تعیین روایی و پایایی پرسشنامه عجین‌شدگی تحصیلی دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت آموزش عالی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد، ، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 استادیار سازمان سنجش آموزش کشور، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به‌منظور سنجش روایی و پایایی ابزار عجین‌شدگی تحصیلی دانشجویان انجام شده است. جامعه آماری پژوهش تمامی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی در سال تحصیلی 95- 96 (17406 دانشجو)می‌باشند. حجم نمونه با استفاده از روش تعیین حجم نمونه در مدل‌یابی معادلات ساختاری 550 نفر تعیین شد (550=n).روش پژوهش از نوع همبستگی می‌باشد. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه گونوک و کوزو (2015) بود که در بین نمونه‌های پژوهش بصورت تصادفی طبقه‌ای توزیع گردید. داده‌ها با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی، تأییدی و تحلیل مؤلفه‌های اصلی بررسی شدند. نتایج نشان داد مقیاس یاد شده پس از حذف 6 گویه از طریق تحلیل اکتشافی از شش مؤلفه و 48 گویه تشکیل شده که 931/61 درصد واریانس عجین‌شدگی تحصیلی دانشجویان را تبیین می‌کند. همچنین بررسی پارامترهای تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که مدل عجین‌شدگی تحصیلی دانشجویان با شش عامل و شاخص‌های قابل قبول از برازش لازم برخوردار است و برای سنجش میزان عجین‌شدگی تحصیلی دانشجویان می توان از آن بهره برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the Validity and Reliability of Academic engagement of Students

نویسندگان [English]

  • Mohammad Sharafi 1
  • Ehsan Mobaraki 2
  • Reza Mohammadi 3
1 Phd in higher education management, faculty of psychology and education, University of Allameh Tabataba’i, Tehran, Iran
2 MSc., University of Allameh Tabataba’i, Tehran, Iran
3 Assistant Professor of National Organization Educational Testingو Tehran, Iran
چکیده [English]

Determining the Validity and Reliability of Academic engagement of Students
Abstract
The present study was conducted to assess the validity and reliability of students' academic engagement questionnaire. The statistical population of the study is all students of Allameh Tabataba'i University in the academic year 2016-2017. The sample size was determined using the method of determining the sample size in the structural equation modeling (N = 550). The research method is correlation. The data gathering tool was Gunuc, S., & Kuzu's questionnaire (2015), which was distributed among the research samples purposefully. Data were analyzed using exploratory factor analysis, confirmation and main components analysis. The results showed that the scale was composed of six components and 48 items that identified 61.3% of the variance of students' academic engagement after the removal of 6 items through exploratory analysis. Also, verification of the confirmatory factor analysis parameters showed that the students' academic engagement model was fitted with six factors and acceptable indices and it can be used to measure the degree of academic engagement of students.

Determining the Validity and Reliability of Academic engagement of Students
Abstract
The present study was conducted to assess the validity and reliability of students' academic engagement questionnaire. The statistical population of the study is all students of Allameh Tabataba'i University in the academic year 2016-2017. The sample size was determined using the method of determining the sample size in the structural equation modeling (N = 550). The research method is correlation. The data gathering tool was Gunuc, S., & Kuzu's questionnaire (2015), which was distributed among the research samples purposefully. Data were analyzed using exploratory factor analysis, confirmation and main components analysis. The results showed that the scale was composed of six components and 48 items that identified 61.3% of the variance of students' academic engagement after the removal of 6 items through exploratory analysis. Also, verification of the confirmatory factor analysis parameters showed that the students' academic engagement model was fitted with six factors and acceptable indices and it can be used to measure the degree of academic engagement of students.
Determining the Validity and Reliability of Academic engagement of Students
Abstract
The present study was conducted to assess the validity and reliability of students' academic engagement questionnaire. The statistical population of the study is all students of Allameh Tabataba'i University in the academic year 2016-2017. The sample size was determined using the method of determining the sample size in the structural equation modeling (N = 550). The research method is correlation. The data gathering tool was Gunuc, S., & Kuzu's questionnaire (2015), which was distributed among the research samples purposefully. Data were analyzed using exploratory factor analysis, confirmation and main components analysis. The results showed that the scale was composed of six components and 48 items that identified 61.3% of the variance of students' academic engagement after the removal of 6 items through exploratory analysis. Also, verification of the confirmatory factor analysis parameters showed that the students' academic engagement model was fitted with six factors and acceptable indices and it can be used to measure the degree of academic engagement of students.


Determining the Validity and Reliability of Academic engagement of Students
Abstract
The present study was conducted to assess the validity and reliability of students' academic engagement questionnaire. The statistical population of the study is all students of Allameh Tabataba'i University in the academic year 2016-2017. The sample size was determined using the method of determining the sample size in the structural equation modeling (N = 550). The research method is correlation. The data gathering tool was Gunuc, S., & Kuzu's questionnaire (2015), which was distributed among the research samples purposefully. Data were analyzed using exploratory factor analysis, confirmation and main components analysis. The results showed that the scale was composed of six components and 48 items that identified 61.3% of the variance of students' academic engagement after the removal of 6 items through exploratory analysis. Also, verification of the confirmatory factor analysis parameters showed that the students' academic engagement model was fitted with six factors and acceptable indices and it can be used to measure the degree of academic engagement of students.

Determining the Validity and Reliability of Academic engagement of Students
Abstract
The present study was conducted to assess the validity and reliability of students' academic engagement questionnaire. The statistical population of the study is all students of Allameh Tabataba'i University in the academic year 2016-2017. The sample size was determined using the method of determining the sample size in the structural equation modeling (N = 550). The research method is correlation. The data gathering tool was Gunuc, S., & Kuzu's questionnaire (2015), which was distributed among the research samples purposefully. Data were analyzed using exploratory factor analysis, confirmation and main components analysis. The results showed that the scale was composed of six components and 48 items that identified 61.3% of the variance of students' academic engagement after the removal of 6 items through exploratory analysis. Also, verification of the confirmatory factor analysis parameters showed that the students' academic engagement model was fitted with six factors and acceptable indices and it can be used to measure the degree of academic engagement of students.

Determining the Validity and Reliability of Academic engagement of Students
Abstract
The present study was conducted to assess the validity and reliability of students' academic engagement questionnaire. The statistical population of the study is all students of Allameh Tabataba'i University in the academic year 2016-2017. The sample size was determined using the method of determining the sample size in the structural equation modeling (N = 550). The research method is correlation. The data gathering tool was Gunuc, S., & Kuzu's questionnaire (2015), which was distributed among the research samples purposefully. Data were analyzed using exploratory factor analysis, confirmation and main components analysis. The results showed that the scale was composed of six components and 48 items that identified 61.3% of the variance of students' academic engagement after the removal of 6 items through exploratory analysis. Also, verification of the confirmatory factor analysis parameters showed that the students' academic engagement model was fitted with six factors and acceptable indices and it can be used to measure the degree of academic engagement of students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • validity
  • reliability
  • students' academic engagement
  • questionnaire
  • University
Appleton, J. J., Christenson, S. L., Kim, D., & Reschly, A. L. (2006). Measuring cognitive and psychological engagement: Validation of the Student Engagement Instrument. Journal of school psychology, 44(5), 427-445.
Appleton, J. J., Reschly, A. L., & Martin, C. (2012). Research to practice: Measuring and reporting student engagement. Manuscript under review.
Astin, A. W. (1984). Student involvement: A developmental theory for higher education. Journal of college student personnel, 25(4), 297-308.
Barkley, E. F., & Major, C. H. (2020). Student engagement techniques: A handbook for college faculty. John Wiley & Sons.
 Burch, G. F., Heller, N. A., Burch, J. J., Freed, R., & Steed, S. A. (2015). Student engagement: Developing a conceptual framework and survey instrument. Journal of Education for Business, 90(4), 224-229.
Byrne, B. M. (2013). Structural equation modeling with LISREL, PRELIS, and SIMPLIS: Basic concepts, applications, and programming. Psychology Press.
Christenson, S. L., Reschly, A. L., Appleton, J. J., Berman, S., Spanjers, D., & Varro, P. (2008). Best practices in fostering student engagement. Best practices in school psychology, 5, 1099-1120. Christenson, S.L, Reschly, A.L and . Wylie, C (2011). The handbook of research on student engagement,Springer Science, New York. Ella R. Kahu (2013) Framing student engagement in higher education, Studies in Higher Education, 38:5, 758-773
Finn, J. D., & Owings, J. (2006). The Adult Lives of At-Risk Students: The Roles of Attainment and Engagement in High School. Statistical Analysis Report. NCES 2006-328. National Center for Education Statistics.
Finn, J. D. (1989). Withdrawing from school. Review of educational research, 59(2), 117-142. Fisher, C. W., & Berliner, D. C. (1985). Perspectives on instructional time. New York: Longman. Fredricks, J. A., Blumenfeld, P. C., & Paris, A. H. (2004). School engagement: Potential of the concept, state of the evidence. Review of educational research, 74(1), 59-109. Ghasemi, M., Amani, H., & Nazemi Moghadam, M.(2017) Studying the Reliability, Validity and Factor Analysis of Student Engagement Scale (Case study: Students of Karaj City). Journal of Measurement & Educational Evaluation Studies, Vol 6, Num 16:187-202.
Gunuc, S., & Kuzu, A. (2015). Student engagement scale: development, reliability and validity. Assessment & Evaluation in Higher Education, 40(4), 587-610.
Hejazi, E., & Abedeni, Y. (2008). Structural Model of Relationship between Performance-Approach Goals, Academic Engagement and Academic Achievement. Journal of Psychology, 12(3 (47)), 332-348.
Hooman, H.(2005). Structural Equation Modeling With LISREL Application. Tehran: SAMT Publication.
Kahu, E. R. (2013). Framing student engagement in higher education. Studies in higher education, 38(5), 758-773.
Krause, K. L., & Coates, H. (2008). Students’ engagement in first‐year university. Assessment & Evaluation in Higher Education, 33(5), 493-505.
Lazin, R., & Neumann, L. (1991). Student characteristics as predictors of drop‐out from medical school: admissions to Beer‐Sheva over a decade. Medical Education, 25(5), 396-404.
Martin, A. J. (2007). Examining a multidimensional model of student motivation and engagement using a construct validation approach. British Journal of Educational Psychology, 77(2), 413-440. Newmann, F. M. (1992). Student engagement and achievement in American secondary schools . New York: Teachers College Press.
Reeve, J., & Tseng, C. M. (2011). Agency as a fourth aspect of students’ engagement during learning activities. Contemporary Educational Psychology, 36(4), 257-267.
Samavi, S, A., Ebrahimi, K., & javedan, M.(2017) Relationship between Academic Engagements, Self-efficacy and Academic Motivation with Academic Achievement among High School Students in Bandar Abbas. Biquarterly Journal of Cognitive Strategies in Learning. Vol 4, Num 7:71-92
Skinner, E. A., Kindermann, T. A., & Furrer, C. J. (2009). A motivational perspective on engagement and disaffection: Conceptualization and assessment of children's behavioral and emotional participation in academic activities in the classroom. Educational and Psychological Measurement, 69(3), 493-525.
Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2001). Principal components and factor analysis. Using multivariate statistics, 4, 582-633.
Tai, J., Ajjawi, R., Bearman, M., & Wiseman, P. (2020). Conceptualizations and Measures of Student Engagement: A Worked Example of Systematic Review. In Systematic Reviews in Educational Research (pp. 91-110).
Springer VS, Wiesbaden. Talebi, S., Zare, H., Rastegar, A., & Hasanpour, A.(2014) Factor structure of the Friedrix Academic Involvement Scale (cognitive, behavioral, and motivational). Quarterly Journal of Research in Educational Systems, 24,1-16.
Terry, P. C., Lane, A. M., & Fogarty, G. J. (2003). Construct validity of the Profile of Mood States—Adolescents for use with adults. Psychology of Sport and Exercise, 4(2), 125-139. Trowler, V. (2010). Student engagement literature review. The higher education academy, 11, 1-15. Vytasek, J. M., Patzak, A., & Winne, P. H. (2020). Analytics for student engagement. In Machine Learning Paradigms (pp. 23-48). Springer, Cham
Wang, M. T., Fredricks, J. A., Ye, F., Hofkens, T. L., & Linn, J. S. (2016). The Math and Science Engagement Scales: Scale development, validation, and psychometric properties. Learning and Instruction, 43, 16-26. Xerri, M. J., Radford, K., & Shacklock, K. (2017). Student engagement in academic activities: a social support perspective. Higher Education, 1-17.
Zajacova, A., Lynch, S. M., & Espenshade, T. J. (2005). Self-efficacy, stress, and academic success in college. Research in higher education, 46(6), 677-706.