واکاوی تجارب زیسته دانشجویان از پدیده اضطراب امتحان: مطالعه پدیدارشناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری روان‌شناسی تربیتی، دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

2 دانشجوی دکتری روان‌شناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

https://doi.org/10.34785/J012.2020.433

چکیده

هدف: اضطراب امتحان پاسخی به شرایط مربوط به ارزیابی عملکرد دانشجویان است و تجارب دانشجویان در این زمینه از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف پژوهش حاضر، واکاوی تجارب زیسته دانشجویان از پدیده اضطراب امتحان بود.
روش‌ها: روش پژوهش انجام شده بر اساس رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی بود. جامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان کارشناسی رشته‌های علوم تربیتی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال تحصیلی 98-1397 بود. 9 نفر از دانشجویان از طریق نمونه‌گیری هدفمند جهت مصاحبه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از مصاحبه نیمه سازمان یافته استفاده شد و تا زمان اشباع داده‌ها ادامه یافت و پس از ضبط مصاحبه متن آن‌ها تهیه شد و مضامین اصلی و فرعی استخراج گردید. جهت اعتباریابی داده‌ها از اعتبار گوبا و لینکلن و جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش کلایزی استفاده گردید.
یافته‌ها: پس از استخراج موضوعی و طبقه‌بندی آن‌ها، یافته‌ها در سه مقوله اصلی؛ عوامل ایجاد کننده، پیامدها و راه‌های تقلیل و شانزده مقوله فرعی طبقه‌بندی شدند. مضامین فرعی عوامل ایجاد کننده شامل: استاد، والدین، مدیریت زمان، ترس از ارزیابی منفی دیگران، کمال‌گرایی، نظام ارزشیابی سنتی، اهمیت تکلیف؛ مضامین فرعی پیامدها شامل: افت تحصیلی، اهمال‌کاری، ناکارآمدی، افزایش اشتها، مشکلات فیزیولوژیکی و مضامین فرعی راه‌های تقلیل شامل ارتباط باخدا، لمس درمانی، تعیین اهداف تسلطی، افکار مثبت داشتن از توصیفات دانشجویان بودند.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج کمک به یادگیری در دانشجویان برای مدیریت مؤثر اضطراب امتحان یک چالش اساسی بوده و نیاز به تلاش گروهی در تمام مراحل آموزشی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of students' lived experiences of test anxiety phenomenon: Phenomenological study

نویسندگان [English]

  • Ramin Habibi-Kaleybar 1
  • Abolfazl Farid 1
  • Lila Gobadi 2
1 Associate Professor, Ph.D. in Educational Psychology, Department of Education, Faculty of Education and Psychology, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran
2 Ph.D. Student in Educational Psychology, Department of Education, Faculty of Education and Psychology, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Objective: Exam anxiety is a response to the conditions related to the evaluation of students 'performance and students' experiences in this field are of great importance. The purpose of this study was to analyze the students' lived experiences of the phenomenon of test anxiety.
Methods: The research method was based on a qualitative approach and phenomenological method. The statistical population of the study included undergraduate students in the fields of educational sciences of Shahid Madani University of Azerbaijan in the academic year 2018-2019. Nine students were selected for interview through purposive sampling. Semi-organized interviews were used to collect data and continued until the data were saturated. After recording the interview, their text was prepared and the main and sub-topics were extracted. Goba and Lincoln validity were used for data validation and Colaizzi method was used for data analysis.
Findings: After thematic extraction and their classification, the findings are divided into three main categories; Causing factors, consequences and ways of reduction and sixteen sub-categories were classified. Sub-themes of creating factors include: teacher, parents, time management, fear of negative evaluation of others, perfectionism, traditional evaluation system, task importance; Sub-themes of the outcomes included: academic failure, procrastination, inefficiency, increased appetite, physiological problems, and sub-themes of ways of reduction including communication with God, touch therapy, setting dominance goals, and having positive thoughts from the students' descriptions.
Conclusion: According to the results of learning aid in students for effective management of test anxiety is a major challenge and requires group effort in all stages of education.
Objective: Exam anxiety is a response to the conditions related to the evaluation of students 'performance and students' experiences in this field are of great importance. The purpose of this study was to analyze the students' lived experiences of the phenomenon of test anxiety.
Methods: The research method was based on a qualitative approach and phenomenological method. The statistical population of the study included undergraduate students in the fields of educational sciences of Shahid Madani University of Azerbaijan in the academic year 2018-2019. Nine students were selected for interview through purposive sampling. Semi-organized interviews were used to collect data and continued until the data were saturated. After recording the interview, their text was prepared and the main and sub-topics were extracted. Goba and Lincoln validity were used for data validation and Colaizzi method was used for data analysis.
Findings: After thematic extraction and their classification, the findings are divided into three main categories; Causing factors, consequences and ways of reduction and sixteen sub-categories were classified. Sub-themes of creating factors include: teacher, parents, time management, fear of negative evaluation of others, perfectionism, traditional evaluation system, task importance; Sub-themes of the outcomes included: academic failure, procrastination, inefficiency, increased appetite, physiological problems, and sub-themes of ways of reduction including communication with God, touch therapy, setting dominance goals, and having positive thoughts from the students' descriptions.
Conclusion: According to the results of learning aid in students for effective management of test anxiety is a major challenge and requires group effort in all stages of education.

Objective: Exam anxiety is a response to the conditions related to the evaluation of students 'performance and students' experiences in this field are of great importance. The purpose of this study was to analyze the students' lived experiences of the phenomenon of test anxiety.
Methods: The research method was based on a qualitative approach and phenomenological method. The statistical population of the study included undergraduate students in the fields of educational sciences of Shahid Madani University of Azerbaijan in the academic year 2018-2019. Nine students were selected for interview through purposive sampling. Semi-organized interviews were used to collect data and continued until the data were saturated. After recording the interview, their text was prepared and the main and sub-topics were extracted. Goba and Lincoln validity were used for data validation and Colaizzi method was used for data analysis.
Findings: After thematic extraction and their classification, the findings are divided into three main categories; Causing factors, consequences and ways of reduction and sixteen sub-categories were classified. Sub-themes of creating factors include: teacher, parents, time management, fear of negative evaluation of others, perfectionism, traditional evaluation system, task importance; Sub-themes of the outcomes included: academic failure, procrastination, inefficiency, increased appetite, physiological problems, and sub-themes of ways of reduction including communication with God, touch therapy, setting dominance goals, and having positive thoughts from the students' descriptions.
Conclusion: According to the results of learning aid in students for effective management of test anxiety is a major challenge and requires group effort in all stages of education.

Objective: Exam anxiety is a response to the conditions related to the evaluation of students 'performance and students' experiences in this field are of great importance. The purpose of this study was to analyze the students' lived experiences of the phenomenon of test anxiety.
Methods: The research method was based on a qualitative approach and phenomenological method. The statistical population of the study included undergraduate students in the fields of educational sciences of Shahid Madani University of Azerbaijan in the academic year 2018-2019. Nine students were selected for interview through purposive sampling. Semi-organized interviews were used to collect data and continued until the data were saturated. After recording the interview, their text was prepared and the main and sub-topics were extracted. Goba and Lincoln validity were used for data validation and Colaizzi method was used for data analysis.
Findings: After thematic extraction and their classification, the findings are divided into three main categories; Causing factors, consequences and ways of reduction and sixteen sub-categories were classified. Sub-themes of creating factors include: teacher, parents, time management, fear of negative evaluation of others, perfectionism, traditional evaluation system, task importance; Sub-themes of the outcomes included: academic failure, procrastination, inefficiency, increased appetite, physiological problems, and sub-themes of ways of reduction including communication with God, touch therapy, setting dominance goals, and having positive thoughts from the students' descriptions.
Conclusion: According to the results of learning aid in students for effective management of test anxiety is a major challenge and requires group effort in all stages of education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • lived experience
  • Test anxiety
  • phenomenological
Adib Haj Bagheri, M., Parvizi, S., & Mahvash Salsali, M. (2013). Qualitative research methods. Tehran, publishing and human propaganda. [in Persian]
Aghajani, T., Shoghi, B., & Naimi, S. (2014). Analysis of structural relationships between self-differentiation training with test anxiety and self-efficacy beliefs. Knowledge and Research in Psychology, 15 (1), 43-34. [in Persian]
Aluja, A., Del Barrio, V., & García, L. F. (2007). Personality, social values, and marital satisfaction as predictors of parents’ rearing styles. International journal of clinical and health psychology, 7(3), 725-737.
Asghari, A., Abdul Kadir, R., Elias, H., & Baba, M. (2012). Test anxiety and its related concepts: A brief review. GESJ: Edu Sci Psycho, 3(22), 3-8. [in Persian]
Ahghar, D. G. (2015). Predicting Test Anxiety Based on the Use of Cognitive and Metacognitive Strategies among Female High School Students. Quarterly Journal of Education, 31 (1), 75-92. [in Persian]
Benor, D. J., Ledger, K., Toussaint, L., Hett, G., & Zaccaro, D. (2009). Pilot study of emotional freedom techniques, wholistic hybrid derived from eye movement desensitization and reprocessing and emotional freedom technique, and cognitive behavioral therapy for treatment of test anxiety in university students. Explore: The Journal of Science and Healing, 5(6), 338-340.          
Boulter, L. (2002).Self concept as a predictor of college freshman academic adjustment, College Student Journal, 36(2), 246
Brown, L. A., Forman, E. M., Herbert, J. D., Hoffman, K. L., Yuen, E. K., & Goetter, E. M. (2011). A randomized controlled trial of acceptance-based behavior therapy and cognitive therapy for test anxiety: A pilot study. Behavior Modification, 35(1), 31-53. 
Casey, P. M., Goepfert, A. R., Espey, E. L., Hammoud, M. M., Kaczmarczyk, J. M., Katz, N. T., &  Peskin, E. (2009). To the point: reviews in medical education—the objective structured clinical examination. American journal of obstetrics and gynecology, 200(1), 25-34. 
Cheraghian, B., Moghaddam, M.F., Baraz-Pardejani, S ., & Bavarsad, N. (2008). Test anxiety and its relationship with academic performance among nursing students. Journal Knowledge and Health, 3(3-4), 25-9. 
Chapell, M. S., Blanding, Z. B., Silverstein, M. E., Takahashi, M., Newman, B., Gubi, A., & McCann, N. (2005). Test anxiety and academic performance in undergraduate and graduate students. Journal of educational Psychology, 97(2), 268. 
Crişan, C., Albulescu, I., & Copaci, I. (2014). The Relationship between Test Anxiety and Perceived Teaching Style. Implications and Consequences on Performance Self-evaluation. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 142, 668-672. 
Eum, K., & Rice, K. G. (2011). Test anxiety, perfectionism, goal orientation, and academic performance. Anxiety, Stress, and Coping, 24(2), 167-178. 
Fransson, A. (1977). On qualitative differences in learning: IV—Effects of intrinsic motivation and extrinsic test anxiety on process and outcome. British Journal of Educational Psychology, 47(3), 244-257.
Qasem Tabar, S. N., Fayyaz, I., Qasem Tabar, S.A., &Omidi, H (2013). The effect of Quran recitation before students' exams. Bi-Quarterly Journal of Islamic Education, 8 (16), 116-101. [in Persian]
Holloway, I., & Galvin, K. (2016). Qualitative research in nursing and healthcare. John Wiley & Sons.
Jenaabadi, H., Nastiezaie, N., & Jalalzaei, S. (2016). The Effect of Time Management Training on Student’s Test Anxiety. 3 JNE, 5 (1), 12-22
Kandiah, J., Yake, M., Jones, J., & Meyer, M. (2006). Stress influences appetite and comfort food preferences in college women. Nutrition Research, 26(3), 118-123. 
Khalaila, R. (2015). The relationship between academic self-concept, intrinsic motivation, test anxiety, and academic achievement among nursing students: Mediating and moderating effects. Nurse Education Today, 35(3), 432-438.
Kohestani, H.R., Baghcheghi, N., & Hekmatpou, D. (2014). Exploring the Experiences of the Effect of Holy Quran Reading on Test Anxiety among Nursing Students: A Qualitative Study. Journal Qual Res Health Sci, 2(4), 379-92. [in Persian]
Memini, SH., Maktabi, G., & Behrozi, N. (2015). The effect of academic self-efficacy and metacognition on test anxiety and academic help-seeking behavior in third year male high school students. Knowledge and Research in Psychology, 16 (3) (61 consecutive), 48-42.
Moaddeli, Z., & Ghazanfari Hesamabadi, M. (2004). A survey on the students’ exam anxiety in the Fatemeh (P.B.U.H.) College of Nursing and Midwifery, SDMEJ, 1(2), 65-72. [in Persian]
Mohammadifar, M.A., Najafi, M., Razmara, S., & Mohammadzadeh, A. (2011). The effect of descriptive and traditional evaluations on academic achievement and exam anxiety of elementary school students in Tehran. Journal of Educational Psychology (Psychology and Educational Sciences), 7 (20), 49-33. [in Persian]
Nie, Y., Lau, S., & Liau, A. K. (2011). Role of academic self-efficacy in moderating the relation between task importance and test anxiety. Learning and Individual Differences, 21(6), 736-741. 
Núñez-Peña, M. I., Suárez-Pellicioni, M., & Bono, R. (2016). Gender differences in test anxiety and their impact on higher education students’ academic achievement. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 228, 154-160. 
Orbach, G., Lindsay, S., & Grey, S. (2007). A randomised placebo-controlled trial of a self-help Internet-based intervention for test anxiety. Behaviour Research and Therapy, 45(3), 483-496. 
Peleg, O., Deutch, C., & Dan, O. (2016). Test anxiety among female college students and its relation to perceived parental academic expectations and differentiation of self. Learning and Individual Differences, 49, 428-436.
Putwain, D. W., &  Daniels, R. A. (2010). Is the relationship between competence beliefs and test anxiety influenced by goal orientation? Learning and Individual Differences, 20(1), 8-13. 
Ringeisen, T., & Raufelder, D. (2015). The interplay of parental support, parental pressure and test anxiety–gender differences in adolescents. Journal of adolescence, 45, 67-79.
Sadocks, B. J., & Saddocks, V. A. (2007). Sinopsis of Psycholatry (Behavioral Sciences clinical Psychiatry).9Th ed.
Segool, N.K., Carlson, J.S., Goforth, A.N., Von Der Embse, N., & Barterian, J.A. (2013). Heightened test anxiety among young children: elementary school students’anxious responses to high stakes testing. Psychology in the Schools, 50(5), 489-99.
Shahbaziyan, A., Hasani, O., & Abdollahzadehgamshi, V. (2018). Discrimination of Students with High and Low Academic Burnout on The Basis of Test Anxiety, Alexithymia and Academic Achievement. Educ Strategy Med Sci, 11 (2), 57-65.
Spielberger, C. D., & Gonzalez, H. P. (1980). Preliminary professional manual for the test anxiety inventory:(" test attitude inventory"): Tai. Consulting psychologists press.
Stan, A., & Oprea, C. (2015). Test anxiety and achievement goal orientations of students at a Romanian university. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 180, 1673-1679.
Stoeber, J., Feast, A. R., & Hayward, J. A. (2009). Self-oriented and socially prescribed perfectionism: Differential relationships with intrinsic and extrinsic motivation and test anxiety. Personality and Individual Differences, 47(5), 423-428.
Streubert ,H.S., & Carpenter, D.R. (2007). Qualitative research in nursing: advancing the -1 humanistic imperative, 4th edition, Philadelphia: Lippincott Williams and  Wilkins.
Weiner, B. A., & Carton, J. S. (2012). Avoidant coping: A mediator of maladaptive perfectionism and test anxiety. Personality and Individual Differences, 52(5), 632-636.
Yazdani, F., & Soleimani, B. (2012).  Relationship between test anxiety and academic performance among midwives students. Health Sys Res, 7(6), 1178-87. [in Persian]
Zolfaghari, M., Haztati, M., & Sameh, G. H. R. (2007). The effects of therapeutic touch on anxiety and cardiac dysrhythmia in cardiac catheterization clients. European Psychiatry, 22, S290.