گونه‌های مراکز آموزشی در ایران و شیوه‌های تدریس در آن‌ها: از سده‌ی سوم تا هفتم هجری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر پاره وقت پژوهشکده کردستان شناسی دانشگاه کردستان

2 دانشیار گروه فقه شافعی دانشگاه کردستان

چکیده

هدف: پژوهش حاضر به بررسی مراکز آموزشی موجود در ایران قرون نخستین اسلامی می‌پردازد. لذا در اینجا به توصیف و تبیین گونه‌های مراکز آموزشی موجود در ایران و شیوه‌های تدریس آن‌ها پرداخته‌شده است.

روش: این پژوهش با شیوۀ توصیفی - استنتاجی به بررسی و تبیین موضوع پژوهش یعنی مراکز آموزشی در ایران و شیوه‌های تدریس در آنها از سدۀ سوم تا هفتم هجری قمری می‌پردازد. این تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده‌ها، توصیفی است. در این پژوهش، با اقتباس از پژوهش‌های تاریخی، به منابع کتابخانه‌ای استناد شده است و با استفاده از شیوۀ فیش‌برداری ار منابع تاریخی به گردآوری اطلاعات پرداخته شده است. در پژوهش حاضر، آزمون‌های آماری به‌کار برده نشده است، شیوۀ تجزیه و تحلیل داده‌ها عمدتاً متکی بر استنتاج یا استدلال است.

یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان می‌دهد که مراکز آموزشی ایران در قرون نخستین اسلامی به سه دستۀ مساجد، مدارس و مکاتب تقسیم می‌شود، که هرکدام از آن‌ها دارای شیوه‌ی تدریس خاصی است. در ضمن از خانقاه‌ها و کتابخانه‌ها هم به عنوان مراکز آموزشی استفاده می‌شد. نگاهی به شرایط ورود به مدارس و مراکز آموزشی در این بازه‌ی زمانی نشان می‌دهد که تعلیم و تربیت در این دوران عمومیت یافت و هرکسی از هر طبقه‌ای می‌توانست بسته به توان خود در مراکز آموزشی به سوادآموزی و کسب علم بپردازد. این مسئله برخلاف نظام طبقاتی و بستۀ دوره‌ی ساسانی(آخرین دولت ایرانی قبل از اسلام) بود که امر تحصیل و تعلیم و تربیت در انحصار اصناف و طبقات خاصی از جامعه بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Types of educational centers in Iran and their teaching methods: From the third to the seventh century AH

نویسنده [English]

  • Farzad Parsa 2
2 Associate Professor, Department of Shafi'i Jurisprudence, University of Kurdistan
چکیده [English]

Target: Educational institution is one of the institutions in every society and especially in Iranian society. The current study examines existing educational centers in early Islamic Iran. Since the arrival of Islam in Iran, many Iranian institutions, especially the issue of education, have been affected by Islamic culture and civilization. Therefore, in order to explain the situation of educational centers in Iran, has been taken a general overview of these centers in the Islamic world at the beginning. Then with focusing on the issue of education in Iran, Describes the types of training centers available in Iran and their teaching methods.

Method: This research uses a descriptive-inferential method to study and explain the subject of research, namely educational centers in Iran and teaching methods in them from the third to the seventh century AH. This research is applied in terms of purpose and descriptive in terms of data collection. In this research, based on historical researches, library sources have been cited and using the method of filing historical sources, information has been collected. In the present study, statistical tests have not been used, the method of data analysis is mainly based on inference or reasoning.

Findings: The results show that the educational centers of Iran in the first Islamic centuries are divided into three groups: mosques, schools and Maktabs, that each of them has its own teaching style. In addition, Hospices and libraries were also used as training centers. A look at the conditions of entry into schools and training centers in this period shows that education was popular in this era, and anyone from any class, depending on their abilities, could access literacy and science. This was contrary to the class system and closure of the Sassanid era (the last Iranian state before Islam), Which was the monopoly of certain classes and classes of society. Teaching methods in Iran in the first centuries of Islam included four methods of memorization, narration, listening and spelling. The choice of any of these methods depended on the teacher's work and the quality of the students' age and intelligence and not all students necessarily used these methods in the same way.

Abstract

Target: Educational institution is one of the institutions in every society and especially in Iranian society. The current study examines existing educational centers in early Islamic Iran. Since the arrival of Islam in Iran, many Iranian institutions, especially the issue of education, have been affected by Islamic culture and civilization. Therefore, in order to explain the situation of educational centers in Iran, has been taken a general overview of these centers in the Islamic world at the beginning. Then with focusing on the issue of education in Iran, Describes the types of training centers available in Iran and their teaching methods.

Method: This research uses a descriptive-inferential method to study and explain the subject of research, namely educational centers in Iran and teaching methods in them from the third to the seventh century AH. This research is applied in terms of purpose and descriptive in terms of data collection. In this research, based on historical researches, library sources have been cited and using the method of filing historical sources, information has been collected. In the present study, statistical tests have not been used, the method of data analysis is mainly based on inference or reasoning.

Findings: The results show that the educational centers of Iran in the first Islamic centuries are divided into three groups: mosques, schools and Maktabs, that each of them has its own teaching style. In addition, Hospices and libraries were also used as training centers. A look at the conditions of entry into schools and training centers in this period shows that education was popular in this era, and anyone from any class, depending on their abilities, could access literacy and science. This was contrary to the class system and closure of the Sassanid era (the last Iranian state before Islam), Which was the monopoly of certain classes and classes of society. Teaching methods in Iran in the first centuries of Islam included four methods of memorization, narration, listening and spelling. The choice of any of these methods depended on the teacher's work and the quality of the students' age and intelligence and not all students necessarily used these methods in the same way.

Abstract

Target: Educational institution is one of the institutions in every society and especially in Iranian society. The current study examines existing educational centers in early Islamic Iran. Since the arrival of Islam in Iran, many Iranian institutions, especially the issue of education, have been affected by Islamic culture and civilization. Therefore, in order to explain the situation of educational centers in Iran, has been taken a general overview of these centers in the Islamic world at the beginning. Then with focusing on the issue of education in Iran, Describes the types of training centers available in Iran and their teaching methods.

Method: This research uses a descriptive-inferential method to study and explain the subject of research, namely educational centers in Iran and teaching methods in them from the third to the seventh century AH. This research is applied in terms of purpose and descriptive in terms of data collection. In this research, based on historical researches, library sources have been cited and using the method of filing historical sources, information has been collected. In the present study, statistical tests have not been used, the method of data analysis is mainly based on inference or reasoning.

Findings: The results show that the educational centers of Iran in the first Islamic centuries are divided into three groups: mosques, schools and Maktabs, that each of them has its own teaching style. In addition, Hospices and libraries were also used as training centers. A look at the conditions of entry into schools and training centers in this period shows that education was popular in this era, and anyone from any class, depending on their abilities, could access literacy and science. This was contrary to the class system and closure of the Sassanid era (the last Iranian state before Islam), Which was the monopoly of certain classes and classes of society. Teaching methods in Iran in the first centuries of Islam included four methods of memorization, narration, listening and spelling. The choice of any of these methods depended on the teacher's work and the quality of the students' age and intelligence and not all students necessarily used these methods in the same way.

کلیدواژه‌ها [English]

  • School
  • Mosque
  • Maktab
  • Iran
  • Teaching Method