چالش های آموزش علم به زبان انگلیسی در مقطع ابتدایی شهر حلبچه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان،پژوهشگر پژوهشکده کردستان شناسی

2 علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان

چکیده

زمینه و هدف: آموزش و پرورش کردستان عراق از 2015 برنامه آموزش علم به زبان انگلیسی را اجرا نموده است. تاکنون این برنامه در 11 مدرسه ابتدایی حلبچه اجرا شده است. با توجه به آثار این تغییر بنیادین بر کیفیت آموزش، بررسی چالش‌های چنین برنامه‌هایی اهمیت دارد. اما تاکنون چالش‌های پیاده کردن این برنامه بررسی نشده است. این پژوهش با هدف شناسایی چالش‌های اجرای این برنامه انجام شد.
روش شناسی: این پژوهش با رویکرد کیفی و به روش پدیدارشناسی توصیفی انجام شد. از معلمان، دانش‌آموزان و والدین آنها مصاحبه به عمل آمد. ملاک انتخاب جامعه داشتن تجربه مرتبط با بحث پژوهش بود. برای تعیین حجم نمونه از اشباع نظری استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده نیز به روش سه مرحله‌ای کدگذاری (باز، محوری و منتخب) انجام شد.
یافته‌ها: نظر مصاحبه شوندگان این است که اجرای این برنامه از آغاز تاکنون دارای چالشهایی است که حل نشده باقی مانده است و هیچکدام از معلمان، دانش‌آموزان و والدین آنها اجرای این برنامه را موفقیت آمیز و همراه با تجربه مثبت ارزیابی نکردند. تحلیل محتوای مصاحبه‌ها بیانگر ضعف در مراحل برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی آموزش علم به زبان انگلیسی در مقطع ابتدایی شهر حلبچه است.
نتیجه‌گیری: وزارت آموزش و پرورش کردستان عراق برنامه‌ریزی منطقی و بلند‌مدت برای آموزش علم به زبان انگلیسی تدوین ننموده است. عوامل اصلی و مجری آموزش در تدریس دروس ریاضی و علوم ابتدایی از ابعاد مختلف ناتوان و بدون انگیزه هستند. محتوای دروس نامناسب است و ابزارها و بودجه کافی برای تهیه تجهیزات آموزشی تهیه نشده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Challenges of English as a Medium Instruction in Primary Schools in Halabjeh

نویسندگان [English]

  • S. Mahdi Hosseini 1
  • Dlshad Faiq Hama Tofiq 2
1 Education, Humanities and Social Science
2 Education, Humanities and Social Science, University of Kurdistan
چکیده [English]

Since 2015 in Kurdistan Region Government, English is used as Medium for Instruction to teach Science to elementary schools. This program is implemented in Halabjeh province, too. But so far no research has been done to show what Challenges teachers, students and their parents encounter in practice.
The purpose of this study was to identify and describe the lived experiences of teachers, students and teachers in Halabjeh city in the field of science education with English language as a Medium for Instruction. This study was conducted with qualitative approach and phenomenological method. Semi-structured interviews were used for data collection and three-stage open, axial and selective coding was used for analysis.
The findings of this study show that teachers, students and their parents are not satisfied with the results of this project. Teachers do not have the necessary skills (specialization in science, teaching with English language) to teach science and math courses, students are unable to communicate, understand text and do homework and are not psychologically interested and motivated to continue their education. Parents are unhappy with their children's upbringing and worry about their low spirits. Finally, the conceptual model outlines the reasons for the challenges of science education in English.
Keywords: bilingual education, elementary school, Halabjeh city, science education, English as a Medium Instruction (EMI)

Since 2015 in Kurdistan Region Government, English is used as Medium for Instruction to teach Science to elementary schools. This program is implemented in Halabjeh province, too. But so far no research has been done to show what Challenges teachers, students and their parents encounter in practice.
The purpose of this study was to identify and describe the lived experiences of teachers, students and teachers in Halabjeh city in the field of science education with English language as a Medium for Instruction. This study was conducted with qualitative approach and phenomenological method. Semi-structured interviews were used for data collection and three-stage open, axial and selective coding was used for analysis.
The findings of this study show that teachers, students and their parents are not satisfied with the results of this project. Teachers do not have the necessary skills (specialization in science, teaching with English language) to teach science and math courses, students are unable to communicate, understand text and do homework and are not psychologically interested and motivated to continue their education. Parents are unhappy with their children's upbringing and worry about their low spirits. Finally, the conceptual model outlines the reasons for the challenges of science education in English.
Keywords: bilingual education, elementary school, Halabjeh city, science education, English as a Medium Instruction (EMI)
Since 2015 in Kurdistan Region Government, English is used as Medium for Instruction to teach Science to elementary schools. This program is implemented in Halabjeh province, too. But so far no research has been done to show what Challenges teachers, students and their parents encounter in practice.
The purpose of this study was to identify and describe the lived experiences of teachers, students and teachers in Halabjeh city in the field of science education with English language as a Medium for Instruction. This study was conducted with qualitative approach and phenomenological method. Semi-structured interviews were used for data collection and three-stage open, axial and selective coding was used for analysis.
The findings of this study show that teachers, students and their parents are not satisfied with the results of this project. Teachers do not have the necessary skills (specialization in science, teaching with English language) to teach science and math courses, students are unable to communicate, understand text and do homework and are not psychologically interested and motivated to continue their education. Parents are unhappy with their children's upbringing and worry about their low spirits. Finally, the conceptual model outlines the reasons for the challenges of science education in English.
Keywords: bilingual education, elementary school, Halabjeh city, science education, English as a Medium Instruction (EMI)
Since 2015 in Kurdistan Region Government, English is used as Medium for Instruction to teach Science to elementary schools. This program is implemented in Halabjeh province, too. But so far no research has been done to show what Challenges teachers, students and their parents encounter in practice.
The purpose of this study was to identify and describe the lived experiences of teachers, students and teachers in Halabjeh city in the field of science education with English language as a Medium for Instruction. This study was conducted with qualitative approach and phenomenological method. Semi-structured interviews were used for data collection and three-stage open, axial and selective coding was used for analysis.
The findings of this study show that teachers, students and their parents are not satisfied with the results of this project. Teachers do not have the necessary skills (specialization in science, teaching with English language) to teach science and math courses, students are unable to communicate, understand text and do homework and are not psychologically interested and motivated to continue their education. Parents are unhappy with their children's upbringing and worry about their low spirits. Finally, the conceptual model outlines the reasons for the challenges of science education in English.
Keywords: bilingual education, elementary school, Halabjeh city, science education, English as a Medium Instruction (EMI)
Since 2015 in Kurdistan Region Government, English is used as Medium for Instruction to teach Science to elementary schools. This program is implemented in Halabjeh province, too. But so far no research has been done to show what Challenges teachers, students and their parents encounter in practice.
The purpose of this study was to identify and describe the lived experiences of teachers, students and teachers in Halabjeh city in the field of science education with English language as a Medium for Instruction. This study was conducted with qualitative approach and phenomenological method. Semi-structured interviews were used for data collection and three-stage open, axial and selective coding was used for analysis.
The findings of this study show that teachers, students and their parents are not satisfied with the results of this project. Teachers do not have the necessary skills (specialization in science, teaching with English language) to teach science and math courses, students are unable to communicate, understand text and do homework and are not psychologically interested and motivated to continue their education. Parents are unhappy with their children's upbringing and worry about their low spirits. Finally, the conceptual model outlines the reasons for the challenges of science education in English.
Keywords: bilingual education, elementary school, Halabjeh city, science education, English as a Medium Instruction (EMI)

کلیدواژه‌ها [English]

  • bilingual education
  • elementary school
  • Halabjeh city
  • science education
  • English as a Medium Instruction (EMI)
Adalat, Z. (2012). The Relationship between Gardner Verbal Intelligence and Learning English Reading and Writing Skills, Master Thesis, Kharazmi University. (Persian).
Ahmad Abuarqoub, I. (2019). Language barriers to effective communication. Utopía y Praxis Latinoamericana, 24, Esp.6.
Arefi, M. (2004) Study of linguistic-cognitive skills of bilingual children with different economic-cultural backgrounds. Quarterly journal of educational innovation, 2(6), 57-69.
Asareh, F. (2006). A study of language learning problems of first grade children in bilingual areas and providing a curriculum model for them. Tehran: Educational Research and Planning Organization. (Persian).
Brown, D. H. (2009). Principles of language learning and teaching. Translated by Zia Hosseini. - Tehran: University Publishing Center Publications. (Persian).
Ehteshami, T., & Mousavi, S. G. (2009). Language development and mental development affecting social interaction. Educational Research Journal, 119, 5-9. (Persian).
El-Fara, R. A., & Rashid, T. A. (2013). Suggested Strategies for Teaching Science Kurdish Universities Using English as a Medium of Instruction. International Journal of Applied and Natural Sciences (IJANS), 2(1), 39-52.
Evans, S., & Morrison, B. (2011). Meeting the challenges of English-medium higher education: The first-year experience in Hong Kong. English for Specific Purposes, 30 (3), 198-208.
Fanaei, M. (2005). A Study of Students' Bilingualism. Dilmaj Monthly, 13, 20-29. (Persian).
Gao, X. (2008). Shifting motivational discourses among mainland Chinese students in an English medium tertiary institution in Hong Kong: A longitudinal inquiry. Studies in Higher Education, 33(5), 599-614.
Ghaderi, M., Bolandhemmatan, K.,  Havasbeigi, F., & Babakani, S. (2018). Elementary School Teachers’ Life Experience with the Challenges of Teaching in Farsi in Bilingual Areas. QJOE, 34 (1),95-114.
Ghasemi, B., & Masoud H. (2011). Foreign language learning during childhood. Procedia - Social and Behavioral Sciences 28, 872 – 876.
Gohari, L. (2010). A study of the educational issues of bilingual students from the perspective of Kurdish language students of Ilam University. M. A. Thesis, Kashan University. (Persian).
Gökmenoğlu, T., & Gelmez- Burakgazi, S. (2013). Designing English-Medium Classroom Management Course for Non-Natives, Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 4(3), 17-33.
Grosjean, F. (2010). Bilingual. Harvard University Press.
Iraqi, S. M., & Hatami, S. A. (2012). A Study of Literacy Problems of Bilingual Students in Primary School. Proceedings of the National Conference on Bilingualism (Challenges and Solutions), pp. 546-583. (Persian).
Ismail, W. R., Mustafa, Z., Muda, N., Abidin, N. Z., Isa, Z., Zakaria, A. M., ... & Azlan, M. I. (2011). Students’ inclination towards English language as medium of instruction in the teaching of science and mathematics. Procedia-Social and Behavioral Sciences18, 353-360.
Kadbey, H., Dickson, M., & McMinn, M. (2015). Primary Teachers’ Perceived Challenges in Teaching Science in Abu Dhabi Public Schools. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 186, 749 – 757.
Kimberly S., & Drury, R. (2012). The ‘problem’ of bilingual children in educational settings: policy and research in England, Language and Education, 27(1), 70-81. DOI:10.1080/09500782.2012.685177
Kılıçkaya, F. (2006). Instructors’ attitudes towards English-medium instruction in Turkey. Humanising Language Teaching, 8(6), 1-16.
Mathew, G. (2019). Language learning: the mother tongue model. International Journal of English Learning & Teaching Skills, 1 (4), 281-284.
Mehrjoo, A., & Hadian, M. (1994). comparison of educational in bilingual students, Research center of education main office in Eastern Azarbayjan province
Mohammadi, H., Nilipour, R., Yadegari, F., & Karimloo, M. (2009). Effect of Language Proficiency on the Severity of Dysfluency in Bilingual Students Who Stutter. Advances in Cognitive Science, 11(3). (Persian)
Mohammadi, S. (2015). Multicultural Curriculum: Pathology of Persian Language Education from the Perspective of Kurdish High School Teachers and Students in Songor and Keliai County in the 94-93 Academic Year, M. A. Thesis, Kashan University ( Persian).
Namuchwa, C. E. (2007). Challenges of Using English as a Medium of Instruction in the upper part of primary schools in Rural Uganda. Master Thesis, University of Oslo, Norway
Obaid, M. G. (2018). A study of the Impact of English Courses on Primary Schools Teachers Concerning the Educational Curriculum Converts from Kurdish to English in KRG, Case Study, Duhok City, Journal of Duhok University, 34, 45.
Othman, J., & Saat, R. M. (2009). Challenges of Using English as a Medium of Instruction: Pre-service Science Teachers' Perspective. Asia-Pacific Education Researcher (De La Salle University Manila)18(2).
Paulston, C. B. (Ed.). (1988) International handbook of bilingualism and bilingual education. Greenwood Publishing Group.
Prinsloo, D. (2007). The right to mother tongue education: a multidisciplinary, normative perspective. Southern African Linguistics and Applied Language Studies, 25(1), 27-43. 
Rasouli, S., & Hamidi, M. A. (2011). Consequences of pre-school education for primary school students in bilingual provinces: more language preparation and development. Quarterly Journal of Education, Vol. 108, p. 45-31. (Persian)
Sert, N. (2008). The language of instruction dilemma in the Turkish context. System, 36, 156–171.
Strauss, A., & Corbin, J. (1998). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.