رابطه ویژگی‌های دانشجویان با نظر آنان نسبت به سامانه درسی الکترونیکی: مورد دوره کارشناسی علوم ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار تعامل انسان و رایانه و مطالعات ارتباطی، دانشکده علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

https://www.doi.org/10.34785/J012.2022.045

چکیده

سامانه‌های درسی الکترونیکی در مدت نزدیک به دو سال تحصیلی (1400-1398)، مصادف با همه‌گیری کوید-19، در دانشگاه‌ها در سراسر جهان جایگزین کلاس‌های درس حضوری گردید. بدین‌جهت، مدرسان مجبور شدند به تدریس در محیط‌های مجازی روی‌آورند. این جایگزینی مشکلات چندی در فرایند یاددهی- یادگیری به وجود آورد و کیفیت یادگیری را متأثر نمود. ازاین‌رو، این سؤال‌ها را می‌توان مطرح که «نظر دانشجویان نسبت به سیستم‌ها و سامانه‌های یادگیری الکترونیکی چیست؟» و «آیا نظر دانشجویان با ویژگی‌های فردی آنان رابطه دارد؟» برای پاسخ دادن به این سؤال‌ها، یک طرح پژوهشی تدوین شد و در جامعه دانشجویان دریکی از سامانه‌های درسی در رشته علوم ارتباطات در یک دانشگاه پژوهشی به اجرا درآمد. حجم جامعه موردمطالعه 43 نفر بود که به‌عنوان نمونه آماری موردنظر قرار گرفت. سپس با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی داده‌های موردنیاز گردآوری، تنظیم و تحلیل گردید. یافته‌ها و نتایج پژوهش نشان می‌دهد که اکثریت دانشجویان موردمطالعه (72٪) نسبت به سامانه درسی الکترونیکی نظرشان مثبت نبوده است و از آن رضایت نداشته‌اند. علاوه بر آن، میان نظر دانشجویان و ویژگی‌های فردی آنان (جنسیت و علاقه به رشته تحصیلی) رابطه‌ای وجود ندارد. آزمون آماری  در سطح معنی‌داری  عدم رابطه یادشده را مورد تأیید قرار داد. در پایان مقاله پیشنهادهای اجرائی و نیز پیشنهاد برای پژوهش‌های دیگر عرضه‌شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Relationship Between Students’ Charesteristics And Their Opinion Towards E-Learing Systems: A Case Study of Communication Sciences Undergraduate Program

نویسنده [English]

  • Kaveh Bazargan
Assistant Professor in Human Computer Interaction and Communication Studies, Faculty of Communication Sciences, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

E-courses in about two years, during Coruna epidemic, replaced traditional face-to-face classes. So, higher education teachers had to replace in-person classes with virtual environments. The replacement caused a number of problems in the teaching-learing process and consequently affected learning quality and performance. Based on the above, a set of research questions may be formulated as follows: “what is the opinion of students towards e-learning systems and e-courses?”, and “Is there a relationship between students’ characteristics and their opinion towards e-learning systems and e-courses?” To answer these questions, a research project was designed and conducted in a communication sciences program. The target population included 43 undergraduate students in a research university in Tehran. This was considered the statistical sample under observation. The research method was analytical survey trought which the necessary data were collected and analysed. The results indicate that the majority of students (72%) did not have positive opinion towards e-learning systems and were not satisfied. Furthermore, there is no relationship between students’ characterstics (gendre and interest in their field of study) and their opinion. A Chi-square ( ) test confirmed there is no relationship. The last part of the article provides a set of exective and research proposals for continuing this study with further studies to uncover more insights.
Purpose
Higher education in the 21st century has faced various challenges. Among these is the use of information and communication technology in the teaching-learning process. In this regard, the application of this technology is aimed at individualizing education, and open learning approaches, online and remotely. The expansion of the use of the aforementioned technologies can be seen in the use of electronic learning systems in higher education systems due to the epidemic of the Covid-19 virus. With the outbreak of the corona virus in the winter of 2019, all universities, not only in Iran but in other parts of the world, instead of using face-to-face classes, turned to online classes and electronic learning systems. This created several challenges for higher education systems. Among these, the insufficient preparation of students and lecturers for the use of electronic learning approaches.  Based on the above points, the aim of this research was to find out whether “there is a relationship between students' characteristics and their satisfaction with electronic learning systems?" To achieve this goal, the two research questions were considered,   and a hypothesis was tested.

a) Research questions:

 1- What are the individual characteristics of the students (age, gender, interest in the field of study)?
2- What is the students' opinion about the electronic systems and the extent to which they were satisfied with them?

b) Research hypothesis:

There is a relationship between students' opinions about the electronic systems and their characteristics.
Design / Method
To answer this question, a descriptive-analytical research project was designed and conducted. The population under study was students of an undergraduate program in communication sciences. The number of these students was 43. This number was also considered as the sample for collecting data. The main variables investigated included the opinion of the students regarding e-learning systems, as well as the individual characteristics of the students. In this study, the electronic system was defined as a system which uses information and communication technologies in order to replace in-person classroom (face-to-face) with a virtual classroom. The process of teaching-learning in such a system is managed through the Learning Management System (LMS) to provide course materials and interact with them. To collect data about the characteristics of the students and their opinion, a questionnaire was used which included two parts: part one, was a survey questionnaire including questions regarding: age, gender, place of birth, field of study in high school and also their interest in the current field of study (at the university). Part two of the questionnaire was a scale composed of 28 pairs of adjectives. In other words, the second part of the questionnaire was AttrakDiff semantic differential scale through which students were asked to indicate their experience regarding the e-learning systems on a 7-point. The AttrakDiff semantic differential is a scale which is a validated and is considered as one of the most frequently used user experience questionnaires.
Findings
The results show that in the sample under study (communication sciences program) nearly 70% of students were women. With regard to place of birth, 52% of the sample students were those whose place of birth was Tehran and 48% were from other provinces. After Tehran, the largest number of students was from Khorasan province. Furthermore, results indicated that for 26% of sample students, the field of communication science was their first choice to enter higher education, and for 30% of students, the field of communication science was the second to fifth choice, in addition to that, for another 15% of students the field of communication science was their sixth to tenth choice in the entrance exam to higher education. With regard to students’ opinion about e-learning systems and their satisfaction, only 28 percent of students were satisfied or relatively satisfied. In other words, 72 percent were dissatisfied or relatively dissatisfied. Furthermore, no relationship between students' satisfaction with the electronic systems and their characteristics is confirmed. In addition, test of hypothesis with regard to relationship between students' satisfaction with the electronic systems and their interest in the field of communication sciences indicated no relationship. For both hypothesis p<0.01.
Conclusion
As was indicated above, the purpose of this research was to determine the relationship between the students' characteristics and their opinions about the e- learning systems. The population under study was one of the undergraduate courses of communication sciences in one of the research universities of Iran. There were 43 students in the population under study which were considered as the sample. In this sample, women tended to study communication sciences more than men. The proportion of female students in this field was twice of male students. Furthermore, those students born in Tehran showed a tendency towards the field of communication sciences more than those students who are born in other parts of Iran. Also, in the population under study, the field of study of the majority of students in high school was humanities rather than physical sciences. Finally, about only one-fourth of students in the sample population were satisfied with the e-learning systems. At the end, the article argues about the possible reasons for such results and discussion is made regarding how to encourage candidates to choose the field of communication sciences as their first choice in entrance exams to higher education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Student’s Characteristics
  • Student’s Opinion
  • Communication Sciences
  • E-Learning Systems
  • E-Courses
Agresti, A. (2002). Categorical Data Analysis. (2ed.). N.Y. Wiley.
Ackerman, C.E. (2022). What is self-concept Theory? Positive Psychology. Retrieved on 20.2.2020 from: https://positivepsychology.com/self-concept
Al-Naabi, I., & Al-Abri, A. (2021). E-Learning Implementation Barriers during COVID-19: A Cross-Sectional Survey Design.  International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 20(8), pp. 176-193. Retrieved on 10.03.2022 from: https://doi.org/10.26803/ijlter.20.8.11
Bazargan, K. (2021). Relationship between Students’ Readiness for e-Learning, Learner Satisfaction and Student Performance: The case of a post-graduate education program. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 27 (3): 113-141.
Bevan, N. (2009). Extending quality in use to provide a framework for usability measurement. Proceedings of HCI International 2009, San Diego, California.
Borup, J., et al. (2020). Designing the New Normal: Enable, Engage, Evaluate, and Extend student Learning, EDUCAUSE Review, Teaching and Learning, January 11, 2022.  Retrieved on 20.3.2022 from: https://er.educause.edu/articles/2022/1/designing-the-new-normal-enable-engage-elevate-and-extend-student-learning
Borup, J., et al. (2020). Academic communities of engagement: An expansive lens for examining support structures in blended and online learning. Educational Technology Research and Development, 68(2), 807–832. DOI: https://doi.org/10.1007/s11423-020-09744-x
Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika, 16, 297–334.
Díez-Palomar, et el. (2020). Transforming students’ attitudes towards learning through the use of successful educational actions. PLoS ONE, 15(10 October), 1–20. Retrieved on 12.2.2022 from: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0240292
Drachsler H., et al. (2012) Learner Characteristics. In: Seel, N.M. (eds.) Encyclopedia of the Sciences of Learning. Springer, Boston, MA. Retrieved on 20.1.2022 from: https://doi.org/10.1007/978-1-4419-1428-6_347
Garrison, D. R., & Anderson, T. (2005). E–Learning in the 21st century: A framework for research and practice. Translated (into Persian) by E. Zavaraki et al. Tehran: Olum and Fonon Pub.
Harvey, L. (2022). Back to basics for student satisfaction: improving learning rather than constructing fatuous rankings. Quality in Higher Education., Ahead-of-print, 1-6. Retrieved on 30.4.2022 from: https://doi.org/10.1080/13538322.2022.2050477
Hodges, C., et al. (2020). The difference Beween Emergency Remote Teaching and Online Learning. EDUCAUSE Review, (March, 27). Retrieved on 21.4.2022 from: https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teaching-and-online-learning
Holmegaard, H. T., Madsen, L. M., & Ulriksen, L. (2016). Where is the engineering I applied for? A longitudinal study of students' transition into higher education engineering, and their considerations of staying or leaving. European Journal of Engineering Education, 41(2); 154-171
James, P.C. (2021). What Determines Student Satisfaction in E-Learning Environment? A Comprehensive Literature Review of Critical Success Factors. Higher Education Studies, 11(3), 1-9.
Janssen, S., et al. (2014) "Disentangling The Effects of Student Attitudes and Behaviors on Academic Performance," International Journal for the Scholarship of Teaching and Learning: Vol. 8: No. 2, Article 7. Retrieved on 25.2.2022 from : https://doi.org/10.20429/ijsotl.2014.080207
Kurosu, Masaki (2019).  Nigel Bevan and Concepts of Usability, UX, and Satisfaction. Journal of Usability Studies, 14(3), pp. 156–163
Karalis, T. (2020). Planning and evaluation during educational disruption: Lessons learned from Covid-19 pandemic for treatment of emergencies in education. European Journal of Education Studies, 7(4). Retrieved on 10.11.2021 from: https://doi.org/10.5281/zenodo.378902
Kara, M. (2022). Revisiting online learner engagement: Exploring the role of learner characteristics in an emergency period. Journal of Research on Technology in Education, 54(S1), S236–S252. DOI: https://doi.org/10.1080/15391523.2021.1891997
Kish, L. (1967). Survey Sampling. New York: John Wiley.
Lallemand, C. et al. (2015). Création et validation d’une version franc¸ aise du questionnaire AttrakDiff pour l’évaluation de l’expérience utilisateur des systèmes interactifs. Revue européenne de psychologie appliquée, 65, 239–252. 
Madden, A.D., Webber, S., Ford, N., & Crowder, M. (2018). "The relationship between students’ subject preferences and their information behavior", Journal of Documentation, 74(4) : 692-721. Retrieved on 12.1.22 from :  https://doi.org/10.1108/JD-07-2017-0097
Martin, F., et al. (2021). Engaging learners in the emergency transition to online learning during the COVID-19 pandemic. Journal of Research on Technology in Education, 54: sup1, S1-S13, DOI: https://doi.org/10.1080/15391523.2021.1991703 
Martin, F., et al. (2020). A systematic review of research on online teaching and learning from 2009 to 2018. Computers & Education, 159, 104006. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2020.104009
Moore, D. S., et al., (2013). The basic practice of statistics (6th ed.). New York: Freeman and Company. Retrived on 15.3.01 from: http://herkules.oulu.fi/isbn9789526200415
Motamed Nejad, K. (2004). Evolution of communication and development studies and research in Iran. Media, No. 64: 41-4.
Ossiannilsson, E., & Landgren, L. (2012). Quality in e-learning – A conceptual framework based on experiences from three international benchmarking projects. Journal of Computer Assisted Learning, 28(1), 42–51.
Renaud, R.D. (2013). Attitude and Dispositions. In: J. Hattie, et al. International Guide to Student Achievement. (pp 37-58).  London: Routledge.
Saraswat, R.K. (1984). Manual for Self- concept questionnaire, Agra: National Psychological Corporation. Retrieved on 2.4.01 from: https://positivepsychology.com/self-concept-questionnaires-activities/m
Sarmad, Z., Bazargan, A., & Hedjazi, E. (2012). Research Methods in Behavioral Sciences. (23rd ed.).Tehran, Agah Pub.        
Schmeck, R. R., et al. (1991). Self-concept and learning: The revised inventory of learning processes. Educational Psychology 11 (3–4): 343–362.
The Princeton Review (2022). 10 Ways to Build Job Skills While You're in College. Retrieved on 12.4.2022 from: https://www.princetonreview.com/college-advice/experiential-learning-opportunities.
Yaghoubi J., Malek Mohammadi I., Iravani H., & Attaran M. (2006). Desired Characteristics of Faculty Members and Students in E-Learning in Higher Education of Iran: Virtual Students’ Viewpoint. Journal of Research and Planning in Higher Education, 14 (1): 160-173.