امکان سنجی و آسیب شناسی ورود تبلت به فرآیند تدریس و یادگیری

دوره 6، شماره 2، تیر 1397، صفحه 49-68

سیروس اسدیان؛ حمزه قلی زاده احمد آباد؛ غلامرضا معهودی


عوامل فرایندی توسعۀ حرفه‌ای معلمان ابتدایی مدارس استثنایی گروه کم‌توان ذهنی

دوره 5، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 51-68

حسن جعفری؛ محمود ابوالقاسمی؛ محمد قهرمانی؛ اباصلت خراسانی


تبیین راهبردهای اجرای برنامه درسی در محیط‌های یادگیری شخصی مبتنی بر وب 2

دوره 5، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 51-69

محمد جمالی تازه کند؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ محبوبه عارفی


بررسی فرصت‌ها و چالش‌های آموزش‌های‌ آن‌لاین در تربیت منش دانشجویان با تأکید بر رویکرد سازه‌گرایی اجتماعی

دوره 5، شماره 3، آذر 1396، صفحه 59-86

امیر مرادی؛ سعید ضرغامی همراه؛ یحیی قائدی؛ رمضان برخورداری


تبیین ابعاد صلاحیت‌های تدریس دبیران برگزیده دوره دوم متوسطه شهر همدان

دوره 6، شماره 3، مهر 1397، صفحه 64-82

فرهاد سراجی؛ حمزه پریدار؛ عظیمه سادات خاکباز


ارائه الگویی برای آموزش چند فرهنگی در نظام آموزش عالی: واکاوی دیدگاه‌های متخصصان این حوزه در ایران

دوره 4، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 65-91

شیرکوه محمدی؛ سید علی نقی کمال خرازی؛ محمد کاظمی فرد؛ جواد پورکریم


طراحی الگوی عوامل سازمانی مؤثر بر انتقال یادگیری به محیط کار بر اساس نظریه داده بنیاد

دوره 6، شماره 4، دی 1397، صفحه 66-85

فتانه خاکره؛ فرامرز ملکیان؛ بهمن سعیدی پور؛ الهام کاویانی


اثربخشی روش تدریس جیگ ساو و سنتی بر اضطراب- نگرش و عملکرد درس ریاضی

دوره 4، شماره 2، آذر 1395، صفحه 79-94

اسماعیل سلیمانی؛ فیروزه سپهریان اذر؛ علی قادری


شناسایی مؤلفه‌های توسعه فرهنگ پژوهش در مدارس ابتدایی

دوره 10، شماره 2، تیر 1401، صفحه 87-61

https://doi.org/10.34785/J012.2022.028

پروین رزمجوئی؛ رضا زارعی؛ نادر شهامت؛ مسلم صالحی