طراحی و اعتبار سنجی الگوی آموزش خواندن در فضای مجازی مبتنی بر تعامل معلم-دانش‌آموز و والد-کودک برای دوره ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.تبریز.ایران

2 دانشیار روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز

3 استاد روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز

4 استاد روانشناسی تربیتی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.

10.22034/trj.2022.62592

چکیده

این پژوهش با هدف طراحی و اعتبارسنجی الگوی آموزش خواندن در فضای مجازی انجام‌شده است. جهت طراحی الگو از روش کیفی با مرور نظام‌مند ادبیات پژوهشی و جهت اعتبار سنجی از روش پیمایشی استفاده گردید. جامعه آماری این تحقیق جهت طراحی الگوی آموزشی شامل تمامی کتاب‌ها، مقالات پژوهشی، پایان‌نامه‌ها و منابع اطلاعاتی اینترنتی درزمینه آموزش خواندن با توجه به فضای مجازی و تعاملات معلم- دانش‌آموز و والد- کودک بود؛ جامعه آماری جهت اعتبارسنجی الگو، متخصصان رشته‌های روانشناسی تربیتی، برنامه‌ریزی درسی، فنّاوری آموزشی، و نیز مدرسان و معلمان آموزش خواندن بودند که 15 نفر به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها یک پرسشنامه 8 سؤالی در مقیاس لیکرت بود. بر اساس یافته‌های این مطالعه، الگوی مفهومی با چهار عنصر اصلی شامل برنامه درسی خواندن، راهبردهای آموزشی، فناوری و تعاملات انسانی جهت طراحی الگوی پیشنهادی آموزش خواندن تعیین شد. همچنین، طراحی الگوی روندی در هشت مرحله شامل 1) پیش‌خوانی 2) زوج خوانی 3) آموزش راهبردها 4) تمرین راهبردها 5) بازخوانی 6) مرور راهبردها 7) روان‌خوانی 8) ارزیابی صورت گرفت. یافته‌های اعتبار سنجی نشان داد که الگوی پیشنهادی آموزش خواندن ازنظر متخصصان و معلمان دارای اعتبار مناسب است. درنتیجه می‌توان بر اساس نظر متخصصان از این الگوی هشت مرحله‌ای آموزش خواندن برای طراحی و آموزش خواندن در فضای مجازی مبتنی بر تعامل معلم-دانش‌آموز و والد-کودک در دوره ابتدایی بهره گرفت.


کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Design And Validate The Model of Reading Education in Virtual Space Based on Teacher-Student And Parent-Child Interaction for Elementary School

نویسندگان [English]

  • Nahid Solaimani Shebilo 1
  • Abolfazl Farid 2
  • Javad Mesrabadi 3
  • Ramin Habibi Kaleybar 4
1 Ph.D. Student, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Shahid Madani University of Azerbaijan, Tabriz, Iran
2 Associate Professor of Educational psychology, Department of Educational Sciences, Faculty of Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran
3 Professor of Educational Psychology, Department of Educational Sciences, Faculty of Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran.
4 Professor of Educational Psychology, Department of Educational Sciences, Faculty of Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Teaching reading learning skills is one of the important and prominent curriculum in schools, especially in elementary school. The goals of reading education include fluency, reading comprehension and word learning. Fluency is the ability to read text according to its content, read prose and poetry with appropriate tone and music. Reading comprehension is the ability to understand the explicit and implicit information of the text, to integrate and interpret the information of the text. Also, the purpose of vocabulary learning is to regularize students' basic words and expand children's vocabulary. Expanding students' vocabulary helps in reading and listening comprehension as well as speaking and writing (Sheldareh et al., 2017).
The epidemic of the corona virus and the closure of schools forced the educational system, teachers and families into new conditions of education, i.e. virtual education. Mandatory virtual education and changing the location of education from school to home forced administrators and teachers to design and predict educational programs, teaching methods, and the activities and interactions of administrators, teachers, students, and parents virtually. The process of teaching and learning in the classroom is accompanied by human interactions. Teacher-student relationships are the main part of teaching and learning. It is obvious that students need their teachers in many learning environments (Reilly, 2009). Parental involvement is any interaction between a child and a parent that may contribute to the child's development with the parent's direct participation in the child's school affairs and make him/her interested in school (Dumont et al., 2014). In this research, parent-child interactions in academic matters, especially reading education, have been investigated in researches related to the role of parents regarding educational goals, monitoring learning and doing homework.
The main goal of the current research is to design and validate a suitable model of teaching reading in virtual space based on parent-child and teacher-student interaction in the elementary school. To design and validate the proposed reading teaching model, two questions are answered. First question, what elements is the proposed model of reading education based on parent-child and teacher-student interaction in the virtual space designed? And the second question, is this proposed model of reading education valid from the point of view of experts and teachers?
To design the model, a qualitative method was used with a systematic review of the research literature, and a survey method was used for validation. The statistical population of this research for the design of the educational model includes all books, research articles, dissertations and internet information sources in the field of reading education with regard to the virtual space and teacher-student and parent-child interactions, and the statistical population for the validation of the model is educational psychology specialists, Curriculum planning, educational technology and teachers of reading education were selected as a sample of 15 people. The data collection tool was a questionnaire and an 8-question questionnaire made by the researcher on a Likert scale.
The findings of the research question about the main elements of the reading teaching model led to the formulation of a conceptual model of the main elements of the research model. Based on the findings of this study, a conceptual model with four main elements including reading curriculum, educational strategies, technology and human interactions was determined. Reading curriculum elements include objectives, content, assignments, and assessment. The main goals of the primary school Persian book in Farsi reading include vocabulary learning, fluent reading and comprehension. To increase reading skills, teachers use classroom and home assignments such as reading practice and vocabulary learning. Assessment is also an inseparable part of education that teachers use from the beginning to the end of education to measure the progress of reading learning. The element of human interactions, the teaching and learning process in the classroom and online classroom is associated with human interactions. These interactions include teacher-student and student-student. Teacher-student interactions include activities and strategies that teachers provide online and simultaneously to students in the classroom in the form of audio, video, and homework. Parent-child interaction includes activities that are done between parents and children to improve reading skills at home. In this model, parents use appropriate strategies to help their children complete reading assignments at home. In parent-child interaction, parents facilitate reading assignments by using the strategy of paired reading and providing feedback. Another important element of the proposed reading teaching model is technology. To implement the proposed model of reading education in virtual space, communication technologies including the Internet, smartphone or tablet, and applications are needed. Teachers, parents and students participate in the virtual teaching and learning process using the student education network (SHAD). According to the conceptual model of elements of reading education in virtual space, the proposed model of reading education is designed in 8 steps. These steps include 1. Pre-reading 2. Paired reading 3. Teaching strategies 4. Practicing strategies 5. Re-reading 6. Reviewing strategies 7. Reading fluency and 8. Evaluation. This model is based on teacher-student and parent-child interactions. In the design and implementation of this model, methods and activities have been used to increase the amount of online interactions between teachers and students while teaching and learning reading skills. Also, appropriate methods and activities have been selected for parent-child interactions so that parents participate in their children's learning to read and help their children's reading skills improve.
This model is based on teacher-student and parent-child interactions. In the design of this model, methods and activities have been used to increase the amount of online interactions between teachers and students while teaching and learning reading skills. Also, appropriate methods and activities have been selected for parent-child interactions so that parents participate in their children's learning to read and help their children's reading skills improve.
The findings of the second question showed that according to experts and teachers, the proposed model of reading education is valid. They evaluated the proposed research model as valid in terms of comprehensiveness, coherence, validity, applicability, acceptability and coordination with reading goals. In this template, the number of sessions for each lesson is 8 sessions of 45 minutes, and the role of the teacher, students and parents, educational activities, editing methods, activity presentation formats (video, audio, photo, written) and the type of virtual learning (simultaneous and asynchronous) are specified. Also, according to the goals of primary school reading education, word learning, fluency reading and reading comprehension have been discussed in this model.
It is suggested that this model be used in the third and higher grades. Likewise, this model should be taught to teachers and educational designers and educational leaders to systematically design and implement the reading education program in virtual space. Research for the application of this model in various virtual applications and with semi-experimental methods should be done. As a result, according to the opinion of experts, this eight-step model of reading education can be used to design and teach reading in virtual space based on teacher-student and parent-child interaction in the elementary school.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reading Education
  • Reading Education Model
  • Virtual Education
  • Teacher-Student Interaction
  • Parent-Child Interaction
Aghdasi, S., Kiamanesh, A., Mahdavi Hezaaveh, M., & Safarkhaani, M. (2014). “Teacher-Student Interaction in Primary Schools Succeeding and Failing in PIRLS 2006 and TIMSS 2007”. QJOE, 30 (3):93-120[In Persian].
Akbari Shaldera, F., Najafi Pazaki, M., & Mohammadi, R. (2014).” Persian teacher's book for the third grade”. Tehran: General Directorate for Supervision of Publication and Distribution of Educational Materials. [In Persian]
Anderson, N. j. (1994). “Developing active reader: A pedagogical framework for the second language reading”. System, 22(2), 177 – 194.
Asgari, R. (2012). Principles and theories of teaching Persian language to non-Persian speakers. Tehran: Sokhon. [In Persian].
Asyiah, D.N. (2017). “The vocabulary teaching and vocabulary learning: perception, strategies, and influences on students' vocabulary mastery”. Jurnal Bahasa Lingua Scientia. 2 (9), 318-293.
Badr, H.M., & Abu-Ayyash, E.A. (2019). “Semantic Mapping or Rote Memorization: Which Strategy Is More Effective for Students’ Acquisition and Memorization of L2 Vocabulary”? Journal of Education and Learning, 8(3), 174-158.
Brown, R. T., Coles, C. D., Smith, I. E., Platzman, K. A., Silverstein, J., Erickson, S., & Falek, A. (1991). Effects of prenatal alcohol exposure at school age. II. Attention and behavior. Neurotoxicology and teratology, 13(4), 376-369.
Chastain, K. (1998). Developing Second Language skills. Florida: Harcourt Brace Jovanovich.
Daria, B., Zafer, B., Dmitry, K., Nadezhda, A., Victoria, L., & Anna, R. )2020). Online Group Student Peer- Communication as an Element of Open Education. Future Internet. 12,143: doi: 10.3390/fi12090143.
Delavar, A. (2020). Theoretical and practical foundations of research in humanities and social sciences. Tehran: Roshd.
Dumont, H., Trautwein, U., Nagy, G., & Nagengast, B. (2014). “Quality of parental homework involvement: Predictors and reciprocal relations with academic functioning in the reading domain”. Journal of Educational sychology, 106(1), 144-161.
Duncan, I., Miller, A., & Jiang, S. (2012). “A taxonomy of virtual world’s usage in education”. British Journal of Educational Technology, 43(6), 949–964.
Écalle, J., Dujardin, E., Gomes, C., Cros, L., & Magnan, A. (2020). “Decoding, Fluency and Reading Comprehension: Examining the Nature of their Relationships in a Large-Scale Study with First Graders”. Reading & Writing Quarterly, 37, 444 - 461.
Enayati Novinfard, A., Saraji, F., & Gholamali, M. (2017). “Presenting a virtual curriculum implementation model based on collaborative learning approach in higher education”. Educational Measurement and Evaluation Quarterly, 8(23), 117-152. [In Persian]
Fardanesh, H. (2019). Educational design (foundations, approaches and applications. Tehran: Samt.
Franklin, D. (2018). Helping Your Child with Language-Based Learning Disabilities: Strategies to Succeed in School and Life with Dyslexia, Dysgraphia, Dyscalculia, ADHD, and Processing Disorders. New Harbinger Publications.
Gao, T., Zhao, J, Li, X., Mao, Y., Chen, Q., & Harrison, S.E. (2020).Impact of rapid reading skills training on reading rate and reading achievement among primary school students in China”. Educational Psychology, 40, 42 - 61.
Garfin, D. R., Silver, R. C., & Holman, E. A. (2020). “The novel coronavirus (COVID-2019) outbreak: Amplification of public health consequences by media exposure”. Health psychology, 39(5), 355.
Ghaffari, M, A. (2010). “Teaching reading based on Neil Andersen's educational model and its effect on understanding non-Persian language advanced level”. Master's Thesis, Department of Linguistics, Faculty of Persian iteratLure and Foreign Languages, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran. [In Persian]
Golzari, Z., Kiyamanesh, A., Ghorchian, N., & Jafari, P. (2010). “Compilation and validation of the proposed model for evaluating the internal quality of e-learning in the country's higher education system”. Higher Education Curriculum Studies Quarterly. 1(1), 160-185. [In Persian]
Goux, D., Gurgand, M., & Maurin, E. (2017). “Reading enjoyment and reading skills: Lessons from an experiment with first grade children”. Labour Economics, 45, 17-25.
Hallahan, D. P., Loyd, John W., Kauffman, James M., Weiss, Margaret P., & Martinez, Elizabeth A. (2005). Learning disabilitites: foundations, characteristics and effective teaching. (Hamid Alizadeh, Gurban Hemti Alamdarlou, Siddique Rezaei Dehnavi, Stareh Shojaei, translators). Tehran: Arsbaran.
Henry, D. S., Wessinger, W. D., Meena, N. K., Payakachat, N., Gardner, j. M., & Rhee, S.W. (2020). “Using a Facebook group to facilitate faculty- student interations during preclinical education: a retrospective survey analysis”. BMC Medical Education. 20, 1-10.
Hosseini, M. H., & Matoor, M. (2012). “Designing, Developing and Validating a Cooperative Learning Model for Elementary School Farsi Curriculum of Let’s Read and Write. Bekhanim & Benevisim”. Educational Innovation, 12 (2), 9-50. [In Persian]
Hosseinjani, A. )2010(. The role of e-learning in promoting human resource training in organizations. The first national conference of education and research managers, Mashhad. [In Persian].
Joyce, B., Calhoun, E., & Hopkins, D. (2011). Models of Learning- tools for teaching. (Latafali Abedi and Mahmoud Mehromhammadi, translators). Tehran: Samt. [In Persian]
Khoshhal, H., Hossein Khanzadeh, A. A., & Parand, A. (2015). “Efficacy of Reading Comprehension Strategy Training on Reading Achievement among Students with Dyslexia”. The Jornal of Child Ment Health, 2 (1) 21-34. [In Persian].
Kiamanesh, A. R., & et al. (2019). A teacher's guide to descriptive assessment.Tehran: Educational research and planning organization.
Kiuru, N., Aunola, K., Torppa, M., Lerkkanen, M., Poikkeus, A., Niemi, P., Viljaranta, J., Lyyra, A., Leskinen, E., Tolvanen, A., & Nurmi, J. (2012). “The role of parenting styles and teacher interactional styles in children's reading and spelling development”. Journal of school psychology, 50(6), 799-823.
Kogok, S.O., & Ahamed, M.A. (2017). “The Effects of Using teaching Vocabulary Learning Strategy through Semantic Mapping”. Journal of Humanities Sciences, 18(2), 1-13.
Lahti, M., Evans, C.B., Goodman, G., Schmidt, M.C., & LeCroy, C. (2019). “Parents as Teachers (PAT) home-visiting intervention: A path to improved academic outcomes, school behavior, and parenting skills”. Children and Youth Services Review, 99, 451-460.
Lerner, J. (2012). Learning disabilities: theories, diagnosis and teaching strategies (Esmet Danesh, translator). Tehran: Shahid Beheshti University.
Lin, H. )2016(. “The ethics of instructional Technology: Issues and coping Strategies experienced by professional Technologies in design and training situations in higher education”. Education Tech research Dev, 14(55), 411-437.
Ma, X., Shen, J., Krenn, H.Y., Hu, S., & Yuan, J. (2016). “A Meta-Analysis of the Relationship between Learning Outcomes and Parental Involvement during Early Childhood Education and Early Elementary Education”. Educational Psychology Review, 28, 771-801.
Madadlo, G., Saadatmand, Z., & Yarmohamedian, M. (2018). “Knowing the components of parents' participation in the implementation of elementary school curricula”. New Approach Scientific Research Quarterly in Educational Management, 10(4), 234-251. [In Persian]
Momenirad, A., & Aliabadi, K. (2012). “An Investigation of the Quality of e-learning Courses Based on e-learning Standards in the field of Information Technology Engineering in Khajeh Nasir al- Din Toosi University of Technology”. Quarterly educational measurement, 2 (7), 121-138. [In Persian].
Najafi, H., (2020). “Comparison of the effects of blended and traditional teaching methods in learning”. Research in Medical Education, 11(2), 54-63. [In Persian].
Nawi, A., Hamzah, M. I., & Abdul Rahim, A. A. (2015). Teachers acceptance of mobile learning for teaching and learning in Islamic education: A preliminary study. Turkish Journal of Distance Education, 16(1), 184–192.
Ness, M. (2011). “Explicit Reading Comprehension Instruction in Elementary Classrooms: Teacher Use of Reading Comprehension Strategies”. Journal of Research in Childhood Education, 25(1), 98-117.
Nilforoushan, S. (2012). “The Effect of Teaching Vocabulary through Semantic Mapping on EFL Learners' Awareness of the Affective Dimensions of Deep Vocabulary Knowledge”. English Language Teaching, 5, 164-172.
Nowrozi, D., & Razavi, A. (2019). Basics of educational design. Tehran: Samt. [In Persian]
Pakarinen, E., Lerkkanen, M., Poikkeus, A., Salminen, J., Silinskas, G., Siekkinen, M.I., & Nurmi, J. (2017).Longitudinal associations between teacher-child interactions and academic skills in elementary school”. Journal of Applied Developmental Psychology, 52, 191-202
Patall, E.A., Cooper, H., &Wynn, S. R. )2010(.The effectiveness and relative importance of choice in the classroom. Journal of educational psychology, 102(4), 896-915. Doi: 10.103/a0019545.
Qasimpour Moghadam, H., & Golzar, Z. (2017). Persian second grade teacher's guide. Tehran: Educational Research and Planning Organization. [In Persian]
Rahimi, M., Shirband, E., & Asadi, S. (2018). “Investigating the quality of parents' participation in doing homework with academic performance in the field of reading of sixth grade students”. Family and Research Quarterly, 16(45), 65-81. [In Persian]
Rasinski, T.V., Samuels, S.J., Hiebert, E.H., Petscher, Y., & Feller, K. (2011). “The Relationship between a Silent Reading Fluency Instructional Protocol on Students’ Reading Comprehension and Achievement in an Urban School Setting”. Reading Psychology, 32, 75 - 97.
Rasulzadeh, B. (2017).” Meta-analysis of variables related to the performance of primary school students in reading skills”. Teaching Research Quarterly, 6 (2), 33-48. [In Persian]
Ray, S., & Srivastava, S. (2020). Virtualization of science education: a lesson from the COVID-19 pandemics. Journal of Proteins and Proteomics, 11 (2), 1–4.
Shafiei, S., Akbari, M., Pourshafei, H., & Rostami, M. (2022). Teacher – student in teractions in the student social network (shad): a qualitative approach. Journal of Research in Teaching, 9(4), 92- 116. [In Persian]
Shankar, P. (2004). Teaching of English. New Delhi: A.P.H.
Suárez, N., Sánchez, C. R., Jiménez, J. E., & Anguera, M. T. (2018). “Is reading instruction evidence-based? Analyzing teaching practices using t-patterns”. Frontiers in Psychology, 9, 7.
Thomas, J., & Harden, A. (2008). “Methods for the thematic synthesis of qualitative research in systematic reviews”. BMC medical research methodology, 8(45). doi.org/10.1186/1471-2288-8-45.
Tolmi, K. (2000). “The role of guiding questions in strengthening reading skills (how to teach reading skills to Persian students). Master's thesis”. Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran. [In Persian]
Van den Boer, M., Van Bergen, E., & De Jong, P.F. (2014). Underlying skills of oral and silent reading. Journal of experimental child psychology, 128, 138-151.
Walker, M. (2009). “An investigation into written comments on assignments: Do students find them usable?” Assessment & Evaluation in Higher Education, 34(1), 67- 78.
Wang, G., Zhang, Y., Zhao, J., Zhang, J., & Jiang, F. (2020). “Mitigate the effects of home confinement on children during the COVID-19 outbreak". The Lancet, 395 (10228), 945-947.
 Weller, M. (2007). Virtual learning environment: using, choosing and developing your VLE. London: Routledge.
Yan, J., & Cai, Y. (2021). “Teachers’ Instruction of Reading Strategies and Primary School Students’ Reading Literacy: An Approach of Multilevel Structural Equation Modelling”. Reading & Writing Quarterly, 36, 139-155.
Young, C. (2019).Increased frequency and planning: A more effective approach to guided reading in Grade 2”. The Journal of Educational Research, 112(1), 121 - 130.
Yukselir, C. (2014). “An investigation into the reading strategy use of EFL prep-class students”. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 158, 65-72.
Zandi, B. (2014). Persian language teaching method. Tehran: Samt. [In Persian].
Zhu, X. D., & Liu, J. (2020). “Education in and after Covid-19: Immediate responses and long-term visions”. Post digital Science and Education, 1–5.
Živko, Maja (2011). “Psychological Aspects of Cyberspace”. Department of Information Sciences, (3), 99-108.