اعتبار سنجی برنامه درسی مبتنی بر شایستگی عمومی برای دوره دوم متوسطه نظری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی واحد اراک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک .ایران

2 دانشیار گروه علوم تربیتی واحد مرودشت دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت

3 دانشیار گروه علوم تربیتی واحد اراک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک ایران

چکیده

هدف: هدف از این تحقیق اعتبار سنجی برنامه درسی مبتنی بر شایستگی عمومی برای دوره دوم متوسطه نظری بود.
روش­ها: روش تحقیق از نوع آمیخته اکتشافی (کیفی-کمی) بوده که داده­های آن به شیوه میدانی و با استفاده از پرسشنامه جمع­آوری گردید. جامعه آماری شامل متخصصان برنامه‌ریزی درسی و کلیه دبیران و کارشناسان دوره متوسطه نظری استان فارس می‌باشد. نمونه آماری در بخش کمی در دو مرحله انتخاب گردید در ابتدا 10 نفر از متخصصان برنامه­ریزی درسی به‌صورت هدفمند انتخاب و سپس از بین کلیه دبیران و کارشناسان دوره متوسطه نظری استان فارس که در زمینه برنامه‌ریزی درسی صاحب‌نظر بودند 80 نفر به‌عنوان نمونه آماری به روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار اندازه­گیری برای جمع­آوری داده­های، در مرحله کیفی شامل تحلیل محتوای قیاسی و در مرحله کمی پرسشنامه‌ای است که براساس یافته­های بخش کیفی تدوین شده است که روایی صوری پرسشنامه‌ مورد تأیید 15 تن از اساتید علوم تربیتی همچنین پایانی آن‌ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 92/0 مورد تأیید قرار گرفت. داده­ها با استفاده از تحلیل محتوای کیفی با نظام مقوله‌بندی قیاسی و روش‌های کمی ازجمله تحلیل عاملی از طریق نرم­افزار SPSS تحلیل شدند.
یافتهها: نتایج نشان داد که ویژگی‌های عناصر برنامه درسی شامل اهداف، محتوا، روش و ارزشیابی هستند که یافته ­ها مرتبط با عناصر اصلی هدف، محتوا، روش و ارزشیابی را مورد تأیید قرار داد. هم‌چنین ویژگی‌های عناصر برنامه درسی مبتنی بر شایستگی عمومی برای دوره دوم متوسطه نظری استخراج و طراحی شد. همچنین می­توان نتیجه گرفت که فرایند، مراحل و چگونگی ارائه الگوی برنامه درسی مبتنی بر شایستگی عمومی برای دوره دوم متوسطه نظری، منتج از پژوهش‌های پیشین در رابطه با موضوع بود. الگوی مذکور پس از اعتباریابی توسط متخصصان و صاحب‌نظران و اعمال تعدیل­ها، مورد تأیید قرار گرفت. نتایج این پژوهش می­تواند در طراحی برنامه درسی مبتنی بر شایستگی مورداستفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Validation of curriculum based on general competency for the second year of theoretical high school

نویسندگان [English]

  • reza ebdam 1
  • Abbas gholtash 2
  • Faezeh Nateghi 3
1 phD student curriculum planning Arak Branch Islamic Azad university of Arak Iran
2 Professor Department of Educational Science Marvdasht Branch Islamic Azad university of Marvdasht Iran
3 Associate professor Department of Educational Science Arak Branch Islamic Azad university Arak Branch Iran
چکیده [English]

Objective: Competency-based curriculum, in terms of its unique characteristics, has received special attention in recent years in most of the world's educational systems. According to experts, the strengths of this approach have led to an increase in its use (Parson and et al., 2018). The competency-based curriculum is based on the identification and determination of competencies. The required knowledge and skills are also determined according to the determined competencies (Dochy and Nickmans, 2005). To achieve this, attention to competency-based education and, consequently, competency-based curriculum has expanded more rapidly in the last ten years (Koenen, Dochy and Berghmans, 2015). Also, the process, steps and how to provide a competency-based curriculum model were the result of previous research on the subject. The model was approved after validation by experts and adjustments. The results of this research can be used in designing a competency-based curriculum. Competency-based curriculum, in terms of its unique characteristics, has received special attention in recent years in most of the world's educational systems. . According to experts, the strengths of this approach have led to an increase in its use (Dilmore and et al., 2011). The competency-based curriculum is based on the identification and determination of competencies. The aim of this study was to Validation of curriculum based on general competency for the second year of theoretical high school.
Method: The research method was exploratory (qualitative-quantitative) type and is done by Traversal- Field method by using questionnaires were collected. The statistical population includes curriculum planning specialists and all teachers and experts of theoretical high school in Fars province who were experts in this field. The statistical sample was selected in a quantitative section in two stages initially, 10 curriculum planning specialists were purposefully selected And then from all the teachers and experts of the theoretical high school in Fars province who were experts in the field of curriculum planning 80 people were selected as a statistical sample by simple random sampling. Measurement tools in the study for gathering data was in the qualitative phase, including deductive content analysis. In the qualitative part, since the theoretical basis of the research existed to some extent, the method of deductive content analysis was used. In the method of deductive content analysis, the theoretical basis of the research is considered as the basis for extracting the components. And by studying them, the concepts, classes, themes and elements of the program are extracted and explained. In other words, to validate the curriculum, this section consisted of two steps: The first stage, after compiling the components, framework and curriculum developed based on models, sources and valid texts, was provided to 10 curriculum planning specialists with the degree of assistant professor and above, and their specialized opinions were reviewed and analyzed. In the second stage, a questionnaire was extracted based on the identified elements and features and was provided to experts and specialists in curriculum planning. After final approval, the questionnaire was developed. And In the quantitative phase, it is a questionnaire that has been developed based on the findings of the qualitative section. That the content validity of the questionnaires confirmed by 15 Educational Science professors so questionnaire's reliability was approved respectively, α= 0/92 By Cronbach's alpha.The questionnaire was also used to determine the validity of the questionnaire using heuristic factor analysis. The results of exploratory analysis test showed that the validity of the questionnaire (construct validity) was significant at the level of 0.001 and its kmo value was estimated to be 0.861. Data Using Qualitative content analysis with deductive categorization analog and quantitative methods including factor analysis via Software SPSS were analyzed.
Result and Discusion: The results showed that the characteristics of curriculum elements include objectives, content, method and evaluation. Findings confirmed the main elements of purpose, content, method and evaluation. In the present study for the target element, Characteristics such as integrated intellectual, faith, practical and moral education; Strengthening faith, insight and religious insight, belief in Islamic values along with cultivating the spirit of practical adherence to Islamic rules and customs; Critical reasoning and thinking in solving individual and group problems, lead to the realization of competencies (traits, abilities and life skills) And along with teaching culture, art, customs, traditions and life skills to achieve general competencies Also, clarity in the expression of goals, clarity of standards and levels of goals, comprehensiveness in terms of including the dimensions of knowledge, skills and attitudes, measurability and realism were obtained. Findings on the content element and curriculum activities based on general competence, characteristics such as attractive, appropriate to learners' abilities, needs and interests; In the field of learning activities in the competency-based program, features such as student activism, integration of activities, attention to individual and group activities of students, communication with the world of work, facilitating the link between opinion and action and participation The existence of activities was obtained In the field of method element, unlike other elements, there is not much multiplicity in features. Finally, for the evaluation element in the present study, features such as special attention to the set standards, consideration of feedback mechanisms, attention to the types of assessment and evaluation, and comprehensiveness in evaluation were considered. Also, features curriculum elements based on general competency for the second theoretical high school were extracted and designed. The pattern designed by experts and factor analysis were validated and approved. Results showed that curriculum based on general competency for the second year of theoretical high school in this study can be used in the new educational system. Based on this finding, it can be concluded that the curriculum based on general competence has been designed for the second theoretical high school in this research, can be used in the new educational system. It can also be concluded that Process, steps and how to present a general competency-based curriculum model for the second theoretical high school, it was the result of previous research on the subject. The model was approved by experts after the validation and adjustments were made. The results of this research can be used in designing a competency-based curriculum.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Validation
  • Curriculum
  • General Competence
  • Second Theoretical High School
Ahmadi, S. (2019). Evaluating Curriculum According to Competencies from the perspective of Technology Engineering’s Students of Shiraz Industrial University. Journal of Curriculum Research, 2(16): 224-244. [in Persian].
Parson, L., Childs, B., & Elzie, P. (2018). Using Competency-Based Curriculum Design to Create a Health Professions Education Certificate Program the Meets the Needs of Students, Administrators, Faculty, and Patients, Health Professions Education, 4(3), 207-217.
Koenen, A. K., Dochy, F., & Berghmans, I. (2015). A phenomenographic analysis of the implementation of competence-based education in higher education. Teaching and Teacher Education, 50, 1-12.
Andronache, D., Bocoş, M., & Neculau, B. C. (2015). A systemic-interactionist model to design a competency-based curriculum. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 180, 715-721.
Byham, WandMoyer, R. (2002).Using Competencies to Build a Successful rganization.Canada: DDI.
Cave ,EandMc Keown ,P. (1993).Managerial Effectiveness:The Identification of Need. Management Education and Development , 24 )2) pp122-137.
Cheng, M. S. (2012). “A competency model for Culinology graduates: Evaluation of the Research Chefs Association's Bachelor of Science in Culinology core competencies”. Graduate Theses and Dissertations, Iowa State University.
Deye, S. (2018). A Look at Competency-based Education in K-12 Schools, Ncsl, 26(30), 1-6.
Dilmore T., Moore D., & Bjork Z. (2011). Implementing Competency-Based Education: AProcess Workbook, University of Pittsburgh Press.
Dochy, P., & Nickmans, G. (2005). Competence-based education and assessment. Theory and practice of fexible learning. Utrecht: Lemma.
Durandish A. R. Naderi, Ez., & Seif Naraghi, M. (2019). Designing a curriculum framework based on the competence of industrial mechanics in the second year of high school. Educational innovations, 18(71):7-38. [in Persian].
Fathi Vajargah, K. (2016). Principles and concepts of curriculum planning. Tehran: Bal. [in Persian].
Ford, K. (2014). Competency-Based Education: History, Opportunities, and Challenges. Published by UMUC Center for Innovation In Learning and Student Success (CILSS).
Gentry, W., & Hubbard, R. (2004). entrepreneurship and household savings. manuscript Columbia. Advances in Economic Analysis and Policy, 4(1). University Business School. New York.
Haunstein, p. (2000). Competency Modeling Approaches and strategies.http://www.csae.com/client/csae.pdf.
Hedayati, A., Maleki, H., Sadeghi, A., & Sadipoor, E (2016). “Design and validate a competency-based curriculum template Master's degree program in thecurriculumQuarterly of Qualitative Research in Curriculum Studies”. 1(4): 27-61. [in Persian].
Koenen, A. K., Dochy, F., & Berghmans, I. (2015). A Phenomenographic analysis of the implementation of competence-based education in higher education. Teaching and Teacher Education, 50, 1-12.
McKernan, J. (2007). Curriculum and imagination: Process theory, pedagogy-.and action research. New York: Routledge.
Mohammadi, M., Abedini Beltrak, M., & Mansouri, S. (2019). Build and validate a constructive curriculum scale in higher education. Higher Education Curriculum Studies, 10(19):123-148. [in Persian].
Momeni Mahmouei, H., & Shariatmadari A. (2008). A competency based curriculum model for undergraduate course on primary education. Quarteriy Journal of Management and Planning in Educational Systems.(1) , 128-149. [in Persian].
Nkya, H., & Huang, F.(2019).Community Awareness for Competency Based Curriculum, A Case of Parents of Public Secondary School Students in Arusha Tanzania, International Journal of Academic Management Science Research, 3(3), 19-23.
Owhadi, M., & Mazāheri, H. (2016). Validating the curriculum guide to “life skills and manners” education curriculum. Quarterly Journal of Educatinal Innovations. 11(4): 165-186.
Purwanto, S., & Ardriyati, W. (2013). Redisigning a Competence-based Syllabus of English for Information Technoligy: A Case Study at Unisbank. Journal Ilmiah Dinamika Bahasa dan Budaya, 8(1), 66-76.
Ryan, Sh. L. (2011). Development of a competency-based curriculum in the active management of the third stage of labor for skilled birth attendants. Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Doctor of Nursing Practice in the Graduate School of The Ohio State University.
Safi, A. (2011). Primary education, secondary and high school, Tehran: Samat. [in Persian].
Sánchez C., Fermín, S. A., Martín C., López D., Ageno A., Cabré J., Garcia J., Aranda J., & Gibert K. (2018). Competency Maps: An Effective Model to Integrate Professional Competencies across a STEM Curriculum, Journal of Science Education and Technology, 27(5):448-468.
Shafiee, F. (2017). “Competency Based Curriculum, National Conference on Educational Psychology and Elementary and Preschool Planning and Education, Shadegan, Islamic Azad University”, Shadegan Branch. [in Persian].
Singla P.K., Rastogi K. M., & Sunita Rani J. (2005). Developing Competency-Based Curriculum For Technical Programms. National Sympasium on Engineering Education./India Institute of Science,Banglore.
Soare, E. (2015). Using the Complex Learning Situation Model in the Evaluation of Competences. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 180, 1-6.
Sudsomboon, W. (2007). Construction of A Competency-Based Curriculum Content Framework For Mechanical Technology Education Program on Automotive Technology Subjects. Proceedings of the ICASE Asian Symposium . Pattaya, Thailand, retrieved on 4th Feb, 2011 from http://www.kmutt. ac.th/rippc/pdf/abs50/5030 03.pdf.
Tajik, A. (2004). Education; Civil society, rights and citizenship education. Ain Aban,. 32 and 33.
Talebi, B., Moradi, S., Pakdel Bonab, M., & Zemestani, GH. (2011). Determining the level of professional qualifications and competencies of teachers. The first national conference on education in Iran 1404.
Walsh, JL. (2002). “Educational of professionals: Is there a role for a competency-based approach”? Australia: University of Queensland Publication;
Yazdani, F., Abbasi, E., hasani, M., & Aliasgari, M. (2018). Designing and Validating the Curriculum of Social Education Lesson of the First Level of High School, Based on the High Level Documents. Psychology and Education Sciences Research in school and virtual learning, 2(22): 95-117. [in Persian].
Zeller, M. P., Sherbino, J., Whitman, L., Skeate, R., & Arnold, D. M. (2016). “Design and Implementation of a Competency-Based Transfusion Medicine Training Program in Canada”. Transfusion medicine reviews, 30(1), 30-36.