عناصر برنامه درسی تربیت اجتماعی دوره متوسطه دوم مبتنی بر الگوی تایلر: ویژگی ها و الزامات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه علامه، تهران، ایران

2 استاد رشته مطالعات برنامه درسی دانشگاه علامه طباطبائی تهران

3 استادیار رشته برنامه ریزی درسی گروه علوم تربیتی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی تهران

4 دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

چکیده:
هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین ویژگی ها و الزامات عناصر برنامه درسی تربیت اجتماعی دوره متوسطه دوم بر اساس الگوی تایلر بود
روش: رویکرد پژوهش کیفی و با استفاده از روش پدیدارشناسی تفسیری بود. جامعه آماری پژوهش متخصصین حوزه تربیت اجتماعی ، مطالعات برنامه درسی ، فلسفه تعلیم و تربیت و روانشناسی تربیتی بودند که شیوه انتخاب آنها هدفمند از نوع گلوله برفی بود. در مجموع با 15 نفر مصاحبه شد. برای جمع آوری داده ها، از مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد. داده های حاصل از مصاحبه ها با استفاده از روش تحلیل مضمون تحلیل شد. با استفاده از تطابق همگونی یافته ها و روش بازخورد مشارکت کنندگان و خبرگان غیر مشارکت کننده از اعتبار تحلیل ها اطمینان حاصل شد.
یافته ها: یافته ها نشان داد که ویژگی های عناصر برنامه درسی تربیت اجتماعی مشتمل بر مقولاتی مانند: هدف (شناختی، عاطفی و روانی حرکتی)، محتوی (انتخاب و سازماندهی)، روش های یاددهی و یادگیری(گزینش و روش ها) و ارزشیابی (اصول و روش ها) شکل می گیرد. و یافته ها نشان دهنده آن بود که؛ شناسایی ویژگی های عناصر برنامه درسی تربیت اجتماعی می تواند چارچوب و خطوط راهنمایی برای تعیین مسیر و استراتژی در زمینه تدوین اهداف، تولید محتوی، روش های آموزش و شیوه ارزشیابی فعالیت های یادگیری در نظام آموزش متوسطه باشد و مبتنی بر آن طراحان برنامه درسی برای توسعه ویژگی های عناصر برنامه درسی تربیت اجتماعی و ارتقای کیفیت آموزشی تدابیر شایسته اتخاذ کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Elements of the Secondary School Social Education Curriculum Based on the Tyler Model: characteristics and Requirements

نویسندگان [English]

  • faredeh goudarzi 1
  • hassan maleki 2
  • mahboubeh khosravi 3
  • abbas abbaspour 4
1 Faculty of Educational Sciences and Psychology, Allameh University, Tehran, Iran
2 Professor of Curriculum Studies, Allameh Tabatabai University, Tehran
3 Assistant Professor of Curriculum Planning Department of Educational Sciences, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran
4 Assistant Professor of Curriculum Planning Department of Educational Sciences, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran
چکیده [English]

Purpose: The main purpose of this study was to determine the characteristics and requirements of the elements of the secondary social education curriculum based on the Tyler model
Method: The research approach was qualitative and using phenomenological method. The criterion for selecting participants in this method was influenced by the design and purpose of the research. Since the purpose of this study was to explore and discover the main elements of the social education curriculum, the statistical population of the study was experts in the field of social education and curriculum planning that was selected through snowball sampling. One of the two conditions was required to select participants: Scientific specialization: People who have sufficient knowledge in the field of social education. And practical experience: People with sufficient experience in the field of curriculum planning. A total of 15 people were interviewed. Semi-structured interviews were used to collect data, Data collection continued until theoretical saturation was achieved, and finally the number of participants to 15 people. The data from interviews were analyzed through Theme analysis method, the validity of the analyzes was ensured by using the consistency of the findings and the feedback method of the participants and non-participating experts.
Result: Findings show that characteristics of social education curriculum consists of categories such as: Purpose (cognitive, emotional and psychomotor), Content (selection and organization), Purpose (cognitive, emotional and psychomotor), content (selection and organization), teaching - learning Methods and evaluation are formed. The most important sub-components identified in relation to the target element are: A: The principles of goal setting include balanced attention to the three levels of cognition, attitude and behavior, Development and identification of basic social values, Proportion of goals to the level of developmental needs of the period, Emphasis on more evolved goals, Convergence of goals. B: Cognitive goals including the development of social identity, the development of indigenous and Islamic identity, the development of cultural and social values, deepen understanding of the needs of the students of the course, paying attention to strengthening thinking at the highest level, teaching the recognition of social harms. C: Emotional goals include strengthening attention to the rights of oneself and others, creating interest in the realization of competencies, creating and strengthening attitudes towards the analysis of social harms, creating interest and motivation in the concepts of religion and spirituality and self-knowledge, creating interest in desirable values such as Identity, freedom, justice, non-racial discrimination, peace, friendship .... D: Skill goals include strengthening the skills for lifelong learning (critical thinking, problem solving skills, abstract thinking ...) Skill and attitude necessary to play an effective role in local and national community, creating social analytics skill. In determining the goals and destinations, attention should be paid to the dimension of comprehensiveness and refrain from focusing solely on cognitive goals and rotated with a balanced and coordinated attention to the three dimensions of knowledge, insight and skill. In relation to the content element the results showed the first thing to be expected from any content. In addition to proper appearance, the content fits in well with the goals The characteristics of this element are: A: Principles of content selection including content matching with goals, content fit with the needs of learners and their level of interest and level of understanding, variety in content presentation forms, increasing the role of learners in determining content, emphasis on teaching aids Instead of focusing solely on textbooks, Paying attention to people's behavior as content, B: Principles of organizing and presenting content, which includes paying attention to the principle of continuity and emphasizing the spiral pattern, emphasizing the balance between predetermined content and Enriching content, vertical and horizontal arrangement of high social content, integrated content. According to the purpose of social education, which is to prepare people for social life by using appropriate methods to transfer and cultivate the required knowledge, skills and competencies, care should be taken in using teaching-learning methods appropriate to the goals. And used methods so that learners can analyze and accept social issues with a creative and dynamic mind and become responsible and law-abiding. The most important sub-components identified in relation to the training method are: A: Principles of selection of teaching-learning methods, which include emphasis on active and student-centered teaching methods, compatibility of teaching and learning methods with goals and content, providing a suitable platform in education to share experience, High social status, high importance of indirect education for social education. B: Types of teaching-learning approaches and methods, including the use of role-playing and storytelling, exploration, identifying joint projects with problem-solving methods, emphasizing dynamic and active methods to strengthen thinking skills, class discussion and questioning, collaboration and collaboration The most important sub-components identified in relation to the element of assessment and evaluation are: A: Principles of evaluation methods including attention and importance to diagnostic evaluation, attention to capabilities and differences of learners, attention to process and continuous evaluation, diverse and The combination of quantitative and qualitative evaluation, the appropriateness of evaluation with objectives, content and methods. B: Assessment methods include: using self-assessment questionnaire, multidisciplinary assessment by teachers, school authorities and parents, skill and operational assessments, use of qualitative tools (observation, checklist, interview) self-assessment by students and having a workbook evaluating educators from each other, increasing the share of learners in evaluation. The element of assessment and evaluation, like other elements of the social education curriculum, should be designed in accordance with the teacher's logic and with the aim of acquiring competencies and skills in three dimensions: cognition, attitude and skill. The findings also showed that the characteristics of the elements of the social education curriculum have an active role in the model of the social education curriculum and if these factors are not provided, the implementation of the social education curriculum will face serious risks. And Identifying the characteristics of the elements of the social education curriculum can be a framework and guidelines for determining the path and strategy in the field of goal setting, content production, teaching methods and evaluation of learning activities in the secondary education system. Based on that, curriculum designers should take appropriate measures to develop the characteristics of the elements of the social education curriculum and improve the quality of education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: curriculum
  • social education
  • secondary school
Aghazade, A. (2006). Principles and rules governing the process of citizenship education and examining the evaluation ana characteristics of such education in japan. Journal of Educational Innovations, 5(17), 7-15 (In Persian).
Aghili, R. (2019). Designing a Curriculum Model for Ethical Education in the Elementary School of Iran. Journal of Teaching Research, 6(4), 1-23 (in Persian).
Ahmadi, P. (2011). Design and organize curriculum content. An interdisciplinary approach in an integrated curriculum. Tehran: Ayizh, First Edition (in Persian). 242 ?
Ahmadian, M., & Sobhani Nejad, M. (2012). Investigating the relationship between the components of the hidden curriculum with the dimensions of students' tendency to critical thinking. Journal of Education and Learning Research, 21(4), 88-112 (in Persian).
Alaqband, A. (2015). Sociology of Education. Tehran: Nashr-e Ravan (in Persian).
Alishahi, A. (2015). Effective functions of social education in society from the perspective of Allameh Tabatabai, Journal of Knowledge, 24 (208), 67-80 (in Persian).
Almond, G. A., & Verba, S. (2015). The civic culture: Political attitudes and democracy in five nations. Princeton university press.
Almodarsi, Z. (2000). The function of social science courses in secondary education in normalizing social action. Master thesis, Tehran: Allameh Tabatabaei University (In Persian).
Alschuler, A. S. (1980). School Discipline: A socially Literate solution. Mc Grow Hill, New York.
Aran, S. (2003). Investigating the Conformity of the Concepts in the Cost of Social Education in the Middle School with the Basic Challenges of Today's Iranian Society. Master thesis, Tehran: Tarbiat Moalem University (In Persian).
Bagheri, K., & Keshavarz, S. (2002). The epistemological nature of the social sciences and its effect on the social science curriculum. Tehran: Research and Curriculum Planning Organization and Educational Innovation Research Institute. Vol 2 Madraseh Publications. (In Persian).
Berkowitz, M. W., & Bier, M. C. (2004). Based character education. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 591(1), 72-85.
Chao, M. E. N. (2017). Function of Ideological and Political Education in Mass Incidents. DEStech Transactions on Social Science, Education and Human Science, (mess).
Chu, H. C., Chen, M. Y., & Chen, Y. M. (2009). A semantic-based approach to content abstraction and annotation for content management. Expert Systems with Applications, 36(2), 2360-2376.
Collinson, V., & Hoffman, L. M. (1998). High School as a Rite of Passage for Social and Intellectual Development. The American Educational Research Association. San Diogo, 13-17.
Dan, N. I. E. (2016). Analysis of the Effectiveness of the Discourse Power of Ideological and Political Education. Journal of the Party School of Shengli oilfield, 6,030.
Dehghani, M. (2011). Designing an optimal (alternative) program template Social education course for middle school in Iran.Mashhad. PhD Thesis. Mashhad: University of ferdosi. (In Persian).
Dreton, S. L. (1997). The forgotten intervention: How to designenvironment that foster friendship. Research, Today’s Youth: The community cirde of Journal, 2, 6-10.
Ernstein. A. C., & Hankenaz, F.P. (2008). Fundamentals, principles and issues of the curriculum. Transleted by: Qodci, ahghar. Tehran: Islamic Azad University, Science and Research Branch (in Persian).
Fatehizadeh, M., Nasr Isfahani, A., & Fathi, F. (2003). Qualitative study of high school performance in creating and developing social skills. Journal of Psychology and Educational Sciences, University of Isfahan, 24, 165-163. (In Persian).
Fathi Vajargah, K. (2015). Principles and concepts of curriculum planning. Tehran: BAL Publications. (In Persian).
Dinarvand, H., & Goudarzi, R. (2016). Teaching methods of social studies in elementary school. Malayer: Islamic Azad University. (In Persian).
Fozuni, R., Piri, M., & Asadyan, S. (2016). Challenges of Elementary School Social Studies Curriculum in Citizenship-Social Education Based on Tyler Model, Journal of Theory & Practice in Curriculum, 4 (7), 55-80 (in Persian).
Gay, G. (1980). “Conceptual Models of the Curriculum-Planning Process,". 120-143 in Arthur W. Foshay, ed., Considered Action for Curriculum Improvement, 1980 ASCD Yearbook. Washington, DC: Association for Supervision and Curriculum Development, 1980.
Ghaziardakani, R., Maleki, H., Sadeghi, A., & Dortaj, F. (2003). Designing a research[1]oriented curriculum model in elementary school social studies to foster thinking and creativity in students. Journal of Innovation and Creativity in the Humanities, 7(3), 63-106
General Education Curriculum Guide (2007). Tehran: Ministry of Education. Planning and Writing Office Textbooks. Department of Social Studies. Revised version p .4- 105 after accreditation (in Persian).
Greene, B. A., Miller, R. B., Crowson, H. M., Duke, B. L., & Akey, K. L. (2004). Predicting high school students' cognitive engagement and achievement: Contributions of classroom perceptions and motivation. Contemporary educational psychology, 29(4), 462-482.
Haj Hosseini, M. (2012). The effect of dialogue-based teaching methods, group discussion and Socratic discussion on the critical thinking of students, PhD thesis, Tehran: Al-Zahra University (In Persian).
Hamedani, Z., Haqqani, F., & Liaqatdar, M. (2011). Comparison of the effect of collaborative learning with the combined method of short lectures and questions and answers on the academic achievement of biology. Journal of Curriculum Planning Research, 30, 89-100 (in Persian).
Hatami, J. (2005). Designing an attitude training model Social and Evaluation of the Middle School Social Education Program based on that. Phd thesis, Tehran: Tarbiat Modares University [In Persian].
Hosseini Nasab, D., & Dehghani, M. (2008). Analyzing the content of middle school textbooks based on social skills and examining the views of the teachers of this course about the content of the above-mentioned textbooks, Journal of Education. 94 (2), 98- 97 (in Persian).
Jamali Tazeh Kand, M., Talebzadeh, M., & Abolghasemi, M. (2013) analyzes the status of citizenship education components in secondary school social studies curriculum content, Research in curriculum planning, 10 (10), 1-19 [In Persian].
Joyce, B., Kalhon, E., & Hapkinaz, D. (1997), Learning Patterns of Tools for Teaching. Translated by: Mahmmod, Mehr Mohammadi., & Lotfali, Abedi. (2010). Tehran: Samat Publications. (In Persian).
Joyce, B., Shaverz, B., & Will, M. (2007). Teaching patterns. Translated by: Mohammad Reza Behrangi. Tehran: Kamal Tarbiat Publications. (In Persian).
Karjavari, M. (2008). The effect of participatory curriculum, participatory learning combined with teaching the principles of conversation and lecturing methods on students' geographical academic achievement. Third year high school girl in Tehran, Master Thesis, Tabriz: Islamic Azad University (In Persian). 242 ?
Karam Afrooz, M., Shariatmadari, A., & Saif naraghi, M. (2011). Model Design of Citizenship Education Curriculum for Middle School Students, Journal of Educational Management Research, 3(2), 48-29 (in Persian).
Karami, M., Rajaee, M., & Namkhah, M. (2014) Investigating the tendency to critical thinking in high school teachers and its role in their teaching style, journal of Research in Curriculum Planning, 11(13), 34-47 (in Persian).
Kirk Patrick, D., & Kirk Patrick, J. (2012). Evaluating the effectiveness of educational programs Translated by: Saeed, Safaei Movahed. Tehran: Ayizh Publications. (In Persian).
Kristjansson, K. (2016). Aristotelian character education: A précis of the 2015 book. Journal of moral education, 45(4), 481-489.
Lavi, C. (2005) .Fundamentals of Educational Planning / School Curriculum Planning. Translated by: Faredeh, Mashayekh. Tehran: School Publications. (In Persian).
McCormack, S. (2006). What is social education? A self-study into the nature of social education in a pre-service social studies methods course: Transitioning between social studies and social education. University of Houston.
Maleki, H. (2016). Principles of Curriculum Planning. Tehran: Borhan School Cultural Institute. (In Persian).
Maliki, H. (2005). Lesson planning (practice guidance). Mashhad: Payam andisheh. (In Persian).
Maliki, H. (1994). Provide a theoretical framework for organizing the content of the curriculum with emphasis on the social studies curriculum. PhD Thesis. Tehran: Tarbiyat Modares University (in Persian).
Manteghi, M. (2009). Content Analysis of Third and Middle High School Religious Books from the Perspective of Responding to Students' Emotional, Psychological and Social Needs.journal of Educational Innovations, 8 (29), 74-52 (in Persian).
Maarofi, Y., & Yosafzadah, M. (2009). Content Analysis in the Humanities. Tehran: Sapahr danash. [In Persian].
Mazboohi, S., & Maleki, H. (2019). Elementary School Social Education Curriculum. Tehran: Avae Noor Publications. (In Persian).
Mazboohi, S., Salehizadeh, M. (2016). Introduction to social education in elementary school with emphasis on Quranic teachings. Tehran: rosde farhang Publications (In Persian).
Miller, J. (1983). Curriculum Theories. Translated by Mahmoud Mehr Mohammadi (2004). Tehran: Organization for the Study and Compilation of University Humanities Books (samt) (in Persian).
Mir Arefin, F. (2010). Critique and evaluation of the content of the textbook of religion and life of the pre-university period from the perspective of experts and teachers. Journal of Daneshvar Behavior, 17(42), 101-123(in Persian).
Momeni Rad, A., Ali Abadi, K. H., Fardanash, H., & Mazini, N. (2013). Qualitative Content Analysis in Research: The Nature Steps and Validity of Results. Journal of Educational Measurement Quarterly, 14, 187-222. [In Persian].
Mehr Mohammadi, M. (1990). Using a research model as a guide to the curriculum planning process. Journal of Education, 21, 19-31. (In Persian).
Nadimi, M., & Borj, M. (2006). Primary education, middle school, high school. Tehran: Mehrdad Publications. (In Persian).
Norozi, R. A., Sayadi SHahraki, S., & Moradi, M. R. (2013). The level of response of the content of the religion and high school curriculum to the social and emotional needs of students. Journal of Research in Curriculum Planning, 10 (37), 154-136 (in Persian).
Olson, M., Fejes, A., Dahlstedt, M., & Nicoll, K. (2015). Citizenship discourses: Production and curriculum. British. Journal of sociology of education, 36(7), 1036- 1053.
Porsalim, A. (2019). Design and validation of a global citizen education curriculum model in the elementary school of Iran. Phd thesise Tehran: Shahid Beheshti University. (In Persian).
Qian, Z. W. (2017). Plural Society Thought Trends’ Challenge and Responses on Ideological and Political Education in Colleges. DEStech Transactions on Social Science, Education and Human Science, (mess).
Rahimi, M. (2019). Ways to prevent social harm in schools. Retrieved from https://tizland.ir/show/?id=2740 (in Persian).
Seraji, F., & Shakori, N. (2020). Barriers to parental participation in descriptive evaluation: A qualitative study. Journal of Educational Measurement & Evaluation Studies, 10 (29), 229-260 (in Persian).
Shaari Nejad, A. (2002). Developmental Psychology 2 Adolescence. Tehran: Payame Noor University Press. (In Persian). Shafiei, N. (2010). Principles of Assessment in Education Applied Strategies for Increasing the Quality of Descriptive Assessment in Tehran. Tehran: Simaye Danesh
 
Sharaf Bayani, H. (1995). Review and analysis of the content of social education textbooks in the first and second year of middle school from the perspective of teachers and authors. Master's thesis. Tehran: Allameh Tabatabai University. (In Persian).
Shokohi, Gh. (2015). Education and its stages. Mashhad: Astan Quds Razavi Publications. (In Persian).
Skyro, M. (2014). Curriculum Theory. Translated by: Afsaneh, Kalbasi. Poran, Khoroshi. Waheed, Ashoriyon. & Zaynab, Athari. Isfahan: Shonar Publications (in Persian).
Slavin, R. E. (2008). Cooperative learning, success for all, and evidence-based reform in education. Éducation ET didactique, (2-2), 149-157.
Spies, P. (1995). Turning the Tables: The Growing Need for High Schools to Follow the Lead of Middle Level Reform Thru Interdisciplinary
Teaming. Sun, p. (2014). Using blogs as a support to ideological and political education. Journal of arts and humanities, 3(8), 109-113
Tiwari, D. (2008). Encyclopedic Dictionary of Education. London: Crescent publishing Corporation. UK.
Wiersema, N. (2000). How does collaborative learning actually work in a classroom and how do students react to it? A brief reflection. Deliberations on Learning and Teaching in Higher Education.
Vashghani Farahani, M., & Alipour, A. (2003). Analyzing the content of the first grade science textbook for mentally retarded children and comparing it with the first grade science textbook for normal children. Journal of Research on Exceptional Children.8 (2), 117-142 (in Persian). 245 ?
Yari Gholi, B., & Zarghami, S. (2014). Investigating the possibility of using educational justice based on John Rawls' theory of justice in educational systems: a critical hermeneutic approach. Journal of Educational Innovations. 10 (50), 100-123(in Persian).
Yavari, Z., Keshteiaraei, N., & Ahmadi, Kh. (2013) Development of curriculum goals in high school with emphasis on citizenship education. Journal of new approach in educational management, 4(13), 147-166 (in Persian).
Yazdani, F. (2018). Designing and validating the model of social education curriculum for the first year of high school with emphasis on upstream documents, Scientific[1]Research. Journal of Research in School and Virtual Learning, 6 (2), 95-117 (in Persian).
Yu, S. (2017). A Study on College Students’ Ideological and Political Education from the Perspective of System Harmony and Traditional Culture. DEStech Transactions on Social Science, Education and Human Science, (icsste).
Zips, J. (2010). The Art of Creative Storytelling. Translated by: Mino Parnani, (2017) Tehran: Roshd