طراحی الگوی برنامه درسیِ پژوهش کاربردی برای دانش آموزان دوره ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه برنامه ریزی درسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لامرد، لامرد، ایران

2 دانشیار رشته برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لامرد، لامرد، ایران

3 دانشیار رشته برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت، مرودشت، ایران

4 استادیار رشته برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لامرد، لامرد، ایران

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر طراحی الگوی برنامه درسیِ پژوهش کاربردی برای دانش‌آموزان دوره ابتدایی است.
روش: این پژوهش دارای رویکرد کیفی بوده و از روش گراندد تئوری به‌‌‌‌‌عنوان روش تحقیق استفاده شده است. حوزة مورد پژوهش شامل کلیه صاحب‌نظران و اساتید حوزه برنامه درسی، آموزش ابتدایی و مدیریت آموزشی بود که با روش نمونه‌گیری هدفمند، اساتیدی که شرایط مورد نظر را داشتند مورد مصاحبه نیمه-ساختاریافته و اکتشافی قرار گرفتند که با رسیدن به اشباع نظریِ یافته‌ها، تعداد نمونه‌های پژوهش به 15 نفر رسید. برای تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از مصاحبه، از روش‌های سه مرحله‌ایِ کدگذاریِ (باز، محوری و انتخابی) استراوس و کوربین(1992) استفاده شد و نهایتا" الگوی برنامه درسیِ پژوهش کاربردی برای دانش-آموزان دوره ابتدایی طراحی گردید.
یافته‌ها: نتایج حاصل از بررسی الگوی ارائه شده نشان داد که از میان مقوله‌های موجود در برنامه‌های درسی، محتوای پژوهش کاربردی، روش تدریس و روش ارزشیابی بعنوان عللی تلقی می‌شوند که نقشی فعال در الگوی برنامة درسی پژوهش کاربردی داشته و تا این عوامل مهیا نشوند برنامة درسی پژوهش کاربردی محقق نمی‌شود. همچنین بایستی تشویق‌های پژوهش محور دانش آموزان و برقراری ارتباط دانش آموزان با منابع علمی بعنوان راهبرد؛ و حمایت مدیران مدارس، طراحی ساختار مدارس براساس فعالیت‌های پژوهشی و مربیان آموزش دیده در حوزه تخصصیِ پژوهش کاربردی بعنوان تسهیل‌گر؛ و انگیزش، نگرش و ارزش‌های پذیرندگان و همچنین توسعه مهارت‌های پژوهشی بعنوان بستر در نظرگرفته شوند. قابلیت اعتماد یافته‌ها به روش‌های مشارکت طولانی و مشاهده مداوم در میدان تحقیق، بررسی همکاران و تایید مشارکت کنندگان تایید شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing an Applied Research Curriculum Pattern for Elementary Students

نویسندگان [English]

  • abbas Hazrati 1
  • Seyyed Ahmad Hashemi 2
  • abbas Gholtash 3
  • Ali Asghar Mashinchi 4
1 PhD Student, Department of Curriculum Planning, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Lamerd Branch, Lamerd, Iran
2 Associate Professor of Curriculum Planning, Islamic Azad University, Lamerd Branch, Lamerd, Iran
3 Associate Professor of Curriculum Planning, Islamic Azad University, Marvdasht Branch, Marvdasht, Iran
4 Assistant Professor of Educational Planning, Islamic Azad University, Lamerd Branch, Lamerd, Iran.
چکیده [English]

Aim: The researcher's purpose in the present study is to design a pattern of the applied research curriculum for Elementary Students.
Method: This research has a qualitative approach and the research Grounded Theory has been used as research method. The study area included all experts and professors in the field of curriculum, primary education and educational management who were semi-structured and exploratory interviewed by purposeful sampling method, professors who had the desired conditions that with the theoretical saturation of findings, the number of research samples reached 15. To analyze data from the interview, three-step coding methods (open, pivotal, and selective) of Strauss and Corbin (1992) were used and finally applied research curriculum pattern was designed for primary school students.
Results: The results of study of presented model showed that among available categories, the content of applied research, teaching method and evaluation method are considered as causes that have an active role in applied research curriculum and if these factors are not prepared, the applied research curriculum is not realized. Also It should have been providing research-focused students encourages and connect students with scientific resources as strategies and support for school principals, designing school structures based on research activities and trained instructors as facilitators and motivators, attitudes and values of acceptors, and also developing research skills as a infrastructure. The reliability of the findings was confirmed by long-term participation methods and continuous observation in the research field, review of colleagues and confirmation of participants.
Aim: The researcher's purpose in the present study is to design a pattern of the applied research curriculum for Elementary Students.
Method: This research has a qualitative approach and the research Grounded Theory has been used as research method. The study area included all experts and professors in the field of curriculum, primary education and educational management who were semi-structured and exploratory interviewed by purposeful sampling method, professors who had the desired conditions that with the theoretical saturation of findings, the number of research samples reached 15. To analyze data from the interview, three-step coding methods (open, pivotal, and selective) of Strauss and Corbin (1992) were used and finally applied research curriculum pattern was designed for primary school students.
Results: The results of study of presented model showed that among available categories, the content of applied research, teaching method and evaluation method are considered as causes that have an active role in applied research curriculum and if these factors are not prepared, the applied research curriculum is not realized. Also It should have been providing research-focused students encourages and connect students with scientific resources as strategies and support for school principals, designing school structures based on research activities and trained instructors as facilitators and motivators, attitudes and values of acceptors, and also developing research skills as a infrastructure. The reliability of the findings was confirmed by long-term participation methods and continuous observation in the research field, review of colleagues and confirmation of participants.
Aim: The researcher's purpose in the present study is to design a pattern of the applied research curriculum for Elementary Students.
Method: This research has a qualitative approach and the research Grounded Theory has been used as research method. The study area included all experts and professors in the field of curriculum, primary education and educational management who were semi-structured and exploratory interviewed by purposeful sampling method, professors who had the desired conditions that with the theoretical saturation of findings, the number of research samples reached 15. To analyze data from the interview, three-step coding methods (open, pivotal, and selective) of Strauss and Corbin (1992) were used and finally applied research curriculum pattern was designed for primary school students.
Results: The results of study of presented model showed that among available categories, the content of applied research, teaching method and evaluation method are considered as causes that have an active role in applied research curriculum and if these factors are not prepared, the applied research curriculum is not realized. Also It should have been providing research-focused students encourages and connect students with scientific resources as strategies and support for school principals, designing school structures based on research activities and trained instructors as facilitators and motivators, attitudes and values of acceptors, and also developing research skills as a infrastructure. The reliability of the findings was confirmed by long-term participation methods and continuous observation in the research field, review of colleagues and confirmation of participants.
Aim: The researcher's purpose in the present study is to design a pattern of the applied research curriculum for Elementary Students.
Method: This research has a qualitative approach and the research Grounded Theory has been used as research method. The study area included all experts and professors in the field of curriculum, primary education and educational management who were semi-structured and exploratory interviewed by purposeful sampling method, professors who had the desired conditions that with the theoretical saturation of findings, the number of research samples reached 15. To analyze data from the interview, three-step coding methods (open, pivotal, and selective) of Strauss and Corbin (1992) were used and finally applied research curriculum pattern was designed for primary school students.
Results: The results of study of presented model showed that among available categories, the content of applied research, teaching method and evaluation method are considered as causes that have an active role in applied research curriculum and if these factors are not prepared, the applied research curriculum is not realized. Also It should have been providing research-focused students encourages and connect students with scientific resources as strategies and support for school principals, designing school structures based on research activities and trained instructors as facilitators and motivators, attitudes and values of acceptors, and also developing research skills as a infrastructure. The reliability of the findings was confirmed by long-term participation methods and continuous observation in the research field, review of colleagues and confirmation of participants.
Aim: The researcher's purpose in the present study is to design a pattern of the applied research curriculum for Elementary Students.
Method: This research has a qualitative approach and the research Grounded Theory has been used as research method. The study area included all experts and professors in the field of curriculum, primary education and educational management who were semi-structured and exploratory interviewed by purposeful sampling method, professors who had the desired conditions that with the theoretical saturation of findings, the number of research samples reached 15. To analyze data from the interview, three-step coding methods (open, pivotal, and selective) of Strauss and Corbin (1992) were used and finally applied research curriculum pattern was designed for primary school students.
.

کلیدواژه‌ها [English]

  • curriculum
  • applied research
  • elementary Students
Aadelipoor, Z., Mahram, B., & Karashki, H. (2016). The Place of Pivotal Research in the Teaching Process of Primary Teachers. National Conference on New Research in Psychology,Counseling and Educational Sciences, Ahvaz, Islamic Azad University of Shadegan Branch. [In Persian]
Abbasi Esfjir, A. A., & Jafari Rostami, S. M. (2016). Research-oriented School Model, Sari, University Jihad of Mazandaran Branch. [In Persian]
Abdollahi, B. (2011). Research-oriented Learning to Foster the Spirit of Research and Follow-up in Students. 2nd National Congress of the Humanities, Tehran, Institute of Humanities and Cultural Studies. [In Persian]
Ayatollahi, F., Amini, N., & Salari Chineh, P. (2015). The Necessity for Research-oriented Education at Farhangian University. 2nd  International Conference on Psychology, Educational Sciences and Lifestyle, Mash’had, Torbat Heydarieh University. [In Persian]
Azimi Yancheshmeh, A., Amirpoor, A. A., & Mamizadeh, R. A.(2011). Causes of Lack of Research Spirit and the Strategies for Enhancing It in Students. 2nd National Conference on Research and Technology Management, Tehran, Science, Technology and Industry Policy Research Institute. [In Persian]
Backanak, A. (2013). Teachers Views about Science and Technology Lesson Effects on the Development of Students’ Entrepreneurship Skills. Educational Sciences: Theory & Practice, 13 (1), “http://www.edam.com.tr/estp”
Creswell, J. W. (1994). Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches, Thousand Oaks, CA: Sage.
D. Ritzhaupt, A., & Florence, M. (2014). Development and validation of the educational technologist multimedia competency survey. Education tech research dev , 62:13–33.
Delavar, A. (2011). Research Methods in Psychology and Educational Sciences, Tehran, Vrayesh. [In Persian]
Dibaei, M., Jafari Sani, H., & Rashidi, Z. (2010). The Extent of the Conflict Between the Persian Curriculum of the Third and Fourth Grades of Primary School (With Literacy Skills Based on Perls International Study). Quarterly Journal of Educational Innovation, 9(36), 29-49. [In Persian]
Fathi Vajargah, K. (2006). Research needs assessment, Tehran, Aeezh. [In Persian]
Ghourchian, N. GH., Maleki, H., & Khadivi, A. A. (2004). Curriculum Design and Engineering in the Third Millennium, Tehran, Farashenakhti Andisheh. [In Persian]
Hafez Nia, M. R. (2003). An Introduction to the Research Method in Humanities, 8th ed, Tehran, Samt. [In Persian]
Hashemi, S. A., & Khodabakhsi Sadegh Abadi, F. (2017). Hidden Curriculum and its Role in Schools. New Advances in Behavioral Science, 8, 28-42. [In Persian]
Hashemi, S. A. (2015). Curriculum (Principles and Usage), 2nd ed, Lamard, Islamic Azad University of Lamard Branch. [In Persian]
Hashemi, S. A. (2019). Philosophy of Education in the Islamic Republic of Iran, Tehran, Math Home. [Persian]
Hashemi, S. A.,& Hazrati, A.(2015). Research Methods in the Humanities, Tehran, Taymaz. [In Persian]
Jafari, Z., Samadi, P., & Ghaedi, Y. (2015). Investigating the Effect of Teaching Philosophy to Children on Fostering the Research Spirit of Preschool Children. Scientific Research Quarterly Journal of Curriculum Research, 2nd Period, 17, 41-49. [In Persian]
Javdani, M., Foulad Chang, M., & Marzoughi, R. A. (2019). The Impact of Implementing the Quality Model of Teaching-Learning Processes Management on Meeting the Needs and Academic Performance of Primary School Students. Scientific Research Magazine of Curriculum Researches, 9(18), 27-43. [In Persian]
Klein, M.(1991). The emotional life and edg-development of the infant with special reference to the depressive position, in P. King and R. Steiner (eds) The Freud-Klein Controversies 1941-1945. London: Tavistock/Routledge. (First presented in 1944).757.
Makhzan, B. (2014). Pathology of Research Culture in Schools Based on the Three-pronged Model, 2nd International Conference on Management of Challenges and Strategies, Shiraz, Hemayesh Negar Scientific Conference Center. [In Persian]
Maleki, H.(2016). Curriculum (Guide to Practice), 2nd ed, Tehran, Borhan School Cultural Institute. [In Persian]
Maleki, H., Ghazi Ardekani, R., Sadeghi A. R., & Dortaj, F. (2016). Research-oriented Approach in Education: Nature, Necessities, Components and Educational Strategies. Quarterly Journal of Qualitative Research in Curriculum, 2(5), 35-66. [In Persian]
Marzoughi, R. A., Torkzadeh, J., Jabari, S., & Norouzi, N. A. (2019). Designing the Curriculum Framework of the Preschool Teacher Training in the Education System of the Islamic Republic of Iran. Scientific Magazine of Curriculum Researches, 9(17), 1-29. [In Persian]
Mazbouhi, S. (2017). The Emerging Principles and Concepts of the Primary School Curriculum, Tehran, Avaye Noor. [In Persian]
Mehr Mohammadi, M. (2014). Curriculum: Comments, Approaches and Perspectives, Tehran, Behnashr. [In Persian]
Mirza Beigi, M. A. (2005). Curriculum and Lesson Planning in Formal Education and Manpower Training, Tehran, Yastaroon. [In Persian]
Mohammadi, Y., Keykha, A. R., & Alipour Moghadam, Kh. (2016). Balanced Curriculum Design with an Instinctive and Spiritual Curriculum Approach. Quarterly Journal of Research in Islamic Education, 24(32), 109-135. [In Persian]
Moradi, M., Ansarian, Z., Nikian, M., & Imani, J. (2015). The Research-oriented Approach and the Growth and Excellence of the Educational System. 2nd National Conference on New Ideas in Management and Economics, Tehran, Kian Pazhoohan Scientific Institute. [In Persian]
Saadatmand, Z., & Tigh Bakhsh, S. (2017). Peace Education Curriculum in Primary Schools, Isfahan, University Jihad. [In Persian]
Saki, R. (2005). Action Research: A Strategy for Improving Education and Teaching, Tehran, Ministry of Education. [In Persian]
Salsabili, N. (2014). Feasibility Study of the Application of the School-based Curriculum Approach in Three Distinct Ways: Acceptance, Adaptation and Review. Iranian Curriculum Studies Quarterly Journal, 9(33), 92-128. [In Persian]
Schuyten, G. (2001). Discussion research skills: A closely Connected triplet of research area, research methodology and statstics. Training Researchers in the Use of Statistics, 6, 227-230.
Segev, A. (2016). Does classic school curriculum contribute to morality? Integrating school curriculum with moral and intellectual education. Educational Philosophy and Theory, 1-10.
Shokrollahi Yancheshmeh, Sh., Mohamadkhani, M., & Salmani, Z. (2016). Investigating the Needs Assessment of Primary School Teachers in Relation to Research Education. 2nd Physical Education National Conference, Isfahan, Farhangian University. [In Persian]
Stokking, K., Schaaf, M. V., Jaspers, J., & Erkens, G. (2004). Teachers’ assessment of students’ research skills. British Educational Research Journal, 1, 30, 116- 93.
Strauss, A. L.,& Corbin, J.(1992). Basics of qualitative research: Grounded theory: Procedures and Technique. (2nd Edition); Sage, Newbury Park, London.
Yidana, M. B., & Aboagye, G. K. (2018). Management of Curriculum Change: A Mechanism for Ensuring Continuous Academic Improvement in Ghanaian Universities. International Journal for Innovation Education and Research, 6(2), 41-60.
Yousefzadeh, M. (2011). Production of research-based curricula as an indicator of qualitative development of the educational system. The first national conference on education in Iran 1404, Tehran, Science, Technology and Industry Policy Research Institute. [In Persian]
Zais, R. S. (1976). Curriculum principles and foundations. New York: Thomas. Y. Crowell Company.