دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 1، تیر 1400، صفحه 200-1 
فرآیند شکل‌گیری سواد تحلیلی در دانش‌آموزان متوسطه

صفحه 102-79

مجید عبادی شرف آباد؛ شهرام رنجدوست؛ محمد عظیمی