شناسایی مولفه های روایت پژوهی در راستای توسعه حرفه ای دانشجو- معلمان آموزش ابتدایی: یک مطالعه کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری برنامه ریزی درسی(نویسنده مسئول) مدرس دانشگاه فرهنگیان، خوی، ایران

2 دکتری برنامه ریزی درسی مدرس دانشگاه فرهنگیان، زنجان، ایران.

3 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی

4 کارشناسی آموزش ابتدایی دانشجوی دانشگاه فرهنگیان، خوی، ایران.

چکیده

هدف: هدف از مطالعه حاضر تعیین شاخصه های روایت پژوهی به عنوان یک فعالیت معلم محور بود که باعث رشد حرفه ای دانشجویان- معلمان در مدارس ابتدایی می شود.
روش: رویکرد تحقیق کیفی از نوع تحلیل مضمون با تاکید بر داده محوری بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان شاغل در دانشگاه فرهنگیان شهید مطهری خوی در سال تحصیلی 1400-1399 بوده است که 18 نفر از آنان به صورت نمونه گیری هدفمند از نوع همگون مورد مطالعه قرار گرفتند. در این راستا مصاحبه های نیمه سازمان یافته ای از آنها صورت گرفت و نمونه گیری تا اشباع داده ها ادامه یافت. برای اعتبار سنجی یافته ها از روش خود بازبینی محقق، تکنیک کنترل اعضا و توصیف غنی داده ها استفاده شد. در تجزیه و تحلیل داده ها، فرایند 3 مرحله ای ترکیبی متشکل از روش کینگ و هاروکس (2010)، براون وکلارک (2006) و آتراید- استرلینگ (2001) مورد استفاده قرار گرفت.
یافته ها: یافته ها نشان داد که در شبکه مضامین، مولفه های هویت پذیری عملی، خودپژوهی، آگاهی معلمان و کاوشگری آموزشی مضامین فراگیری هستند که با 17 مضمون سازمان دهنده و 161 مضمون پایه می توانند شایستگی ها و صلاحیت های حرفه ای دانشجو- معلمان را تحقق بخشند. نتایج نشان داد که روایت پژوهی چارچوب آموزشی نوآورانه ای است که می تواند قابلیت های معلمان را در حوزه های مختلف علمی توسعه دهد و زمینه عکس العمل مطلوب آنها را در برخورد با مسائل آموزشی فراهم سازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying the components of narrative research in the direction of professional development of students- teachers of primary education: A qualitative study

نویسندگان [English]

  • Reza Masouminejad 1
  • Ghulam Hussain Mikailo 2
  • Amin Sheikhkanlavi Milan 3
  • Kimia Sheikh 4
1 PhD in Curriculum Planning (Corresponding Author) Lecturer at Farhangian University, Khoy, Iran
2 PhD in Curriculum Planning Lecturer at Farhangian University, Zanjan, Iran
3 PhD student in Curriculum Planning, Marand, Iran.
4 Bachelor of Elementary Education Student of Farhangian University, Khoy, Iran.
چکیده [English]

Aim:The purpose of this study was to determine the characteristics of narrative research as a teacher-centered activity that promotes the professional development of student-teachers in primary schools.
Method: The qualitative research approach was thematic analysis with emphasis on data-driven. The statistical population included all students working at Farhangian University of Shahid Motahari Khoy in the academic year 1399-1400, 18 of whom were studied by homogeneous sampling. In this regard, semi-organized interviews were conducted and sampling continued until data saturation. Researcher self-review method, member control technique and rich data description were used to validate the findings. In data analysis, a combined three-step process consisting of King and Harrock(2010), Brown and Clark(2006) and Atrid-Sterling(2001) methods was used.
Findings: Findings showed that in the network of themes, the components of practical identity, self-research, teacher awareness and educational exploration are comprehensive themes that with 17 organizing themes and 161 basic themes can realize the professional competencies and capability of student-teachers. The results showed that narrative research is an innovative educational framework that can develop the capabilities of teachers in various scientific fields and provide the desired response to them in dealing with educational issues.
Aim:The purpose of this study was to determine the characteristics of narrative research as a teacher-centered activity that promotes the professional development of student-teachers in primary schools.
Method: The qualitative research approach was thematic analysis with emphasis on data-driven. The statistical population included all students working at Farhangian University of Shahid Motahari Khoy in the academic year 1399-1400, 18 of whom were studied by homogeneous sampling. In this regard, semi-organized interviews were conducted and sampling continued until data saturation. Researcher self-review method, member control technique and rich data description were used to validate the findings. In data analysis, a combined three-step process consisting of King and Harrock(2010), Brown and Clark(2006) and Atrid-Sterling(2001) methods was used.
Findings: Findings showed that in the network of themes, the components of practical identity, self-research, teacher awareness and educational exploration are comprehensive themes that with 17 organizing themes and 161 basic themes can realize the professional competencies and capability of student-teachers. The results showed that narrative research is an innovative educational framework that can develop the capabilities of teachers in various scientific fields and provide the desired response to them in dealing with educational issues.
Aim:The purpose of this study was to determine the characteristics of narrative research as a teacher-centered activity that promotes the professional development of student-teachers in primary schools.
Method: The qualitative research approach was thematic analysis with emphasis on data-driven. The statistical population included all students working at Farhangian University of Shahid Motahari Khoy in the academic year 1399-1400, 18 of whom were studied by homogeneous sampling. In this regard, semi-organized interviews were conducted and sampling continued until data saturation. Researcher self-review method, member control technique and rich data description were used to validate the findings. In data analysis, a combined three-step process consisting of King and Harrock(2010), Brown and Clark(2006) and Atrid-Sterling(2001) methods was used.
Findings: Findings showed that in the network of themes, the components of practical identity, self-research, teacher awareness and educational exploration are comprehensive themes that with 17 organizing themes and 161 basic themes can realize the professional competencies and capability of student-teachers. The results showed that narrative research is an innovative educational framework that can develop the capabilities of teachers in various scientific fields and provide the desired response to them in dealing with educational issues.
Aim:The purpose of this study was to determine the characteristics of narrative research as a teacher-centered activity that promotes the professional development of student-teachers in primary schools.
Method: The qualitative research approach was thematic analysis with emphasis on data-driven. The statistical population included all students working at Farhangian University of Shahid Motahari Khoy in the academic year 1399-1400, 18 of whom were studied by homogeneous sampling. In this regard, semi-organized interviews were conducted and sampling continued until data saturation. Researcher self-review method, member control technique and rich data description were used to validate the findings. In data analysis, a combined three-step process consisting of King and Harrock(2010), Brown and Clark(2006) and Atrid-Sterling(2001) methods was used.
Findings: Findings showed that in the network of themes, the components of practical identity, self-research, teacher awareness and educational exploration are comprehensive themes that with 17 organizing themes and 161 basic themes can realize the professional competencies and capability of student-teachers. The results showed that narrative research is an innovative educational framework that can develop the capabilities of teachers in various scientific fields and provide the desired response to them in dealing with educational issues.
Aim:The purpose of this study was to determine the characteristics of narrative research as a teacher-centered activity that promotes the professional development of student-teachers in primary schools.
Method: The qualitative research approach was thematic analysis with emphasis on data-driven. The statistical population included all students working at Farhangian University of Shahid Motahari Khoy in the academic year 1399-1400, 18 of whom were studied by homogeneous sampling. In this regard, semi-organized interviews were conducted and sampling continued until data saturation. Researcher self-review method, member control technique and rich data description were used to validate the findings. In data analysis, a combined three-step process consisting of King and Harrock(2010), Brown and Clark(2006) and Atrid-Sterling(2001) methods was used.
Findings: Findings showed that in the network of themes, the components of practical identity, self-research, teacher awareness and educational exploration are comprehensive themes that with 17 organizing themes and 161 basic themes can realize the professional competencies and capability of student-teachers. The results showed that narrative research is an innovative educational framework that can develop the capabilities of teachers in various scientific fields and provide the desired response to them in dealing with educational issues.
Aim:The purpose of this study was to determine the characteristics of narrative research as a teacher-centered activity that promotes the professional development of student-teachers in primary schools.
Method: The qualitative research approach was thematic analysis with emphasis on data-driven. The statistical population included all students working at Farhangian University of Shahid Motahari Khoy in the academic year 1399-1400, 18 of whom were studied by homogeneous sampling. In this regard, semi-organized interviews were conducted and sampling continued until data saturation. Researcher self-review method, member control technique and rich data description were used to validate the findings. In data analysis, a combined three-step process consisting of King and Harrock(2010), Brown and Clark(2006) and Atrid-Sterling(2001) methods was used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Narrative Research
  • Professional Development
  • Student-Teachers
Ahmadi, A. (2021). Teachers as Ethnographers: Narrative Study of Inquiry of Indonesian Teachers Assigned to Teach in Remote Areas. European Journal of Educational Research, 10(1), 115-126.
Alhojailan, M. I. (2012).Thematic analysis: A critical review of the process and its evaluation. West East Journal of Social Sciences, 1(1), 39-47.
Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77–101.
Brennan, A. (2019). Student Teacher Educational Research (STER): An Innovation in Irish Teacher Education. Education Research and Perspectives, 46, 44-74.
Butina, M. (2015). A Narrative Approach to Qualitative Inquiry. Focus: Conducting Qualitative Research, 28(3), 190-196.
Butler-Kisber, L. (2018). Qualitative inquiry: Thematic, narrative and arts-based perspectives. Sage Publications.
Clandinin, D. J. (2016). Engaging in narrative inquiry. Routledge.
Clandinin, D. J., & Caine, V. (2013). Narrative inquiry. Routledge.
Clandinin, D. J., & Rosiek, J. (2007). Mapping a landscape of narrative inquiry: Borderland spaces and tensions. Handbook of narrative inquiry: Mapping a methodology.
Clarke, V. & Braun, V. (2013) Teaching thematic analysis: Overcoming challenges anddeveloping strategies for effective learning. The Psychologist, 26(2), 120-123.
Connelly, F. M., & Clandinin, D. J. (1990). Stories of experience and narrative inquiry. Educational Researcher, 19(5), 2–14.
Cowger, T., & Tritz, J. (2019). Narrative Analysis Research: A Tool for Extension Educators. Journal of Extension, 57(6), 1-3
Dubnewick, M., Clandinin, D. J., Lessard, S., & McHugh, T. L. (2018). The centrality of reflexivity through narrative beginnings: Towards living reconciliation. Qualitative Inquiry, 24(6), 413-420.
Ezer, F., & Aksut, S. (2021). Opinions of Graduate Students of Social Studies Education about Qualitative Research Method. International Education Studies, 14(3), 15-32.
Flores, M. A. (2018). Linking Teaching and Research in Initial Teacher Education: Knowledge Mobilisation and Research-Informed Practice. Journal of Education for Teaching: International Research and Pedagogy, 44(5), 621-636.
Ford, E. (2020).Tell Me Your Story: Narrative Inquiry in LIS Research. College & Research Libraries, 81(2), 235-247.
Franz, N. (2016). The Extension storyteller: Using stories to enhance meaning and catalyze change. Journal of Extension, 54(3), 1-4.
Ghorbani, H., & Liyaghat dar, M. J. (2018). Teacher Education and Narrative Inquiry:Towards a shift paradigm in research methods. New Strategies For Teacher Education, 4(5), 3-28. [in Persian]
Hickson, H. (2016). Becoming a critical narrativist: Using critical reflection and narrative inquiry as research methodology. Qualitative Social Work, 15(3), 380–391.
Jack-Malik, S. (2018). Stories, Curriculum Making, and Tension as Support for Identity Shifts: A Narrative Inquiry. Learning Landscapes, 11(2), 199-210.
Jones, A. (2019). Responsive Teaching: A Narrative Analysis of Three Teachers' Process and Practice. Issues in Teacher Education, 28(1), 21-35.
Karami, Z., & Seraji, F. (2020). A Meta-Synthesis of the Achievements of the Narrative Inquiry Program for Teachers and Student Teachers. Journal of Curriculum Studies, 15(56), 5-40. [in Persian]
Karatas, Z. (2015). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yontemleri. Manevi Temelli Sosyal Hizmet ArastırmalarıDergisi, 1(1), 62-80.
Khan, H. K., & Austin, T. Y. (2018). Collaborating across national boundaries for narrative teaching and learning. Journal of Practitioner Research, 3(2), 1-16.
Kim, J. H. (2016). Understanding narrative inquiry: The crafting and analysis of stories as research. Sage Publications.
Leeferink, H., Koopman, M., Beijaard, D., & Schellings, G. L. M. (2019). Overarching Professional Identity Themes in Student Teacher Workplace Learning. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 25(1), 69-89.
Levitt, H. M., Motulsky, S. L., Wertz, F. J., Morrow, S. L., & Ponterotto, J. G. (2017). Recommendations for Designing and Reviewing Qualitative Research in Psychology: Promoting Methodological Integrity. Qualitative Psychology, 4(1), 2–22.
Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. Thousand Oaks. CA: Sage.
Lindsay, G. M., & Schwind, J. K. (2016). Narrative inquiry: Experience matters. Canadian Journal of Nursing Research, 48(1), 14–20.
Macintyre Latta, M., Schnellert, L., Ondrik, K., & Sasges, M. (2018). Modes of being: Mobilizing narrative inquiry. Qualitative Inquiry, 26(1), 1-11.
Maguire, M., & Delahunt, B. (2017). Doing a Thematic Analysis: A Practical, Step-by-Step Guide for Learning and Teaching Scholars. AISHE-J, 9(3),3351-3364.
Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2016). Analizde ilk adımlar. Ankara: Pegem Akademi.
Palani Jafi, V., & Soleimani, A. (2020). From narrative research to the professional development of a student teacher. Journal of Modern Approaches in Islamic Studies, 2(5), 71-106. [in Persian]
Pinnegar, S., Pinnegar, E., & Lay, C. D. (2018). Using Story to Understand Teacher Knowledge. Learning Landscapes, 11(2), 55-60.
Pshyk, Z. (2020). A Story from the Margin. The Irish Journal of Adult and Community Education, 50-72.
Sarmad, Zohreh, Bazargan, Abbas., & Hejazi, Elahe. (2017). Research Methods in Behavioral Sciences. Tehran: Agah. [in Persian]
Viswambharan, A. P. & Priya, K. R. (2016). Documentary Analysis as a Qualitative Methodology to Explore Disaster Mental Health: Insights from Analyzing a Documentary on Communal Riots. Qualitative Research, 16(1), 43–59.
Wolgemuth, J. R., & Agosto, V. (2019). Narrative research. The blackwell encyclopedia of sociology. John Wiley & Sons.