and subjective indexing - Pathology of conflicts and providing solutions for improvement - Futuristic planning - Development of communication competencies of technology - Smart organization - Improving productivity - Improving the performance of employees of the organization, which is based on these findings. Is that firstThe performance appraisal process should be institutionalized at Kurdistan University of Medical SciencesThe aim of this study was to obtain theories in the field of performance appraisal to better understand this phenomenon. The research method is qualitatively based on data theorizing. Theoretical sampling in the fall of 1997 with the participation of 24 management experts and qualified staff in a targeted manner to saturate the data and with the confidentiality of information and the possibility of leaving The study continued at any time, the data collection method was conducted through a semi-structured interview, the data were analyzed based on the Strauss Corbin method, and a total of 17 main categories and 39 concepts were enumerated.Ultimately, the main categories were performance appraisal impairments, improper performance appraisal results, performance appraisal applications, productivity in the organization, the creation of a dynamic culture, the provision of professional development competencies for employees and managers, and the implementation of comprehensive quality management. Effectiveness - Objective and subjective indexing - Pathology of conflicts and providing solutions for improvement - Futuristic planning - Development of communication competencies of technology - Smart organization - Improving productivity - Improving the performance of employees of the organization, which is based on these findings. Is that firstThe performance appraisal process should be institutionalized at Kurdistan University of Medical Sciences,,The aim of this study was to obtain theories in the field of performance appraisal to better understand this phenomenon. The research

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employee performance evaluation
  • optimal model
  • qualitative research
  • data-based method
Al  Shobaki,  M.  J.,  Abu-Naser,  S.  S.,  Salama,  A.  A.,  AlFerjany,  A.  A.  M.,  &  Amuna,  Y. M.  A.  (2018).  The  Role  of  Measuring  and  Evaluating  Performance  in  Achieving Control Objectives-Case  Study  of"  Islamic  University".
Alam  Tabriz,  A.,  &  Mohammad  Rahimi,  A.  (2011).  Knowledge  Management  and Organizational  Resource  Planning,  Saffar  Publications,  Third  Edition.  [in  Persian].
Almasi,  H.,  &  Hosseini  Orei,  Z.  (2015).  Investigating  the  effect  of  service  quality  on  brand value  in  5-stars  hotels  in  Tehran.  Non-Governmental  -  Islamic  Azad  University (Central  Tehran  Branch)  -  Faculty  of Management and  Accounting.  [in  Persian].
Ardabili,  Y.  (2011)  Evaluation  Methods  in  the  Public  and  Non-Governmental  Sector, Besat Publications.  [in  Persian].
Armstrong,  M.  (2011).  Performance  Management  of  Key  Strategies  and  Practical  Guide, translated  by  Saeed  Safari  and  Amir  Wahhabian,  Jihad  Daneshgahi  Publications, Fourth  Edition.  [in  Persian].
Armstrong,  M.  (2011).  Strategic  Human  Resource  Management  (Practice  Guide), translated  by  Seyed  Mohammad  Aarabi  and  Davood  Izadi,  Cultural  Research  Office, sixth  edition.  [in  Persian].
Armstrong,  M.  (2011).  Performance  Management  of  Basic  Strategies  and  Practical Guidelines,  translated  by  Nasser  Mirsepasi  and  Ismail  Kavousi  and  Ali  Rashidpour, Mir  Publications,  Fourth  Edition.  [in  Persian].
Asadi,  M,  Mirghafoori,  H,  Sadeqhi  Arani,  Z.,  &  Khosravanian,  H.  (2011).  Qualitative Performance  Evaluation  of  Hospitals  Using  DEA,  Balanced  Scorecard  and  Servqual; A Case  Study  of  General  Hospitals  of  Yazd.  J  Shaheed  Sadoughi  Univ  Med  Sci,  18 (6):559-  69.  [in  Persian].
Asgari,  R.,  Goudarzi,  R.,  Fallahzadeh,  H.,  Zareie,  B.,  &  Dehghani,  A.  (2012).  Performance assessment  in  hospitals  of  Yazd  University  of  Medical  Sciences  medical  university using  a  quantitative  approach,  data  envelopment  analysis.  Pyavard  Salamat,  6(3), 215-  224.
Assadi,  M.,  Ghafouri,  M.  S,  H.  Sadeghi  Arani,  Z.,  &  Khosravanyan,  H.  (2010). Performance  assessment  in  hospitals  of  Yazd  University  of  Medical  Sciences medical  university  using  Balanced  Card  models  combined,  Data  envelopment analysis  and  Srkval.  Journal of Medical Sciences  of Yazd,  6(18),  559-569.
Banker,  R.  D.,  Chang,  H.,  Janakiraman,  S.  N.,  &  Konstans,  C.  (2004).  A  balanced scorecard  analysis  of  performance  metrics.  European  journal  of  operational research,  154(2),  423-436.
Bentes,  A.  V.,  Carneiro,  J.,  da  Silva,  J.  F.,  &  Kimura,  H.  (2012).  Multidimensional assessment  of  organizational  performance:  Integrating  BSC  and  AHP.  Journal  of business  research,  65(12),  1790-1799.
Davoodi,  M.,  &  Sobhani,  A.  (2016).  employee  performance  assessment;  necessity,  goals and  methods.  International  Conference  on  Management  and Accounting.  [in Persian].
Ebrahimi,  M.  (2005).Study  the  relationship  strategic  management of  information  systems in  line  with  the  card  balance  and  performance  of  information  systems,  Master's thesis.
Esfandiari,  A.,  Kavousi.  Z.,  Ravan  bad,  M.  R.,  Mohabbaty,  F.,  Esfandiar,  F.,  Salari,  H.,  & Zanganeh  Baygi,  M.  (2017).  Organizational  Pathology  in  the  Headquarters  of  Shiraz University  of  Medical  Sciences  based  on  the  three-branch  model,  Sadra  Journal  of Medical Sciences,  5(4),  227-238.  [in  Persian].
Franco-Santos,  M.,  &  Lucianetti,  L.,  &  Bourne,  M.  (2012).  Contemporary  performance measurement  systems:  A  review  of  their  consequences  and  a  framework  for research.  Management accounting  research,  23(2),  79-119.
Ghader  panah,  F.,  Behdad  Far,  M.  R.,  &  Sheikh.  A.  R.  (2013).  Pathology  of  the Performance  Management  System  of  the  Army  of  the  Islamic  Republic  of  Iran, Quarterly  Journal of Military  Management,  56  (14),  23-50.  [in  Persian].
Griffin,  M.  (2012).  Organizational  Behavior,  translated  by  Alvani  and  Memarzadeh, Golshan  Publications.  [in  Persian].
Herzberg,  F.  (2017).  Motivation  to  work.  Routledge.
Hosseinpour,  D.  (2012).  Employees:  Appropriate  Strategy  for  the  Performance,  Master's Thesis  in  Public  Management,  Allameh  Tabatabai university.  [in  Persian].
Irvani  Tabrizipur,  A.,  Fazli  S.,  &  Alvandi  M.  (2012).  Performance  evaluation  of Hasheminezhad  hospital  in  Tehran  withcombination  of  BSC  and  FAHP  approaches. journal of Health  Information  Management,  9(3):  327-  38.  [Persian].
Miller,  B.  A.  (2016).  Assessing  organizational  performance  in  higher  education.  John Wiley  &  Sons.
Moatmani,  A.,  Javadzadeh,  M.,  &  Tizfahm.  M.  (2010).  Evaluation  of  Strategic Performance  of  Banks,  Strategic  Management  Studies,  1,  141-159.  [in  Persian].
Momeni,  M.,  Maleki,  M.  H.,  Afshari,  M.  A.,  Moradi,  J.  S.,  &  Mohammadi,  J.  (2011).  A fuzzy  MCDM  approach  for  evaluating  listed  private  banks  in  Tehran  stock  exchange based  on  balanced  scorecard.  International journal of  business  administration,  2(1), 80-97.
Moynihan,  D.  P.,  &  Kroll,  A.  (2016).  Performance  management  routines  that  work?  An early  assessment  of  the  GPRA  Modernization  Act.  Public  Administration Review,  76(2),  314-323.
Noe,  R.  A.,  Hollenbeck,  J.  R.,  Gerhart,  B.,  &  Wright,  P.  M.  (2017).  Human  resource management:  Gaining  a  competitive  advantage.  New  York,  NY:  McGraw-Hill Education.
Pardakhtchi,  M.  H.,  Brijanian.,  &  Daryaeipour,  M.  (2015).  Investigating  the  employee’s performance  appraisal  system  in  Qazvin  Power  Distribution  Company  from  the perspective  of  managers  and  employees.  [in  Persian].
Rafizadeh,  A.,  &  Mir  Sepasi,  N.  (2016).  Designing  a  Performance  Management  Model with  Emphasis  on  Higher  Education,  2017,  7(17).  33-55.  [in  Persian].
Rahimi,  Gh.  (2006).  Performance  Evaluation  and  Continuous  Improvement  of  the Organization,  Tadbir,.  173.  [in  Persian].
Saadat,  E.  (2011).  Human  Resource  Management,  Samat  Publications,  14th  Edition.  [in Persian].
Saadat,  E.  (2015).  Human  Resource  Management,  Tehran.  samt.  [in  Persian].
Salehi,  M.,  &  Khatoon  Khalilian,  H.  (2015).  Investigating  the  performance  evaluation system  of  employees  from  the  perspective  of  education  staff  in  Shiraz's  district-4. Islamic  Azad  University  (Marvdasht  Branch)  Faculty  of  Educational  Sciences  and Psychology.  [in  Persian].
Shahrzad,  S.  R.,  &  Alavi,  S.  B.  (2009).  Occupational  Orientations  and  Internal  Job References  Software  Programmers,  Iranian  Journal  of  Management  Sciences,  Vol. 4,  No.  16,  55-84.  [in  Persian].
Sobhani.  A.,  &  Davoodi,  M.  (2016).  Evaluate  employee  performance;  necessity,  goals  and methods.  International Conference  on  Management  and  Accounting.  [in  Persian].
Tabarsa,  Gh.  (1999).  Investigating  and  explaining  the  role  of  strategic  requirements  in selecting  the  performance  evaluation  model  of  government  organizations, Proceedings  of  the  Shahid  Rajaei  Second  Festival,  Tehran.  [in  Persian].
Proceedings  of  the  Shahid  Rajaei  Second  Festival,  Tehran.  [in  Persian] Vadadi.  A.,  Amir  Kabiri.  A.,  &  Mirzaei,  L.  (2012).  Pathology  of  employee  performance appraisal  system  (Case  study:  Azerbaijan  Steel  Company).  Islamic  Azad  University (Central  Tehran  Branch),  Faculty  of Management.  [in  Persian].
Zali  M,  Madhoushi  M.,  &  Hosseini  A.  (2006).  Organizational  Pathology  in  a  public company.  Journal of Humanities  and  Social Sciences,  21: 125-  148.  [in  Persian].