بازنمایی تجارب دانشجویان از چالش‌ها و مشکلات تدریس اساتید در فضای مجازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت آموزشی دانشگاه کردستان

2 دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت آموزشی دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

چکیده

آموزش مجازی و تدریس در این فضا همراه با بروز پاندومی کرونا در یک سال اخیر، یکی از مهم‌ترین مسائل موردنظر و به‌نوعی موجود در سیستم آموزشی کشور به‌صورت عام و دانشگاه‌ها به‌صورت خاص بوده است. بر این اساس محققان در پژوهش حاضر به بازنمایی تجارب دانشجویان دانشگاه کردستان از چالش‌ها و مشکلات تدریس در فضای مجازی در یک سال اخیر پرداخته‌اند. رویکرد پژوهش حاضر کیفی بوده و بر اساس روش داده بنیاد انجام‌یافته است. میدان تحقیق کلیه‌ی دانشجویان دانشگاه کردستان بوده است. مشارکت‌کنندگان در پژوهش 55 نفر از دانشجویان در هر سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری بوده که به‌صورت هدفمند موردبررسی قرارگرفته‌اند. ابزار پژوهش مصاحبه‌های نیمه ساختارمند بود. تجزیه‌وتحلیل داده‌های پژوهش در فرآیند سه مرحله‌ای کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام‌شده است. نتایج پژوهش نشان داد که چالش‌های دانشجویان در پنج دسته‌ی اصلی شامل موارد مربوط به تعاملات کلاسی، مدیریت کلاس درس، کنترل و ارزشیابی، زیرساخت‌های ارتباطی و پارازیت‌های محیطی دسته‌بندی می‌شوند. درنهایت مدل اصلی پژوهش بر اساس داده‌های حاصل از پژوهش و الگوی سیستمی نظریه داده بنیاد ارائه‌شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Representation of students' experiences of the challenges and problems of teaching professors in cyberspace

نویسندگان [English]

  • Jamal Barkhoda 1
  • Parastoo Ahmadhidari 2
1 Assistant Professor of Educational Management, Kurdistan University
2 Management, Kurdistan University
چکیده [English]

آموزش مجازی و تدریس در این فضا همراه با بروز پاندومی کرونا در یک سال اخیر، یکی از مهم‌ترین مسائل موردنظر و به‌نوعی موجود در سیستم آموزشی کشور به‌صورت عام و دانشگاه‌ها به‌صورت خاص بوده است. بر این اساس محققان در پژوهش حاضر به بازنمایی تجارب دانشجویان دانشگاه کردستان از چالش‌ها و مشکلات تدریس در فضای مجازی در یک سال اخیر پرداخته‌اند. رویکرد پژوهش حاضر کیفی بوده و بر اساس روش داده بنیاد انجام‌یافته است. میدان تحقیق کلیه‌ی دانشجویان دانشگاه کردستان بوده است. مشارکت‌کنندگان در پژوهش 55 نفر از دانشجویان در هر سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری بوده که به‌صورت هدفمند موردبررسی قرارگرفته‌اند. ابزار پژوهش مصاحبه‌های نیمه ساختارمند بود. تجزیه‌وتحلیل داده‌های پژوهش در فرآیند سه مرحله‌ای کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام‌شده است. نتایج پژوهش نشان داد که چالش‌های دانشجویان در پنج دسته‌ی اصلی شامل موارد مربوط به تعاملات کلاسی، مدیریت کلاس درس، کنترل و ارزشیابی، زیرساخت‌های ارتباطی و پارازیت‌های محیطی دسته‌بندی می‌شوند. درنهایت مدل اصلی پژوهش بر اساس داده‌های حاصل از پژوهش و الگوی سیستمی نظریه داده بنیاد ارائه‌شده است.
آموزش مجازی و تدریس در این فضا همراه با بروز پاندومی کرونا در یک سال اخیر، یکی از مهم‌ترین مسائل موردنظر و به‌نوعی موجود در سیستم آموزشی کشور به‌صورت عام و دانشگاه‌ها به‌صورت خاص بوده است. بر این اساس محققان در پژوهش حاضر به بازنمایی تجارب دانشجویان دانشگاه کردستان از چالش‌ها و مشکلات تدریس در فضای مجازی در یک سال اخیر پرداخته‌اند. رویکرد پژوهش حاضر کیفی بوده و بر اساس روش داده بنیاد انجام‌یافته است. میدان تحقیق کلیه‌ی دانشجویان دانشگاه کردستان بوده است. مشارکت‌کنندگان در پژوهش 55 نفر از دانشجویان در هر سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری بوده که به‌صورت هدفمند موردبررسی قرارگرفته‌اند. ابزار پژوهش مصاحبه‌های نیمه ساختارمند بود. تجزیه‌وتحلیل داده‌های پژوهش در فرآیند سه مرحله‌ای کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام‌شده است. نتایج پژوهش نشان داد که چالش‌های دانشجویان در پنج دسته‌ی اصلی شامل موارد مربوط به تعاملات کلاسی، مدیریت کلاس درس، کنترل و ارزشیابی، زیرساخت‌های ارتباطی و پارازیت‌های محیطی دسته‌بندی می‌شوند. درنهایت مدل اصلی پژوهش بر اساس داده‌های حاصل از پژوهش و الگوی سیستمی نظریه داده بنیاد ارائه‌شده است.
آموزش مجازی و تدریس در این فضا همراه با بروز پاندومی کرونا در یک سال اخیر، یکی از مهم‌ترین مسائل موردنظر و به‌نوعی موجود در سیستم آموزشی کشور به‌صورت عام و دانشگاه‌ها به‌صورت خاص بوده است. بر این اساس محققان در پژوهش حاضر به بازنمایی تجارب دانشجویان دانشگاه کردستان از چالش‌ها و مشکلات تدریس در فضای مجازی در یک سال اخیر پرداخته‌اند. رویکرد پژوهش حاضر کیفی بوده و بر اساس روش داده بنیاد انجام‌یافته است. میدان تحقیق کلیه‌ی دانشجویان دانشگاه کردستان بوده است. مشارکت‌کنندگان در پژوهش 55 نفر از دانشجویان در هر سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری بوده که به‌صورت هدفمند موردبررسی قرارگرفته‌اند. ابزار پژوهش مصاحبه‌های نیمه ساختارمند بود. تجزیه‌وتحلیل داده‌های پژوهش در فرآیند سه مرحله‌ای کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام‌شده است. نتایج پژوهش نشان داد که چالش‌های دانشجویان در پنج دسته‌ی اصلی شامل موارد مربوط به تعاملات کلاسی، مدیریت کلاس درس، کنترل و ارزشیابی، زیرساخت‌های ارتباطی و پارازیت‌های محیطی دسته‌بندی می‌شوند. درنهایت مدل اصلی پژوهش بر اساس داده‌های حاصل از پژوهش و الگوی سیستمی نظریه داده بنیاد ارائه‌شده است.
آموزش مجازی و تدریس در این فضا همراه با بروز پاندومی کرونا در یک سال اخیر، یکی از مهم‌ترین مسائل موردنظر و به‌نوعی موجود در سیستم آموزشی کشور به‌صورت عام و دانشگاه‌ها به‌صورت خاص بوده است. بر این اساس محققان در پژوهش حاضر به بازنمایی تجارب دانشجویان دانشگاه کردستان از چالش‌ها و مشکلات تدریس در فضای مجازی در یک سال اخیر پرداخته‌اند. رویکرد پژوهش حاضر کیفی بوده و بر اساس روش داده بنیاد انجام‌یافته است. میدان تحقیق کلیه‌ی دانشجویان دانشگاه کردستان بوده است. مشارکت‌کنندگان در پژوهش 55 نفر از دانشجویان در هر سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری بوده که به‌صورت هدفمند موردبررسی قرارگرفته‌اند. ابزار پژوهش مصاحبه‌های نیمه ساختارمند بود. تجزیه‌وتحلیل داده‌های پژوهش در فرآیند سه مرحله‌ای کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام‌شده است. نتایج پژوهش نشان داد که چالش‌های دانشجویان در پنج دسته‌ی اصلی شامل موارد مربوط به تعاملات کلاسی، مدیریت کلاس درس، کنترل و ارزشیابی، زیرساخت‌های ارتباطی و پارازیت‌های محیطی دسته‌بندی می‌شوند. درنهایت مدل اصلی پژوهش بر اساس داده‌های حاصل از پژوهش و الگوی سیستمی نظریه داده بنیاد ارائه‌شده است.
آموزش مجازی و تدریس در این فضا همراه با بروز پاندومی کرونا در یک سال اخیر، یکی از مهم‌ترین مسائل موردنظر و به‌نوعی موجود در سیستم آموزشی کشور به‌صورت عام و دانشگاه‌ها به‌صورت خاص بوده است. بر این اساس محققان در پژوهش حاضر به بازنمایی تجارب دانشجویان دانشگاه کردستان از چالش‌ها و مشکلات تدریس در فضای مجازی در یک سال اخیر پرداخته‌اند. رویکرد پژوهش حاضر کیفی بوده و بر اساس روش داده بنیاد انجام‌یافته است. میدان تحقیق کلیه‌ی دانشجویان دانشگاه کردستان بوده است. مشارکت‌کنندگان در پژوهش 55 نفر از دانشجویان در هر سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری بوده که به‌صورت هدفمند موردبررسی قرارگرفته‌اند. ابزار پژوهش مصاحبه‌های نیمه ساختارمند بود. تجزیه‌وتحلیل داده‌های پژوهش در فرآیند سه مرحله‌ای کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام‌شده است. نتایج پژوهش نشان داد که چالش‌های دانشجویان در پنج دسته‌ی اصلی شامل موارد مربوط به تعاملات کلاسی، مدیریت کلاس درس، کنترل و ارزشیابی، زیرساخت‌های ارتباطی و پارازیت‌های محیطی دسته‌بندی می‌شوند. درنهایت مدل اصلی پژوهش بر اساس داده‌های حاصل از پژوهش و الگوی سیستمی نظریه داده بنیاد ارائه‌شده است.
آموزش مجازی و تدریس در این فضا همراه با بروز پاندومی کرونا در یک سال اخیر، یکی از مهم‌ترین مسائل موردنظر و به‌نوعی موجود در سیستم آموزشی کشور به‌صورت عام و دانشگاه‌ها به‌صورت خاص بوده است. بر این اساس محققان در پژوهش حاضر به بازنمایی تجارب دانشجویان دانشگاه کردستان از چالش‌ها و مشکلات تدریس در فضای مجازی در یک سال اخیر پرداخته‌اند. رویکرد پژوهش حاضر کیفی بوده و بر اساس روش داده بنیاد انجام‌یافته است. میدان تحقیق کلیه‌ی دانشجویان دانشگاه کردستان بوده است. مشارکت‌کنندگان در پژوهش 55 نفر از دانشجویان در هر سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری بوده که به‌صورت هدفمند موردبررسی قرارگرفته‌اند. ابزار پژوهش مصاحبه‌های نیمه ساختارمند بود. تجزیه‌وتحلیل داده‌های پژوهش در فرآیند سه مرحله‌ای کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام‌شده است. نتایج پژوهش نشان داد که چالش‌های دانشجویان در پنج دسته‌ی اصلی شامل موارد مربوط به تعاملات کلاسی، مدیریت کلاس درس، کنترل و ارزشیابی، زیرساخت‌های ارتباطی و پارازیت‌های محیطی دسته‌بندی می‌شوند. درنهایت مدل اصلی پژوهش بر اساس داده‌های حاصل از پژوهش و الگوی سیستمی نظریه داده بنیاد ارائه‌شده است.

کلیدواژه‌ها [English]

  • challenges
  • Virtual Education
  • teaching
  • Corona Pandemic