طراحی مدل پارادایمی مدرسه زندگی: بر اساس نظریه داده بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

2 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل پارادایمی مدرسه زندگی برای دوره ابتدایی صورت گرفته است. این پژوهش از نوع کیفی و به روش داده‌بنیاد (گراندد تئوری) بر اساس رویکرد استراوس کوربین است. جامعه آماری شامل کلیه پژوهش­‌های پیشین در زمینه موضوع بین سال­‌های 2021 -2000 می­باشد. برای گردآوری داده‌­ها نشریه‌­های داخلی (مگ ایران، ایران داک، علم نت، نورمگز و سیویلیکا) و خارجی (ابسکو، اسپرینگر، ساینس دایرکت، اریک و گوگل اسکالر) جستجو شد. در این راستا کلیدواژه‌­های مرتبط با هدف پژوهش مورد جستجو قرار گرفت و با روش نمونه‌­گیری هدفمند مرتبط‌­ترین مطالعات به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. 136 منبع مورد ارزیابی قرار گرفت و با تحلیل محتوای آن­‌ها ابعاد و کدهای مربوط استخراج شد. از داده­‌های خام اولیه 1052 نکته کلیدی و در کدگذاری باز 145 مفهوم استخراج شد و مفاهیم مذکور در قالب 32 مؤلفه و 7 مقوله اصلی دسته‌­بندی شد که هفت مقوله اصلی عبارتند از: صلاحیت مدیر، صلاحیت معلم، صدای دانش‌­آموز، معماری مدرسه، ساختار ارگانیک، فرهنگ مثبت اندیشی و یاددهی یادگیری اثربخش. در نهایت پس از طی گام­های پژوهش، مدل پارادایمی مدرسه زندگی ارائه شد. نتایج پژوهش حاضر و الگوی ارائه شده در این پژوهش می­‌تواند نقشه راه مناسبت در راستای ایجاد بستر مناسب برای استقرار اثربخش مدرسه زندگی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing A Paradigmatic Model of The School of Life: Based on Grounded Theory

نویسندگان [English]

  • shiva maleki 1
  • Adel Zahed babelan 1
  • Ali Khaleghkhah 1
  • Hossein Taqavi 2
1 Department of Educational Science, Faculty of Educational Science and Psychology,University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
2 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
چکیده [English]

Undoubtedly, one of the most important goals of education in any country is to prepare children for real life. Therefore, compulsory education cannot establish a meaningful connection between the inner need and the outer experience of the child. Although these teachings are carried out in the name of socializing and educating the child, it should be seen to what extent the child has a sense of attachment and belonging to the teachings presented, and to what extent the school education is consistent with the real needs of his life. Traditional education methods are not sufficient for today's learners, and this school of life is considered the most basic part of education. The discussion about the school of life is a new look at education and the fundamental transformation in education cannot continue without paying attention to the role of the school of life. The school of life is a dynamic institution that the elements considered in this school are far beyond the elements that are considered for common schools. In important schools, one of the main elements of the school of life is neglected and only a few of these elements are considered important. According to the above, identifying the effective factors in the school of life is an important and key discussion.
School is an important part of students' lives, so it needs to be related to their real life. Considering that the goal of the school of life is to remove the walls between home and school in order to respond to all the needs and talents of students, it is necessary to pay attention to the factors, dimensions and components that are effective in its creation and establishment. Therefore, The present research has been carried out in order to fulfill this necessity and with the aim of designing a paradigm model of the school of life for the elementary school. This research method is qualitative and has been conducted using the grounded theory based on Strauss-Corbin's approach. The statistical population includes all previous researches in the field of the subject between 2000 - 2021. In order to collect the data of the current research, a total of ten databases were searched for domestic (Magiran, Irandoc, Elmnet, Noormags and Civilica) and foreign (EBSCO, Springer, Science Direct, ERIC and Google Scholar) publications. In this regard, keywords related to the purpose of the research were searched and the most relevant studies were selected as a statistical sample using the purposeful sampling method. 136 sources were evaluated in the field of School of Life and their codes and dimensions were extracted by their content analyzing.  From the primary raw data, 1052 key points and 145 concepts were extracted in open coding. And the mentioned concepts were categorized in the form of 32 components and 7 main categories. The seven main categories are: Administrator competence, teacher competence, student voice, school architecture, organic structure, positive thinking culture and effective learning- teaching. Finally, the paradigm model of the school of life was presented. The results of the current research and the model presented in this research can be a suitable road map for the effective establishment of the school of life.
The findings of the research showed that one of the effective components in the establishment of the school of life is the competence of human resources. In this regard, the professional and personal qualifications of the school principal and teacher are of great importance. Taking a step towards the realization of the school of life requires the use of the most capable forces of education and training in the position of school management. Therefore, the competence of the manager as an effective factor in the realization of the school of life is under the causal conditions. In addition, teachers form the basis of a successful education system. Therefore, the qualification of the teacher is also related to the school of life as a causal factor. Based on this, the important elements and components that come under the causal conditions, i.e. the manager's qualification and the teacher's qualification, include: professional vision, educational leadership, perceptive skill and professional ethics of the school principal, as well as knowledge, skills, professional and personality qualifications. He is a teacher. Various researches confirm the positive role of the characteristics and qualifications of the educational director and teacher in this regard. An effective strategy to realize the school of life is to listen to the students' voices. In order to categorize the antecedents of the realization of student voice, five comprehensive components were used, which include educational democracy, teacher charisma, favorable evaluation system, content and purposeful entertainment. The realization of the student's voice by listening and responding to them as the main stakeholders, aims to improve educational results and create an attractive, meaningful and meaningful learning environment. According to the findings of the current research, the background conditions are divided into two categories: organic structure and positive thinking culture, which are the basis for the establishment of the school of life. One of the important components under the organic structure is lack of concentration, enabling, flexible and dynamic structure. Also, positive thinking culture is divided into four components, including supporting culture, knowledge sharing, trust and respect, and scientific optimism. Among the other codes extracted as intervening conditions, was the school architecture, which was based on the analysis, these intervening conditions affecting the school of life have five components, which include educational spaces, educational spaces, open spaces, support and service spaces. and visual effects. A beautiful and attractive school and its physical environment are of special importance for people, it affects the emotions and how to communicate with others and facilitates the field for learning and flourishing of talents. Finally, effective teaching-learning as an outcome and achievement in the school of life consists of six components of performance-based learning, cooperative, informal, hands-on, using Fava and multimedia learning.  Realization of effective and sustainable education and learning is one of the important goals of educational systems and the increasing emphasis on teaching and learning management is the central core of the activities of educational institutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • School of life
  • Grounded theory
  • Model
  • Elementary school
  • Students
Adib, Y. (2011). The optimal model of the curriculum based on the skills needed by middle school students in the life school. Journal of Education, 111, 164-133. [Persian].
Akın, S., Yıldırım, A., & Goodwin, A. L. (2016).  Classroom management through the eyes of elementary teachers in Turkey: A phenomenological study.  Educational Sciences: Theory & Practice, 16, 771-797.
Aminbeidokhti, A., Pardakhtchi, M. H., & Aliyari, S. (2022). Assessing professional qualifications of primary school teachers. Journal of Research in Educational Systems, 16(56), 34- 47. [Persian].
Arefnejad, M. (2016). Identifying and prioritizing the competence components of school principals with an emphasis on Islamic management. Two Quarterly Journals of School Management, 5(1), 151-172. [Persian].
Bashokooh Ajirloo, H., Zahed Babolan, A., Akbari, T., & Khalegkhah, A. (2020). Qualitative And Data Base Model of Teachers' Talent Development (Case Study: Ardabil Primary School Teachers). Journal of Research in Teaching, 10 (11), 144-169. [Persian]. 
Bayram, G., & Ekşioğlu, S. (2020). The relationship between the quality of school life perceptions osecondary school students and their lifelong learning tendencies. International Journal of Psychology and Educational Studies, 7(3), 81-88.
Bonyadi, H., Fani, A., As., & Seyyed Javadin, R. (2017). Designing and explaining the competency model of school managers based on the document of the fundamental transformation of education and other upstream documents. Educational and educational studies bi-quarterly, 7th year, number 19, 113-144. [Persian].
Bowker, R., & Tearle, P. (2004). A Study of Children's Perceptions and Understanding of School Garden as Part of an International Project. Learning Environ Res, 10, 83-100.
Barqi Zanjani, Bahram. (2015). Designing an educational set based on the development of creativity of elementary school students. Master's thesis in the field of architecture, Zanjan University. [Persian].
Castiglione, J.  (2008). Facilitating employee creativity in the library environment: An important managerial concern for library administrators. Library management (3), 159- 172.
Chang, S., E., & Lin, C. (2017). Exploring Organizational Culture for Information SecurityManagement. Industrial Management and Data Systems, 107 (3), 438-458.
Cheraghi, N., Batmani, F., & Shirbeigi, N. (2019). Analyzing the competences of smart school managers based on the data theory of the foundation. Bimonthly New Approach in Educational Management, Year 11, Number 4, 57-80. [Persian].
Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry&research design: choosing among five approaches. Sage publication.
Davoudi, R. (2011). Evaluation of the performance and obstacles facing the student council for the participation of students in school activities. New Approach Quarterly in Educational Management, third year, 4, 147-161. [Persian].
Dyment, J. E. (2005). Green school grounds as sites for outdoor learning:  Barriers and opportunities. International Research in Geographical and Environmental Education. 14(1), 28- 45.
Qardaku, N., G. (2019). The Need for Inspirational (Charismatic) Teachers in Today's Classrooms. 4 (3), 77- 83.
Farah Bakhsh, S., Sattar, A., & Mohammadi, T. (2015). Investigating the effective factors in the establishment of the school of life in the elementary schools of Khorram Abad city. School Management Bi-Quarterly, 4(1), 71-85. [Persian].
Faryad, S. (2011). A new approach in designing the educational space (school). Master's thesis in the field of architecture, Gilan University. [Persian].
Ghasemzadeh, A., Maleki, Sh., & Moradi Ezzati, N. (2019). Causal effect of enabling structure of schools and collective responsibility of teachers on academic optimism through emotional commitment. Education and Learning Research, 17(1), 49-60. [Persian].
Gohari Moghadam, M., Shariatmadari, M., & Khorshidi, A. (2021). The pattern of attracting the competence of secondary school principals of the second period of education. Islamic Lifestyle Quarterly, focusing on health, 5, 37-50. [Persian].
Haji Mohammadi, M., Pourshafei, H., Zirak, M., & Momeni Mehmoui, H. (1400). The components of professional ethics of school administrators: a synthesis based on Roberts' model. Journal of Bioethics, 11(36), 1-18. [Persian].
Heydari Fard, R. (2014). Designing, testing and proposing an innovative school model: a mixed research, doctoral thesis in the field of educational management, Kharazmi University. [Persian].
Heydari Fard, R., Zin Abadi, H. R., Behrangi, M. R., & Abdullahi, B. (2015). Innovative organizational culture and atmosphere of the school; A qualitative research. New Approach Quarterly in Educational Management, 7(2), 53-74. [Persian].
Heydari Fard, R., Zin Abadi, H. R., Behrangi, M. R., & Abdulahi, B. (2016). Creating an empowering and supporting innovation structure necessary for the realization of innovative schools; Qualitative research. Management Quarterly on Organizational Training, 6(2), 115-151. [Persian].
Hosseini, A. S., & Bararpur, G. (2016). Creative school, school of life. Tehran: School Publications. [Persian].
Hughes, J. M., & Morrison, L. J. (2020). Innovative Learning Spaces in the Making. Frontiers in Education, 5, 1- 17.
Jack, G. (2010). Place Matters: The Significance of Place Attachments for Children's Well-Being. The British Journal of Social Work, 40(3), 755-771.
Jacobson, S. (2011).  Leadership Effects on Student Achievement and Sustained School Success. International Journal of Educational Management, 25 (1), 33-44.
Karimi, A. (2011). Similarities between school life and school life. Journal of Education, 111, 105-132. [Persian].
Khalilikhah, S., Irani Behbahani, H., Azizi, S., & Hashem Nejad Shirazi, H. (2021). Criteria for promoting creative vitality in the educational spaces of primary schools from the perspective of experts. Bi-quarterly journal of architectural thought, 5(9), 232-249. [Persian].
Khanifar, H., Naderi Bani, N., Ebrahimi, S., Fayazi, M., & Rahmati, M. H. (2019). School principals: competence, knowledge, ability and skills and model presentation. Bimonthly New Approach in Educational Management, 11(4), 1-30. [Persian].
Kishani Farahani, E., Bakhtiar Nasrabadi, H. A., & Najafi, M. (2019). Analysis of the content of the fundamental transformation of education from the point of view of its attention and emphasis on the dynamic components of education. The fifth international conference on humanities and education with a focus on sustainable development, Tehran. [Persian].
Mahrozadeh, T., & Abbasi, M. (2011). The school of life, its nature and how to realize it. New Educational Thoughts, Volume 8, Number 1, 147-170. [Persian].
Mansour, M. (2011). The school of life is stuck with programs and methods. Education Journal, 111, 9-20. [Persian].
Martin, E. P., Seligman, R., K., Jaycox, L., & Gillham, J. (2007). The Optimistic Child: Proven Program to Safeguard Children from Depression & Build Lifelong Resilience. New York: Free Press.
Mashayekhi, Z., Nadi, M. A., & Karimi, F. (2018). Presenting the leadership model of successful schools in elementary school based on grounded theory. New approach in educational management bimonthly, 11 (4), 181-210. [Persian].
Mihm. J., Loch. C. H., Wilkinson. D., & Huberman. B. A, (2010).  Hierarchical structure and search in complex organizations. Management science, 56, (5), 831-848.
Mokhtari, Masoumeh (2014). Learning in a new format (a space for active learning in elementary school according to the theory of social schools). Master's thesis in the field of architecture. Islamic Azad University, Central Tehran branch. [Persian].
Moradhasel, M. (2006). School of life. Peyvand, Educational Monthly, 330, 23-29. [Persian].
Mousavi, F. (2021). Recognizing the components and dimensions of cultural development of schools in order to achieve the appropriate model. Quarterly Journal of Management and Leadership Studies in Educational Organizations, 1(1), 45-55. [Persian].
Mozaffaripour, R. O. (2015). Explaining the characteristics of a charismatic teacher as a model of an effective teacher. Educational innovations quarterly, 15(58), 150-135. [Persian].
Ozden Yurdakul, H. (2020). Investigation of the Relationship Between Secondary School Students' Physical Activity Attitudes and School Life Satisfaction. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 15(3). 426-437.
Paraz, M. R., & Heydari Fard, R. (2019). The effect of the organizational structure of schools on the incidence of teachers' innovative activities with the mediation of the role of quality of work life. School Management Quarterly, 8(4), 297-317. [Persian].
Raelin, J. A. (2006).  Taking the charisma out: Teaching as facilitation    .Organization management journal, 3 (1), 4-12.
Robertson, G. (2015). Student voice at the ‘heart of learning. Research in teacher education, 5(1), 27–32.
Sasanian, M., Khorshidi, A., Hamidifar, F., Moshbeki, A., & Araghiye, A. (2019). Presenting the organizational culture model of primary schools in Alborz province. Journal of Psychological Sciences, 19 (93), 1162-1149. [Persian].
Shafizadeh, H., & Akbari, M. (2013). Evaluation of the current state of happiness in elementary schools from the point of view of teachers and administrators. Educational Psychology Quarterly, 5(4). 39-51. [Persian].
Shams Dolatabadi, H. S. (2018). The principles of designing the open space of the school for children in the second year of primary school with an approach of influencing the learning process from emotional intelligence. PhD dissertation in the field of architecture. Isfahan university of art. [Persian].
Sharifi, N., Shah Talebi Hossein Abadi, B., & Etebarian Khorasgani, A. (2019). Future school in Iran: grounded theory method. Cultural Research Society, 11(2), 89-118. [Persian].
Sharifi, N., Ganji, H., Hashemian, K., & Najafi Zand, J. (2011). Institutional life school for cognitive abilities, creativity and emotional intelligence of students. Journal of Education, 111, 75-92. [Persian].
Sheykholeslami, A., & Karimiyanpor, J. (2018).The Prediction of Students’ Academic Engagement Based on Academic Support and Class Psycho- Social Climate. Jornal of Cognitive Strategies in Learning, 6 (10), 95- 111. [Persian]. 
Stefanou, C. R., Perencevich, K. C., DiCintio, M., & Turner, J. C. (2004). Supporting autonomy in the classroom: Ways teachers encourage student decision making and ownership. Educational Psychologist, 39, 97-110.
Strauss, A. L., & Corbin, J. M. (1998). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. Sage Publications, Inc.
Taslimi, M., Farasatkhah, M., & Hassan Moradi, N. (2018). Ethnology of schools' organizational culture. Bimonthly New Approach in Educational Management, 11(4), 167-186. [Persian].
Thanomwan. P., & Dhatthakan. P (2013). Relationship between Administrators' Competencies and Internal Quality Assurance. Social and Behavioral Sciences. 116, 808-814.
The fundamental transformation document of education approved in December 2018. [Persian].
Torani, H; Aghaei, A; Naveebrahim, A. R & Sadeghi, Z. (2013).Study of Elementary School Principals Management Styles in Tehran from Twachers and Principals' View. MEO, 1 (1), 157-188. [Persian].
Vaezi, R., & Sabzi Karan, E. (2010). Investigating the relationship between organizational structure and employee empowerment in Iran's National Oil Products Distribution Company - Tehran region. Journal of Change Management, second year, 3, 154-178. [Persian].
Yasemi, S., Hosseinikhah, A., Kian, M., Geramipour, M., & Hosseini, A. S. (2019). Designing a model of a creative school for the elementary school and its accreditation from the point of view of experts. Scientific journal of innovation and creativity in human sciences, 10 (2), pp. 171-208. [Persian].
Zare, H., Jandaghi, G.R., & Khobro, M. T. (2012). Modeling skills and training needs of managers. Strategic Management Studies, 16, 161-180. [Persian].
Zuelm, A. (2008). School of life from slogan to theory. Efficient schools. 6, 21-25. [Persian].