شناسایی چارچوب تدریس‌پژوهی در راستای بهبود اجرای برنامه‌های درسی در دوره ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه فرهنگیان و دکتری مطالعات برنامه درسی، خوی، ایران.

2 استادیار دانشگاه فرهنگیان و دکتری مطالعات برنامه درسی، خوی، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد و دبیر آموزش و پرورش، مرند، ایران.

4 آموزگار دانشجوی کارشناسی ارشد و آموزگار ابتدایی، مؤسسه آموزش عالی میعاد، مهاباد، ایران.

5 کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان، خوی، ایران.

10.22034/trj.2022.62590

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی شاخصه‌های اصلی فرایند تدریس‌پژوهی در راستای  بهبود  توانمندی‌های معلمان در اجرای برنامه‌های درسی در دوره ابتدایی بود. رویکرد تحقیق کیفی از نوع تحلیل محتوای استقرایی با تأکید بر شیوه خودمفهومی بود. مشارکت‌کنندگان دانشجویان رشته آموزش ابتدایی شاغل در دانشگاه فرهنگیان شهید مطهری خوی در سال تحصیلی 1401-1400 بوده است که 18 نفر از آنان به‌صورت نمونه‌گیری هدفمند از نوع شاخص مورد مطالعه قرار گرفتند. در این راستا مصاحبه‌های نیمه سازمان‌یافته‌ای از آن‌ها صورت گرفت و نمونه‌گیری تا اشباع داده‌ها ادامه یافت. برای اعتبارسنجی یافته‌ها از روش توصیف غنی داده‌ها و خودبازبینی محقق و برای تعیین پایایی داده‌ها از روش تحلیل موازی استفاده شد. یافته‌های این تحقیق 9 مقوله اصلی 25 مقوله فرعی و 177 کد اولیه را در بر‌‌‌می‌گیرد که این مقوله‌های اصلی مبتنی بر شاخصه‌های هم‌افزایی، سنتزگرایی، پژوهشگری، خودمعلم‌نگری، گفتمان تدریس، فراشناخت، مسئله محوری، امکان‌سنجی تدریس و زیست آموزشی است. نتایج نشان داد که با ترسیم چارچوب مؤلفه‌های تدریس‌پژوهی، باید زمینه را برای ارتباط هدف‌مند این فرایند با عناصر برنامه‌های درسی فراهم آورد تا توازن مناسبی در برآورد طراحی سطوح برنامه‌های درسی به وجود آید و شرایط برای دستیابی به پیاده‌سازی مطلوب برنامه‌ها و دستیابی به نتایج مورد انتظار محقق شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying The Lesson Study Framework In Order To Improve The Implementation of Curricula In Elementary School

نویسندگان [English]

  • reza masouminejad 1
  • ghahraman madadlou 2
  • zahra babaie 3
  • Yasaman masouminejad 4
  • Atieh Lamei 5
1 Lecturer at Farhangian University and PhD in Curriculum Studies, Khoi, Iran.
2 Assistant Professor of Farhangian University and PhD in Curriculum Studies, Khoi, Iran.
3 Masters Student and Education Secretary, Marand, Iran.
4 Masters Student and Elementary Teacher, Mahabad, Iran.
5 Bachelor of Elementary Education, Farhangian University, Khoi, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the main characteristics of the Lesson Study process in order to improve the teachers' capabilities in the implementation of curricula in the elementary school. The approach of qualitative research was inductive content analysis with an emphasis on self-understanding. The participants were female student-teachers of Farhangian University of Shahid Motahari in Khoi city in the academic year of 1400-1401, 18 of them who had the experience of working in the research and professional development curriculum 3 (Lesson Study) and internship 4 (Lesson Study in the classroom) They were selected with the purposeful sampling method of the index sampling type. In the data analysis stage, 296 primary themes were extracted from the total interviews and in the next stages, the number of components was reduced by removing similar and close themes and finally 9 main themes, 25 secondary themes and 177 primary themes were obtained. To ensure the accuracy and validity of the obtained findings, the text of the interviews was simultaneously examined and described more deeply during the implementation of data collection to obtain more real concepts and meaning. Also, the interviews of individuals were reviewed and analyzed and created themes by the researcher himself on several occasions. In order to determine the stability and reliability of the obtained data, two people worked simultaneously and in parallel in the process of coding and analyzing the data, and the results of the coding work were compared and the most appropriate concepts were selected.The findings of the research show that the indicators of synergistic, synthesis, research, self-education, teaching discourse, metacognition, problem-oriented, teaching feasibility and bio-education provide a framework for the Lesson Study activities of teachers, with which it is possible to better implement the content of curricula. will be In fact, framing in Lesson Study specifies the process of teaching implementation in different situations And creates the awareness that teaching is influenced by the planned activities of teachers and their background factors, and the implementation of curriculums should consider the realization of the educational goals of the developed content as dependent on the skills that provide the platform for their growth and development. In other words, Lesson Study as a process activity of the teacher-researcher tries to develop the curriculum and its related elements through a systematic approach. In other words, each of the elements of the curriculum is affected by the activities related to Lesson Study, in such a way that considering Lesson Study as a research activity in teaching, all the things before, during and after teaching are affected by the quality of the implementation of these activities. Also, on the other hand, Lesson Study by analyzing each of the curriculum elements and evaluating how they are implemented in educational practice or learning situations, emphasizes their compliance with the three sources of the curriculum (subject matter, learner and society). This type of research, by determining the nature of educational concepts based on three sources of the curriculum, predicts and provides the type of content presentation that is appropriate to the level of students' activity and how to learn it, so that in line with the implementation of the curriculum, by evaluating the teacher's qualifications, subject matter, Learner capabilities and implementation conditions determine the responsibility for how students learn course material. In this situation, it becomes important to choose a teaching method that can advance the goals of the curriculum in accordance with the structure of courses, the needs of the society, or the interests and abilities of the learners. The capacity of Lesson Study in improving curricula is based on the structuring of teaching as a whole for its better preparation in the direction of creating opportunities for learning, which aims to get out of the monotony of the implementation of programs and seeks the sustainability of lessons learned. In connection with the primary school curricula, it should be said that the optimal implementation of Lesson Study  and coordination with the objectives of this course is to emphasize the achievement of the type of implementation of programs that will be the motivation and stimulus for more involvement of students in cognitive, attitudinal, and skill areas, and this way of thinking is also It is related to the optimal balance between the macro level and the micro level of the curricula, in the sense that by This means that by specifying the source of the curriculum, the teaching researcher should guide the implementation process of each of the components of the programs in line with the defined goal to the compatibility of the curriculum elements with the goal derived from that source.In general, Lesson Study  specifies the approach to the implementation of curriculum according to the nature of the thoughts that it acquires in the way of teaching, and by using the original understanding of the educational realities of students, it emphasizes how and the quality of teachers' adaptation to these conditions. Quality that curriculum improvement is done by organizing the micro level with the macro level and leads to the creation of a balanced curriculum that can meet the needs of stakeholders and educational audiences. It can be said that Lesson Study as a tool for implementing curricula seeks the quality of the implementation process in the framework of engineering teacher activities, in other words, the indicators obtained show that by drawing such elements in Lesson Study, the conditions can be prepared for the implementation of programs. Therefore, by analyzing the situations before the implementation of the curricula, the teaching researchers standardize these situations with what is intended by the teachers and try to provide the platforms for the implementation of the curricula through Lesson Study. In this situation, what is observed is that Lesson Study is not only about how to teach, but it is about harmonizing this process with the content of the curricula and their mutual compatibility with each other in order to help implement the goals through the programs through the construction of a suitable combination. In other words, Lesson Study is proposed as a catalyst (accelerator) in the teaching of curricula by teachers, which realizes the sustainability of learning by accelerating the process of exploration in lesson conceptualizations.Therefore, this research process instills a mindset to teachers in which teachers view teaching and curriculum in an integrated framework and transform the theoretical foundations of the content (curriculum) into its practical foundations (teaching), in the sense that Functionalization of theoretical ideas is provided through implementation in classrooms, depending on the process of studying and examining how to present curricula and the nature of assignments. As a result by drawing the framework of Lesson Study components, it is necessary to provide the ground for the purposeful connection of this process with the elements of the curricula in order to create a suitable balance in the estimation of the design of the curriculum levels and the conditions to achieve the desired implementation of the programs and achieve the expected results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lesson Study
  • Teachers
  • Improvement
  • Curriculum
     Abbaszadeh, M. (2012). Validity and reliability in qualitative researches. Journal of Applied Scoiology, 23(1), 19-34. [In Persian]
     Abu-Alghayth, K., Jones, P., Pace-Phillips, D., & Meyers, R. (2020). Through the Looking Glass: Lesson Study in a Center School. International Journal of Educational Methodology, 6(2), 423-433.
     Allan, D., O'Doherty, E., Boorman, D., & Smalley, P. (2021). Lesson Study and the Construction of Capital: Empowering Children through Dialogic Engagement. Education, 49(6), 730-744.
     Andreas, M. R. (2003). Validity and reliability tests in case study research: a literature review with hands-on applications for each research phase. Qualitative Market Research: An International Journal, 6(2), 75-86.
     Asghari, G. A., Rastgo Rokavandi, Z., & Asghari, M. (2018). The effect of the lesson study model on the indicators of the knowledge management process in the elementary schools of Behshahr city. Psychology and educational sciences studies, 29, 129-146. [In Persian]
      Azhar, A., Nurgaliyeva, G., Nurlan, A., Kairat, O., Berikzhan, O., & Mariyash, A. (2022). Implementation of the Lesson Study Approach to Develop Teacher Professionalism. Cypriot Journal of Educational Sciences, 17(2), 652-663.
     Bautista, R. G., & Baniqued, W. B. (2021). From Competition to Collaboration: Unraveling Teachers' Lesson Study Experiences. International Journal of Evaluation and Research in Education, 10(3), 921-929.
     Bulterman-Bos, J. (2022). Barriers to Creating a Science of the Art of Teaching via Participative Action Research; Learning from the Tribulations of Lesson Study in Different Epistemic Cultures. Educational Action Research, 30(1), 22-38.
     Clivaz, S. (2018). ‘Lesson study as a fundamental situation for the knowledge of teaching’. International Journal for Lesson and Learning Studies, 7 (3), 172–83.
     Dick, L. K., Appelgate, M. H., Gupta, D., & Soto, M. M. (2022). Continuous Improvement Lesson Study: A Model of MTE Professional Development Mathematics Teacher Educator, 10(2), 111-128.
     Elmira, U., Omarov, N., Konyrbayeva, S., Jazdykbayeva, M., Orazbayeva, E., Tautaeva, G., & Eskaraeva, A. (2021). Forming cognitive activity in primary school students with samples of folk oral literature. Cypriot Journal of Educational Sciences, 16(5), 2844-2857.
     Erbilgin, E., & Arikan, S. (2021). Lesson Study to Support Preservice Elementary Teachers Learning to Teach Mathematics. Mathematics Teacher Education and Development, 23(1), 113-134.
     Estrella, S., Zakaryan, D., Olfos, R., & Espinoza, G. (2020). How teachers learn to maintain the cognitive demand of tasks through Lesson Study. Journal of Mathematics Teacher Education, 23(3), 293-310.
     Ezer, F., & Aksut, S. (2021). Opinions of Graduate Students of Social Studies Education about Qualitative Research Method. International Education Studies, 14(3), 15-32.
     Farzan pour, A., Nateghy, F., & Seify, M. (2017). Reanalyzing principles that dominate desirable performance of study learning. . Journal of Teaching Research, 5(1), 127-148. [In Persian]
     Garbin, M. C., Edison Trombeta de Oliveira, & Telles, S. (2021). Active methodologies supported by interaction and communication technologies in higher education: Communication Technologies in Higher Education. Global Journal of Information Technology: Emerging Technologies, 11(2), 47–54.
     Helmbold, E., Venketsamy, R., & van Heerden, J. (2021). Implementing Lesson Study as a Professional Development Approach for Early Grade Teachers: A South African Case Study. Perspectives in Education, 39(3), 183-196.
     Hosseingholizadeh, R., Golmakani, Ahanchian, N., & Baniasad, S. (2021). Understanding Teachers’ Lived Experience of Conducting the Lesson Study and Action Research Programs in Primary Schools in Mashhad. New Startegies for Teacher Education, 7(12), 1-26. [In Persian]
     Jhang, F. H. (2020). Teachers' Attitudes towards Lesson Study, Perceived Competence, and Involvement in Lesson Study: Evidence from Junior High School Teachers. Professional Development in Education, 46(1), 82-96.
     Keshtvarz kondazi, E., & Anarinejad, A. (2020). Teaching research on teacher empowerment. Quarterly Journal of Education Studies, 5(20), 61-86. [In Persian]
     Khorooshi, P., & rahimi, H. (2022). Analysis of Lesson Study with the approach of reflective teacher training in the curriculum of Farhangian University and presenting its conceptual model. Research in Teacher Education, 5(1), 87-117. [In Persian]
     Kihara, S., Jess, M., McMillan, P., Osedo, K., Kubo, K., & Nakanishi, H. (2021). The Potential of Lesson Study in Primary Physical Education: Messages from a Longitudinal Study in Japan. European Physical Education Review, 27(2), 223-239.
     Liang, W., Lu, L., &; Wang, H. (2020). The History, Features, and Prospects of the Chinese Style Teaching Research System. Chinese Education & Society, 53(5), 255-273.
     Mohammadi, R., & Hasani, A. (2019). The Impact of Research Course Process on Teachers' Professional Development. Teaching Reaserch, 7(1), 1-19. [In Persian]
     Mukhitdinova, R. A., Erkenova, T. T., & Akhmetkaliev, A. E. (2020). Effıcıency of Applıcatıon of Lesson Study Technology For The Development Of Students' Functıonal Lıteracy When Studyıng School Geography. Zhu Khabarshysy Gylymi magazine, 89.
     Norwich, B., Benham-Clarke, S., & Goei, S.L. (2021). Review of Research Literature about the Use of Lesson Study and Lesson Study-Related Practices Relevant to the Field of Special Needs and Inclusive Education. European Journal of Special Needs Education, 36(3), 309-328.
     Ponte, J. P., Quaresma, M., & Mata-Pereira, J. (2022). Teachers' Learning in Lesson Study: Insights Provided by a Modified Version of the Interconnected Model of Teacher Professional Growth. Mathematics Education, 54(2). 373-386.
     Purwanti, E., & Hatmanto, E. D. (2019). Understanding EFL teachers’ beliefs about lesson study and their knowledge development viewed from social cultural theory of Vygotsky. English Language Teaching Educational Journal, 2(2), 50-61.
     Richit, A. (2020). Estudos de aula na perspectiva de professores formadores Lesson study from the perspective of teacher educators. Revista Brasileira de Educacao, 25(2), 1-24.
      Richit, A. , Ponte, J. P., & Tomasi, A. P. (2021). Aspects of Professional Collaboration in a Lesson Study. International Electronic Journal of Mathematics Education, 16(2), 1-15.
     Richit, A., & Ponte, J. P. (2020). Conhecimentos profissionais evidenciados em estudos de aula na perspectiva de professores participantes Professional knowledge evidenced in lesson study from the perspective of participating teachers. Educacao em Revista, 36(59), 1-29.
     Richit, A., & Tomkelski, M. L. (2020). Aprendizagens profissionais de professores de matemática do ensino médio no contexto dos estudos de aula Professional learning of high school mathematics teachers in the context of lesson study. Acta Scientiae, Revista de Ensino de Ciencias e Matematica, 22(3), 2-27.
     Riga, A., Ioannidi, V., & Papayiannis, N. (2020). Computer-supported collaborative learning in Greek inclusive secondary education. International Journal of Special Education and Information Technologies, 6(1), 18–28.
     Ruhi, M.,  Tahmasebzade Sheykhlar, D., &  Parvari, A. (2021). The mediating role of school culture on the relationship between effective school components and the quality of lesson study among primary school teachers. Journal of Teaching Research, 9(3), 77-102. [In Persian]
     Sarmad, Zohreh, Bazargan, Abbas, & Hejazi, Elahe. (2017). Research Methods in Behavioral Sciences. Tehran: Agah. [In Persian]
     Shimizu, Y., & Kang, H. (2022). Discussing Students' Thinking and Perspectives for Improving Teaching: An Analysis of Teachers' Reflection in Post-Lesson Discussions in Lesson Study Cycles. Mathematics Education, 54(2), 419-431.
     Slingerland, M., Borghouts, L., Laurijssens, S., Eijck, B. V. D., Remmers, T., & Weeldenburg, G. (2021). Teachers' Perceptions of a Lesson Study Intervention as Professional Development in Physical Education. European Physical Education Review, 27(4), 817-836.
     Stambekova, Z., Zhumabayeva, A., Uaidullakyzy, E., Karas, K., Nurzhamal, A., & Ryskulova, A. (2021). Training of future primary teachers for innovation in the context of the updated content of education. World Journal on Educational Technology: Current Issues, 13(4), 967–979.
     Stokes, L. R. E., Suh, J. M., & Curby, T. W. (2020). Examining the Nature of Teacher Support during Different Iterations and Modalities of Lesson Study Implementation. Professional Development in Education, 46(1), 97-111.
     Tasker, T. C. (2014). Exploring EFL teacher professional development through lesson study: An activity theoretical approach. (Unpublished doctoral dissertation). Pennsylvania State University, Pennsylvania.
     Thomas, D. R. (2006). A General inductive approach for qualitative data analysis. American Journal of Evaluation, 27(2), 237-246.
     Ustuk, O., & De Costa, P. I. (2021). Reflection as Meta-Action: Lesson Study and EFL Teacher Professional Development. TESOL Journal, 12(1), 1-16.
     Wake, G., & Seleznyov, S. (2020). Curriculum design through lesson study. London Review of Education, 18 (3), 467–79.
     Yesilcinar, S., & Aykan, A. (2022). Lesson Study and 21st-Century Skills: Pre-Service Teachers Reason, Produce and Share. Participatory Educational Research, 9(3), 315-329.