بهبود درک دانش آموزان از چگونگی تفریق عددهای مخلوط (تجربه مبتنی بر درس پژوهی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، دانشگاه بیرجند و آموزگار ابتدایی؛

2 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه بیرجند

چکیده

هدف: امروزه پژوهش عملی و کاربردی در به اجرا درآوردن برنامه‌های درسی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. یکی از دغدغه‌های کارگزاران و سیاست گزاران آموزشی و مجریان برنامه‌های درسی گسترش پژوهش به ویژه پژوهش مشارکتی درون مدرسه و کلاس درس است. «درس پژوهی» روشی برای اصلاح شیوه آموزش و الگویی عملی برای بازبینی مداوم الگوهای ذهنی و بازاندیشی مشارکتی عمل کارگزاران آموزشی است. پژوهش حاضر با هدف بهبود درک دانش­آموزان پایه پنجم از چگونگی تفریق عددهای مخلوط انجام گرفت.
روش: در پژوهش حاضر از روش درس‌پژوهی استفاده شد. جامعه مورد مطالعه دانش­ آموزان پایه پنجم (دو کلاس 14 و 24 نفره) دبستان دخترانه نورالهدی شهر بیرجند بودند. در این مطالعه از دو دسته داده­ های کیفی و کمی استفاده شد. داده­ های کیفی در این پژوهش، شامل مشاهده فعال دو کلاس درس ریاضی پایه پنجم ابتدایی در فرایند درس پژوهی، مصاحبه ­های روایتی با معلمان برای فهم تأثیر درس‌پژوهی در بهبود آموزش و غنی‌سازی یادگیری، بررسی طرح درس­­ها، یادداشت­ های خود بازاندیشی معلمان، نظرات و یادداشت­ های ناظر بیرونی و نظرات دانش­ آموزان پایه پنجم در مورد تأثیر درس‌پژوهی بر میزان یادگیری و درک آن­ها از چگونگی تفریق عددهای مخلوط است و داده­های کمی مطالعه حاضر شامل نتایج آزمون ریاضی پایه پنجم قبل و بعد از اجرای فرایند درس‌پژوهی است.
یافته­ ها: نتایج نشان‌دهنده تأثیر مثبت روش درس‌پژوهی بر یادگیری دانش‌آموزان می­باشد. ایجاد فضای مناسب برای همفکری و استفاده از تجربیات همکاران در کلاس‌های درسی می تواند به شکل گیری روش‌های نوین در ارائه مطالب آموزشی کمک کرده و عمل آموزش و یادگیری را تسهیل سازد.

کلیدواژه‌ها


Bakhtiari, A., Mosadeghi Nik, K. (2016). Lesson study. Tehran: Avaye Noor, [In Persian].

Fernandez, M. L. (2010). Investigating how and what prospective teachers learn through microteaching lesson study. Teaching and Teacher Education, 26(2): 351-362.

Habibzadeh, A. (2013). A practical guide to lesson study. Qom: Qom University, [In Persian].
Khakbaz, A. S., Fadai, M. R., Mousapour, N. (2008). The impact of lesson study on professional development of mathematics teachers. Journal of Education, 94: 123-146, [In Persian].
Lewis, C. C., Hurd, J. (2016). Lesson study, step by step: how teacher learning communities improve instruction. Tehran: Saz va Kar, [In Persian].
Marshall, C., Rossman, G. B. (2016). Designing qualitative research. Translate by: Aarabi, S. M., Parsayan, A. Tehran: culture and research, [In Persian].
Organization for Education Research and Planning (2016). Grade 5 Mathematics Textbook. Tehran: General Directorate for the Monitoring, Publication and Distribution of curriculum, [In Persian].
Sarkararani, M. R. (2010). Lesson study a model of improving mathematical discourse in classroom: a case study of Fuku Sima High School. Journal of Education, 27(105): 35-62. [in Persian]
Teplin, A., Kratzer, C. (2007). From Lesson Study to Lesson Link: Classroom- Based Professional Development. Paper presented for the Annual Conference of the American Educational Research Association (AERA).
Norouzian, M. (1990a). The Emphasis on Spatial Value (mathematical education). Journal of teacher growth, (116): 52-56, [In Persian].
Norouzian, M. (1990b). Expanding Fractions and Decimal Numbers (mathematics). Journal of teacher growth, (114): 34-37, [In Persian].
Ezatkhah, K. (1992). Conventional Fraction of Proportion and Proportion. Journal of teacher growth, (106): 40-45, [In Persian],
Tavakoli Saberi. A. R. (1990). Calculating Area and Volume (Math Training in Elementary). Journal of teacher growth, (80): 44-52, [In Persian].
Tabatabaei Aghda. S. M. et al. (2010). Mathematics Encyclopedia. Tehran: Varaye Danesh [In Persian]