دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 31، فروردین 1401، صفحه 1-193 
تدوین مدل رفتار سازمانی در نظام بانکداری با تاکید بر مدل های شایستگی و ارزش آفرینی

صفحه 205-182

رضا عمادانی؛ فروغ رودرگرنژاد؛ داوود کیاکجوری؛ محمدجواد تقی پوریان