مدل یابی ساختاری سکوت سازمانی بر اساس ادراک از رفتارهای سیاسی و حسادت سازمانی با نقش میانجی سازگاری شغلی (مطالعه موردی:کارکنان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی،واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی،تبریز،ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی،واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی،تبریز،ایران

3 *نویسنده مسئول، دانشیار گروه علوم تربیتی،واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی،تبریز،ایران

4 استادیار گروه علوم تربیتی،واحدسنندج، دانشگاه آزاد اسلامی،سنندج،ایران

چکیده

چکیده
پژوهش حاضر با هدف تحلیل ساختاری سکوت سازمانی بر اساس ادراک از رفتارهای سیاسی و حسادت سازمانی با نقش میانجی سازگاری شغلی کارکنان دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی انجام گرفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی همبستگی از نوع مدل یابی علی(مدل یابی معادلات ساختاری) می باشد جامعه آماری کلیه کارکنان دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی در سال 1398 که تعداد آنها 347 نفرمی باشند روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی که بااستفاده از جدول مورگان 216 انتخاب شدند..برای گردآوری اطلاعات از چهار پرسشنامه استاندارد استفاده شد.روایی محتوایی و سازه ای پرسشنامه ها تایید و پایایی پرسشنامه ها به ترتیب 76/0،88/0،75/0 ،88/0بدست آمد به منظور ارزیابی روابط بین متغیر ها مکنون و اندازه گیری شده در الگوی مفهومی،از مدل یابی ساختاری داده ها با استفاده از نرم افزار PLS3 استفاده گردید.یافته های مطالعه حاضرحاکی از نقش معنی دار بین متغیرها،بجز رفتارسیاسی بر سازگاری می باشد و همچنین نتایج حاکی از تایید نقش میانجی سازگاری شغلی و در روابط علی بین حسادت سازمانی با سکوت سازمانی بود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural Modeling of Organizational Silence Based on Perception of Political Behaviors and Organizational Jealousy with the Mediating Role of Job Adjustment (Case Study: Employees)

نویسندگان [English]

  • arsalan rahmannejad 1
  • Jahangir Yari Haj Ataloo 2
  • Sadegh Maleki Avarsin 3
  • Rafigh Hasani 4
1 PhD Student in Educational Management, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
3 * Corresponding Author, Associate Professor, Department of Educational Sciences, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
4 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

Abstract
The aim of this study was to structurally analyze organizational silence based on perceptions of political behaviors and organizational jealousy with the mediating role of job adjustment of Payame Noor University staff in West Azerbaijan province. This research is applied in terms of purpose and in terms of nature and descriptive method of correlation is causal modeling (structural equation modeling). Relative class was selected using Morgan 216 table. Four standard questionnaires were used to collect information. Content and structural validity of the questionnaires were confirmed and the reliability of the questionnaires were 0.76, 0.88, 0.75, and 88, respectively. / 0 In order to evaluate the relationships between latent and measured variables in the conceptual model, structural modeling of data using PLS3 software was used. The findings of the present study indicate a significant role between variables, except for political behavior on adaptation. The results also confirmed the mediating role of job adjustment and in the causal relationship between organizational jealousy and organizational silence.Organizations, as a social entity, are both influenced by and influenced by the environment. The organizational environment is constantly changing and it is mandatory for organizations to adapt to these changes. (Moghimi, 1390)
The largestandthe most originalinvestmentof  any organization, specially ازone ازorganizationeducationalcontinentalhumanisthatother other investments  organization  under اش diffusion  The human factor is considered as one of the most vital resources of educational organizations today.
Becausewiththe  capabilities  and  the program  plans  itself  can take  the resources  other  the organization ،  from  including the  financial resources  to  serve  the رف space  challenge  current changes, If Educational ازOrganization ازOrganization Educational Educational  Activities  Research  Advocacy  Self  Lead  Must  Have  Human Resources  Have Healthy Relationships
This research is applied in terms of purpose and in terms of nature and method is a descriptive correlation based on structural equation modeling. The statistical population of the study is all staff of Payame Noorastan University of West Azerbaijan in 1398. Relative stratified random sampling method that 216 people were selected using Morgan table
In general, in explaining the variables of the structural model, we reach the general conclusion that the more people perceive political perceptions in the university, that is, knowing and understanding people in the actions they take from political aspects to advance the goals of the university, as well as interaction. It makes people more compatible with other sectors and the environment and increases job motivation and job health. Paying attention to people's thinking and creativity in the work environment and selecting people based on the necessary interests and skills in different parts of the university causes self-confidence and job adaptation, as well as creating a suitable work environment compatible with people's moods by university administrators. Will lay in this regard.
Managers should treat all university staff equally and avoid discrimination among them. Transforming jealousy into healthy and positive competition among individuals and the collective determination of university staff to advance educational and research activities and administrative services with proper management and promoting good communication can be Prevented problems in the workplace to some extent. Assessing the performance of employees based on their job adaptation to the morale of individuals and division of labor based on the talent of colleagues and creating appropriate conditions in the organization and preventing favorable conditions for physical and mental fatigue, as well as attention to individual differences and personality traits are prioritized. Informal relationships are one of the most important factors in reducing jealousy, as well as rewarding cooperation and teamwork, encouraging open and transparent communication, providing a calm and happy environment in the university environment should be a priority if managers are aware In order to reduce the atmosphere of silence in their organization, they must moderate their political behaviors and we can expect that the atmosphere of the organization will change from a state of stillness to a dynamic and living environment.
Findings show that there is a significant relationship and effect between organizational jealousy and organizational silence. The results of this study are in line with the research of Duffy, Scott, Shaw, Tapper and Aquino, (2014) and the research of Tarebari et al. (1399) Tai et al. 2012) and Smith (2015) are different. Non-discrimination among colleagues and people's participation in important university issues and attention to individual differences in terms of personality and behavioral characteristics, as well as attention to the dimension of informal relationships is one of the important factors in reducing jealousy. Prioritizing rewards for collaboration and teamwork, encouraging open and transparent communication, and providing a calm and happy environment on campus should also be a priority.
Findings also show that there is a direct and significant relationship between perceptions of organizational political behavior and organizational silence. The results of the research are in line with the findings of Vashdi, Vigoda, Shaloumi (2013) Thompson and Freis (2015) Nasrabadi et al. (1396) and contradict the research of Fanny et al. (1393). The occurrence of political and political behaviors will increase the silence of people in the organization and people will remain silent in front of the manager and those who want to gain their interests illegally due to political behaviors to have problems in this political and factional atmosphere of the organization. Do not be harmed. Also, in an organization where political behavior is rampant, employees feel more insecure and therefore care more about personal goals than organizational goals. In these organizations, employees are not confident about their future and as a result, the success of the organization and the realization of organizational goals are priorities. It's not their job, so it is suggested that if managers are aware of these issues, they want to reduce the atmosphere of silence in their organization, they should moderate political behavior and can expect the organization to move from a state of stillness to a dynamic and moving environment. Become
The results of the research from the structural model show that there is a direct and significant relationship between adaptation and organizational silence. The results of this study are consistent with the research of Johnston (2016) Safavi, Bouzari, (2019) Spark et al. (2019). The more people in the organization are interested in their job and work with motivation, and the more mutual trust there is in the organization (ie trust between individuals and the organization), the more compatibility there will be and in return they will feel responsible for the issues and fate of the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Organizational Silence
  • Perception of Political Behaviors
  • Organizational Jealousy
  • Job Adjustment
  • Employees Payame Noor University
Akif, K., & Fulya, K. (2019). An Analysis of Teachers of Silence in Termsof Various Demographic Variables Universal.Journal of Educational Research 7(2): 307- 317, DOI: 10.13189/ujer.2019.070201
Ahmad Fathi, S. (2020). the impact of the causes of organizational silence in the selfefficiency.of.health (centers’employees.in.Amman)Alheet,Al-Amman.University
Atinc,G.Darrat, M., Fuller, B., & Parker, B.W. (2010). Perceptions of organizational politics,A meta analysis of theoretical antecedents. Journal ofManagement Is 4, pp: 494-513
Azar, M., Salehi, S., Safarpour, Y., & Shoghi, B. S. (2015). Analysis of factors affecting organ izational silence and its impact on commitment Staff of Isfahan University of Medical Sciences, Journal of Educational Management Research, Seventh Year, First Issue(in persian)
Bodla, M., Afza, T., & Danish, R. (2014). Relationship Between Organizational Politics Perceptions and Employees’ Performance: Mediating Role of Social Exchange Perceptions. Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences 82(, pp. 426-444)
Bagherian, F. (2004). The role offacultyin the growth of highereducation, TehranInstitute of Education and Research in Education(in persian)
Cleqq, Stewart., R. Kornberger, M., & Pitsis, T. (2015) Managin and organizations,and intro duction to theory and practice book.14:693-727.
Cohen-Charash, Y., & Mueller, J. (2007). Does Perceived Unfairness Exacerbate orMitigate- InterPsychology, 92(3), 666-680.
Duffy, M. K., & Shaw, D. J. (2000). The Salieri Syndrome: Consequences of EnvyGroups. Small- Group Research, 31(1), 3-23.
Dawis, R., V.,  Lofqist, L., & H. (1984). A psychological theory of work adjust Minneapolis:University of Minnesota.
Danaeifard, H., & Panahi, B. (2010). Analysis of job attitudes of employees of government Organizations, explaining the atmosphere of organizational silence in behavior Organizational Organizational Silence, Transformation Management ResearchJournal, 2,1-19 (in persian)
Durnali, M, A. (2020). Administrators’ Communication Skills as a Predictor of Organization Silence. i.e:inquiry in education: 12(1), Article 7.
Ferris, G. R., Adams, G., Kolodinsky, R. W., Hochwarter,W. A., & Ammeter, A.P. (2002). Perceptions of organizational politics,Theory and researchdirections.Research inMulti-Level Issues, 1, 179-254.
Ganegoda, D. B., & Bordia, P. (2018).I Can Be Happy for You, but Not All the Time: A- Contingency Model of Envy and Positive Empathy in the Workplace. Journal of Applied Psychology. Advance online publication.
Ghavibazo, T., Arabshahi, M., & Baghbani, S,M. (2015). “Investigating the effect of organizational conflicts on political behavior in the organization and presenting a model of politica be havior management in Mashhad University of Medical Sciences B.Sc”. Senior, Uni ve rsity of Humanities, Islamic Azad University, Shahroud Branch(in persian)
Johnston, S. (2016). A Systematic Review of the Career Adaptability Literature and Future Outlook, Department of Work and Organizational Psychology, Institute of Psychology, University of Bern, Bern, Switzerland. Journal of Career Assessment 1- 28
Janet Alexis, A., Rheajane, A., Rosales, M., Charlie, C., Carmen, N., Konstantinos,T., & Leodoro, J. (2019). Impact of organizational silence and favoritism on nurse's woroutcome and psychological wellbeing,College of Nursing, Visayas State University Baybay City, Leyte 6521, Philippines.
Hochwarter, W., & Treadway Darren, C. ( 2013).The Interactive Effects of Negative and Positive Affect on the Politics Perceptions–Job Satisfaction Relationship", Journal ofManagement, 02(4).
Henriksen, K., & Dayton,E. (2006). Organozational Silence and Hidden Threatst Patient Safety.
Khodaverdian, M., Ghorbanizadeh,V., Seyed,T, M., & Dehghanan, H. (2018). Personality Trait of Jealousy in Employees on Their Job Performance, Master Thesis in PublicManagement, Orientation of Manpower, Allameh Taba Tabaei University(in persian(
Khanifar, H., Nouri, H., Bordbar, H., & Charaghchi, H. (2010). The title of organizational silence (in pursuit of a native model for Iranian Organizations) First InternationalConference on Management and Innovation(in persian)
Kacmar, K., Bozeman, M., Dennis, P., Anthony, S., & William, P. (1999). Anexamination of the Perceptions of Organizational Politics Model, Replication andExtention. Human Relation, 52(3), pp: 383-416.
Kets de Vries, M. (1992). The Motivating role of Envy: A Forgotten factor in Management-Theory. Administration and Society, 24(1), 44-60
Kim, S., O’Neill, J. W., & Cho, H. M. (2010).When does an employee not help coworkers? The-effect of leader–member exchange on employee envy and organizational citizenship behavior. International Journal of Hospitality Management, 29(3), 530-537.
Mutambara, E. (2013). Perceptions of Organizational Politics and Its Impact on Managerial Practices at the National Electricity Provider in the Southern Arican Development Community.A Thesis Submitted in Fulfllment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy at the North-West University.
Morrison, E, W., & Milliken, F. J. (2000).Organizational silence: a barrier to change and development in a pluralistic world. Academy of management Reviwe, 25,7, 06- 725.
Moghimi, S., M. (2006). Entrepreneurship in Government Organizations, FirstEdition Tehran: Tehran University Press
Naqshbandi, S., Yousefi, B., & Zoroastrians, S. (2015). The impact of social capital andthe perception of political behavior Organization on Silence and OrganizationalVoice Sports and Youth Departments of Western Iran, PhD Thesis, Faculty of Education Razi University of Physics and Sports[in persian].
Nasrabadi, H., & Moradian, T. (2017).Investigating the Impact of Political Behavior on Organizational Justice and Organizational Trust in Administration Total Technical andVocational Education of Golestan Province,Islamic Azad University,Shahroud Branch, Faculty Science[in persian].
Yıldız, E. (2013). Enigma of Silence in Organizations: What Happens To Whom and Why?Beykent University Journal of Social Sciences,Vol.6 No.2, pp.30-44-35.
Pedersen, M.T. (2020). Interpersonal Mistreatment in the Workplace: The Experience of Envy and Incivility Related to Turnover Intention. GRA 19703 - Master Thesis, This master thesis is a part of the MSc. Program in Leadership and Organizational Psycholog y at B
Smith, E. R., & Mackie, D. M. (2015). Dynamics of group - based emotions: insights from.intergroup emotions theory.349-354
Spurk, D., Volmer, J., Maximilian, O., Goritz., & Anja, S. (2019). How do career adaptability and proactive career behaviours interrelate over time? An inter- and intraindividual investigation.Journal of occupational and Organizational psychology.
Safavi, P. H., & Bouzari, H. (2019(The association of psychological capital, career adaptability and career competency  among hotel front lineemployees European University of Lefke, School of Tourism and Hotel Management,Turkish Republic of Northern Cyprus, Turkey. journal homepage, 39(2):276-289.
Shahzade Ahmadi. R. (2011). Organizational silence and its components, Tadbi Magazine. 251 (3), 41-39[in Persian].
Sadeghian, A. (2009). Quran and Mental Health, Tehran: Research on QuranInterpretation and Sciences(in persian)
Thompson., Kand., & Ferris, G. (2015).PoliticalSkill and Work Outcomes.A TheoreticalExtension, Meta-Analytic Investigation, and Agenda for the Future. PersonnelPsychology, 68 (1). 143-184.
Tai, K., Narayanan, J., & McAllister, D. (2012). Envy as Pain: Rethinking the Nature of Envy-and.its.Implications.forEmployee and Organizations.Academy of Management.Review, 37(1), 107-129.
Tareh Bari, H., Zahed, B. A., & Moein K, M. (2020).“Identifying Factors Affecting Organizational Jealousy among Farhangian University Staff and Presenting a Jealousy Model (Case Study of Northwestern Provinces)”.PhD. Thesis, Azad University, Tabriz Branch, Faculty of Humanities [in Persian].
Ulkeryildiz, R. E. (2009).Political tactics in building construction industry from the architects perspective. Master of science, Izmir institute of technology.School of engineering and science.
Iqbal Khan, T. (2014). Job Involvement – Predictor of Job- Satisfaction and Job Performance -- Evidence from Pakistan. World Applied Sciences Journal 30 (Innovation Challenges in Multidisciplinary Researchand Practice), 8-14.
Valle, M., & Perrewe, P. (2000). Do Politics Perceptions Relate to Political.Behaviors? Tests of an Implicit Assumption and Expanded Model.Human.Relations,53(3), pp: 359-386.
VanDyne, L., Ang, S., & Botero, I. C. (2003).Conceptualizing employee silence and employee.voice as multidimensional constructs. Journal of Management Studies.40 (6). 1359-1392.
Vashdi, R., Vigoda, E., & Shlomi, D. (2013). Assessing Performance, The Impact of Organizational Climates and Politics on Public Schools’ Performance. Public Administration, 91(1), 135-158.
Valizadeh, A., & Azarbayjani, M. (2010). Preliminary test for measuring jealousy based on Islamic sources, Quarterly Journal of Psychology and Religion, 3(2). 45-60[in Persian].
Zibenberg, A. (2017). Perceptions of organizational politics, A cross - cultural perspective Global Business Review, 18(4), doi: 10.1177/0972150917692211.