تبیین ادراک مدرسان مجرب از فلسفه تدریس مشارکتی با رویکرد پدیدارشناسانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

https://www.doi.org/10.34785/J012.2022.043

چکیده

هدف: پژوهش حاضر به دنبال تبیین ادراک مدرسان مجرب از فلسفه تدریس مشارکتی به هدف پاسخ‌گویی به سؤال زیر است: با نظر به ادراک مدرسان مجرب تدریس مشارکتی چه ماهیتی دارد ؟روش: روش پژوهش از نوع پدیدارشناسی بوده و جامعه آماری آن شامل اساتید دانشگاه خوارزمی تهران ، دانشگاه تبریز، دانشگاه فرهنگیان تبریز و تعدادی از نخبگان کشوری که  چندین سال تجربه تدریس مشارکتی داشتند با نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از  ابزار مصاحبه نیمه سازمان‌یافته استفاده شد و تا زمان اشباع داده‌ها مجموع 19 مصاحبه انجام شد که از این تعداد 4 مصاحبه جزء مصاحبه­‌های تکمیلی و برای تعمیق و اشباع بیشتر داده‌ها انجام گرفت. پس از ضبط مصاحبه، متن آن‌ها تهیه شد.برای مدیریت و کدگذاری داده‌ها از نرم‌افزار MAXQUDA10  و برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش کلایزی استفاده گردید.
یافته‌ها: نتایج حاصل از ادراک مصاحبه‌شوندگان از ماهیت فلسفه تدریس مشارکتی منجر به شناسایی چند تعریف، آگاهی از فلسفه آن، و ویژگی‌های از جمله تعاملی بودن، پویایی، جذابیت، استفاده از خرد جمعی، غنی‌سازی منابع، تسهیل یادگیری و تفهیم بهتر و همچنین ابعاد و عناصری برای تدریس مشارکتی گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explanation Perception of Experienced Instructors In Philosophy of Collaborative Teaching Methods; Lived Experiences Research

نویسندگان [English]

  • Amin Elmi 1
  • Salehi Salehi 2
  • Yahya Ghaedi 2
1 Graduated from Kharazmi University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Associate Professor of Philosophy of Education Kharazmi University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objectives: The present study seeks to investigate the perception of experienced teachers about the philosophy of cooperative teaching with the aim of answering the following question: What is the nature of cooperative teaching according to the perceptions of experienced teachers? Method: The statistical framework of this research includes professors of Tehran Khwarazmi University, Tabriz University, Farhangian University of Tabriz and a number of country's elites who were selected by purposeful sampling. A semi-structured interview was used to collect data, and a total of 19 interviews were conducted until data saturation, of which 4 interviews were supplementary interviews to further deepen and saturate the data. After recording the interview, their text was prepared. MAXQDA10 software was used for data management and coding. Claysey's method was used to analyze the data.Findings: The results of the interviewees' perception of the nature of cooperative teaching philosophy led to the identification of several definitions, knowledge of its philosophy, and characteristics such as interactivity, dynamism, attractiveness, use of collective wisdom, enrichment of resources, facilitation of learning and better understanding. And also dimensions and elements for collaborative teaching.
Collaborative teaching has a diverse philosophy and does not have a single philosophy, although a philosophy that sees human experience as an interactive experience can support such a teaching method.

A) Elements of collaborative teaching:

1) Multi-way communication between professors and professors' communication with students and students' communication with each other are communication elements of group teaching.
2) Every subject that is raised in the discussion of learning, rather than focusing on a certain answer in that field of knowledge, it focuses on the question.
3) Another element of collaborative teaching, which is more of a basis, is the belief that learning is a collective matter in which the teacher's role is special, that in a collaborative classroom it is not a one-way class, and topics are proposed that are of interest to the members of the collaborative classroom. Is.

b) Features of collaborative teaching:

1- The interactiveness of the cooperative teaching method class.
2- Dynamics: collaborative teaching is a dynamic flow in which both students learn and professors become more dynamic.
3- Attractiveness: the learning process in collaborative classes is more attractive.
4- Using the collective wisdom of expert professors: Usually, collective wisdom is used due to the presence of two or more professors.
5- Enrichment of resources: In cooperative teaching, many resources are used by professors to enrich the joy of learning.
6- Facilitating learning and better understanding: Collaborative teaching provides the context for facilitating learning.
Summary and summarization of the findings related to the question: What is the nature of collaborative teaching according to the perceptions of experienced teachers?
In teaching, teachers should have a clear idea of their teaching philosophy, and on the other hand, cooperative teaching is one of the strategies in which more than one teacher is involved in teaching and guiding students, and therefore, considering that cooperative teaching is very important in the education system, especially in contemporary times. It has been emphasized, but it is less welcomed in the teaching-learning process, but this ambiguity still remains, do teachers have a common understanding of what they teach together, their teaching philosophy? What is mentioned under the title of teaching philosophy or not? And what are the obstacles in the way of implementing such a teaching method in schools by teachers? What do teachers think about this? Therefore, the current research, relying on this issue, is in line with a search to explain the philosophy of cooperative teaching by looking at the perceptions of experienced teachers in schools.
The results of the interviewees' perception of the nature of cooperative teaching philosophy led to the identification of several definitions as well as several characteristics, dimensions and elements for cooperative teaching. Regarding the definition of collaborative teaching, it was agreed that the presentation of two or more professors, lessons and topics that require two or more expertise is called collaborative teaching. In order to explain the nature of collaborative teaching philosophy from the perspective of the perceptions of experienced teachers to know the philosophy of collaborative teaching, it was agreed that collaborative teaching has a diverse philosophy and does not have a single philosophy, although a philosopher who sees human experience as an interactive experience can use this method. Support teaching. And this philosophy can be seen in the opinions of many experts in the field of education.
Regarding the elements and characteristics of collaborative teaching, the results of the interviews led to the identification of 3 elements and 6 characteristics, which are: the first element that is mentioned, the multi-directional communication between professors and the communication of professors with students and the communication of students with each other. Communication elements are group teaching. In the second element, it was stated that every topic that is raised in the discussion of learning, rather than focusing on a certain answer in that field of knowledge, it focuses on the question. Another element of collaborative teaching, which is more of a basis, is the belief that learning is a collective matter in which the teacher's role is special, that in a collaborative classroom it is not a one-way class and topics are proposed that are of interest to the members of the collaborative classroom.
The results of the interviews were obtained regarding the characteristics of the cooperative teaching method, the first of which was the interactiveness of the cooperative teaching method. The second characteristic is dynamism, in which collaborative teaching was considered a dynamic flow in which both students learn and professors become more dynamic. The third feature of the cooperative teaching method is its attractiveness, which makes the teaching process more attractive and pleasant.
The fourth characteristic that was achieved was the use of the collective wisdom of expert professors. Usually, due to the presence of two professors or several professors, collective wisdom is used, which has very positive effects in the cooperative teaching process.
The fifth feature is the richness of resources and topics in collaborative teaching, which is due to the use of diverse knowledge resources that are presented and introduced by teachers. The sixth feature that became clear to us was facilitating learning and better understanding of discussions. Collaborative teaching provides the context to facilitate learning. facilitation of learning and better understanding. And also dimensions and elements for collaborative teaching.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Philosophy of Teaching
  • Collaborative Teaching
  • Experienced Instructors
Abdollahi, B., Dadjooye Tavakkoli, A., & Youseliāni, G.A. (2014). Identification and. validation of effective teachers’ professional competence. Quarterly Journal of Educational Innovations, 13(49), 25-48. [In Persian]
Ahmadi Hossein, (2005), »A Study of the Ratio of Philosophical Aspects and the Necessity of Combining the Two Aspects of Education, PhD Thesis«, Tehran, Tarbiat Modares University. [In Persian]
Adali, T., & Silman, F. (2009).» Assessing team leader effectiveness inahigher education institution of North Cyprus«.ProsceniaSocialand Behavioral Sciences, 1: 2073-2076. [In Persian]
Aziz, Z., & Hossain, A. M. (2010). »A comparison of cooperative learning and conventional teaching on students' achievement in secondary mathematics«. Procedia Social and abehavioral Science, 9, 53-62.
Alavi, S., & Hamid, R. (2014), Basic points in the philosophy of education and philosophical-educational schools, 3rd edition, Shahid Bahan University.
Bazargan, A. (2013). Educational evaluation, Tehran: Samt. [In Persian]
Birgit, P. (2021) An Expended conceptual &pedagogical models of inclusive collaborative Teaching activities. Doctoral dissertation Educational Sciences of the University of Helsinkiin Athena 302, on the 11th of March 2021 at 3 pm.
Carpenter II, D.M., Crawford, L., & Walden, R. (2007). »Testing the efficacy of team teaching«. Learning Environ Res, 10, 53-65.
Colaizzi, P. F., Valle, R. S., & King, M. (1978). »Existential phenomenological alternatives for psychology«. Psychological research as the phenomenologist views it, 48-71.
Carless, D. (2011). »Collaborative EFL teaching in primary schools, ELT Journal«, 65, 2. 328-335.
Carpenter, M. D. (2007). »Testing the efficacy of team teaming, learning environment«. 10, 53-56.
Changa, L., & Leeb, C. (2010). »A team teaching model for practicing project-based learning in high school, national«. Taiwan- normal university, 55, 3, 961-969.
Dehghan T., & Mohammad A. (2020),» A Study of Barriers and Challenges of Applying Active Teaching Methods in Primary School from the Perspective of Yazd Teachers« A Basis Theory Research. Thesis, Yazd University. [In Persian]
Danai Fard, Hassan, & Kazemi. (2010). Promotion of interpretive research in the organization: a review of the philosophical foundations and the process of implementing the phenomenological method. Management studies (improvement and transformation), 20(61), 121-147.‎ [In Persian]
Fallahnejad, Ali Naghi (2017). »A Study of Teacher Teaching Philosophy Based on Giro's Artistic Critical Perspective«. M.Sc. Thesis, Kharazmi University. [In Persian]
Ghaedi, Yahya. (2003). Philosophy about university textbooks. 12, pp. 23-32. [In Persian]
Ghaedi, Yahya. (2009). »A Study of Teacher Philosophy and Its References for the Curriculum of Teacher Education Philosophy«. [In Persian[
Ghaderi, Mostafa, (2012), Curricula for understanding the curriculum. [In Persian]
Garshasbi, A., Fathi Vajargah, K., & Arefi, M. (2018). »The effect of co-editor collaborative learning and self-evaluation on self-motivation and academic performance of third grade high school students with the jigsaw model approach«. Bimonthly scientific-research journal of a new approach in educational management, 10(37), 45-68.
Gillham. B. (2000). The Research Interview. London. Rautledge
Holmqvist, M., & Lelinge, B. (2021). Teachers’ collaborative professional development for inclusive education. European Journal of Special Needs Education, 36(5), 819-833.
Hirst, P.H., & Peters, R.S. (1970). The Logic of Education. London, Routledge & Kegan paul. P: 2-12.
Issa Abadi, Nahid, (2022). Critical thinking development, increase of students' vitality and hope for education based on cooperative teaching method: a review study, the fifth national conference of modern technologies in education, psychology and counseling of Iran, Tehran, https://civilica .com/doc/1524374[In Persian]
Karimzadeh, Samad. (2005), »A Study of Teaching and Teaching Methods in Postgraduate Courses in Humanities from the Perspective of Professors and Master Students«: Psychology and Educational Sciences, New Thoughts in Educational Sciences, 1, 39-52. [In Persian]
Lefrancois, G. (1999). Psychology applied to teaching (10th Edition). Belmont, CA: Wadsworth.
Morovati, Azam, (2012), »A Study of Teacher Teaching Philosophy Based on the Viewpoint of Analytical Philosophers«, Kharazmi University Master Thesis. [In Persian]
Mostagimi, Mahdieh Sadat, (2006), »Apple science in the field of humanities from the perspective of incompatibility of content and structure with paradigms, published in the National Conference on Science«, Tehran .[In Persian]
Morrow, R., Rodrigiez, A., & King, N. (2015) Colaizzi's descriptive phenomenological method. The Psychologist, 28 (8): 643–644.
Maleki, Hassan (2005), Basic Teaching Skills, Tehran. [In Persian]
Naqibzadeh, Mir Abdolhossein (1995). »Kant's philosophy Awakening from the sleep of dogmatism on the course of modern philosophy«. Tehran, third edition.[In Persian]      
Qaltash, A., Salehi, M., & Moradi, A. (2011). »The lived experiences of educational science specialists from the active citizenship education curriculum for the middle school course«. Bimonthly scientific-research journal of a new approach in educational management, 2(8), 55-75.
Revelo-Sánchez, O., Collazos-Ordóñez, C. A., & Jiménez-Toledo, J. A. (2018). El trabajo colaborativo como estrategia didáctica para la enseñanza/aprendizaje de la programación: una revisión sistemática de literatura. TecnoLógicas, 21(41), 115-134.
Ruslin, A., & Jelas, M. (2010). »Teaching and learning styles in higher education institution: Do theymatch? Presidia Social and Behavioral Sciences«, 7:680-684.
Sandholtz, H. (2000). »Inter disiciplinaryteam teaching as a form of profeeional development«. Teacher Education Quarry.
Sheikhiani, Mohammad (2003). »Comparison of the effect of participatory learning and traditional education on academic performance, content retention, achievement motivation and self-concept of second year theoretical high school male students in Bushehr. Master Thesis«, Shahid Chamran University of Ahvaz, Faculty of Psychology and Educational Sciences. [In Persian]
Saif, Ali Akbar (2006). Modern Educational Psychology, Tehran. [In Persian]
 Sengpoh Lim, (2019). The effectiveness collaborative teaching Methods among teachers in academic institutions. Journal of Education and Social Sciences, Vol. 13, Issue 1, (June) pp: 14-23
Shabani, Hassan, (1995), Educational Skills (Teaching Methods and Techniques) Tehran, Third Edition. [In Persian]
Strauss, A., & Corbin, J. (1998). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.
Sajjadi, Seyyed Mehdi. (1999). Some Basic Topics in the Philosophy of Education, Tehran, Amir Kabir.
Wallace, J. (2007). »Effects of interdisciplinary teaching team  ،configuration upon the social bonding of middle school students«. Research in Middle Level Education, 30, (5):1-18.
Yazdianpour, N., Yousefi, A., & Haqqani, F. (2009), »The effect of project and participatory education on the academic achievement of third grade female experimental students in Fooladshahr in the course of statistics and modeling, knowledge and research in educational sciences - curriculum planning«, Islamic Azad University, Khorasgan Branch (Isfahan). [In Persian