تاثیر روش تدریس مبتنی بر پداگوژی انتقادی هنری ژیرو بر آگاهی از حقوق شهروندی دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار برنامه ریزی درسی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

2 کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

https://doi.org/10.34785/J012.2020.419

چکیده

پژوهش حاضر، به بررسی تاثیر روش تدریس مبتنی بر پداگوژی انتقادی هنری ژیرو بر آگاهی از حقوق شهروندی دانش‌آموزان دوره‌ی دوم متوسطه پرداخته است. این پژوهش، از نوع تحقیقات شبه آزمایشی بوده و طرح پژوهشی مورد استفاده در این پژوهش، طرح پیش‌آزمون _ پس‌آزمون با گروه‌ کنترل است. جامعه آماری در این تحقیق، شامل کلیه‌ی دانش‌آموزان پسر سال اول دوره دوم متوسطه‌ی ناحیه‌ی 3 آموزش و پرورش شهر کرمانشاه به تعداد 459 نفر در سال تحصیلی 97-1396 بود. حجم نمونه بر اساس حداقل حجم نمونه‌ی لازم برای تحقیقات آزمایشی، 60 نفر (30 نفر برای گروه آزمایش و 30 نفر برای گروه کنترل) تعیین و به روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب گردید. آزمودنی‌های پژوهش حاضر شامل دانش‌آموزان 2 کلاس اول دوره ی دوم متوسطه‌ بودند که از این بین، یکی از کلاس‌ها به عنوان گروه آزمایش و یکی دیگر به عنوان گروه گواه (کنترل) انتخاب شد. برای اندازه‌گیری میزان آگاهی دانش‌آموزان از حقوق شهروندی، از پرسشنامه‌ی حقوق شهروندی شریفی و اسلامیه (1391) استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه‌، توسط صاحب‌نظران تایید و پایایی درونی آن با ضریب آلفای کرونباخ، 92/0 بدست آمد. تجزیه و تحلیل داده‌ها، با استفاده از نرم‌افزار SPSS 23 انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، از روش‌های آماری توصیفی و نیز استنباطی شامل تحلیل کوواریانس چندمتغیری استفاده گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که اعمال روش تدریس مبتنی بر پداگوژی انتقادی هنری ژیرو بر افزایش میزان آگاهی از حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی دانش‌آموزان، مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of the teaching method based on the artistic criticism of Giroux's pedagogy on citizenship awareness of students

نویسندگان [English]

  • Mehdi Yaghoubi 1
  • Esa Barghi 2
  • Siros Asadian 1
1 Associate Professor of Curriculum Studies, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Master of Curriculum Planning, Department of Educational Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Madani University of Azerbaijan, Tabriz, Iran
چکیده [English]

The present study examines the impact of teaching methods based on the critical artistic pedagogy of Giro on the awareness of the citizenship rights of second grade high school students. This research is a quasi-experimental research and the research project used in this study is pre-test-post-test design with control group. The statistical population in this study included all male students in the first year of the second year of high school in district 3 of education in Kermanshah with 459 people in the academic year 1396-97. Sample size Based on the minimum sample size required for experimental research, 60 people (30 people for the experimental group and 30 people for the control group) were determined and selected by the available sampling method. The subjects of the present study included students in the first two grades of the second year of high school, one of whom was selected as the experimental group and the other as the control group. To measure students' awareness of citizenship rights, the Sharifi and Islamic Citizenship Rights Questionnaire (2012) was used. The content validity of the questionnaire was confirmed by experts and its internal reliability with Cronbach's alpha coefficient was 0.92. Data analysis was performed using SPSS 23 software. To analyze the data, descriptive and inferential statistical methods including multivariate analysis of covariance were used. The results of this study showed that the application of the teaching method based on Giro's critical artistic pedagogy is effective in increasing the level of awareness of civil rights, political rights and social rights of students.
The present study examines the impact of teaching methods based on the critical artistic pedagogy of Giro on the awareness of the citizenship rights of second grade high school students. This research is a quasi-experimental research and the research project used in this study is pre-test-post-test design with control group. The statistical population in this study included all male students in the first year of the second year of high school in district 3 of education in Kermanshah with 459 people in the academic year 1396-97. Sample size Based on the minimum sample size required for experimental research, 60 people (30 people for the experimental group and 30 people for the control group) were determined and selected by the available sampling method. The subjects of the present study included students in the first two grades of the second year of high school, one of whom was selected as the experimental group and the other as the control group. To measure students' awareness of citizenship rights, the Sharifi and Islamic Citizenship Rights Questionnaire (2012) was used. The content validity of the questionnaire was confirmed by experts and its internal reliability with Cronbach's alpha coefficient was 0.92. Data analysis was performed using SPSS 23 software. To analyze the data, descriptive and inferential statistical methods including multivariate analysis of covariance were used. The results of this study showed that the application of the teaching method based on Giro's critical artistic pedagogy is effective in increasing the level of awareness of civil rights, political rights and social rights of students.The present study examines the impact of teaching methods based on the critical artistic pedagogy of Giro on the awareness of the citizenship rights of second grade high school students. This research is a quasi-experimental research and the research project used in this study is pre-test-post-test design with control group. The statistical population in this study included all male students in the first year of the second year of high school in district 3 of education in Kermanshah with 459 people in the academic year 1396-97. Sample size Based on the minimum sample size required for experimental research, 60 people (30 people for the experimental group and 30 people for the control group) were determined and selected by the available sampling method. The subjects of the present study included students in the first two grades of the second year of high school, one of whom was selected as the experimental group and the other as the control group. To measure students' awareness of citizenship rights, the Sharifi and Islamic Citizenship Rights Questionnaire (2012) was used. The content validity of the questionnaire was confirmed by experts and its internal reliability with Cronbach's alpha coefficient was 0.92. Data analysis was performed using SPSS 23 software. To analyze the data, descriptive and inferential statistical methods including multivariate analysis of covariance were used. The results of this study showed that the application of the teaching method based on Giro's critical artistic pedagogy is effective in increasing the level of awareness of civil rights, political rights and social rights of students.The present study examines the impact of teaching methods based on the critical artistic pedagogy of Giro on the awareness of the citizenship rights of second grade high school students. This research is a quasi-experimental research and the research project used in this study is pre-test-post-test design with control group. The statistical population in this study included all male students in the first year of the second year of high school in district 3 of education in Kermanshah with 459 people in the academic year 1396-97. Sample size Based on the minimum sample size required for experimental research, 60 people (30 people for the experimental group and 30 people for the control group) were determined and selected by the available sampling method. The subjects of the present study included students in the first two grades of the second year of high school, one of whom was selected as the experimental group and the other as the control group. To measure students' awareness of citizenship rights, the Sharifi and Islamic Citizenship Rights Questionnaire (2012) was used. The content validity of the questionnaire was confirmed by experts and its internal reliability with Cronbach's alpha coefficient was 0.92. Data analysis was performed using SPSS 23 software. To analyze the data, descriptive and inferential statistical methods including multivariate analysis of covariance were used. The results of this study showed that the application of the teaching method based on Giro's critical artistic pedagogy is effective in increasing the level of awareness of civil rights, political rights and social rights of students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Critical pedagogy
  • citizenship law
  • teaching method
Ahmadi, P., & Keshavarz, S. (2018). The place of citizenship education and citizenship rights in the elementary school social studies curriculum. Bioethics, 8 (2), 55-68. [in Persian].
Aghazadeh, M., & Dabirinezhad, O. (2001). New ideas in education. Tehran: Ayizh Publications. [in Persian].
Azizi, M. (2016). Familiarity with the Constitution of the Islamic Republic of Iran (text of the Constitution with four-choice questions). Tehran: Green Dream. [in Persian].
Bahrami, V., Taj Mazinani, A. K., & Amiri, H. (2017). Analysis of the factors affecting citizenship awareness among students (Case study: Poldakhtar city). Welfare and Social Development Planning, 8 (31), 116-81. [in Persian].
Dinarvand, H., & Imani, M. (2008). Explaining the critical theory of critical education and its educational implications from the perspective of Freire, Vajir and its critique. New Educational Thoughts, 4 (3), 176-145. [in Persian].
Ebrahimi, M., & Haqzad, A. (2018). Assessing the level of citizens' awareness of citizenship rights and urban laws (Case study: Tonekabon citizens). Research of Nations, 34, 119-128. [in Persian].
Esteves, M. (2015). Citizenship education what geography teachers think on
the subject and how they are involved. Procedia-Social and Behavioral Sciences.
Hahn, T., & Williams, N. (2018). Civil rights as determinants of public health and
racial and ethnic health equity: Health care, education, employment, and housing in the United States. SSM - Population Health, 4(1), 17-24.
Hatami, J., & Ghasemi, M. (2015). The need to pay attention to the issue of multiculturalism and information technology in the school curriculum. 14th Annual Conference of the Curriculum Studies Association, Bu Ali University of Hamadan. [in Persian].
Hazar Jaribi, J., & Amanian, A. (2011). Women's awareness of citizenship rights and the factors affecting it. Regional Urban Studies and Research, 3 (9), 1-18. [in Persian].
Kardan, M. A. (2017). The course of educational views in the West. Tehran: Samat. [in Persian].
Khosravi, R., & Sajjadi, S. Y. (2011). An Analysis of the Critical Theory of Education and Its Implications for the Curriculum. Research in Curriculum Planning, 2 (4), 1-14. [in Persian].
Macarthy, T. (2010). Critical theory. London: Basil Blackwell.
Marjani, B. (2006). Critical attitude in education. New Educational Thoughts of Al-Zahra University, 2 (1), 90-71. [in Persian].
Medina, F., Elisa, N., & Nicolas de Alba, F. (2015). Citizenship Education
in the European Curricula. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 197(1), 45-49.
Mohammadi, A., Bagheri, KH., & Zibakalam, F. (2014). Principles and methods of social education based on Habermas theory of communication action. Fundamentals of Education, 2, 28-5. [in Persian].
Rezaei, M., & Balaei, H. (2016). Security and civil rights; Priority or delay. Security Horizons, 30, 121-97. [in Persian].
Sharifi, A., & Islamieh, F. (2012). A Survey of Students' Awareness of Citizenship Rights (Case Study of Islamic Azad University, Semnan Branch). Higher Education Curriculum Studies, 6, 109-124. [in Persian].
Shiani, M., & Sepahvand, I. (2014). Radio and citizenship; Relationship between the content of radio programs and awareness of citizenship rights. Social Studies and Research in Iran, 2 (3), 469-503. [in Persian].
Shiani, M. (2001). Sociological analysis of the citizenship situation in Lorestan. Sociology of Iran, 15, 80-60. [in Persian].