تبیین خلق محتوای الکترونیکی توسط معلمان در شبکه‌های اجتماعی مجازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علوم تربیتی رشته برنامه ریزی‌درسی دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران

2 دانشیار علوم تربیتی رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران

3 دانشجوی دکتری دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تبیین خلق محتوای الکترونیکی توسط معلمان در شبکه های اجتماعی بود. این پژوهش از نوع پژوهش های کیفی بود که در آن از روش پدیدارشناسی استفاده شده است. در این پژوهش ابتدا با 30 نفر از معلمان فعال در شبکه های اجتماعی مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفت که همگی به طور مشترک مدیریت کانال ها و ابر گروه های مختلف در شبکه های اجتماعی را بر عهده داشتند و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند ملاک محور انتخاب شدند. سپس با تشکیل دو جلسه گروه کانونی، معلمانی که گروه های فعال در زمینه خلق محتوا داشتند، پس از بحث و بررسی به تعداد 10 نفر انتخاب شدند و مصاحبه با این افراد شروع شد. تحلیل داده ها با استفاده از شیوه تحلیل مضمون و در قالب مضامین فراگیر، سازمان دهنده و مضامین پایه نمایش داده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که معلمان در شبکه های اجتماعی مجازی چهار نوع محتوا خلق می کنند: محتواهای مکتوب، بصری، تعاملی و دیجیتالی. همچنین انگیزه معلمان برای خلق محتوا در شبکه های مجازی شامل مواردی همچون مهارت آموزی، برقراری ارتباط و رفع نیاز کاربران، و خودابرازی هدف دار است. از طرفی دیگر نتایج پژوهش نشان داد که برای خلق محتوای الکترونیکی در شبکه های اجتماعی مجازی، معلمان به مهارت های فکری، هنری، و رایانه ای نیاز دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the creation of electronic content by teachers on virtual social networks

نویسندگان [English]

  • Reza Malmir 1
  • Farhad Seraji 2
  • Hamed Abbasi kasani 3
1 Educational Sciences, Curriculum Planning, Bu Ali Sina University, Hamadan, Hamadan, Iran
2 Associate Professor of Educational Sciences, Curriculum Planning, Bu Ali Sina University, Hamadan, Hamadan, Iran
3 PhD student of Shahid Beheshti University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
The purpose of this study was to explain the creation of electronic content by teachers in social networks. Phenomenological method used in this qualitative research. In this study, conducted a semi-structured interview with 30 teachers active in social networks who all jointly managed different channels and super groups in social networks using the method of Purpose-based sampling was selected. Then, with two focus group sessions, teachers with active content creation groups selected, after 10 discussions, and interviews started. Data analysis presented using content analysis method in the form of universal themes, organizers and basic themes. Research findings show that teachers create four types of content in virtual social networks: written, visual, interactive, and digital content. Teachers' motivation for creating content in virtual networks also includes skills such as training, communicating and meeting user needs, and targeted self-improvement. On the other hand, the results showed that teachers needed intellectual, artistic, and computer skills to create electronic content in virtual social networks.

Abstract
The purpose of this study was to explain the creation of electronic content by teachers in social networks. Phenomenological method used in this qualitative research. In this study, conducted a semi-structured interview with 30 teachers active in social networks who all jointly managed different channels and super groups in social networks using the method of Purpose-based sampling was selected. Then, with two focus group sessions, teachers with active content creation groups selected, after 10 discussions, and interviews started. Data analysis presented using content analysis method in the form of universal themes, organizers and basic themes. Research findings show that teachers create four types of content in virtual social networks: written, visual, interactive, and digital content. Teachers' motivation for creating content in virtual networks also includes skills such as training, communicating and meeting user needs, and targeted self-improvement. On the other hand, the results showed that teachers needed intellectual, artistic, and computer skills to create electronic content in virtual social networks.


Abstract
The purpose of this study was to explain the creation of electronic content by teachers in social networks. Phenomenological method used in this qualitative research. In this study, conducted a semi-structured interview with 30 teachers active in social networks who all jointly managed different channels and super groups in social networks using the method of Purpose-based sampling was selected. Then, with two focus group sessions, teachers with active content creation groups selected, after 10 discussions, and interviews started. Data analysis presented using content analysis method in the form of universal themes, organizers and basic themes. Research findings show that teachers create four types of content in virtual social networks: written, visual, interactive, and digital content. Teachers' motivation for creating content in virtual networks also includes skills such as training, communicating and meeting user needs, and targeted self-improvement. On the other hand, the results showed that teachers needed intellectual, artistic, and computer skills to create electronic content in virtual social networks.


Abstract
The purpose of this study was to explain the creation of electronic content by teachers in social networks. Phenomenological method used in this qualitative research. In this study, conducted a semi-structured interview with 30 teachers active in social networks who all jointly managed different channels and super groups in social networks using the method of Purpose-based sampling was selected. Then, with two focus group sessions, teachers with active content creation groups selected, after 10 discussions, and interviews started. Data analysis presented using content analysis method in the form of universal themes, organizers and basic themes. Research findings show that teachers create four types of content in virtual social networks: written, visual, interactive, and digital content. Teachers' motivation for creating content in virtual networks also includes skills such as training, communicating and meeting user needs, and targeted self-improvement. On the other hand, the results showed that teachers needed intellectual, artistic, and computer skills to create electronic content in virtual social networks.


Abstract
The purpose of this study was to explain the creation of electronic content by teachers in social networks. Phenomenological method used in this qualitative research. In this study, conducted a semi-structured interview with 30 teachers active in social networks who all jointly managed different channels and super groups in social networks using the method of Purpose-based sampling was selected. Then, with two focus group sessions, teachers with active content creation groups selected, after 10 discussions, and interviews started. Data analysis presented using content analysis method in the form of universal themes, organizers and basic themes. Research findings show that teachers create four types of content in virtual social networks: written, visual, interactive, and digital content. Teachers' motivation for creating content in virtual networks also includes skills such as training, communicating and meeting user needs, and targeted self-improvement. On the other hand, the results showed that teachers needed intellectual, artistic, and computer skills to create electronic content in virtual social networks.


Abstract
The purpose of this study was to explain the creation of electronic content by teachers in social networks. Phenomenological method used in this qualitative research. In this study, conducted a semi-structured interview with 30 teachers active in social networks who all jointly managed different channels and super groups in social networks using the method of Purpose-based sampling was selected. Then, with two focus group sessions, teachers with active content creation groups selected, after 10 discussions, and interviews started. Data analysis presented using content analysis method in the form of universal themes, organizers and basic themes. Research findings show that teachers create four types of content in virtual social networks: written, visual, interactive, and digital content. Teachers' motivation for creating content in virtual networks also includes skills such as training, communicating and meeting user needs, and targeted self-improvement. On the other hand, the results showed that teachers needed intellectual, artistic, and computer skills to create electronic content in virtual social networks.


Abstract
The purpose of this study was to explain the creation of electronic content by teachers in social networks. Phenomenological method used in this qualitative research. In this study, conducted a semi-structured interview with 30 teachers active in social networks who all jointly managed different channels and super groups in social networks using the method of Purpose-based sampling was selected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic Content Creation
  • Teachers
  • Virtual Social Networks
Asadi, A. (2014). Students' attitudes to the media with an emphasis on satellite networks and their consequences. Culture in Islamic University, 4 (3), 12: 352-323. [Text in Persian]
Asgurkia, A., & Nouri Moradabadi, Y. (2012). Factors Related to Students' Attitude to Facebook Social Networking. Culture-Communication Studies, 13 (17): 212-181. [Text in Persian]
Blank, G. (2013). Who creates content? Stratification and content creation on the Internet. Information, Communication & Society, 16(4): 590-612.
Brown, C., Czerniewicz, L., & Noakes, T. (2016). Online content creation: Looking at students’ social media practices through a connected learning lens. Learning, Media and Technology, 41(1): 140-159.
Curley, A. M. (2009). Draining or gaining? The social networks of public housing movers in Boston. Journal of Social and Personal Relationships, 26(2-3): 227-247.
Barkhoda, S. J., Barari, N., Rezaeizadeh, M., Khorasani, A., & Haj Zin Al-Abedini,
M. (2018). Investigating the relevance of teaching activities and methods in e-learning courses with learning theories. Juornal of Research in Teaching, 5 (4), 17-31.
Creswell, John. W.W. (2013). Research design: Qualitative, quantitative and mixed approaches. Second edition, translation by Alireza Kiamenesh and Maryam Danae Toos, Tehran: Academic Jihad. [Text in Persian]
Du Plessis, C. (2015, July). An exploratory analysis of essential elements of content marketing. In Proceedings of the Second European Conference on Social Media (pp. 122-129).
Gencenez. D. (2007). «Social network sites: Definition, history, and scholarship». Journal of Computer-Mediated Communication, 13(1):102-121.
Greaves, L., Bradley, C., & Holley, D. (2012). Learning journeys: exploring approaches to learner digital literacy acquisition. Enhancing Learning in the Social Sciences, 4(2): 1-17.
Hargittai, E., & Walejko, G. (2008). The participation divides: content creation and sharing in the digital age. Information, Communication & Society, 11(2): 239–256.
Hargittai, E. (2001). Second-level digital divide: Mapping differences in people's online skills. ArXiv preprint cs/0109068.
Hoffmann, C. P., Lutz, C., & Meckel, M. (2015). Content creation on the Internet: A social cognitive perspective on the participation divide. Information, Communication & Society, 18(6): 696-716.
Kaffash, H. (2011). The need to produce educational electronic content. The growth of technical and vocational education, 6(4): 8-17. [Text in Persian]
Kohen, J. (2011). Groundswell: Winning in a World Transformed by Social Technologies. The Quality Management Journal, 18(1): 70.
Lee, C. S., Bakar, N. A. B. A., Dari, R. B. M., & Sin, S. C. J. (2015, December). Instagram this! Sharing photos on Instagram. In International Conference on Asian Digital Libraries, 132-141. Springer, Cham.
Li, C. (2010). Groundswell. Winning in a world transformed by social technologies. Strategic Direction.
McIntyre, S. (2014). Reducing the digital literacy divide through disruptive innovation. HERDSA review of higher education, 1: 84-106.
Mirada, Sh. (2011). Student participation in social media content production. Studies in Communication Culture, 13 (19): 113-140. [Text in Persian]
Mansouri, S., Nili, A., Abadi, M. R., Fardanesh, H., Delaware, A., & Amirtimouri, M. H. (2017). Developing and validating a dialogue-based educational design model. Juornal of Research in Teaching, 4 (1), 147-174. [Text in Persian]
Najafi, H. (2013). The Methodological and Philosophical Foundations of Distance Education, Its Generations and Theories. Higher Education Letters, 6 (22): 127-107. [Text in Persian]
Norman, H. (2015). Investigating the Role of Social Participation in Learning Social Media Social Media. Computers in human behavior, 16 (4): 48-63.
Peter, J., & Valkenburg, P. M. (2006). Adolescents’ internet use: Testing the “disappearing digital divide” versus the “emerging digital differentiation” approach. Poetics, 34(4-5): 293-305.
Paseo, J., & Hargittai, E. (2009). Facebook and academic performance: Reconciling a media sensation with data. First Monday, 14(5): 428-436.
Rasouli, M. R., & Moradi, M. (2012). The Rate of Communication Students Coordination in Producing Social Media Content. , 13(19): 113-140. [Text in Persian]
Roblyer, M. D., McDaniel, M., Webb, M., Herman, J., & Witty, J. V. (2010). Findings on Facebook in higher education: A comparison of college faculty and student uses and perceptions of social networking sites. The Internet and higher education, 13(3): 134-140.
Shahabi, M., & Bayat, G. (2012). Virtual Social Networks and Young Users; from Continuity in Real Life to Cosmopolitan Experience. Majlis and Rahbord, 19(69): 151-180. [Text in Persian]
Schwartz, J. L., Donovan, J., & Guido-DiBrito, F. (2009). Stories of social class: Self-identified Mexican male college students crack the silence. Journal of College Student Development, 50(1): 50-66.
Selwyn, N. (2007, October). Web 2.0 applications as alternative environments for informal learning-a critical review. In Paper for CERI-KERIS international expert meeting on ICT and educational performance, 16(17): 293-305.
Seraji, F., & Shahbazi, M. (2011). E-learning content production: Case study of Olum Hadith virtual college. Higher Education Letter, 4(13): 143-165. [Text in Persian]
Solomon, G., &  Scrum, L. (2007). Web 2.0: New tools, new schools. ISTE (Internal Sock Tech Educ.
Taghiapanahi, F., Nokarizi, M., & Diana, M.H. (2018). Investigating the Success Components of Production and Sharing Educational Content on Instagram Based on Human-Information Interaction Analysis. Educational technology, accepted, online publication from March 5, 2017. [Text in Persian]
Van Dijk, J. A. (2006). Digital divide research, achievements and shortcomings. Poetics, 34(4-5): 221-235.
Van Durden, A. J., & Van Dijk, J. A. (2014). The digital divide shifts to differences in usage. New media & society, 16(3): 507-526.
Van Deursen, A. J., & van Dijk, J. A. (2015). Internet skill levels increase, but gaps widen a longitudinal cross-sectional analysis (2010–2013) among the Dutch population. Information, Communication & Society, 18(7): 782-797.
Van Deursen, A. J., & van Dijk, J. A. (2015). Toward a multifaceted model of internet, access for understanding digital divides an empirical investigation. The Information Society, 31(5): 379-391.‏
Van Dijk, J. A. (2017). Digital divide: Impact of access. The International Encyclopedia of Media Effects, 4(13):1-11.
Yang, Y. T. C. (2008). A catalyst for teaching critical thinking in a large university class in Taiwan: Asynchronous online discussions with the facilitation of teaching assistants. Educational Technology Research and Development, 56(3): 241-264.