دوره و شماره: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 36، دی 1401، صفحه 1-220 
شناسایی چارچوب تدریس‌پژوهی در راستای بهبود اجرای برنامه‌های درسی در دوره ابتدایی

صفحه 211-182

10.22034/trj.2022.62590

رضا معصومی نژاد؛ قهرمان مددلو؛ زهرا بابائی؛ یاسمن معصومی نژاد؛ عطیه لامعی