دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-200 
1. تحلیل برنامه درسی تربیت زیبایی شناسی و شناسایی راهبردهای آموزشی زیبایی شناسانه در دانشگاه فرهنگیان

صفحه 20-1

علی ابراهیمی نیا؛ فیروزه زنگنه مطلق؛ حمید جعفریان یسار؛ مژگان محمدی نائینی


3. شناسایی موانع بکارگیری کلاس معکوس در آموزش عالی ایران

صفحه 60-41

احمد قرطالی؛ مرتضی رضایی زاده؛ جمیله علم الهدی