دوره و شماره: دوره 10، شماره 3، مهر 1401، صفحه 1-193 
طراحی مدل پارادایمی مدرسه زندگی: بر اساس نظریه داده بنیاد

صفحه 330-300

شیوا ملکی؛ عادل زاهد بابلان؛ علی خالق خواه؛ حسین تقوی