بررسی عوامل مؤثر بر رضایتمندی ‌دانشجویان از رشته تحصیلی ( مطالعه موردی: دانشکده‌های کشاورزی، منابع طبیعی و فنی- مهندسی دانشگاه کردستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته رشته ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

2 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

3 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی رضایت از رشته تحصیلی دانشجویان رشته‌های فنی- مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه کردستان بوده است. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، و از لحاظ شیوه گردآوری داده‌ها، جزو پژوهش‌های پیمایش توصیفی- همبستگی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان ترم‌های چهارم، ششم و هشتم مقطع کارشناسی دانشکده‌های فنی- مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه کردستان در سال تحصیلی 96-97 به تعداد 2313 نفر می‌باشد. با استفاده از فرمول کوکران تعداد200 نفر از آن‌ها از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای با انتساب متناسب مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه بود که روایی آن توسط متخصصان تاًیید گردید و پایایی آن از طریق یک مطالعه راهنما و محاسبه آلفای کرونباخ تاًیید شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل مسیر استفاده شد. بر اساس یافته‌ها، دانشجویان رشته‌های فنی- مهندسی در حد زیاد و دانشجویان رشته‌های کشاورزی و منابع طبیعی در حد متوسط از رشته تحصیلی خود رضایت داشتند. دانشجویان دانشکده‌های کشاورزی و منابع طبیعی از نظر رضایت‌مندی از رشته تحصیلی تفاوت آماری معنی‌داری با هم نداشتند، اما بین دانشجویان دانشکده‌ی فنی- مهندسی با دانشکده‌های کشاورزی و منابع طبیعی از نظر رضایت از رشته تحصیلی تفاوت آماری معنی‌دار وجود داشت. نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان داد که سازگاری رشته تحصیلی با اهداف و انتظارات شغلی، انگیزه‌ی تحصیلی، علاقه‌مندی به رشته، نگرش نسبت به بازارکار رشته و خودکارآمدی به ترتیب بیش‌ترین تأثیر را بر میزان رضایت‌ از رشته تحصیلی دارند. هم‌چنین، طی فرآیند تحلیل مسیر

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating academic major satisfaction among agricultural, natural resources and engineering students (The case of University of Kurdistan)

نویسندگان [English]

  • Ameneh Koohi 1
  • Farzad Eskandari 2
  • Mohammad Jalali 3
1 MSc in Agricultural Extention and Education, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran.
2 corresponding author. Assistant Professor in agricultural extention and education, Department of Agricultural Economics, University of Kurdistan. Sanandaj, Iran.
3 Assistant Professor in agricultural extension and education, Department of Agricultural Economics, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran.
چکیده [English]

. According to the results, engineering students were satisfied with their academic courses while agricultural and natural resources students were only moderately. Furthermore, there was no significant difference between agriculture and natural resources students in terms of academic course satisfaction but were significantly different to engineering students in this regard. Path analysis indicated that outcome expectations, academic motivation, academic interest, attitude towerds the labour market and academic self-efficacy have significant descending impact on academic course satisfaction of students. Moreover, this research demonstrate that compatibility variables between personality type, field of study and social support were excluded from the model because of their non - significant direct and indirect effects on academic course satisfaction. The findings could be used to improve course satisfaction amongst agricultural, natural resources and engineering students.
The aime of this study was to investigate the academic course satisfaction among agricultural, natural resources and engineering students. In terms of goal the study was applied while in terms of data collection method it was a descriptive – correlational survey research.
The statistical population of study consisted of 2313 undergraduate students at the University of Kurdistan in the academic year 2017-2018. Applying Cochran's formula of sampling, 200 students were selected using stratified random sampling technique. A questionnaire was used for data collecting the validity of which was verified by experts. The reliability of the questionnaire was confirmed by calculating Cronbach's alpha. For data analysis, descriptive statistics and inferential statistics were used. According to the results, engineering students were satisfied with their academic courses while agricultural and natural resources students were only moderately. Furthermore, there was no significant difference between agriculture and natural resources students in terms of academic course satisfaction but were significantly different to engineering students in this regard. Path analysis indicated that outcome expectations, academic motivation, academic interest, attitude towerds the labour market and academic self-efficacy have significant descending impact on academic course satisfaction of students. Moreover, this research demonstrate that compatibility variables between personality type, field of study and social support were excluded from the model because of their non - significant direct and indirect effects on academic course satisfaction. The findings could be used to improve course satisfaction amongst agricultural, natural resources and engineering students.
The aime of this study was to investigate the academic course satisfaction among agricultural, natural resources and engineering students. In terms of goal the study was applied while in terms of data collection method it was a descriptive – correlational survey research.
The statistical population of study consisted of 2313 undergraduate students at the University of Kurdistan in the academic year 2017-2018. Applying Cochran's formula of sampling, 200 students were selected using stratified random sampling technique. A questionnaire was used for data collecting the validity of which was verified by experts. The reliability of the questionnaire was confirmed by calculating Cronbach's alpha. For data analysis, descriptive statistics and inferential statistics were used. According to the results, engineering students were satisfied with their academic courses while agricultural and natural resources students were only moderately. Furthermore, there was no significant difference between agriculture and natural resources students in terms of academic course satisfaction but were significantly different to engineering students in this regard. Path analysis indicated that outcome expectations, academic motivation, academic interest, attitude towerds the labour market and academic self-efficacy have significant descending impact on academic course satisfaction of students. Moreover, this research demonstrate that compatibility variables between personality type, field of study and social support were excluded from the model because of their non - significant direct and indirect effects on academic course satisfaction. The findings could be used to improve course satisfaction amongst agricultural, natural resources and engineering students.
The aime of this study was to investigate the academic course satisfaction among agricultural, natural resources and engineering students. In terms of goal the study was applied while in terms of data collection method it was a descriptive – correlational survey research.
The statistical population of study consisted of 2313 undergraduate students at the University of Kurdistan in the academic year 2017-2018. Applying Cochran's formula of sampling, 200 students were selected using stratified random sampling technique. A questionnaire was used for data collecting the validity of which was verified by experts. The reliability of the questionnaire was confirmed by calculating Cronbach's alpha. For data analysis, descriptive statistics and inferential statistics were used. According to the results, engineering students were satisfied with their academic courses while agricultural and natural resources students were only moderately. Furthermore, there was no significant difference between agriculture and natural resources students in terms of academic course satisfaction but were significantly different to engineering students in this regard. Path analysis indicated that outcome expectations, academic motivation, academic interest, attitude towerds the labour market and academic self-efficacy have significant descending impact on academic course satisfaction of students. Moreover, this research demonstrate that compatibility variables between personality type, field of study and social support were excluded from the model because of their non - significant direct and indirect effects on academic course satisfaction. The findings could be used to improve course satisfaction amongst agricultural, natural resources and engineering students.
The aime of this study was to investigate the academic course satisfaction among agricultural, natural resources and engineering students. In terms of goal the study was applied while in terms of data collection method it was a descriptive – correlational survey research.
The statistical population of study consisted of 2313 undergraduate students at the University of Kurdistan in the academic year 2017-2018. Applying Cochran's formula of sampling, 200 students were selected using stratified random sampling technique. A questionnaire was used for data collecting the validity of which was verified by experts. The reliability of the questionnaire was confirmed by calculating Cronbach's alpha. For data analysis, descriptive statistics and inferential statistics were used. According to the results, engineering students were satisfied with their academic courses while agricultural and natural resources students were only moderately. Furthermore, there was no significant difference between agriculture and natural resources students in terms of academic course satisfaction but were significantly different to engineering students in this regard. Path analysis indicated that outcome expectations, academic motivation, academic interest, attitude towerds the labour market and academic self-efficacy have significant descending impact on academic course satisfaction of students. Moreover, this research demonstrate that compatibility variables between personality type, field of study and social support were excluded from the model because of their non - significant direct and indirect effects on academic course satisfaction. The findings could be used to improve course satisfaction amongst agricultural, natural resources and engineering students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-determination theory
  • Social-cognitive career theory
  • Satisfaction. students. university of kurdestan
Allen, M. L. (1996). Dimensions of educational satisfaction and academic achievement among music therapy majors. Journal of Music Therapy, 33 (2): 147–160.
Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. Educational Psychologist, 28(2): 117-148.
Barkley, A. P., & Parrish, D. M. (2005). The selection of a major field of study in the college of agriculture at Kansas state university. Selected paper prepared for presentation at the American agricultural economics association annual meeting, providence, Rhode Island, 24-27, 1-30.
Cha, K-H. (2003). Subjective well-being among college students. Pp. 455-477. In: Cha, K-H. (Eds). The quality of life in Korea. 1st end. Springer, 720 p.
Dietrich, J., & Kracke, B. (2009). Career-specific parental behaviors in adolescent development. Journal of Vocational Behavior, 75: 109-119.
Darlington, L.M. (2008). Factors that influence the satisfaction and persistence of undergraduates in computer related majors unpublished dissertation, Virginia polytechnic institute and state university, USA.
Deronck, N.G. (2007). The impact of family structure and involvement on the college enrollment of potential first-generation college students. Humanit Social Science, 68(5): 18-27.
DeWitz, S.J., & Walsh, W.B. (2002). Self-efficacy and college student satisfaction. Journal of Career Assessment, 10: 315-326.
Ezeofor, I. (2013). Social cognitive and self-construal predictors of academic satisfaction among African students attending US universities, unpublished dissertation, university of Maryland, USA.
Ferench, B., & Oakes, W. (2004). Reliability and validity evidence for the institutional integration scale. Educational and Psychological Measurement, 64(1): 88–98.
Farshchi, F., & Ardalan, M. (2014). Satisfaction with the field of study and students' academic achievements (Case study: Faculty of Agriculture, Bu Ali University). International Conference on Management, Mobin Cultural Ambassadors Institute, Tehran. [In persion]
Guan, G., Shiye, M., Liu, J., & Yum, G. (2006). Relationship between satisfaction with major, academic performance, and congruence. National Education Examinations Authority, China.
Graunke, S.S., & Woosley, S.A. (2005). An exploration of the factors that affect the academic success of college sophomores. College Student Journal, 39(2): 9-18. 181 ?
Hauser, P.M. (2010). Parental need support and satisfaction with agricultural majors: examining self-regulation mediation. Unpublished thesis, university of Illinois, USA.
Haj Aboutalebi, N. (2018). Study of the effect on course selection and its effect on medical students' satisfaction using the tree decision. The third national conference on computer engineering. Information technology and data processing, Tehran. [In Persian]
Hurr, W. (2003). The college years: Challenges for students and parents. Student Affairs, 11: 2.
Holland, J. L. (1997). Making vocational choices: A theory of vocational personalities and work environments. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources.
Holland, J.L. (1985). Manual for the vocational preference inventory. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources.
Kim, H., & Kim, O. (2016). Factors Affecting major satisfaction of college students. Advanced Science and Technology letters, 133: 50-56.
Komarraju, M., Swanson. J., & Nadler, D. (2013). Increased career self-efficacy predicts college student's motivation, and course and major satisfaction. Journal of Career Assessment, 22(3): 420-433.
Kanno, H., & Koesice. G. F. (2010). MSW student's satisfaction with their field placements: the role of preparedness and supervision quality. Journal of Social Work Education, 46(1): 23-39.
Larson, L. M., Toulouse, A. L., Ngumba, W. E., Fitzpatrick, L. A., & Heppner. P. P. (1994). The development and validation of coping with career indecision. Journal of Career Assessment, 2(2): 91–110.
Lent, R.W., Brown, S.D., & Hackett. G. (1994). Toward a unifying social cognitive theory of career and academic interest, choice, and performance. Journal of Vocational Behavior, 45: 79-122.
Lent, R.W., Miller, J., Smith, P.E., Watford, B.A., Kayi, H., & Lim. R.H. (2015). Social-cognitive model of adjustment to engineering majors: Lonitudinal test across gender and race/ethnicity. Journal of Vocational Behavior, 86: 78-85.
Lent, R.W., Miller, J., Smith, P.E., Watford, B.A., & Lim, R.H. (2013). Social Cognitive Predictors of adjustment to engineering majors a cross gender and race/ethnicity. Journal of Vocational Behavior, 83: 22-30.
Lent, R.W., Singley, D., Sheu, H-B, Schmidt, J.A., & Schmidt. L.C. (2007). Relation of social-cognitive factors to academic satisfaction in engineering students. Journal of Career Assessment, 15: 87-97.
Leong, F. T. L., & Gupta. A. (2006). Career development and vocational behaviors of Asian Americans. In F. T. L. Leong, A. G. Inman, A. Ebreo, L. H. Yang, L. M. Kinoshita. M. Fu (Eds.), Handbook of Asian American psychology (pp. 159-178). Thousand Oaks: Sage.
Logue, C.T., Lounsbury, J.W., Gupta, A., & Leong, F.T.L. (2007). Vocational interest themes and personality traits in relation to college major satisfaction of business students. Journal of Career Development, doi: 10.1177/0894845306297348.
McIlveen, P., Beccaria, G., & Burton, L. J. (2013). Beyond conscientiousness: Career optimism and satisfaction with academic major. Journal of Vocational Behavior, 83: 229–236.
Nauta, M. M. (2007). Assessing college students’ satisfaction with their academic majors. Journal of Career Assessment, 15: 446–462. doi: 10.1177/1069072707305762.
Ojeda, L., Flores. L.Y., & Navarro, R.L. (2011). Social cognitive predictors of Mexican American college student's academic and life satisfaction. Journal of Coun seling Psychology, 58: 61-74.
Park, M. (2011). The relationships among learning behaviors, major satisfaction, and study skills of first year medical students. Korean Journal of Medical Education, 23(2): 83-93.
Pascarella, E., & Terenzini, P.T. (1980). Predicting freshman persistence and voluntary dropout decisions from a theoretical model. Journal of Higher Education, 51: 60-75.
Reis, H. T., Sheldon, K. M., Gable, S. L., Roscoe, J., & Ryan, R. M. (2000). Daily wellbeing: The role of autonomy, competence, and relatedness. Personality and Social Psychology Bulletin, 26(4): 419-435.
Ryan, R.M., & Connell, J.P. (1989). Percieved locus of causality and internalization. Journal of Personality and Social Psychology, 57: 749-761.
Schenkenfender, M. (2017). Predicting academic major satisfaction using environmental factors and self-determination teory. Unpublished thesis, Iowa State University, USA.
Sokhtanloo, M., & Bandari, A. (2017). The effect of agricultural students' attitudes of Mohaghegh Ardabili University on the field of study on educational satisfaction mediated by academic motivation. Agricultural Education Management Research No. 42, pp. 42-57.[In persion]
Strahan, S., & Crede, M. (2015). Satisfaction with college: Re-examining its structure and its relationships with the intent to remain in college and 183 ? academic performance. Journal of College Student Retention: Research, Theory and Practice, 16: 537-561.
Spokane, A. R., & Cruza-Guet, M. C. (2005). Holland’s theory of vocational personalities in work environments. In S. D. Brown and R. W. Lent (Eds.), Career development and counseling (pp.24-41). Hoboken, NJ: Wiley.
Singley, D. B., Lent, R. W., & Sheu, H.-B. (2010). Longitudinal test of a social - cognitive model of academic and life satisfaction. Journal of Career Assessment, 18:133–146.
Smart, J. C., Feldman, K. A., & Ethington, C. A. (2000). Academic Disciplines: Holland’s Theory and the Study of College Students and Faculty. Nashville, TN: Vanderbilt University Press
Tobacyk, J. (2000). Compatibility between psychological type and academic major.
Umbach, P.D and Porter, S.R. (2002). How do academic departments impact student satisfaction? Understanding the contextual effects of departments. Research in High Education, 43(2): 209-34.Journal of Psychological Type, 54: 23-32