دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-200 
نگاهی به محتوای برنامه درسی مبتنی برتفکر انتقادی در دوره اول متوسطه

صفحه 274-255

ژیلا مهنام؛ امیرحسین مهدیزاده؛ حسن شعبانی گیل چالان؛ جمال سلیمی؛ علیرضا عراقیه