دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

1. بررسی عوامل تاثیر گذار بر پرورش کارآفرینان در دانشگاه (مورد مطالعه: پژوهش‌های انجام گرفته در ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1399

فاطمه طباطبایی؛ عباس عباس پور؛ حمید رحیمیان؛ سعید غیاثی ندوشن؛ فرنوش اعلامی