مقایسه نگرش معلمان و مدیران آموزشی درباره استفاده از زبان مادری در آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه فرهنگیان، سنندج، ایران

2 دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

https://doi.org/10.34785/J012.2020.133

چکیده

در پژوهش پیش رو نگرش معلمان و مدیران آموزشی درباره استفاده از زبان مادری در آموزش و پرورش بررسی و مقایسه شد. تمامی معلمان و مدیران آموزشی مقطع ابتدایی منطقه اورامانات(شهرستان های جوانرود، پاوه، روانسر و ثلاث باباجانی) در استان کرمانشاه جامعه آماری این پژوهش را تشکیل می دهند.
روش تحقیق آمیخته، و از نوع طرح مثلث‌سازی مدل همگرا بود. جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از پرسشنامۀ نگرش نسبت به استفاده از زبان مادری (محقق‌ساخته) و مصاحبه نیمه‌ساختار یافته انجام شد. داده ها با استفاده از نرم افزارهای spss22 و mplus5 تحلیل شدند. برای تجزیه و تحلیل داده‌های کمی از شاخص‌های آمار توصیفی، شامل میانگین و انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی، از آزمون تی تک‌نمونه‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای و تی مستقل استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه نیز با استفاده از روش تحلیل کمی انجام شد.
یافته‌های حاصل از تحلیل داده‌های کمی و کیفی پژوهش نشان داد: هر دو گروه معلمان و مدیران نسبت به استفاده از زبان مادری در آموزش و پرورش نگرش مثبتی داشته و در این زمینه تفاوت آماری معناداری با هم ندارند. نتایج پژوهش مبنی بر نگرش مثبت معلمان و مدیران آموزشی نسبت به استفاده از زبان مادری و فوایدی که زبان مادری بر رشد شناختی و تحصیلی دانش آموزان خواهد داشت ایجاب می‌کند مسئولان آموزش و پرورش نسبت به تفاوت‌های فردی دانش‌آموزان بی تفاوت نبوده و برنامه‌های آموزشی مبتنی بر زبان مادری و یا دوزبانه را در دستور کار قرار دهند.
کلمات کلیدی: زبان مادری، نگرش، معلمان، مدیران و آموزش و پرورش.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the attitudes of teachers and educational administrators about the use of mother tongue in education

نویسندگان [English]

  • Azad Allahkarami 1
  • Rezamorad Sahraee 2
1 Lecturer at Farhangian University, Sanandaj, Iran
2 Associate Professor, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Aims: In this study the attitudes of teachers and educational administrators about the use of mother tongue in education were examined and compared. The population included all primary school teachers and educational administrators in Avramanat region, Kermanshah Province.
Method and Materials: Research method was triangulation design (convergence model). The tools used in this study were Questionnaire of attitude towards the use of mother tongue (researcher made) and Semi-structured interviews. Quantitative data were analyzed using methods of descriptive statistics (mean, standard deviation) and inferential statistics (t-test and one-sample t-test). Analysis of data from interviews were conducted using a quantitative method.
Results: The results showed: Both groups of teachers and administrators have positive attitudes about the use of mother tongue in education and the difference is not statistically significant. The results showed that teachers and educational administrators have a positive attitude toward using mother tongue, In addition to the benefits that mother tongue will have on students' cognitive and academic development, Education officials should not be indifferent to the individual differences of students and pay attention to mother tongue-based instruction or bilingual education programs.
Keywords: mother tongue, attitude, teachers, administrators and education.

Aims: In this study the attitudes of teachers and educational administrators about the use of mother tongue in education were examined and compared. The population included all primary school teachers and educational administrators in Avramanat region, Kermanshah Province.
Method and Materials: Research method was triangulation design (convergence model). The tools used in this study were Questionnaire of attitude towards the use of mother tongue (researcher made) and Semi-structured interviews. Quantitative data were analyzed using methods of descriptive statistics (mean, standard deviation) and inferential statistics (t-test and one-sample t-test). Analysis of data from interviews were conducted using a quantitative method.
Results: The results showed: Both groups of teachers and administrators have positive attitudes about the use of mother tongue in education and the difference is not statistically significant. The results showed that teachers and educational administrators have a positive attitude toward using mother tongue, In addition to the benefits that mother tongue will have on students' cognitive and academic development, Education officials should not be indifferent to the individual differences of students and pay attention to mother tongue-based instruction or bilingual education programs.
Keywords: mother tongue, attitude, teachers, administrators and education.

Aims: In this study the attitudes of teachers and educational administrators about the use of mother tongue in education were examined and compared. The population included all primary school teachers and educational administrators in Avramanat region, Kermanshah Province.
Method and Materials: Research method was triangulation design (convergence model). The tools used in this study were Questionnaire of attitude towards the use of mother tongue (researcher made) and Semi-structured interviews. Quantitative data were analyzed using methods of descriptive statistics (mean, standard deviation) and inferential statistics (t-test and one-sample t-test). Analysis of data from interviews were conducted using a quantitative method.
Results: The results showed: Both groups of teachers and administrators have positive attitudes about the use of mother tongue in education and the difference is not statistically significant. The results showed that teachers and educational administrators have a positive attitude toward using mother tongue, In addition to the benefits that mother tongue will have on students' cognitive and academic development, Education officials should not be indifferent to the individual differences of students and pay attention to mother tongue-based instruction or bilingual education programs.
Keywords: mother tongue, attitude, teachers, administrators and education.

Aims: In this study the attitudes of teachers and educational administrators about the use of mother tongue in education were examined and compared. The population included all primary school teachers and educational administrators in Avramanat region, Kermanshah Province.
Method and Materials: Research method was triangulation design (convergence model). The tools used in this study were Questionnaire of attitude towards the use of mother tongue (researcher made) and Semi-structured interviews. Quantitative data were analyzed using methods of descriptive statistics (mean, standard deviation) and inferential statistics (t-test and one-sample t-test). Analysis of data from interviews were conducted using a quantitative method.
Results: The results showed: Both groups of teachers and administrators have positive attitudes about the use of mother tongue in education and the difference is not statistically significant. The results showed that teachers and educational administrators have a positive attitude toward using mother tongue, In addition to the benefits that mother tongue will have on students' cognitive and academic development, Education officials should not be indifferent to the individual differences of students and pay attention to mother tongue-based instruction or bilingual education programs.
Keywords: mother tongue, attitude, teachers, administrators and education.

Aims: In this study the attitudes of teachers and educational administrators about the use of mother tongue in education were examined and compared. The population included all primary school teachers and educational administrators in Avramanat region, Kermanshah Province.
Method and Materials: Research method was triangulation design (convergence model). The tools used in this study were Questionnaire of attitude towards the use of mother tongue (researcher made) and Semi-structured interviews. Quantitative data were analyzed using methods of descriptive statistics (mean, standard deviation) and inferential statistics (t-test and one-sample t-test). Analysis of data from interviews were conducted using a quantitative method.
Results: The results showed: Both groups of teachers and administrators have positive attitudes about the use of mother tongue in education and the difference is not statistically significant. The results showed that teachers and educational administrators have a positive attitude toward using mother tongue, In addition to the benefits that mother tongue will have on students' cognitive and academic development, Education officials should not be indifferent to the individual differences of students and pay attention to mother tongue-based instruction or bilingual education programs.
Keywords: mother tongue, attitude, teachers, administrators and education.

Aims: In this study the attitudes of teachers and educational administrators about the use of mother tongue in education were examined and compared. The population included all primary school teachers and educational administrators in Avramanat region, Kermanshah Province.
Method and Materials: Research method was triangulation design (convergence model). The tools used in this study were Questionnaire of attitude towards the use of mother tongue (researcher made) and Semi-structured interviews. Quantitative data were analyzed using methods of descriptive statistics (mean, standard deviation) and inferential statistics (t-test and one-sample t-test). Analysis of data from interviews were conducted using a quantitative method.
Results: The results showed: Both groups of teachers and administrators have positive attitudes about the use of mother tongue in education and the difference is not statistically significant. The results showed that teachers and educational administrators have a positive attitude toward using mother tongue, In addition to the benefits th

کلیدواژه‌ها [English]

  • mother tongue
  • attitude
  • teachers
  • administrators and education
Abidogun, B. G., & Adebule, O. I. (2013). Contributions of mother tongue education in early childhood education. In 1st Annual International Interdisciplinary Conference, Portugal Proceedings, 267-272.
Adesina, A. D. O., & Okewole, J. O. (2014). Survey of Teachers’ Opinions on MotherTongue Instruction in Nigerian Nursery Schools: Implications for Educational Policy Making. International Journal of Humanities and Social Science, 4(10), 247-252.
Ajepe, I. (2014). Investigating the Attitude of Undergraduate Students Towards the Use of Mother Tongue. International Journal on Studies in English Language and Literature, 2(7), 122-130.
Al Asmari, A. (2014). Teachers' Perceptions about the Use of Mother Tongue in Saudi EFL University Classrooms: A Gender-line Investigation. Theory & Practice in Language Studies, 4(10). 2066-2075.
Alidou, H., Boly, A., Brock-Utne, B., Diallo, Y. S., Heugh, K., & Wolff, H. E. (2006). Optimizing learning and education in Africa: The language factor. Paris: ADEA.
Allahkarami, A., Aliabadi, KH., Sahraei, R,M., & Delavar, A. (2018). Education in mother language in formal education of Iran: Opportunity or threat?. Journal of Educational Innovation(JEI), 17(65), 43-74. [in Persian].
Asare, F. (2008). Study the problems in language acquisition of first-grade primary school children in bilingual regions. Journal of Curriculum, 9, 42-60. [in Persian].
Awuor, Q. E. (2019). language policy in education: the practicality of its implementation and way forward. Journal of Language, Technology & Entrepreneurship in Africa, 10(1), 94-109.
Azizi, K., Azizifar, A., Ghohari, H., & Validi, SH. (2018). Sociological study of codification phenomenon Bilingual Kurdish - Persian In the students. Journal of Research in Teaching, 6(3). 39-63. [in Persian].
Bachore, M. M. (2014). Mother Tongue Based (MTB) Classroom Instruction: The Attitudes and Perceptions of School Community in Sidama Zone. International Journal of Sociology of Education, 3(2), 118-135.
Ball, J. (2010). Enhancing learning of children from diverse language backgrounds: Mother tongue-based bilingual or multilingual education in early childhood and early primary school years. Victoria, BC, Canada: Early Childhood Development Intercultural Partnerships, University of Victoria.
Benson, C. (2004). Do we expect too much of bilingual teachers? Bilingual teaching in developing countries. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 7(2-3), 204-221.
Bismilla, V. (2011). Creating Space for Students' Mother Tongues in College Classrooms. Journal of Global Citizenship & Equity Education, 1(1), 1-27.
Cuartas Alvarez, L. F. (2014). Selective use of the mother tongue to enhance students' English learning processes... Beyond the same assumptions. Profile Issues in Teachers Professional Development, 16(1), 137-151.
Cummins, J. (2001). Bilingual children’s mother tongue: Why is it important for education. Sprogforum, 19, 15-20.
Dahm, R., & De Angelis, G. (2018). The role of mother tongue literacy in language learning and mathematical learning: is there a multilingual benefit for both?. International Journal of Multilingualism, 15(2), 194-213.
Delavar, A., & Koshki, SH. (2012). Mixed research methodology. Tehran: Viraesh Press. [in Persian].
Delavar, A. (2004). Theoretical and practical research in the humanities. Tehran: Roshd Press. [in Persian].
Erk, M. (2017). English language instructors’ beliefs about the role of L1 in English language development and formal instruction in Croatia: A survey. Explorations in English Language and Linguistics, 5(2), 95-121.
      García, O. (2011). Bilingual education in the 21st century: A global perspective. John Wiley & Sons.
Heugh, K. (2006). Theory and practice: Language education models in Africa: Research, design, decision-making, outcomes and costs. Optimizing learning and education in Africa: The language factor, 56-83.
Hunzicker, J. (2004). The beliefs-behavior connection: Leading teachers toward change. PRINCIPAL-ARLINGTON, 84, 44-46.
Kalantari, R., Khadivari, A., Fathi Azar, E., & Biok, B. (2011). A study on the appropriate methods of bilingual education. Quarterly journal of Educational Innovations, 39(10), 7-24. [In Persian].
Kavwaya, S. (2009). Parents’ and teachers’ attitude towards the use of English as medium of instruction at lower basic level in Livingstone and Namwala districts of Southern province. Unpublished Masters Dissertation, Lusaka: University of Zambia.
Khejeri, M. (2014). Teachers’ Attitudes towards the Use of Mother Tongue as a Language of Instruction in Lower Primary Schools in Hamisi District, Kenya. International Journal of Humanities and Social Science, 4(1), 75-85.
Leung, C. (2005). Language and content in bilingual education. Linguistics and Education, 16(2), 238-252.
Licuanan, P. B. (2010). Students learn better when the mother tongue is used. Starting where the children are: A collection of essays on Mother Tongue-Based Multilingual Education and language issues in the Philippines, Quezon City, 170, 117-121.
Lindholm-Leary, K. (2001). Dual language education. Clevedon, UK: Multilingual Matters.
Mangila, B. B. (2019). Institutionalizing a Mother Tongue-Based Approach in Teaching Multicultural Classrooms: A Closer Look at Elementary Teachers’ Experiences. Asia Pacific Journal of Education, Arts and Sciences, 6(2), 34-39.
McGroarty, M. (2001). Bilingual approaches to language learning. In M. Celce-Murcia (Ed.), Teaching English as a Second or Foreign Language (pp. 345-356). Boston: Heinle & Heinle.
Naom, N., & Sarah, A. (2014). Mother Tongue in Instruction: The Role of Attitude in the Implementation. International Journal of Research In Social Sciences. 4(1), 77-87. NESCO. (2005). Challenges of implementing free primary education in Kenya: assessment report. UNESCO Nairobi Office.
Ocbian, M. M., Suod, M. A. F., Garduque Jr, J. G., & Arimado, I. B. (2015). Big Books’ as Mother Tongue-Based Instructional Materials in Bicol for Grade One Pupils. Asia Pacific Journal of Multidisciplinary Research, 3(4), 57.
Perez, N. B. (2019). A Comparative Study of the MTB-MLE Programs in Southeast Asian Countries. American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR), 3(6), 47-55.
Richardson, V. (2001). Handbook of Research on Teaching, fourth edition. Washington DC: American Educational Research Association.
Saavedraa, A. D. (2020). Chavacano as a Medium of Instruction: Its Implications for the Reading Levels of English in Elementary School Pupils. International Journal of Innovation, Creativity and Change, 10(10). 311-320.
Sibanda, R. (2019). Mother-tongue education in a multilingual township: Possibilities for recognising lok'shin lingua in South Africa. Reading & Writing, 10(1), 1-10.
Smits, J., Huisman, J., & Kruijff, K. (2008). Home language and education in the developing world. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
Spada, N., & Lightbown, P. M. (2016). How languages are learned. (Translated by Sahrai, R. M). Tehran: Allame Tabatabaii University Press. [in Persian].
Stoop, C. (2017). Children's rights to mother-tongue education in a multilingual world: a comparative analysis between South Africa and Germany. Potchefstroom Electronic Law Journal/Potchefstroomse Elektroniese Regsblad, 20(1). 1-34.
Sumalinog, G. G. (2018). Mother Tongue Implementation in the Philippines: What Do Parents Say?. International Journal of Science and Research (IJSR), 8(6), 911-915.
Torkan, H., & Kajbaf, M. B. (2008). What is attitude?. Journal of Behavioral Sciences, 1(1), 49-54. [in Persian].
Wahedi, SH. (2011). Approaches and strategies of bilingual education and its cognitive, emotional and social consequences. National Conference on Bilingualism and education challenges, perspectives and solutions. Tehran: Institute for Education Studies. [in Persian].
Walter, S. L., & Dekker, D. E. (2011). Mother tongue instruction in Lubuagan: A case study from the Philippines. International Review of Education, 57(5-6), 667-683.