نگاهی به محتوای برنامه درسی مبتنی برتفکر انتقادی در دوره اول متوسطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی برنامه ریزی درسی، گروه علوم تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر. ایران

2 گروه علوم تربیتی- دانشکده علوم انسانی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران- تهران- ایران

3 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر. ایران

4 دانشیار برنامه ریزی درسی دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

5 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر. ایران

چکیده

در این پژوهش سعی گردیده، با ارائه الگو محتوای برنامه درسی دوره اول متوسطه مبتنی بر تفکر انتقادی روش جدیدی برای یادگیری کتب درسی ارائه گردد.

این مطالعه به روش آمیخته اکتشافی و در دو فاز کیفی و کمی انجام شد. در مرحله کیفی مشارکت کنندگان متخصصان برنامه ریزی درسی و ابزار مطالعه مصاحبه نیمه ساختار یافته بود. در مرحله کمی نیز جامعه آماری دبیران مقطع متوسطه اول بودند و روش نمونه گیری تصادفی در دسترس(320 نفر حجم نمونه) و ابزار مطالعه پرسشنامه ای بر اساس مولفه های به دست آمده مرحله قبل با پایایی 81/0 بود. تجزیه و تحلیل اطلاعات کمی با روش های آمار توصیفی و استنباطی در نرم افزار SPSS و داده های کیفی نیز براساس تکنیک تحلیل محتوای سه مرحله ای انجام شد.

یافته ها: محتوای برنامه درسی مبتنی بر تفکر انتقادی دوره اول متوسطه عوامل متعددی را برای هر متغیر نمایان ساخت که این عوامل راه را برای دستیابی به راهکارهای مناسب هموار کرد.. 22 کد شناسایی شدند و محتوا برای توسعه تفکر انتقادی دوره متوسطه به شرح ذیل (محتوای سؤال انگیز و مسئله محور، ساختار مناسب در تدوین، یادگیری چندجانبه تناسب محتوا با زندگی واقعی دانش آموزان و دانش آموز محور)؛ می باشد.

نتیجه گیری: دانش آموزا دوره اول متوسطه با درک درست تواناییهایش با توجه به هدفی که در زندگی دارد و بدون مقایسه با شرایط ایده آل و دست نیافتنی با اعتقاد به شک پذیری، تردید منطقی نسبت به گزاره هایی که می شنود یا می بیند، از خود بروز می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A look at the content of the critical thinking curriculum in junior high school

نویسندگان [English]

  • zhila mahnam 1
  • amirhosin mehdizadeh 2
  • hasan shabanigilchalan 3
  • jamal salimi 4
  • alireza araghiah 5
1 PhD student in Curriculum Planning, Department of Educational Sciences, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Islamic Azad University, Islamshahr Branch. iran
2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Islamic Azad University, Islamshahr Branch.
3 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Islamic Azad University, Islamshahr Branch. ا
4 Associate Professor of Curriculum Planning, University of Kurdistan , Sanandaj, Iran
5 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Islamic Azad University, Islamshahr Branch.
چکیده [English]

The content of textbooks in high school should be able to meet the needs of students based on the structure of society, and this is not possible unless the content of textbooks can change the way students think. Therefore, in this research, an attempt has been made to provide a new method for learning textbooks by presenting the content model of the curriculum of the first year of high school based on critical thinking. This study was carried out by exploratory mixed method in two qualitative and quantitative phases. In the qualitative stage, the participants had semi-structured interview planning specialists and study tools. In the quantitative stage, the statistical population was junior high school teachers and the available random sampling method (320 people) and the study tool was a questionnaire based on the components obtained in the previous stage with a reliability of 0.81. 22 codes were identified and content for the development of high school critical thinking as follows (questionable and problem-oriented content, appropriate structure in the compilation, multifaceted learning of the relevance of the content to the real life of students and student-centered); is. A junior high school student has a reasonable understanding of the propositions he hears or sees, with a clear understanding of his abilities, given his purpose in life, and without comparing himself to ideal and unattainable conditions with a belief in doubt. Updates.

The content of textbooks in high school should be able to meet the needs of students based on the structure of society, and this is not possible unless the content of textbooks can change the way students think. Therefore, in this research, an attempt has been made to provide a new method for learning textbooks by presenting the content model of the curriculum of the first year of high school based on critical thinking. This study was carried out by exploratory mixed method in two qualitative and quantitative phases. In the qualitative stage, the participants had semi-structured interview planning specialists and study tools. In the quantitative stage, the statistical population was junior high school teachers and the available random sampling method (320 people) and the study tool was a questionnaire based on the components obtained in the previous stage with a reliability of 0.81. 22 codes were identified and content for the development of high school critical thinking as follows (questionable and problem-oriented content, appropriate structure in the compilation, multifaceted learning of the relevance of the content to the real life of students and student-centered); is. A junior high school student has a reasonable understanding of the propositions he hears or sees, with a clear understanding of his abilities, given his purpose in life, and without comparing himself to ideal and unattainable conditions with a belief in doubt. Updates.The content of textbooks in high school should be able to meet the needs of students based on the structure of society, and this is not possible unless the content of textbooks can change the way students think. Therefore, in this research, an attempt has been made to provide a new method for learning textbooks by presenting the content model of the curriculum of the first year of high school based on critical thinking. This study was carried out by exploratory mixed method in two qualitative and quantitative phases. In the qualitative stage, the participants had semi-structured interview planning specialists and study tools. In the quantitative stage, the statistical population was junior high school teachers and the available random sampling method (320 people) and the study tool was a questionnaire based on the components obtained in the previous stage with a reliability of 0.81. 22 codes were identified and content for the development of high school critical thinking as follows (questionable and problem-oriented content, appropriate structure in the compilation, multifaceted learning of the relevance of the content to the real life of students and student-centered); is. A junior high school student has a reasonable understanding of the propositions he hears or sees, with a clear understanding of his abilities, given his purpose in life, and without comparing himself to ideal and unattainable conditions with a belief in doubt. Updates.The content of textbooks in high school should be able to meet the needs of students based on the structure of society, and this is not possible unless the content of textbooks can change the way students think. Therefore, in this research, an attempt has been made to provide a new method for learning textbooks by presenting the content model of the curriculum of the first year of high school based on critical thinking. This study was carried out by exploratory mixed method in two qualitative and quantitative phases. In the qualitative stage, the participants had semi-structured interview planning specialists and study tools. In the quantitative stage, the statistical population was junior high school teachers and the available random sampling method (320 people) and the study tool was a questionnaire based on the components obtained in the previous stage with a reliability of 0.81. 22 codes were identified and content for the development of high school critical thinking as follows (questionable and problem-oriented content, appropriate structure in the compilation, multifaceted learning of the relevance of the content to the real life of students and student-centered); is. A junior high school student has a reasonable understanding of the propositions he hears or sees, with a clear understanding of his abilities, given his purpose in life, and without comparing himself to ideal and unattainable conditions with a belief in doubt. Updates. The content of textbooks in high school should be able to meet the needs of students based on the structure of society, and this is not possible unless the content of textbooks can change the way students think. Therefore, in this research, an attempt has been made to provide a new method for learning textbooks by presenting the content model of the curriculum of the first year of high school based on critical thinking. This study was carried out by exploratory mixed method in two qualitative and quantitative phases. In the qualitative stage, the participants had semi-structured interview planning specialists and study tools. In the quantitative stage, the statistical population was junior high school teachers and the available random sampling method (320 people) and the study tool was a questionnaire based on the components obtained in the previous stage with a reliability of 0.81. 22 codes were identified and content for the development of high school critical thinking as follows (questionable and problem-oriented content, appropriate structure in the compilation, multifaceted learning of the relevance of the content to the real life of student

کلیدواژه‌ها [English]

  • critical thinking
  • curriculum content
  • junior high school students
Ahmadipour A., Zohreh., & Yari Dehnavi, M. (2018). Possibility and capacity of teaching critical thinking in the "Read and Think" section of Persian textbooks in primary school. Thinking and Child, 9 (2), 1-23.
Alipour, V., Seif Narghi, M., Naderi, E., & Shariatmadari, A. (2009). Factors hindering critical thinking within the Iranian High Schools’ Curriculum. Journal of Instruction and Evaluation, 2(7), 177-201.
Amirpour B. (2012). Relationship of critical thinking and its dimensions with university students’ social self-esteem and happiness. Educ Strategy Med Sci. 2012; 5 (3) :143-147
Amini, M., & Saboktakin, M. (2017). Poor Position of Critical Thinking in High School Curriculum, Quarterly Journal of Qualitative Research in Curriculum, 3(8), 120- 148, [in Persian]
Chan, N. M., Ho, I. T., & Ku, K. Y. (2011). Epistemic Beliefs and Critical Thinking of Chinese Students, Learning and Individual Differences, 21(1), 67-77
Chunying, B. (2020). The design of critical thinking training content in high school biology textbooks., [inPersian]
Creswell, J. W., & Miller, D. L. (2000). Determining validity in qualitative inquiry. Theory into practice, 39(3), 124-130. Cyrus Conques. (2019). principles of curriculum planning.
Guven, M., & Kurum, D. (2008). The Relationship Between Teacher Candidates Learning Styles And Critical Thinking Dispositions
Entezari, S., & Forouzandeh, A. (2017). Effectiveness of Teaching Cognitive and Metacognitive Skills on Critical Thinking of Gifted and Ordinary Pupils, Studies in Psychology and Educational Sciences, 3 (2/2), 87 - 101, [in Persian]
Ekrami, Behrouz., and Asareh, A. (2015). Content analysis of the Persian Book of the sixth elementary grade based on Lipman's critical thinking components. In Tehran: Second National Conference on Sustainable Development in Education and Psychology. [Persian] S
Ezer, R. (2008). Integration of critical thinking skills in to elementary school teacher education courses in mathematics education. Proquest Educatin Journals. 2008; 128(3): 349-358.
Farzanfar, J., and Ajam, A. A. (2016). Stories for philosophy for kid’s program based on critical thinking. Research in curriculum planning. 13(21): 106-118. [Persian]
Farajzadeh, S. H. (2014). Content Analysis of Mathematics Textbooks in the First, Second and Third Grades of Primary School based on Critical Thinking Components. M.A. Thesis, Faculty of Humanities, University of Tehran, [in Persian]
Farzin, S., Barzegar Bafrooee, K., & Zare, M. (2019). The Comparison of Critical Thinking, Metacognitive reading Strategies and Academic Delay of Gratification in Student-Teachers according to Gender and Feild of Study. Education Strategies in Medical Sciences, 11(5), 101-111.
Hashemi, S. M. (2006). Examining Situation of Critical Thinking in Content of Fifth Grade Primary School Textbooks, M.A. Thesis, Shiraz: Shiraz University, [in Persian]
Higgins, S. (2014). Critical thinking for 21 st-century education: A cyber-tooth curriculum?. Prospects, 44(4), 559-574.
 
 
Karimian, H. (2017). Study and elaboration of critical thinking skills in the Sky Gifts book of primary schools according to teachers’ point of view, 6(2), 75-95.
Karimian, H. (2018). Teachers’ Methods of Teaching with Emphasis on Critical Thinking Skills, Quarterly Journal of Teaching Research, 6(1), 143-163, [in Persian]
Karimian.H., Nateghi.F., & Seifi. M. (2016). The level of considering Critical thinking skills in the book of social studies of primary schools according to teachers’ point of view., [in Persian]
Kian, M. Danaei Zarchi, R., and Zavandanian Naeini, A. (2019), Comparative Mathematics Curriculum, Fourth Grade Primary, Comparative Education Quarterly, 3,207-229, Doi: 10.22034/IJCE.2020.10367, [in Persian]
Kokabi, M., Azimi, M.H., and Ghanbari, Kh. (2015). The viewpoint of educators of Institute for the Intellectual Development of Children and Young Adults about Critical Thinking Elements in Fictions. National studies on librarianship and information
Maryam, A., Mohammadreza, D., Abdolhussein, S., Ghobad, R., & Javad, K. (2021). Effect of Concept Mapping Education on Critical Thinking Skills of Medical Students: A Quasi-experimental Study. Ethiopian Journal of Health Sciences, 31(2).
Masudian P, Davaee M., Ansariyan, F., & Khosravi A A. (2018). Designing a Critical Thinking Model Based on Vygotsky's Theory of Constructivism and Its Impact on Students' Critical Thinking, Education Strategies in Medical Sciences, 11 (3):124- 131, [in Persian]
Mesri, H., Islami, E., & afani, K. (2019). Investigation of the Status of critical thinking in storical Literature of reading textbooks in elementary period. Research in Curriculum Planning, 16(63), 108-121. doi: 10.30486/jsre.2019.565849.1156, [in Persian].
Noshadi, N., & Khademi, M. (2011). Evaluation of social studies curriculum of Iran’s teacher training centers from critical thinking perspective. Educational Innovations, 10(2), 107-134
Puangtong, Petchtone, Chaijaroen and Sumalee. (2014). The validation of web – based learning environment model to enhance cognitive skills and critical thinking for undergraduate students, Procedia-Social and Behavioral Sciences, Ankara, Turkey, pp.669-673.
Sadati Pa’in Rood Poshati, M. Ebrahimzadeh, A., & Ismailpour, M. (2019). A Study of Necessity of Attention to Critical Thinking in School Curriculum, Fourth General Conference on New Approaches in Education, 8-9 November, Babolsar, Mazanderan Province, Iran, [in Persian] 274 ?
Safarian, M., & sefi, M. (2015). Investigating the level of attention to critical thinking in the seventh and eighth grade high school textbooks
Salehi L, Keykavousi Arani L., & Safarnavadeh M. (2015). Comparison between “Problem-Based Learning” and “Question and Answer” Educational Methods on Environmental Health Students’ Attitude to Critical Thinking. Educ Strategy Med Sci.; 8 (1) :35-42.
Salimi ,J., & Ramezani G. (2016). Evaluation of faculty members’ teaching quality at the university of medical sciences, Sanandaj and Kurdistan, Journal of Educational Studies (Nama), 2016, V.5. I.3. pp:1-8. - http://nama.ajaums.ac.ir. URL: http://nama.ajaums.ac.ir/article-1-114-en.html
Salimi, J., & Ramezani G. (2015). Identification of the Components of Effective Teaching and Assessment of Teaching Case Study: University of Applied Science of Kurdistan Province). Quart J Edu Measur Evaluat Stud. 2015;4(8):33-61. http://jresearch.sanjesh.org/article_14803.html
Samiee Zafarghandi, M., Seadatee Shamir, A., & Shamsolahi, M. (2020). A Comparative Study of Fifth Grade Mathematics Textbooks in Iranian and International Schools based on Critical Thinking Components. Iranian Journal of Comparative Education, 3(1), 624-635. doi: 10.22034/ijce.2020.214609.1088
Taala, W., Franco Jr, F. B., & Teresa, P. H. (2019). Library Literacy Program Library as Battleground for Fighting Fakenews.
Zakeri, N. (2014). Content analysis of the sixth grade primary experimental science textbook based on the amount of attention paid to the components of Matthew Lipman critical thinking, M.Sc. Thesis, Islamic Azad University, Research and Sciences Branch, Tehran, [in Persian]
Zamani, B. E., Azimi, S. A., Soleimani, N., & Parish, F. (2021). Investigating the level of attention to critical thinking components using educational technologies in the first grade experimental sciences textbooks of Iran and Russia. Technology of Education Journal (TEJ), 15(3), 465-478.
Zhixin, C. (2020). Cultivation of Critical Thinking Ability in English Reading Teaching | February Course. https://news.tianyancha.com/ll_0m6yxo9eaw.html