شناسایی مؤلفه‌ها و عناصر برنامه درسی مبتنی بر پرورش مهارت حل مسئله به منظور ارائه الگوی بهینه برای دوره پیش دبستانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته برنامه‌ریزی درسی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر،

2 دانشیار، رشته برنامه‌ریزی درسی، گروه مطالعات برنامه درسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

3 استادیار، رشته جامعه‌شناسی آموزش و پرورش، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر،

4 استادیار، رشته برنامه‌ریزی درسی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، تهران، ایران.

5 استادیار، رشته روان‌شناسی تربیتی، گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، تهران،

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، شناسایی مؤلفه­ها و عناصر برنامه درسی مبتنی بر پرورش مهارت حل مسئله و ارائه الگوی بهینه برای دوره پیش‌دبستانی بود.
روش: این پژوهش به‌صورت کیفی و مبتنی بر نظریه‌پردازی داده بنیاد است. پژوهش حاضر در دو مرحله اجرا شد، اول: کشف مؤلفه­های مهارت حل مسئله و دوم: شناسایی عناصر برنامه درسی پرورش مهارت حل مسئله و ارائه الگوی برنامه درسی با استفاده از عناصر نه­گانه کلاین برای دوره پیش‌دبستانی. جامعه پژوهش از متخصصان برنامه درسی، روانشناسان تربیتی و مربیان پیش‌دبستانی تشکیل شد. نمونه­گیری به روش هدفمند از نوع گلوله برفی بود. از هر گروه با یک نفر واجد معیارهای مشخص، مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام و نفر بعدی توسط وی معرفی و مصاحبه‌ها ادامه یافت تا اشباع نظری با 36 نمونه، حاصل شد و داده‌ها براساس روش استراوس و کوربین در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی تجزیه‌وتحلیل گردیدند.
یافته‌ها: نتایج در مرحله اول، کشف 10 مؤلفه مهارت حل مسئله: خودآگاهی، تشخیص مسئله، سازمان‌دهی، تجزیه‌وتحلیل، ارزیابی، پرورش مهارت‌های تفکر، مهارت‌های اجتماعی و... بود. در مرحله دوم عناصر برنامه درسی مبتنی بر پرورش مهارت حل مسئله شامل اهداف (شناختی، نگرشی، عملکردی)، محتوا (سازمان‌دهی، روش‌های ارائه)، روش تدریس (سنتی، فعال)، فعالیت یادگیری (انفرادی، گروهی)، مواد آموزشی (ویژگی، انواع منابع)، فضا (ویژگی‌های فیزیکی، تجهیزات)، زمان (مدت‌زمان، توجه به آمادگی و سن)، گروه‌بندی (توجه به ماهیت مسئله، جنسیت، سن، ناهمگنی، تعداد اعضا) و ارزشیابی (توجه به تفاوت فردی، فرآیندی، کمی، توصیفی) شناسایی و الگوی بهینه دوره پیش‌دبستانی ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify the Components and Elements of the Curriculum based on Developing Problem-Solving Skills in order to Provide an Optimal Model for Preschool

نویسندگان [English]

  • shahrzad sarkhosh 1
  • alireza sadeghi 2
  • batool Faghih Aram 3
  • hassan shabani 4
  • rozita Zabihi 5
1 Ph.D Student in Curriculum, Department of Educational Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Islamic Azad University, Islamshahr Branch, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Curriculum, Department of curriculum development, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Sociology of Education, Department of Educational Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Islamic Azad University, Islamshahr Branch, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Curriculum, Department of Educational Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Islamic Azad University, Islamshahr Branch, Tehran, Iran.
5 Assistant Professor, Educational Psychology, Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Islamic Azad University, Islamshahr Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Education is a lifelong process. Preschool education is the cornerstone of children's education activities for later levels. As society becomes more complex and diverse, the process of preparing children for independent thinkers, productive citizens, and future leaders becomes more difficult and complex. Accordingly, in order to cope with the amazing changes in today's society, people must learn problem-solving skills. Problem solving is a vital skill for living in the present age and facing the problems of daily life. In most societies, everyone believes that the emphasis should be on increasing problem-solving skills. The curriculum, as one of the most important parts of the educational system, has an effective role in providing quality education in childhood. Since there is no comprehensive and specific educational program in the country to develop problem-solving skills of preschool children; therefore, the aim of this study was to identify the components and elements of the curriculum based on developing problem solving skills and provide an optimal model for preschool. In this study, two questions were raised, which are: 1) What are the components of problem-solving skills in preschool? 2) What characteristics should the elements of the preschool curriculum have based on the components of problem-solving skills?
This research was an applied research in terms of purpose and the research approach was qualitative and the research method used was the Grounded theory method. Grounded theory is a systematic methodology that has been largely, but not exclusively, applied to qualitative research. A study based on grounded theory is likely to begin with a question, or even just with the collection of qualitative data. As researchers review the data collected, ideas or concepts become apparent to the researchers. These ideas/concepts are said to "emerge" from the data. The researchers tag those ideas/concepts with codes that succinctly summarize the ideas/concepts. As more data are collected, and reviewed, codes can be grouped into higher-level concepts, and then into categories. These categories may become the basis of a hypothesis or a new theory. This research was designed and implemented in two stages. The first stage led to the discovery of the components of problem-solving skills, and in the second stage, the elements of the curriculum based on the development of problem-solving skills were identified and the model of the problem-solving curriculum using nine elements of Klein for preschool was designed and presented. The research population consisted of three groups of specialists in various fields of educational sciences and psychology, including curriculum planners, educational psychologists and preschool teachers. Due to the need for interviews in the qualitative section, the three groups (curriculum planners, educational psychologists and preschool teachers) were sampled separately and in-depth semi-structured interviews were conducted with these specialists. For sampling, the snowball type of purposive sampling method was used, so that in the first step, the interview began separately with one of the curriculum planners, educational psychologists and preschool teachers who have criteria based on expertise and experience in the field of the present study. The interviews began separately and the interviews continued until there was a theoretical saturation and no new information was obtained. Interviews were continued with two other people in each group to ensure theoretical data saturation. In total, 36 people were interviewed in three specialists’ groups. In the second step, the data obtained from the interviews were collected by taking notes, and in the third step, the text and content of the interviews were analyzed. Data analysis consisted of three stages of text coding (open coding, axial coding, selective coding).
The findings of this research in the first stage were the discovery of 10 main components of problem-solving skills, which are: development of self-awareness, problem recognition, organizing skills, analysis, evaluation, selection, individual differences, development of, development of thinking skills, development of social skills, development of life skills such as anger and stress management, reducing fear and anxiety and development of self-confidence. In the second stage, the nine elements of the Francis Klein curriculum based on problem-solving skills were developed, based on the components extracted from interviews and specialists opinions, and the optimal model of preschool was presented. The first element identified was the goal, which was classified into three areas: cognitive, attitudinal, and functional. Achieving the all-round development of children is one of the important goals. The preschool curriculum should be regular, flexible, and varied. Content is the next element that should be selected based on criteria such as activity-oriented, logical and explicit, and organized in a way that helps deep understanding, learner motivation and knowledge building in the learner. The third element is educational materials and resources, which are very diverse and as tools and tools that facilitate the teaching-learning process, should be compatible with problem-solving skills and be usable and attractive to preschool students. The fourth element is learning activities that must be designed according to principles to make the learner think, reflect, actively learn and solve problems. In the case of the fifth element, teaching methods, they must have features such as interactivity, practicality, and exploratory. The sixth element is grouping, which should have characteristics such as building common and purposeful knowledge, interaction and negotiation and coordination with the group, flexibility in groups, spirit of cooperation, preferably working in small and two-sided groups, respect for all aspects of personality, be critical, division of tasks, responsibility, specifying tasks in the group, paying attention to individual differences. The seventh element, i.e. evaluation, must be a process and continuous, and various, original and real strategies must be used in evaluation. Space is the eighth element. Appropriate mental and physical spaces create a learning environment to develop problem-solving skills. Regarding the last element, i.e. time, flexibility, coordination, complementarity and time management are important features. The identification of all these elements eventually led to the design of an optimal curriculum model to develop problem-solving skills in preschool children.
The results of this study show that providing a purposeful and comprehensive curriculum tailored to the characteristics of preschool children can play a significant role in strengthening their problem-solving skills.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Problem Solving Skills"
  • "Curriculum Model"
  • " Preschool"

Aftabi, P., Ali Asgari, M., and Ghaderi, M. (2019). Designing the teachers´ knowledge model in junior high school for science teachers. Journal of Research in Teaching, 7(2), 161-188. [In Persian]

Ahmadi, P. (2006). Innovation in organizing the content of the elementary school curriculum. Conference on Elementary School Curriculum Innovation, Shiraz, Shiraz University, Iranian Curriculum Studies Association. [In Persian]

Almodarres, Z. (2000). The function of social science courses in secondary education in normalizing social action. M.A Thesis in Sociology, Faculty of Literature and Humanities, Department of Social Sciences, University of Isfahan. [In Persian]

Altbach, P.G. (2014). Textbook, in the international Encyclopedia of Education. Editors-in-Chif Torstohusen, T. Neville Postlethwaite.

Barnes, T.N., Wang, F., and O'Brien, K.M. (2018). A meta‐analytic review of social problem‐solving interventions in preschool settings. Infant and Child Development, 27(5), 1-22.

Bazargan, A. (2015). Introduction to Qualitative and Mixed Research: Different Approaches to Behavioral Sciences, Didar Publishing. [In Persian]

Brooks, J.G. (2002). Schooling for life relearning the essence of learning. Virginia: ASCD.

Buchanan, A.E. (2004). Online assessment in higher education: Strategies to systematically evaluation student learning. In Howard Caroline, Schenk Karen, Discenza Richard; Distance learning and university effectiveness: Changing educational paradigms for online learning. London: Information Science.

Creswell, J. W., and Miller, D. L. (2000). Determining validity in qualitative inquiry. Theory into practice, 39(3), 124-130.

Delfan Azari, A., Aliasgari, M., Khazaei, K., and Soleymanpoor, J. (2019). Designing the curriculum model based on the development of problem-solving skills at the undergraduate nursing. Journal of educational Strategies in Medical Sciences, 11 (5), 68-76. [In Persian]

Dodge, D. T. (2010). The creative curriculum for preschool. US: Teaching Strategies Inc.

Ebadi, N., Ranjdoust, Sh., and Azimi, M. (2020). Suggestion pattern for task-based curriculum design in nursing master’s degree according to Aker. Journal of Nursing Education, 9(1), 40-54. [In Persian]

Ebrahimpour Koumleh, S., Naderi, E., and Seif Naraghi, M. (2017). Identification and study of the optimal characteristics of curriculum elements to achieve problem-solving skills in social studies course in primary school. Journal of Educational and Scholastic Studies, 6(16), 125-172. [In Persian]

Erdogan, F. (2019). Effect of cooperative learning supported by reflective thinking activities on students’ critical thinking skills. Eurasian Journal of Educational Research, 80, 89-112.

Fallahiyan, N., Aram, M.B., Naderi, M., and Ahmadi, A. (2012). Social studies teaching method (primary school education). 2nd Edition, Tehran: Iran Textbooks Publishing Company. [In Persian]

Flick, U. (2006). An introduction to qualitative, research. (Translated by: Hadi Jalili, 2015). Seventh edition, Tehran: Publication Ney. [In Persian]

Fogarty, R.J. (1997). Problem-based learning and other curriculum models for the multiple intelligences classroom. US: SAGE Publications Inc.

Foshay, R., and Kirkley, J. (1998). Principles for teaching problem solving; Technical Paper. US Department of Education, 1-15.

Gatumu, J.C., and Kathuri, W.N. (2018). An exploration of life skills programme on pre-school children in Embu West, Kenya. Journal of Curriculum and Teaching, 7(1), 1-6.

Ghasemtabar, S.N. (2016). Designing and validating the model of Iranian preschool music curriculum. Ph.D Thesis, Unpublished, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Kharazmi University. [In Persian]

Gordon, M. (2012). Oxford dictionary of sociology. Oxford University Press. 624- 625.

Gresham, F.M. (1988). Social skills: Conceptual and applied aspects of assessment, training and social validation. In J. C. Witt, S. N. Elliot, and F. M. Gresham (Eds.). Handbook of Behavior Therapy in Education (pp. 523–546). New York: Plenum.

Guido, M. (2016). 5 advantages and disadvantages of problem-based learning [+ Activity Design Steps]. Available online: https://www.prodigygame.com/blog/advantages-disadvantages-problem-based-learning/ [Date of access: May 17, 2018].

Hajizadeh, F., and Atashak, M. (2015). Contently analyzing the "Life Skills" textbook based on the principles of content selection and providing correct strategies: from the Curriculum planning experts' viewpoints. Research in Curriculum Planning, 12(17), 123-134. [In Persian]

Hislop, G. (2004). A study of faculty effort in online teaching. Internet and Higher Education, 7, 15-31.

Hawley, P. H. (2003). Strategies of Control, Aggression, and Morality in Preschoolers: An Evolutionary Perspective. Journal of Experimental Child Psychology, 85(3), 213-235.

Holmes, B., and Gardner, J. (2006). E-learning: concepts and practice. London: Sage Publication.

Hosseini, Sh., Heydari, M.H., and Sa’adatmand, Z. (2019). A comparative study of Montessori and Loris Malaguzzi’s view on early childhood education. Research in Curriculum Planning, 16(35), 82-105. [In Persian]

Isaacs, B. (2016). Applying the Montessori approach to preschool education. (Translated by: Shila Elahi). Tehran: Institute for the Study of the History of Children's Literature. [In Persian]

Kadivar, P. (2013). Psychology of learning (from theory to practice). First Edition, Tehran: Samt. [In Persian]

Kadivar, P. (2014). Psychology of learning. 7th Edition, Tehran: Samt. [In Persian]

Kanekar, A.S., and Sharma, M. (2012). Instructional strategies for developing problem solving skills among upper elementary school-children-A theory-based approach. Web Med Central Behaviour, 3(3), 1-22.

Karademir, C.A. (2019). Pre-service teachers’ problem solving skills and curiosity levels. International Journal of Educational Methodology. 5(1), 151-164.

Kasik, L., and Gál, Z. (2016). Parents' and Teachers' Opinions of Preschool Children's Social Problem-Solving and Behavioural Problems. Early Child Development and Care, 186 (10), 1632-1648.

Kaya, M., Tadeu, P., Sahranc, Ü, Arslan, S., and Demir, S. (2017). An investigation of problem solving skills in preschool education. Sakarya University Journal of Education, 7(3), 498-514.

Kazu I.Y.; and Iş, A. (2018). An Investigation About Actualization Levels of Learning Outcomes in Early Childhood Curriculum. Journal of Education and Training Studies, 6(3).

Kiafar, M.S., and Asghari Nekah, s.M. (2016). The effectiveness of creativity training on increasing problem solving ability in children. Quarterly of Preschool and Elementary School Studies, 1(4), 69-82. [In Persian]

Lau, Y., Fang, L., Cheng, L.J., and Kwong, H.K.D. (2019). Volunteer motivation, social problem solving, self-efficacy, and mental health: A structural equation model approach. Educational Psychology, 39(1), 112-132.

Maleki, H. (2018). Curriculum development (practice guide). 18th Edition, Mashhad: Payeme-e-Andisheh. [In Persian]

Malopinsky, L., Kirkley, J., Stein, R., and Duffy, T. (2000). An instructional design model for online problem based learning (PBL) environments: The learning to teach with technology studio. Annual Proceedings of Selected Research and Development Papers Presented at the National Convention of the Association for Educational Communications and Technology (23rd, Denver, CO, October 25-28, 2000). Volumes 1-2.

Marzino, R., Souhies, C., Brent, R., Jones, B., Rankin, S., and Sohor, Ch. (2010). Dimensions of thinking in curriculum and teaching. (Translated by: Ghodsi Ahghar). 2nd Edition, Tehran: Yastoroon. [In Persian]

Mclachlan, C., Fleer, M., and Edwards, S. (2010). Early childhood curriculum: planning, assessment and implementation. London: Cambridge University Press.

Momeni Mahmouei, H., Zangoye, A., and Dehaghani, M. (2015). The study of the effect of Gorge Poliya's problem-solving methods on reinforcing the students' self-awareness and their improvements in math, considering 5the grade primary school students. Journal of Research in Curriculum Planning, 11(16), 46-57. [In Persian]

Motamedi, S.H., Hajbabaei, H., Biglarian, A., and Fallah Solokalaeei, M. (2012). The effect of problem solving skills training on social adequacy of female adolescents. Journal of Social Research, 4(14), 17-29. [In Persian]

Naidu, S. (2005). Learning and teaching with technology (principles and practices). London and Sterling, VA: Kogan Page.

Naseri, M.M. (2011). Change for a better life: Features and objectives of the social studies curriculum. Journal of Development Middle School, 16(7). [In Persian]

Ngang, T.K., Nair, S., and Prachak, B. (2014). Developing instruments to measure thinking skills and problem solving skills among Malaysian primary school pupils. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 116, 3760 – 3764.

OECD. (2017). "Key OECD indicators on early childhood education and care". Available on: https://www.oecd.org/education/starting-strong-2017-9789264276116-en.htm [Date of access: August 6, 2020].

Olivares, D., Lupianez, J.L., and Segovia, I. (2020). Roles and characteristics of problem solving in the mathematics curriculum: a review. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, https://doi.org/10.1080/0020739X.2020.1738579.

Poordavood, M., Usefzadeh, M.R., Katueian Javadi, R., and Ahghar, Gh. (2020). Identify the features of curriculum basic elements based on steiner model(A mixed research). Journal of Research in Teaching, 8(4), 1-12. [In Persian]

Pryer, J.O., and Gerard, M. R. (2006). Family participation in preschool education. (Translated by: Ali Imani, 2010). First edition, Tehran: Parents and Educators Association. [In Persian]

Rastgou, A., and Mohsenpour, B. (2009). A survey of teachers' use of teaching methods based on developing problem solving skills in science lessons in the 2004-2005 academic year. Educational Research, 17 and 18, 5-15. [In Persian]

Razavi, S.A., Maleki, H., Abbaspour, A., and Ebrahimi Ghavamabadi, S. (2010). A study of political education in the official curriculum of the elementary school. Educational Psychology, 6(16), 19-58. [In Persian]

Resing, W.C.M., Bakker, M., Pronk, Ch.M.E., and Elliott, J.G. (2016). Dynamic testing and transfer: An examination of children's problem-solving strategies. Learning and Individual Differences, 49, 110–119.

Rezaei, S. (2018). Designing a Revenue Model for Iranian Football Clubs: With Grounded Theory Approach. Applied Research of Sport Management, 6(23), 101-116. [In Persian]

Sabzeh, B. (2019). Entrepreneurial education as a new approach to preschool education. Journal of Curriculum Studies, 13(51), 57-80. [In Persian]

Salsabili, N. (2006). Application of problem solving approach in designing and compiling a middle school social studies curriculum. Journal of Curriculum Studies, 1(3), 67-104. [In Persian]

Saltali, N. D., Arslan, E., and Arslan, C. (2018). An investigation of self-esteem, socio-emotional adaptation and relational problem solving in pre-schoolers. European Journal of Education Studies, 5(3), 1-18.

Seçer, Z., Nadir, Ç. Sezai, K., Fahri, S., and Gökhan, K. (2009). Social skills and problem behaviour of children with different cognitive styles who attend preschool education. Procedia Social and Behavioral Sciences, 1, 1554–1560.

Olson, M.H., and Hergenhahn, B.R. (2014). An introduction to theories of learning. Translated by Ali Akbar Seif, 24th Edition, Tehran: Doran. [In Persian]

Seif, A.A. (2019). Modern educational psychology: Psychology of learning and teaching. 17th Edition, Tehran: Doran. [In Persian]

Seif, S., Kadivar, P., Karami nouri, R., and Lotfabadi, H. (2014). Psychology of development (1). Tehran: SAMT. [In Persian]

Shumway, J. F., and Pace, L. (2017). Preschool Problem Solvers: CGI Promotes Mathematical Reasoning. Teaching Children Mathematics, 24(2), 102-110.

Solomon, W. (1987). Improving students’ thinking skills through elementary social studies instruction. Journal of the Elementary School, 87(5), 557-69.

Strauss, A., and Corbin, J. (2011). Basics of qualitative research Grounded Theory (procedures and techniques).Translated by Buick Mohammadi, Institute for Humanities and Cultural Studies, Tehran, Third Edition. [In Persian]

Sun, Ch., Shute, V.J., Stewart, A., Yonehiro, J., Duran, N., and
D'Mello, S. (2020). Towards a generalized competency model of collaborative problem solving. Computers and Education, 143, 1-17.

Thornton, L., and Brunton, P. (2017). Understanding the Reggio approach: Early year's education in practice. (Translated by: Aida Mohammadi). Tehran: Institute for the Study of the History of Children's Literature. [In Persian]

Treweek, J., and Kelly-Ware, J. (2020). "But I Had It First!" Young Children, Possession, and Social Problem Solving. Early Childhood Folio, 24(4), 21-25.

Walker, O., Degnan, K., Fox, N., and Henderson, H. (2013). Social problem solving in early childhood: Developmental change and the influence of shyness. Journal of Applied Developmental Psychology,34, 185–193.

Wang, H-ch. (2019). Fostering learner creativity in the English L2 classroom: Application of the creative problem-solving model. Thinking Skills and Creativity, 31, 58-69.

Weiland, Ch.,  McCormick, M.,   Mattera, Sh., Maier, M., and Morris, P. (2018). Preschool curricula and professional development features for getting to high-quality implementation at scale: A comparative review across five trials. American Educational Research Association, 4(1), 1-16.

Woods, D.R. (2006). Preparing for PBL. 3rd Edition, Available on: https://teachingcommons.lakeheadu.ca/sites/default/files/inline-files/Book%20Preparing-for-PBL.pdf [Date of access: August 6, 2020].

Zhang, H. (2019). The facilitative effects of ambiguous figures on creative solution. Journal of Creative Behavior, 53(1), 44-51.