تاثیـر اجرای رویکرد کلاس معکوس بر پیشرفت تحصیلی، انگیزه یادگیـری، احساس تعلق، انگیزه پیشرفت و خودتنظیمی در مقایسه با رویکرد سنتی در بین دانش آموزان پایه ششم دوره ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر

2 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران

3 کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه مازندران

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر اجرای رویکرد کلاس معکوس بر یادگیری، احساس تعلق، انگیزش و خودتنظیمی در مقایسه با رویکرد سنتی می‌باشد. روش پژوهش از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از نظر ماهیت در زمره تحقیقات شبه آزمایشی قرار دارد. جامعه پژوهش، دانش آموزان پایه ششم دوره ابتدایی شهر بابلسر به تعداد1450نفر در سال تحصیلی 97-96 می‌باشد. نمونه‌گیری از میان مدارسی که در طرح تدریس تخصصی شرکت کرده‌اند انجام شد، بطوری‌که در گروه کنترل 30 نفر و در گروه آزمایش نیز 30 نفر همتاسازی شدند. ابزارهای مورد استفاده در پژوهش سه پرسشنامه استاندارد انگیزه یادگیری(توان، چین و شی)،احساس تعلق به مدرسه (بری، بتی و وات)، انگیزش پیشرفت(واینر)، و پرسشنامه خود تنظیمی(بوفارد) و برای سنجش تاثیر رویکرد کلاس معکوس بر یادگیری دروس علوم و ریاضی از آزمون محقق ساخته به عنوان پیش‌آزمون و پس‌آزمون استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی (تحلیل کواریانس و آزمون تی مقایسه میانگین‌ها) استفاده شده است. یافته‌ها نشان دادکه رویکرد کلاس معکوس بر متغییر پیشرفت تحصیلی علوم( با مقدار f=0.00) و ریاضی( با مقدار f=0.010) تاثیر معناداری داشته است. در رابطه با انگیزه یادگیری علی رغم تاثیر معنا دار در برخی مولفه‌های انگیزه یادگیری، اما به طور کلی(مقدار f=0.554 ) رویکرد کلاس معکوس در انگیزه یادگیری علوم و ریاضی موثر نبوده است، اما استفاده از رویکرد کلاس معکوس در مقایسه با رویکرد سنتی بر متغیرهای احساس تعلق، انگیزش و خودتنظیمی تاثیر مثبت داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Flipped Classroom Approach on Academic Achievement, Learning Motivation, Sense of belonging, Achievement Motivation, and Self-Regulation Compared to Traditional Approach among Elementary Sixth Grade Students

نویسندگان [English]

  • Samad Ezadi 1
  • Fatemeh Najafnezhad 2
  • Mostafa Azizi- Shomami 3
1 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, Mazandaran University, Babolsar
2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Mazandaran
3 Master of Curriculum Planning, Mazandaran University
چکیده [English]

امروزه در مورد عملکرد کلاس درس در مدرسه پرسش‌های زیادی مطرح می‌شوند؛ از جمله: چرا با وجود این همه فناوری که رد پای آنها را در هر خانه، کوچه و بازار، و شهر و جامعه می‌بینیم، هنوز کلاس‌های درس ما رنگ و بوی 40 سال قبل را دارند؟ چرا وقتی نسل‌های گذشته برای یادآوری خاطرات خود سری به کلاس‌های درسشان می‌زنند، باز همان شرایطی را می‌بینند که در دوران تحصیل خود دیده‌اند؟ و چرا اتاق‌های درس ما را به روی هر چه تغییر بسته‌اند؟ (مصطفی‌نژاد، 1393). در تحول جدیدی که در آموزش جهانی روی داده و فناوری جدید به آن کمک کرده، اساس بر آن بوده است که آموزش محتوا؛ که در مدارس ما بسیار بیشتر از دو عنصر دیگر (ارتباط و کنجکاوی) مورد تاکید است، به خارج از کلاس منتقل شود یادگیرنده محتوای کلاس را در خارج از کلاس بیاموزد و این کار به ممد ویدیوهایی انجام شود که محتوای درس را از طریق اینترنت، سی‌دی یا حافظه‌ی فلش در اختیار دانش آموز قرار دهد (عطاران،1393). امروزه کلاس معکوس به عنوان یک مولفه کلیدی یادگیری ترکیبی، علاقه زیاد پژوهشگران و مربیان را بر انگیخته است (افسینا و سولوژینکف ،2015). این تغییر روند که در کلاس اتفاق می‌افتد، موجب می-شود که تدریس از طریق گفتار معلم به خارج از کلاس منتقل شود و بحث و گفتگو و فعالیت به کلاس بیاید. این در آموزش و پرورش جدید به «یادگیری معکوس» موسوم است و این کلاس به کلاس «معکوس یا وارونه». بنا به پیش بینی صاحب نظران، یکی از مباحثی که در سال‌های آینده آموزش و پرورش جهانی را به خود جلب خواهد کرد، یادگیری معکوس است (عطارن،1393). گذار به رویکرد معکوس نه تنها برای معلمان بلکه برای دانش‌آموزان، اولیا و مدیران مدرسه نیز تحول بزرگی است. رویکرد معکوس سبب می‌شود تا راه جدیدی در تدریس و یادگیری گشوده شود. دیگر کلاس جایی برای آموزش سطحی و منفعل نیست. در عوض، محیطی فعال و تعاملی است. که همه دانش‌آموزان می‌توانند حمایت خاص خود را دریافت کنند. و مسولیت یادگیری خودشان را بپذیرند. داشتن کلاسی به واقع دانش‌آموز محور، مستلزم زمان، درک و تجربه است.
برگمن و سمز(1396)، به چالش کشیدن دانش آمو.زان برای اینکه عمیق تر فکر کنند، و بین مفاهیم ارتباط برقرار نمایند را از جمله مزایای رویکرد معکوس ذکر می کنند.
آموزش معکوس با تاکید بر رویکردهای دانش‌آموز محور، مشارکتی، و رویکردهایی که باعث ایجاد محیطی دمکراتیک و آزاد برای دانش‌آموزان می‌شود به ایجاد احساس تعلق به مدرسه و افزایش انگیزه یادگیری منتهی می شود. در همین رابطه تحقیقات انجام شده (یو و همکاران،2008؛ مک نیلی و همکاران،2002؛ موریسون، 2003؛ پیری و همکاران، 1397؛ استوارت و پاترسون ،2007)حکایت از آن دارد؛ دانش‌آموزی که احساس تعلق به مدرسه داشته باشد خود را در فعالیت‌های مدرسه سهیم و متعهد می‌داند و همین امر باعث افزایش انگیزه‌ی پیشرفت در دانش‌آموز در جهت رسیدن به اهداف مورد نظر مدرسه می‌شود. همچنین برخورداری از این احساس باعث بهبود پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می‌شود. مشارکت در فعالیت‌های مدرسه دارای تأثیر برروی یادگیری دانش آموزان و همچنین انگیزه ی دانش آموزان می‌باشد.
با توجه به مباحثی که به آن پرداخته شد، سوال اساسی و محوری که در این پژوهش مطرح می‌شود عبارت است از اینکه اجرای رویکرد کلاس معکوس تا چه اندازه بر یادگیری، احساس تعلق، انگیزش و خود تنظیمی دانش آموزان دوره ابتدایی در مقایسه با رویکرد سنتی می‌تواند موثر باشد؟
روش پژوهش حاضر از نظر ماهیت در زمره تحقیقات شبه آزمایشی قرار دارد زیرا رابطه علت و معلولی متغیر را می سنجد. طرح تحقیق بصورت گروه کنترل و آزمایش بهمراه پیش آزمون و پس آزمون می باشد. به طوریکه در دو گروه آزمایش و کنترل دربین دانش آموزان پایه ششم ابتدایی بصورت پیش آزمون و پس آزمون متغیر تحقیق مورد سنجش قرار گرفتند. جامعه این پژوهش، کلیه دانش آموزان پایه ششم دوره ابتدایی شهر بابلسر به تعداد1450نفر می باشد. نمونه گیری با توجه به روش پژوهش از میان مدارسی که در طرح تدریس تخصصی شرکت کرده اند انجام شد. بطوری که ابتدا دو مدرسه انتخاب شدندسپس از پایه ششم هر مدرسه در گروه کنترل 30 نفر و در گروه آزمایش نیز 30 نفر از دانش آموزان همتا سازی شدند. پس از مشخص شدن گروه ها آزمون پیشرفت تحصیلی برای سنجش دروس علوم و ریاضی، از طرح پیش آزمون و پس آزمون استفاده گردید.
همچنین برای تعیین تاثیر اجرای رویکرد کلاس معکوس (متغیر مستقل) برمتغیر وابسته یادگیری از پرسشنامه انگیزه یادگیری توان، چین و شی که در سال 2005 طراحی شده است، استفاده گردید.
برای سنجش احساس تعلق به مدرسه از پرسشنامه "بری،بتی و وات" (2005) و سنجش انگیزش پیشرفت از پرسشنامه "واینر" استفاده گردید. روایی پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه با نظر متخصصان و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ882/. برآورد گردید. پرسشنامه انگیزش پیشرفت واینر نیز بر اساس گزارش سازنده، از روایی محتوایی و ثبات درونی بر خوردار است. و برای برآورد روایی ملاکی آن همبستگی نمره‌های پیشرفت تحصیلی و نمره‌های انگیزه پیشرفت را محاسبه و معادل 16/0 گزارش دادند که از نظر آماری معنادار است و ضریب ملاکی قابل قبولی را نشان می دهد و همچنین در رابطه با پایایی ابزار، ضریب اعتبار این آزمون با استفاده از روش آلفای کرونباخ برآورد و معادل 51/0گزارش شده که نشان دهنده اعتبار نسبی آن است. روند اجرای پژوهش به این شکل بود که روش معکوس به عنوان متغییر مداخله گر در گروه آزمایش اجرا گردید. به این ترتیب که محتوای آموزشی در قالب (فیلم،بسته آموزشی،بازی،انیمیشن و...)قبل از تدریس در اختیار دانش آموزان قرار می گرفت و در کلاس دانش آموزان در قالب گروه های کوچک به بحث، پرسش و پاسخ و انجام آزمایش می پرداختند و تجربیات خود را به اشتراک می گذاشتند.سپس در پایان به عنوان پس آزمون ،مجددا پرسشنامه احساس تعلق در هر دو گروه توزیع شد.
برای تعیین تاثیر اجرای رویکرد کلاس معکوس (متغیر مستقل) بر متغییر وابسته خود تنظیمی از پرسشنامه استاندارد شده ی "خود تنظیمی بوفارد"که حاوی 14 سوال بوده و توسط بوفارد و همکاران درسال1995طراحی شده است، استفاده شد.

یافته‌ها نشان دادکه رویکرد کلاس معکوس بر متغییر پیشرفت تحصیلی علوم( با مقدار f=0.00) و ریاضی( با مقدار f=0.010) تاثیر معناداری داشته است. در رابطه با انگیزه یادگیری علی رغم تاثیر معنا دار در برخی مولفه‌های انگیزه یادگیری، اما به طور کلی(مقدار f=0.554 ) رویکرد کلاس معکوس در انگیزه یادگیری علوم و ریاضی موثر نبوده است، اما استفاده از رویکرد کلاس معکوس در مقایسه با رویکرد سنتی بر متغیرهای احساس تعلق، انگیزش و خودتنظیمی تاثیر مثبت داشته است.

.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flipped classroom approach
  • Learning motivation
  • Sense of belonging
  • Achievement motivation
  • Self - regulation
Abolghasemi Najafabadi, M., Mirali Rostami, UK., and Sheikhi Fini, A, A. (2014). The impact of Jigsaw participatory teaching method on the sense of belonging to the school among high school students in Najafabad. Curriculum Research, 4 (1), 23 - 35. (Persian).
Alvand,  B,  M.  (2016).  The  effect  of  reverse  education  on  performance  and  motivation for  academic  achievement  in  science  course.  Master's  thesis.  Ferdowsi  University  of Mashhad.  (Persian).
Attaran,  M.  (2013).  The  children  are  behind  school.  School  growth  tomorrow,  2. (Persian).
Basal,  A.  (2015).  The  implementation  of  a  flipped  classroom  in  foreign  language teaching.  Turkish  Online  Journal of Distance  Education,  16(4),  28-37.
Beatty,  B.,  and  Brew,  C.  (2005).  Measuring  student  sense  of  connectedness  with  school: the  development  of  an  instrument  for  use  in  secondary  schools.  Leading  and Managing,  11(2),  103.
Bergmann,  J.,  and  Sams,  A.  (2017a).  Flipped  Learning  for  Math  Instruction.  Translators: Attaran,  M  and  et  al,  Meraat Publishing.  (Persian).
Bergmann,  J.,  and  Sams,  A.  (2017b).  Flipped  Learning  for  Science  Instruction. Translators: Attaran,  M  and  et  al,  Meraat Publishing.  (Persian).
Bonk,  C.  J.,  and  Graham,  C.  R.  (2012).  The  handbook  of  blended  learning:  Global perspectives,  local designs.  John  Wiley  and  Sons.
Chamorro-Premuzic,  T.,  and  Furnham,  A.  (2003).  Personality  predicts  academic performance:  Evidence  from  two  longitudinal  university  samples.  Journal  of research  in  personality,  37(4),  319-338.
Devlin,  M.,  and  Samarawickrema,  G.  (2010),  "the  criteria  of  effective  teaching  in  a changing  higher  education  context".  Higher  Education  Research  and  Development, 29.  111-124.
Dillenbourg,  P.  (1999).  What  do  you  mean  by  collaborative  learning? Collaborativelearning.  Cognitive  and  computational approaches,  1,  1-15.
Ebrahimabadi  H.  (2009).  Comparison  of  two  methods  of  Web-based  and  traditional education  on  learning  and  motivation. Master  thesis.  Tehran  University.  (Persian).
Findlay-Thompson,  S.,  and  Mombourquette,  P.  (2014).  Evaluation  of  a  flipped classroom  in  an  undergraduate  business  course.  Business  Education andAccreditation,  6(1),  63-71.
Foot,  H.,  and  Howe,  C.  (1998).  The  psychoeducational  basis  of  peer-assisted  learning. Peerassisted  learning,  27-43.
Fulton,  K.  (2012).  Upside  down  and  inside  out:  Flip  your  classroom  to  improve  student learning.  Learning  and  Leading  with  Technology,  39(8),  12-17.  Retrieved fromhttp://ezproxy.csusm.edu/login?url=http://search.proquest.com/docview/123818 8642?accountid=10363.
Graham,  S.,  and  Harris,  K.  R.  (2005).  Writing  better.  Effective  strategies  for  teaching students  with  learning  difficulties.  Baltimore:  Paul.  H.  Brooks  Publishing  Com.
Hosseininasab,  S.  D.,  and  Fallah,  N.  (2008).  The  effect  of  participatory  teaching  method and  traditional  teaching  method  on  academic  achievement  and  attitude  towards Islamic  education  course  in  pre-university  centers  of  Tabriz  in  the  academic  year  of 2009-2010,  Journal of  Educational Sciences,  1  (3),  18-41.  (Persian).
Hung,  H.  T.  (2015).  Flipping  the  classroom  for  English  language  learners  to  foster  active learning.  Computer  Assisted  Language  Learning,  28(1),  81-96.  Retrieved  from http://dx.doi.org/10.1080/09588221.2014.967701.
Ismailifar,  M.  S.,  Taghvaeeyazdi,  M.,  and  Niazazari,  K.  (2015a).  The  Impact  of  Using the  Reverse  Class  Approach  on  the  Emotional  Aspects  of  Motivation  for  Advanced Sixth  Grade  Elementary  School  Students.  2nd  International  Conference  on Psychology,  Educational Sciences  and  Lifestyle.  (Persian).
Ismailifar,  M.  S.,  Taghvaeeyazdi,  M.,  and  Niazazari,  K.  (2015b).  The  effect  of  the reverse  class  approach  on  the  sense  of  belonging  to  the  elementary  school  students. National Conference  on  Art Studies and  Humanities  Research.  (Persian).
Jafaraghaei,  F.,  Dehghanzadeh,  S.,  and  Khordadi  Astaneh,  H.  (2017).  Experience  of nursing  students  using  the  reverse  classroom  teaching  model.  Research  in  Medical Education.  9  (1),  27-36.  (Persian).
Jamaludin,  R.,  and  Osman,  S.  Z.  M.  (2014).  The  use  of  a  flipped  classroom  to  enhance engagement  and  promote  active  learning.  Journal  of  Education  and  Practice,  5(2), 124-131.
Jensen,  J.  L.,  Kummer,  T.  A.,  and  Godoy,  P.  D.  D.  M.  (2015).  Improvements  from  a flipped  classroom  may  simply  be  the  fruits  of  active  learning.  CBE—Life  Sciences Education,  14(1),  ar5.  
Johnson,  G.  B.  (2013).  Student  perception  of  the  flipped  classroom,  Master  of  Arts dissertation, University of british Colombia. Retrieved from https://circle.ubc.ca/handle/2429/44070.
Karcher,  M.  J.  (2009).  The  Study  of  Mentoring  in  the  Learning  Environment  (SMILE): A randomized  evaluation  of  the  effectiveness  of  school-based  mentoring.  Prevention Science,  9(2):  99-113.
Kaviani,  E.,  Mostafaei,  S  M.,  and  Khakreh,  F.  (2014).  Investigating  the  Reverse  Class Approach  to  Academic  Progress,  Academic  Self-Regulation,  Student  Interaction  and Academic  Motivation,  Educational Research,  1  (5),  52-69.  (Persian).
Kaviani,  H.,  liaaghtdar,  M.,  Zamani,  B.  E.,  and  Abedini,  J.  (2017a).  Synthesis  of  Reverse Learning  Outcomes  in  Learning  Learning  Activities.  Scientific-Research  Journal  of Educational Technology,  12  (2),  145-166.  (Persian).
Kaviani,  H.,  liaaghtdar,  M.,  Zamani,  B,  E.,  and  Abedini,  J.  (2017b).  flipped  learning process:  Representation  of  the  curriculum  experienced  in  higher  education.  Two Quarterly  Journal of Higher Education  Curriculum  Studies,  8  (15)179-214.  (Persian).
Kenna,  D.  C.  (2014).  A  study  of  the  effect  the  flipped  classroom  model  on  student  selfefficacy.  NORTH  DAKOTA  STATE  UNIVERSITY.
Khadivi,  A.,  and  Malek  Mohammadi,  F.  (2008).  Comparison  of  active  and  traditional teaching  methods  in  the  progress  of  science  course  and  the  level  of  creativity  of  third grade  middle  school  students  in  Karaj  city  in  the  academic  year  of  2007-2008. Journal of Educational Sciences,  1  (2),  95-120.  (Persian).
Khairabadi,  R.  (2017).  The  effect  of  reverse  class  strategy  on  learning  English  grammar. Journal of Educational Innovation,  16  (4),  141-162.  (Persian).
Kiahosseini,  Z.,  and  Aslani,  G.  (2015).  Investigating  the  effect  of  reverse  classroom teaching  on  the  motivation  of  academic  achievement  of  male  students  in  the  fifth grade  of  elementary  school  in  Andimeshk  in  the  course  of  social  studies  in  the academic  year  of  2014-15.  global  conference.  (Persian).
Kiyamansh,  A.,  and  Nouri,  H.  (2001).  Findings  from  the  Third  International  Study  of Primary  Mathematics  Timss.  Tehran:  Educational  Research  Institute  Publications. (Persian).
Kong,  S.  C.  (2014).  Developing  information  literacy  and  critical  thinking  skills  through domain  knowledge  learning  in  digital  classrooms:  An  experience  of  practicing flipped  classroom  strategy.  Computers  and  Education,  78,  160-173.
Lo,  C.  K.,  and  Hew,  K.  F.  (2017).  Using  “First  Principles  of  Instruction”  to  Design Secondary  School  Mathematics  Flipped  Classroom:  The  Findings  of  Two Exploratory  Studies.  Educational Technology  and  Society,  20  (1),  222–236.
Man-Chih,  A.  (2006).  The  effect  of  the  use  of  self-regulation  learning  strategies  on college  student's  performance  and  satisfaction  in  physical  education,  A  thesis submitted  in  partial  fulfillment of  the  requirements  of  degree  doctor  of  education.
Mardali,  L.,  and  Goshki,  S.  (2008).  The  relationship  between  self-regulation  and academic  achievement.  Thought  and  Behavior  in  Clinical  Psychology,  7  (2),  69-78. (Persian).
Marlowe,  C.  A.  (2012).  The  effect  of  the  flipped  classroom  on  student  achievement  and stress.  Masters  Thesis.  Montana  State  University,  Bozeman,  Montana.
Mazur  A.,  Brown  B.,  and  Jacobsen  M.  (2015).  Learning  Designs  Using  Flipped Classroom  Instruction.  Canadian  journal  of  learning  and  technology,  Vol  41(2),  126.
Mcneely,  C.,  nonnemaker,  j.,  and  blum,  R.  (2002)  promoting  school  connectedness: evidence  from  the  national  longitudinal  study  of  adolescent  health,  journal  of  school health.  april 2002.vol72,  no4.
Missildine,  K.,  Fountain,  R.,  summers,  L.,  and  Gosselin,  K.  (2013).  Flipping  the classroom  to  improve  student  performance  and  satisfaction.  J  Nurs  Educ,  52(10), 597-599.
Mobasermaleki,  S.,  &  Kian,  M.  (2018)  The  effect  of  reverse  education  method  on learning  work  and  technology  course,  Journal  of  Research  in  Teaching,  6  (2),  1-14. (Persian).
Neo,  M.,  and  Neo,  T.  K.  (2010).  Students'  Perceptions  in  Developing  a  Multimedia Project within  a  Constructivist  Learning  Environment:  A  Malaysian Experience.  Turkish  Online  Journal  of  Educational  Technology-TOJET,  9(1),  176184.
Nikos,  M.,  and  Gorge,  P.  (2005).  Students  motivational  beliefs  self-regulation  strategies use,  and  mathematics  achievement.  Group  for  the  psychology  of  mathematics Education,  3,  321-328.
Ormrod,  J.  E.  (2009).  "Essentials  of  Educational  Psychology".  Pearson  Education  Inc. NJ.  
Overmyer,  J.  (2013).  Teacher  vodcasting  and  flipped  classroom  network  -  A  professional learning  community  for  teachers  using  vodcasting  in  the  classroom.  Teacher Vodcasting  and  Flipped  Classroom  Network.  Retrieved  October  23,  2013  from http://flippedclassroom.org.
Piri,  M.,  and  Shahi,  R.  (2016).  The  Impact  of  Multimedia  Education  on  the  Academic Conflict  of  6th  Grade  Girl  and  Boy  Students  in  Nomadic  Multi-Grade  Classes, Scientific-Research,  Journal  of Educational Technology,  11  (1),  11-19.  (Persian).
Piri,  M.,  Sahebyar,  H.,  and  Saadallahi,  A.  (2018).  The  effect  of  reverse  class  on  selfleadership  in  learning  English.  Scientific-Research,  Journal  of  Educational Technology,  12(3),  229-236.  (Persian).
Prince,  M.  (2004).  Does  active  learning  work?  A  review  of  the  research.  Journal  of engineering  education,  93(3),  223-231.
Rajaiean,  N.,  Keshtiaray,  N.,  Nadi,  M.A.  (2019).  Design  of  Educational  Course  for  water Consumption  based  on  Flipped  Learning  (A  qualitative  research),  Journal  of Research  in  Teaching,  6  (4),  166-188  (Persian).
Rowe,  F.,  Stewart,  D.,  &  Patterson,  C.  (2007).  Promoting  school  Connectedness  through whole  school approaches,  Health  Education.
Schmidt,  S.  M.,  and  Ralph,  D.  L.  (2016).  The  flipped  classroom:  A  twist  on teaching.  Contemporary  Issues in  Education  Research  (CIER),  9(1),  1-6.
Schultz,  D.,  Duffield,  S.,  Rasmussen,  S.  C.,  and  Wageman,  J.  (2014).  Effects  of  the flipped  classroom  model  on  student  performance  for  advanced  placement  high schoolchemistry  students.  Journal of Chemical Education,  91(9),  1334-1339.
Schunk,  D.  H.  (1996).  Self-regulation  of  self-efficacy  and  attributions  in  academic setting.  In  D.  H.  Schunk  and  B.  J.  Zimmerman  (Eds),  Self-regulation  of  learning  and performance: Issues  and  educational  applications.  75-100.Hillsdale.
Shimamoto,  D.  (2012).  Implementing  a  flipped  classroom:  An  instructional  module. TCC Conference.
Stewart,  D.,  McWhirter,  J.,  Rowe,  F.,  Stewart,  D.,  and  Patterson,  C.  (2007).  Promoting school  connectedness  through  whole  school  approaches.  Health  Education,  107(6), 524-542.
Torp,  L.,  and  Sage,  S.  (1998).  Problems  as  possibilities:  Problem-based  learning  for  K12  education.  ASCD.
Willis,  J,  (2014).  The  effects  of  flipping  an  undergraduate  precalculus  class,  Doctoral Dissertation, Reich College of Education. Retrieved from http://libres.uncg.edu/ir/asu/listing.aspx?id=17149.
Yaseminejad,  P.,  Taheri,  M.,  Gol  Mohammadian,  M.,  &  Ahadi,  H.  (2011).  Selfregulatory  relationship  with  motivation  of  academic  achievement  of  female  high school  students  in  Tehran.  Research  and  Learning  Research,  20  (3),  325-328. (Persian).
You,  S.,  Furlong,  M.  J.,  Felix,  E.,  Sharkey,  J.  D.,  Tanigawa,  D.,  and  Green,  J.  G.  (2008). Relations  among  school  connectedness,  hope,  life  satisfaction,  and  bully victimization.  Psychology  in  the  Schools,  45(5),  446-460.
Zahiri,  M.  (2012).  The  effect  of  exploratory  teaching  method  on  creativity  and  academic achievement  of  mathematics  course  for  male  students  in  the  fifth  grade  of  primary school  in  Eghlid,  academic  year  2010-2011.  Master  Thesis,  Marvdasht  Azad University.  (Persian).
Zareizavaraki,  S.,  &  Malazadegan,  A.  (2014).  Comparison  of  the  motivation  of  fifth grade  elementary  school  students  in  smart  schools  with  normal  schools.  Educational Technology,  8  (3),  205-214.  (Persian).
Zareizavaraki,  S  .,  &  Tofaninejhaad,  A.  (2011).  Integrated  learning:  A  new  approach  to higher  education.  Higher Education  Letters,  4  (14),  71-87.  (Persian).