اثربخشی مداخله فنون مبتنی بر ذهن‌آگاهی و یادگیری خودتنظیمی بر کاهش اضطراب امتحان دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه کردستان

2 فرهنگیان شیراز

چکیده

هدف: هدفپژوهش، اثربخشی آموزش فنون مبتنی بر ذهن‌آگاهی و یادگیری خودتنظیمی بر کاهش اضطراب امتحان دانشجویان می­باشد.
روش: برای تحقق این هدف روش پژوهش از نوع طرح شبه آزمایشی و جامعه­ی آماری،کلیه دانشجویان دختر مرکز آموزش عالی زینب کبری کازرون به تعداد 193 نفر بوده­اند؛ از این تعداد به روش نمونه­گیری هدفمند 66 نفر از دانشجویانی که دارای اضطراب امتحان بالا شناخته شدند به‌عنوان نمونه انتخاب و سپس به‌صورت تصادفی در 3 گروه 22 نفره تحت مداخله آموزش‌های ذهن آگاهی و یادگیری خود تنظیمی و گروه کنترل قرار گرفتند. دو گروه آزمایشی طی 8 جلسه تحت آموزش‌های ذهن‌اگاهی و خود تنظیمی قرار گرفته و سپس آزمون اضطراب امتحان یک‌ماه  پس از اتمام جلسات به‌طور همزمان در هر 3 گروه اجرا گردید. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه­ی اضطراب امتحان ابوالقاسمی و همکاران (2006) استفاده شد. تحلیل داده­ها از طریق آزمون­ تی گروه‌های مستقل، تحلیل واریانس یک‌راهه و تعقیبی توکی انجام گردید.
یافته­ها: یافته­های پژوهش نشان داد که ارائه آموزش­های ذهن‌آگاهی و یادگیری خودتنظیمی به دانشجویان بر کاهش اضطراب امتحان آنان مؤثر می­باشد و آموزش ذهن­آگاهی نسبت به آموزش­های یادگیری خودتنظیمی بر کاهش اضطراب دانشجویان دارای اثربخشی بیشتری است.