تبیین راهبردهای اجرای برنامه درسی در محیط‌های یادگیری شخصی مبتنی بر وب 2

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری برنامه ریزی درسی آموزش عالی دانشگاه شهید بهشتی، تهران؛

2 استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی، تهران؛

3 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی، تهران

چکیده

هدف: تحقیق حاضر با هدف واکاوی محیط­های یادگیری شخصی مبتنی بر وب 2 و راهبردهای پشتیبان اجرای برنامه درسی در این‌گونه محیط­های یادگیری انجام گرفت.
روش: در این تحقیق رویکرد آمیخته اکتشافی، ابتدا روش کیفی از نوع پدیدارشناسی و سپس روش کمی از نوع پیمایشی استفاده شد. جامعة آماری پژوهش در بخش کیفی مدیران مراکز آموزش الکترونیکی، مدرسان و خبرگان یادگیری الکترونیکی و متخصصان برنامه درسی بودند که تعداد 11 نفر از میان آنها به‌صورت هدفمند جهت انجام مصاحبه نیمه­ساختمند انتخاب شد. تحلیل داده­ها با استفاده از روش تحلیل مضمونی براون و کلارک صورت پذیرفت. مطابق یافته­های تحقیق راهبردهای اجرایی در سه مقوله راهبردهای فراسازمانی، سازمانی و پداگوژیک دسته­بندی شد. در بخش کمی پژوهش، مدرسان، پرسنل تخصصی مراکز آموزش مجازی و اساتید علوم‌تربیتی 6 دانشگاه جامع و صنعتی تهران (550 نفر) به‌دلیل دسترسی محقق به اعضای جامعه، دایر بودن گروه علوم‌تربیتی در سه دانشگاه جامع و همچنین برخورداری این دانشگاه­ها از سابقه و تجربه موفق در راه­اندازی دوره­های آموزش مجازی به‌عنوان اعضا جامعه آماری تعیین و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 225 نفر با رعایت نسبت­ها در جامعه به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در این مرحله براساس یافته­های بخش کیفی، پرسشنامه‌ای تنظیم و پاسخ 177 نفر دریافت شد. داده‌های کمی با استفاده از آمار توصیفی و تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول و دوم تحلیل شد.
یافته­ها: براساس یافته­های کمی، شاخص‌های برازش تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول مقوله راهبردهای اجرایی همسو بودن گویه­ها با سازه نظری و تأیید تحلیلی عاملی را نشان ­داد. همچنین تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم نشان داد مولفه راهبردهای فراسازمانی به میزان 90، سازمانی به میزان 84 و پداگوژیک به میزان 83 درصد در تبیین واریانس سازه اصلی نقش داشتند. یافته­های تحقیق را می­توان در تنظیم راهبردها و خط­مشی­های آموزش مجازی در سطوح خرد و کلان و همچنین طراحی یا بازنگری برنامه درسی بویژه یادگیری مبتنی بر وب 2 مورد استفاده قرار داد.

کلیدواژه‌ها


References:               
 
Al-Taie, N. (2013). The Effect of Using E-Learning Curriculum and Traditional Classroom Curriculum: Comparison and Merits. ICIT 2013 the 6th International Conference on Information Technology. Available at: sce.zuj.edu.
Anderson, T. and Dron, J. (2012). Learning technology through three generations of technology enhanced distance education pedagogy. European journal of open, distance and e-learning, 15(2).
Anderson, T. and McGreal, R. (2012). Disruptive Pedagogies and Technologies in Universities. Educational Technology andSociety, 15 (4): 380–389.
Attwell, G. (2007). Personal Learning Environments-the future of eLearning?. eLearning Papers, 2(1): 1-8.
Attwell, G. (2010). Personal learning environments and Vygotsky. Retrieved from http://www.pontydysgu.org/2010/04/personal-learning-environments-and-vygotsky/
Bates, T. (2011). Understanding Web 2 and its Implications for E-Learning. In M. Lee and C. McLoughlin (Eds.), Web 2 based e–learning: Applying Social Informatics for Tertiary Teaching. Availabale at: http://ftp.adfa.edu.au/hass/staff/eijkman.html.
Braun, V. and Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology.Qualitative Research in Psychology. (8)
Buchem, I. (2012). Psychological Ownership and Personal Learning Environments: Do sense of ownership and control really matter?. Proceedings of the 3th PLE Conference, Aveiro, Portugal. Retrieved from: http://revistas.ua.pt/index.php/ple/article/view/1437/1323.
Chatti, M. A., Agustiawan, M. R., Jarke, M. and Specht, M. (2010). Toward a personal Learning Environment Framework. International Journal of Virtual and Personal Learning Environments, 1(4): 66-85.
Conole, G. (2007). Describing learning activities. Rethinking pedagogy for a digital age: Designing and delivering e-learning, 81-91.
Conole, G. (2011). Stepping over the Edge: The Implications of New Technologies for Education. In M. J. W. Lee, and C. McLoughlin (Eds.), Web 2-based e-Learning: Applying social informatics for tertiary teaching Hershey, PA: IGI Global.
Conole, G. and Culver, J. (2010). The design of Cloud works: Applying social networking practice to foster the exchange of learning and teaching ideas and designs. Computers and Education, 54 (3)
Creswell, J. W. and Plano Clark, V. L. (2015). Mixed methods research. Translated by Alireza kiamanesh and Javid Saraei. Tehran: Ayizh publication, [Persian].
Dabbagh, N. and Kitsantas, A. (2012). Personal Learning Environments, social media, and self-regulated learning: A natural formula for connecting formal and informal learning. The Internet and Higher Education, 15(1): 3-8.
Downes, S. (2006). Learning Networks and Collective Knowledge. Instructional Technology Forum, Retrieved from: http://it.coe.uga.edu/itforum/paper92/DownesPaper92.pdf.
Downes, S. (2012). Connectivism and Connective Knowledge.  Essays on meaning and learning networks. UPAEP
Drexler, W. (2010). The networked student model for construction of personal learning environments: Balancing teacher control and student autonomy. Australasian Journal of Educational Technology. 26(3): 369-385.
Franklin, T. and Harmelen, N. V. (2007). Web 2 for Learning and Teaching in Higher Education. Observatory on Borderless Higher Education, available at: www.obhe.ac.uk
Jamali Tazehkand, M., Fathi Vajargah, K. and Arefi, M. (2017). Beyond E-learning 1.0: Conceptualizing Web 2.0 and its implications for designing a model of E-learning curriculum. Journal of research in curriculum, 2(24): 1-20. [In Persian]
Johnson, M. and Liber, O. (2008). The personal learning environment and the human condition: From theory to teaching practice. Interactive Learning Environments, 16: 3-15.
Mahdiyoun, R. (2011). Learning Quality in E-Learning Centers; Qualitative Study. Journal of academic librarianship and information research. 45(58). [In Persian]
McLoughlin C., and Lee, J.W. (2010). Web 2.0-based E-learning: applying social informatics for tertiary teaching. Information Science Reference, 43-69.
Minocha, S. (2009). A study on the effective use of social software by further and higher education in the UK to support student learning and engagement. Bristol, UK: Joint Information Systems Committee. Available at: http://www.jisc.ac.uk.
OECD (2009). New Millennium Learners in Higher Education: Evidence and Policy Implications. Paris: Centre for Educational Research and Innovation (CERI) Directorate for Education, available at: www.nml‐conference.be/wpcontent/uploads.pdf
Rahimi, E., Van den Berg, J. and Veen, W. (2014). A pedagogy-driven framework for integrating Web 2.0 tools into educational practices and building personal learning environments. Journal of Literacy and Technology, 15 (2)
Redecker, C., Ala-Mutka, K. and Punie, Y. (2010). Learning 2 - The Impact of Social Media on Learning in Europe. Seville, IPTS. Available at: http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC56958.pdf.
Redecker, C., Ala-Mutka, K., Bacigalupo, M., Ferrari, A.  and Punie. Y. (2009). Learning 2: The Impact of Web 2 Innovations on Education and Training in Europe. European Commission. Joint Research Centre Institute for Prospective Technological Studies. Available at: http://ipts.jrc.ec.europa.eu.
Türker, M. A. and Zingel, S. (2008). Formative interfaces for scaffolding self-regulated learning in PLEs. eLearning Papers, 9. Available at: www.elearningeuropa.info/files/media/media.
Väljataga, T., pata, K. and Tammets, K. (2011). Considering Students’ Perspectives on Personal and Distributed Learning Environments in Course Design. In M. J. W. Lee, and C. McLoughlin (Eds.), Web 2-based e-Learning: Applying social informatics for tertiary teaching Hershey, PA: IGI Global.
Valtonen, T., Hacklin, S., Dillon, P., Vesisenaho, M., Kukkonen, J. and Hietanen, A. (2012). Perspectives on personal learning environments held by vocational students. Computers and Education, 58(2): 732-739.
Walton, A., Weller, M. and Conole, G. (2008). SocialLearn–Widening Participation and Sustainability of Higher Education. Distance and E-Learning in Transition, 691-700.
Wilson, S. (2005). Future VLE–The Visual Version. Scott’s Workblog. Available at: www.cetis.ac.uk/members/scott/blogview?entry.
Wilson, S., Liber, O., Johnson, M., Beauvoir, P., Sharples, P. and Milligan, C. (2009). Personal Learning Environments: Challenging the dominant design of educational systems. Journal of e-Learning and Knowledge Society-English Version, 3(2).
Yaghuobi, T., Abouei Ardakani, M. and Gouyandeh Najafabadi, F. (2014). Examining the Factors Affecting the Acceptance of Web Technology from the Viewpoint of Secondary Teachers Based on Technology Acceptance Model 3. Journal of Learning Technology, 1(1). [In Persian]