نقش کیفیت عملکرد اعضای هیئت علمی در یادگیری خودراهبر با میانجی گری خودکارآمدی پژوهشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

https://doi.org/10.34785/J012.2020.931

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش کیفیت عملکرد اعضای هیئت علمی در یادگیری خودراهبر با میانجیگری خودکارآمدی پژوهشی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه بوعلی‌سینا انجام شده است. روش این پژوهش کمی، توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی است. جامعه آماری شامل دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه بوعلی‌سینا همدان به تعداد 4000 نفر بود. نمونۀ آماری پژوهش366 نفر بودند که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌های پژوهش شامل سه پرسشنامه استاندارد کیفیت عملکرد اعضای هیئت علمی تاگومری و بیشاپ (2011)، خودکارآمدی پژوهشی هولدن و همکاران (1998) و یادگیری خودراهبر فیشر و کینگ (2001) بود. برای تعیین روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها از دیدگاه متخصصان و برای روایی سازه از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. برای تعیین پایایی ابزار از آزمون آلفای کرانباخ استفاده شد که میزان ضریب آلفای کرانباخ پرسشنامه ها به ترتیب:89/0، 90/0 و 77/0 به دست آمد. داده‌های پژوهش پس از جمع‌‌آوری با روش ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل مسیر تجزیه و تحلیل شد.
نتایج نشان داد متغیر کیفیت عملکرد اعضای هیئت علمی اثر مستقیم مثبت (51/0)، اثرغیر مستقیم مثبت (30/0) و اثر کل مثبت و معنادار (81/0) بر متغیر یادگیری خودراهبری دانشجویان دارد. خودکارآمدی پژوهشی اثر مستقیم مثبت (55/0) بر متغیر یادگیری خودراهبر در سطح 01/0 دارد. همچنین متغیرهای کیفیت عملکرد اعضای هیئت علمی و خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان، 62% واریانس متغیر یادگیری خودراهبری را تبیین می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of faculty members' performance quality in self-directed learning: the research self-efficacy test

نویسندگان [English]

  • siroos ghanbari 1
  • nasrin heidari sorushjani 2
1 Faculty member of the Department of Educational Sciences, Bu Ali Sina University, Hamadan, Iran
2 PhD Student in Educational Management, Faculty of Educational Sciences, Bu Ali Sina University, Hamadan, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the role of faculty members' performance quality in self-directed learning mediated by research self-efficacy in graduate students of Bu Ali Sina University. method of this research is quantitative, descriptive and correlational studies. The statistical population included graduate students of Bu Ali Sina University in the number of 4000 people. The statistical sample of the study was 366 people who were selected using Krejcie and Morgan table and simple random sampling method. Research data collection instrument included three standard quality performance questionnaires of Tagomeri and Bishap (2011) faculty members, Holden et al. (1998) research self-efficacy, and Fischer and King (2001) self-directed learning. To determine the face and content validity of the questionnaires from the point of view experts and for construct validity, confirmatory factor analysis was used. Cronbach's alpha test was used to determine the reliability of the instrument. . Cronbach's alpha coefficient of questionnaires was respectively ./89, ./90 and ./77 obtained. Research data were collected by Pearson correlation coefficient and confirmatory factor analysis and path analysis. The results showed that the variable of faculty members 'performance quality has a direct positive effect (0.51), indirect positive effect (0.30) and a positive and significant total effect (0.81) on students' self-directed learning variable. Research self-efficacy has a positive direct effect (0.55) on the self-directed learning variable at the level of 0.01. Also, the variables of quality of faculty members 'performance and students' research self-efficacy explain 62% of the variance of the self-directed learning variable
The aim of this study was to investigate the role of faculty members' performance quality in self-directed learning mediated by research self-efficacy in graduate students of Bu Ali Sina University. method of this research is quantitative, descriptive and correlational studies. The statistical population included graduate students of Bu Ali Sina University in the number of 4000 people. The statistical sample of the study was 366 people who were selected using Krejcie and Morgan table and simple random sampling method. Research data collection instrument included three standard quality performance questionnaires of Tagomeri and Bishap (2011) faculty members, Holden et al. (1998) research self-efficacy, and Fischer and King (2001) self-directed learning. To determine the face and content validity of the questionnaires from the point of view experts and for construct validity, confirmatory factor analysis was used. Cronbach's alpha test was used to determine the reliability of the instrument. . Cronbach's alpha coefficient of questionnaires was respectively ./89, ./90 and ./77 obtained. Research data were collected by Pearson correlation coefficient and confirmatory factor analysis and path analysis. The results showed that the variable of faculty members 'performance quality has a direct positive effect (0.51), indirect positive effect (0.30) and a positive and significant total effect (0.81) on students' self-directed learning variable. Research self-efficacy has a positive direct effect (0.55) on the self-directed learning variable at the level of 0.01. Also, the variables of quality of faculty members 'performance and students' research self-efficacy explain 62% of the variance of the self-directed learning variable
The aim of this study was to investigate the role of faculty members' performance quality in self-directed learning mediated by research self-efficacy in graduate students of Bu Ali Sina University. method of this research is quantitative, descriptive and correlational studies. The statistical population included graduate students of Bu Ali Sina University in the number of 4000 people. The statistical sample of the study was 366 people who were selected using Krejcie and Morgan table and simple random sampling method. Research data collection instrument included three standard quality performance questionnaires of Tagomeri and Bishap (2011) faculty members, Holden et al. (1998) research self-efficacy, and Fischer and King (2001) self-directed learning. To determine the face and content validity of the questionnaires from the point of view experts and for construct validity, confirmatory factor analysis was used. Cronbach's alpha test was used to determine the reliability of the instrument. . Cronbach's alpha coefficient of questionnaires was respectively ./89, ./90 and ./77 obtained. Research data were collected by Pearson correlation coefficient and confirmatory factor analysis and path analysis. The results showed that the variable of faculty members 'performance quality has a direct positive effect (0.51), indirect positive effect (0.30) and a positive and significant total effect (0.81) on students' self-directed learning variable. Research self-efficacy has a positive direct effect (0.55) on the self-directed learning variable at the level of 0.01. Also, the variables of quality of faculty members 'performance and students' research self-efficacy explain 62% of the variance of the self-directed learning variable
The aim of this study was to investigate the role of faculty members' performance quality in self-directed learning mediated by research self-efficacy in graduate students of Bu Ali Sina University. method of this research is quantitative, descriptive and correlational studies. The statistical population included graduate students of Bu Ali Sina University in the number of 4000 people. The statistical sample of the study was 366 people who were selected using Krejcie and Morgan table and simple random sampling method. Research data collection instrument included three standard quality performance questionnaires of Tagomeri and Bishap (2011) faculty members, Holden et al. (1998) research self-efficacy, and Fischer and King (2001) self-directed learning. To determine the face and content validity of the questionnaires from the point of view experts and for construct validity, confirmatory factor analysis was used. Cronbach's alpha test was used to determine the reliability of the instrument. . Cronbach's alpha coefficient of questionnaires was respectively ./89, ./90 and ./77 obtained. Research data were collected by Pearson correlation coefficient and confirmatory factor analysis and path analysis. The results showed that the variable of faculty members 'performance quality has a direct positive effect (0.51), indirect positive effect (0.30) and a positive and significant total effect (0.81) on students' self-directed learning variable. Research self-efficacy has a positive direct effect (0.55) on the self-directed learning variable at the level of 0.01. Also, the variables of quality of faculty members 'performance and students' research self-efficacy explain 62% of the variance of the self-directed learning variable
Keywords: Faculty members' performance, Research self-Efficacy, Self- directed learning

کلیدواژه‌ها [English]

  • Faculty members' performance
  • Research self-Efficacy
  • Self- directed learning
Abbaspour, A., Bazargun, B., Rahimian, R., Borzooeeian, S., and zare, Z .(2019). Exploring the Performance Quality of Faculty Members: Presenting a Conceptual Model. Journal of New Thoughts on Education, 15(1): 91-110. [In Persian].
Baltes, B., Hoffman-Kipp, P., Lynn, L., and Weltzer -Ward, L. (2010). Students’ research self-efficacy during online doctoral research courses. Contemporary Issues in Education Research , 3(3): 51-58.
Bandura, A.(2012).On the functional properties of perceived self-efficacy revisited. Journal of Management, (38)1: 9-44.
Berk, R, A( 2009). Using the 360° multisource feedback model to evaluate teaching and professionalism. Medical Teacher.31(12):1073-1080.
Borzone Valdebenito, M. A. (2017). Self-efficacy and academic experiences with university students. Acta Colombiana de Psicologia20(1), 275-283.
Chang, C.(2007). Evaluating the effects of competency-based web learning on self-directed learning aptitudes. Journal of Computers in Mathematics and science Teaching. 26: 197-216.
Cheng, S. F., Kuo, C. L., Lin, K. C., & Lee-Hsieh, J. (2010). Development and preliminary testing of a self-rating instrument to measure self-directed learning ability of nursing students. International journal of nursing studies47(9), 1152-1158.
Davari, A., Danesh Kazemi, A., Aghili, H., and  Mozafari, F.(2015).The Evaluation of Relationship between Self-efficacy in Research and Research Performance of Dental Student, of Yazd Dental College. The Journal of Medical Education and Development, 10(2): 129-137. [In Persian].
Davarpanah, S., Hoveida, R., and Sayadi, Y.( 2019). Evaluation of Causal Relationships between Students 'Perceptions of Faculty Members' Teaching Quality and Self-Directed Learning Using Structural Equation Modeling. Research in Teaching, 7(2):189- 211. [In Persian].
Erfani, E, Mesrabadi, M., & zavar, T. (2013). The Effect of Teaching Learning Strategies on Educational Improvement: A Meta-Analytic Study with an Emphasis on the Moderating Role of Gender. Journal of Educational measurement. 11(13):1-54.[In Persian].
Farrokh B., & Shahtalebi, B. (2018). The Study of The Relationship between Self Directed Learning Self Efficacy and Information Literacy on the Knowledge. Research in Curriculum planning,15(1):148-161. [In Persian].
Fisher, M. J., & King, J (2010). The self-directed learning readiness scale for nursing education revisited: A confirmatory factor analysis. Nurse Educ Today,30(1):44-48.
Garavand, H,. Kareshki, H., & Ahanchian, M.(2016).Testing the Structural Relationships between Researching Self-Efficacy,the Social Factors and Researching-Educational Environment with Researching-Educational Performance Students of Higher Education. Quarterly Journal of Research in School and Virtual Learning, 4(3):27-48. [In Persian].
Gordanshekan, M., Ghassemi, G., Yousefi, A., and Yarmohammadian. M. (2012). Validation of Self-Directed Learning Scale in Students of Isfahan University of Medical Sciences. Iranian Journal of Medical Education, 11(9):1030-1039. [In Persian].
Haidari, E., Marzooghi, M., and Keshavarzi, F.(2019). Investigating the Relationship between Quality of Learning Experiences with Academic Stress and Research Self-Efficacy of Students, Quarterly Educational Development of Jundishapur,10(3): 153-163.[in persian].
Hassani, F. (2015). Effect of cultural intelligence on self-directed learning of nursing students. Education Strategies in Medical Sciences8(2):115-122.
Hemmings, B., and Kay, R. (2010), Research self‐efficacy, publication output,and early career development, International Journal of Educational Management,24(7):562-574
Hoveida, R., and Molavi, H. (2008) Academic Quality Improvement Process from the Viewpoints of Faculty Members of Universities in Isfahan Province: A Comparison Based on Academic Quality Improvement Program, Iranian Journal of Medical Education, 8(1):132-141. [In Persian].
Hosseinitabaghdehi, I., and Salehi, M. (2018). Relationship between Self-directed Learning and Self-efficacy of Students with the mediator role of information literacy. Journal of Information and communication Technology in Educational Sciences,(8)31: 21-45.[In Persian].
Kareshki, H., and Garavand, H. (2013). Testing factorial structure of self-directed scale and relationship with academic motivation in university students. Applied Psychological Research Quarterly3(4):59-74.[In Persian].
Kareshki, H., and Bahmanabadi, S. (2013). Evaluation of components and research self–efficacy’s structural factor among graduate students. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education19(2): 91-114.[In Persian].
Kayzouri, A., Hoseini, M., and Soleimani, E. (2019). Students’ Perception of Faculty Members’ Teaching Competence (Case Study: Ferdowsi University of Mashhad). Research in teaching,7(4):107-131.
Kazemi, A, Hidari, S., and Drees, F. (2017). Study of research self-efficacy components among postgraduate students in Shahrekord University of Medical Sciences, Journal of Research in Medical Education, 9(2): 57-64.
Lichvar, B. (2011). Empirical Investigation of the Effect of Knowledge Sharing and Encouragement by Others in Predicting Computer Self-Efficacy and Use of Information Systems in the Workplace (Doctoral dissertation). Available from http://nsuworks.nova.edu/gscis_etd/214/
Lev, E. L., Kolassa, J., and Bakken, LL. (2010). Faculty mentors’ and students’ Perceptions of students‘ research self-efficacy. Nurse Education Today, 30:169–174.
Long, H.B. (2007). Skills for self- directed learning. Available from http//facultystaff.ou.edu/L/ Huey.B.Long-1/…/selfdirected.html.
Mohammadi, M., and Ghazanfari, E. (2015). A Relationship of Faculty members’ Priorities of Their Job Responsibilities and Students’ Evaluation of Their Performance Quality at Hormozgan University of Medical Sciences: A Structural Equation Model. Journal of Medical Education Development8(18), 86-101. [In Persian].
Mohammadi, M., Naseri, R., and Rahmani, H. (2016). Causal Model of Relationship of Self-directed Learning, Academic Values and Perception of the Quality of Faculty Members' Performance, Journal of Teaching and Learning Research,13(1): 1-20. [In Persian].
Moghadamzadeh, A., Aliakbari, Z., and  Mazari, E. (2019). A Study of the Relationship between Self-directed Learning and Organizational Learning in Educational Organizations, Organizational Culture Management.:829- 850. [In Persian].
Nadi, M., Golparvar, M., and Gordanshekan, M. (2010). Effect of Critical Thinking, Problem Solving and Meta-Cognitive on Students' Self-Learning. Research in Curriculum Planning. 8(2): 56-61[In Persian].
Paterson, B., and Crawford, M. (1994). Caring in nursing education: An analysis. Journal of Advanced Nursing, 19(1):164-173.
Rahmani, M., Naseri, R., Mohamadi, M., and Rahmani, H. ( 2015). The Moderating Role of Academic Values in the Relationship between Students’ Self-Directed Learning and Perception of Faculty Performance Quality, Research in Curriculum Planning;6(19):13-30. [In Persian].
 Ramin, M. R., and Aghazadeh, M. (2014). Research self-efficacy in the psychology and educational sciences graduate students. Research in Curriculum Planning10(9):147-155. .[In Persian].
Ricard, V. B. (2007). Self-directed learning revisited: A process perspective. International Journal of Self-Directed Learning4(1), 53-64.
Rezaeian, M., Zare-Bidaki, M., Bakhtar, M., and Hadimoghadam, M. (2015).A Survey of Research Self-Efficacy in Internship Medical Students of Rafsanjan University of Medical Sciences , Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences, 14(2):111-124. [In Persian].
Sadeghi, M., and Khalili, Z. (2016).The Role of Self-directed Learning on Predicting Academic Buoyancy in Students of Lorestan University of Medical Sciences]. Journal of Research in Medical Education,8(2):9-16. [In Persian].
Sadler‐Smith, E., & Tsang, F. (1998). A comparative study of approaches to studying in Hong Kong and the United Kingdom. British Journal of Educational Psychology68(1), 81-93.
Saeid, N., Alinejad, M., and Godarzi, M. (2015). The effects of cognitive and metacognitive strategies training on self-directed learning readiness. Virtual Learning in Medical Sciences, 6(1), 39-47.
Salehi, M., Kareshki, H., Ahanchian, M., and karimiMouneghi, H. (2012). Validation of Research Self-Efficacy Scale for Postgraduate Students of Ferdowsi University and Mashhad University of Medical Sciences. Iranian Association of Medical Education, 12(6): 396-406. [In Persian].
Sunal, Z. (2020).Counselor Education Doctoral Students’ Research Self-Efficacy: A Concept Mapping Approach. Doctor of Philosophy (PhD), Dissertation, Counseling and Human Services, OldDominion University, DOI: 10.25777/pzr8-7z71
Taghipoor, M., Abbasi, A., & Naeimi, A. (2017). Analysis Relationship between Educational Service Quality and Self-Directed Learning Skills among Agricultural Students of Tarbiat Modares University, Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 47(3): 731-742. [In Persian].
Tagomori, H., and Bishop, L. (2011). A Content Analysis of Evaluation Instruments Used for Student Evaluation of Classroom Teaching Performance in Higher Education, Paper presented at the Annual Meeting of the American Education Research Association, New Orleans.
Torkzadeh, j., Marzoghi, R., MohamadI., and Mohtaram, M. (2014).Influencing Factors on Students’ Evaluation of Faculties at Shiraz University, Journal of Educational  Measurement and Evaluation Studies. 4(7):139-134. [In Persian].
Wachtel H. K. (2008). Student Evaluation of College Teaching Effectiveness: A Brief Review. Assessment and Evaluation in Higher Education Journal, 23(2):191 -212.
Webster, A. (2009). Reframing professional development through understanding authentic professional learning, Review of Educational Research,79(2):702-739.