توسعة حرفه‌ای گامی در راستای تدریس اثربخش (مطالعه‌ی موردی: معلمان ابتدایی شهر سنندج)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه کردستان، سنندج-ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه کردستان، سنندج-ایران

https://doi.org/10.34785/J012.2020.770

چکیده

هدف: این پژوهش از اهداف چندگانه‌ای مانند آزمون شاخصه‌های روایی و پایایی پرسش‌نامه «توسعۀ حرفه‌ای اثربخش»، شناسایی تفاوت‌ها بین نظرات معلمان بر اساس متغیرهای جمعیت شناختی و کمک به بهبود توسعة حرفه‌ای معلمان از طریق شناسایی اولویت‌های توسعة حرفه‌ای اثربخش برخوردار بود.

روش: رویکرد پژوهش حاضر پسااثبات‌گرایی و راهبرد آن پیمایشی -توصیفی بود. جامعه تحقیق شامل معلمان دوره ابتدایی شهر سنندج که 1258 نفر بود. مشارکت‌کنندگان در این پژوهش، 300 نفر بودند که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و با نمونه‌گیری به روش خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. از پرسشنامه سوین و لومپه (2014) تحت عنوان «ویژگی‌های توسعة حرفه‌ای اثربخش» استفاده شد. جهت آزمون فرضیه‌ها با توجه به نوع توزیع داده‌ها از آمارهای مناسب استنباطی استفاده شد. برای آزمون روایی محتوایی پرسشنامه از تحلیل عاملی تأییدی و برای آزمون پایایی از آزمون آلفای کرانباخ استفاده شد که آلفای به‌دست آمده 967/0 بود که نشان از پایایی مناسب پرسشنامه بود.

یافته ها و نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که پرسشنامه «ویژگی‌های توسعة حرفه‌ای اثربخش» دارای روایی و پایایی مطلوب برای استفاده در بین معلمان ایرانی است. در بین مؤلفه‌های توسعة حرفه‌ای اثربخش از نظر معلمان با توجه به نتایج آزمون فریدمن رتبه اول این مؤلفه‌ها تمرکز بر دانش محتوایی معلمان و نحوه یادگیری مطالب توسط دانش آموزان و در رتبه آخر یادگیری فعال فراتر از کلاس درس قرار داشت. همچنین بین مؤلفه‌های توسعة حرفه‌ای اثربخش معلمان تفاوت معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Professional development of a step towards effective teaching (Case study: Elementary teachers in Sanandaj)

نویسندگان [English]

  • Naser SHirbagi 1
  • Shahab Nasiri Nia 2
1 Associate Professor of Educational Management, University of Kurdistan, Sanandaj-Iran
2 Master of Educational Management, University of Kurdistan, Sanandaj-Iran
چکیده [English]

Purpose: This study had multiple objectives such as testing the validity and reliability characteristics of the "Effective Professional Development" questionnaire, identifying differences between teachers 'opinions based on demographic variables and helping to improve teachers' professional development by identifying effective career development priorities.

Method: The approach of the present study was post-stability and its strategy was survey-descriptive. The research community included primary school teachers in Sanandaj who numbered 1,258. The participants in this study were 300 people who were selected using Karajsi and Morgan tables and by sampling using multi-stage clustering method. Sweeney and Lumpé's (2014) questionnaire was used under the heading "Characteristics of Effective Professional Development". Appropriate inferential statistics were used to test the hypotheses according to the type of data distribution. For the content validity test of the questionnaire, confirmatory factor analysis and for reliability test, Cranbach's alpha test was used. The obtained alpha was 0.967, which showed the appropriate reliability of the questionnaire.

Results and Conclusions: The results showed that the questionnaire "Effective professional development characteristics" has the desired validity and reliability for use among Iranian teachers. Among the components of effective teacher development in terms of teachers, according to Friedman's test results, the first rank of these components was the focus on teacher content knowledge and how students learn the content and the last rank was active learning beyond the classroom. There is also a significant difference between the components of effective teacher development.

Keywords: Professional development, teachers, effective professional development, effective teaching, quality improvement.


Purpose: This study had multiple objectives such as testing the validity and reliability characteristics of the "Effective Professional Development" questionnaire, identifying differences between teachers 'opinions based on demographic variables and helping to improve teachers' professional development by identifying effective career development priorities.

Method: The approach of the present study was post-stability and its strategy was survey-descriptive. The research community included primary school teachers in Sanandaj who numbered 1,258. The participants in this study were 300 people who were selected using Karajsi and Morgan tables and by sampling using multi-stage clustering method. Sweeney and Lumpé's (2014) questionnaire was used under the heading "Characteristics of Effective Professional Development". Appropriate inferential statistics were used to test the hypotheses according to the type of data distribution. For the content validity test of the questionnaire, confirmatory factor analysis and for reliability test, Cranbach's alpha test was used. The obtained alpha was 0.967, which showed the appropriate reliability of the questionnaire.

Results and Conclusions: The results showed that the questionnaire "Effective professional development characteristics" has the desired validity and reliability for use among Iranian teachers. Among the components of effective teacher development in terms of teachers, according to Friedman's test results, the first rank of these components was the focus on teacher content knowledge and how students learn the content and the last rank was active learning beyond the classroom. There is also a significant difference between the components of effective teacher development.

Keywords: Professional development, teachers, effective professional development, effective teaching, quality improvement.Purpose: This study had multiple objectives such as testing the validity and reliability characteristics of the "Effective Professional Development" questionnaire, identifying differences between teachers 'opinions based on demographic variables and helping to improve teachers' professional development by identifying effective career development priorities.

Method: The approach of the present study was post-stability and its strategy was survey-descriptive. The research community included primary school teachers in Sanandaj who numbered 1,258. The participants in this study were 300 people who were selected using Karajsi and Morgan tables and by sampling using multi-stage clustering method. Sweeney and Lumpé's (2014) questionnaire was used under the heading "Characteristics of Effective Professional Development". Appropriate inferential statistics were used to test the hypotheses according to the type of data distribution. For the content validity test of the questionnaire, confirmatory factor analysis and for reliability test, Cranbach's alpha test was used. The obtained alpha was 0.967, which showed the appropriate reliability of the questionnaire.

Results and Conclusions: The results showed that the questionnaire "Effective professional development characteristics" has the desired validity and reliability for use among Iranian teachers. Among the components of effective teacher development in terms of teachers, according to Friedman's test results, the first rank of these components was the focus on teacher content knowledge and how students learn the content and the last rank was active learning beyond the classroom. There is also a significant difference between the components of effective teacher development.

Keywords: Professional development, teachers, effective professional development, effective teaching, quality improvement.


Purpose: This study had multiple objectives such as testing the validity and reliability characteristics of the "Effective Professional Development" questionnaire, identifying differences between teachers 'opinions based on demographic variables and helping to improve teachers' professional development by identifying effective career development priorities.

Method: The approach of the present study was post-stability and its strategy was survey-descriptive. The research community included primary school teachers in Sanandaj who numbered 1,258. The participants in this study were 300 people who were selected using Karajsi and Morgan tables and by sampling using multi-stage clustering method. Sweeney and Lumpé's (2014) questionnaire was used under the heading "Characteristics of Effective Professional Development". Appropriate inferential statistics were used to test the hypotheses according to the type of data distribution. For the content validity test of the questionnaire, confirmatory factor analysis and for reliability test, Cranbach's alpha test was used. The obtained alpha was 0.967, which showed the appropriate reliability of the questionnaire.

Results and Conclusions: The results showed that the questionnaire "Effective professional development characteristics" has the desired validity and reliability for use among Iranian teachers. Among the components of effective teacher development in terms of teachers, according to Friedman's test results, the first rank of these components was the focus on teacher content knowledge and how students learn the content and the last rank was active learning beyond the classroom. There is also a significant difference between the components of effective teacher development.

Keywords: Professional development, teachers, effective professional development, effective teaching, quality improvement.

Keywords: Professional development, teachers, effective professional development, effective teaching, quality improvement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Professional Development
  • Teachers
  • Effective Professional Development
  • Effective Teaching
  • Quality Improvement
Anderson, L. W. (1995). International encyclopedia of teaching and teacher education. Elsevier Science Inc., 660 White Plains Road, Tarrytown, NY 10591-5153.
Aubi, F., P., H., & Askari, A. (2004). Prognosis of professional development of teachers through their perception of organizational climate in ordinary secondary schools and brilliant talents of Birjand. Faculty of Educational Sciences and Birjand University [In Persian].
Baker, R., Nakamura, N., Chandel, I., Howell, B., Lyalin, D., & Panin, V. M. (2018). Protein O-mannosyltransferases affect sensory axon wiring and dynamic chirality of body posture in the Drosophila embryo. Journal of Neuroscience38(7), 1850-1865.
Borko, H. (2004). Professional development and teacher learning: Mapping the terrain. Educational researcher33(8), 3-15.
Buczynski, S., & Hansen, C. B. (2010). Impact of professional development on teacher practice: Uncovering connections. Teaching and teacher education26(3), 599-607.
Cheng, Y. C. (1996). Relation between teachers' professionalism and job attitudes, educational outcomes, and organizational factors. The Journal of Educational Research89(3), 163-171.
Coldwell, M. (2017). Exploring the influence of professional development on teacher careers: A path model approach. Teaching and teacher education61, 189-198.
Coulter, M., & Woods, C. B. (2012). Primary teachers’ experience of a physical education professional development programme. Irish Educational Studies, 31(3), 329-343.
Desimone, L. M. (2009). Improving impact studies of teachers’ professional development: Toward better conceptualizations and measures. Educational researcher38(3), 181-199.
Early, D. M., Maxwell, K. L., Ponder, B. D., & Pan, Y. (2017). Improving teacher-child interactions: A randomized controlled trial of making the Most of Classroom Interactions and My Teaching Partner professional development models. Early Childhood Research Quarterly38, 57-70.
Ehman, L., Bonk, C. J., & Yamagata-Lynch, L. (2005). A model of teacher professional development to support technology integration. AACE Journal, 13(3), 251-270.
Fessler, R., & Christensen, J. (1992). The teacher career cycle. Needham Heights, MA: Allyn and Bacon
Fielder, A. (2010). Elementary school teachers’ attitudes toward professional development: A grounded theory study. Ed.D. 3417235, University of Phoenix, United States- Arizona.
Fundamental Reform Document of Education. (2011). Ministry of Education of the Islamic Republic of Iran and Supreme Council of Cultural Revolution.
Gaible, E., & Burns, M. (2005). Using Technology to Train Teachers: Appropriate Uses of ICT for Teacher Professional Development in Developing Countries. Online Submission.
Gallo-Fox, J., & Scantlebury, K. (2016). Coteaching as professional development for cooperating teachers. Teaching and Teacher Education, 60, 191-202.
Ganser, T. (2000). An ambitious vision of professional development for teachers. NASSP bulletin, 84(618), 6-12.
Garet, M. S., Porter, A. C., Desimone, L., Birman, B. F., & Yoon, K. S. (2001). What makes professional development effective? Results from a national sample of teachers. American educational research journal, 38(4), 915-945.
Goodwin, A. L., Smith, L., Souto-Manning, M., Cheruvu, R., Tan, M. Y., Reed, R.and Taveras, L. (2014). What should teacher educators know and be able to do? Perspectives from practicing teacher educators. Journal of Teacher Education, 65(4), 284-302.
Griffith, P. L., Kimmel, S. J., & Biscoe, B. (2010). Teacher professional development for at-risk preschoolers: Closing the achievement gap by closing the instruction gap. Action in Teacher Education, 31(4), 41-53.
Guskey, T. R. (1994). Professional development in education: in search of the optimal mix.
Guskey, T. R. (2002). Professional development and teacher change. Teachers and teaching, 8(3), 381-391.
Guskey, T. R. (2009). Closing the knowledge gap on effective professional development. Educational horizons, 87(4), 224-233.
Hawley, W. D., & Valli, L. (1999). The essentials of effective professional development: A new consensus. Teaching as the learning profession: Handbook of policy and practice127, 150.
Hejazi, S.Y., Pardakhtchi, M.R., & Shahpasand, M.R. (2009). Teachers' Professional Development Approaches, Tehran, Tehran University [In Persian].
Higher Education Council. (2012). Education Development Strategic Document.
Hirsh, S. (2001). We're Growing and Changing. Journal of Staff Development, 22(3), 10-13.
Houman, H. A. (2019). Structural equation modeling using Lisrel software (with modifications), Tehran.
Ingvarson, L., Meiers, M., & Beavis, A. (2005). Factors affecting the impact of professional development programs on teachers' knowledge, practice, student outcomes & efficacy. Professional development for teachers and school leaders, 1.
Jimoyiannis, A. (2010). Designing and implementing an integrated technological pedagogical science knowledge framework for science teacher’s professional development. Computers & Education, 55(3), 1259-1269.
Kennedy, A. (2005). Models of continuing professional development: A framework for analysis. Journal of in-service education, 31(2), 235-250.
Khakbaz, A.S., Fedayee, M.R., & Mospour, N. (2008). Effect of Study on Professional Development of Mathematical Teachers, Journal of Education, 94, [In Persian].
Krainer, K. (2000). Teacher Education as Research –A Trend in European Mathematics Teachers Education. University of Klagenfurt, 9(7).
Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and psychological measurement, 30(3), 607-610.
Kwakman, K. (2001). Work stress and work-based learning in secondary education: Testing the Karasek model. Human resource development international, 4(4), 487-501.
Loucks-Horsley, S., Stiles, K. E., Mundry, S., Love, N., & Hewson, P. W. (2009). Designing professional development for teachers of science and mathematics. Corwin press.
Madigan, J. C. (2016). Self-Development and the Art of Battle Command. Ph. D. thesis, Command and Control Research, London.
McCaughtry, N., Martin, J., Hodges Kulinna, P., & Cothran, D. (2006). What makes teacher professional development work? The influence of instructional resources on change in physical education. Journal of In-Service Education32(2), 221-235.
Meister, D.G. (2010). Experienced secondary teachers' perceptions of engagement and effectiveness: A guide for professional development. Qualitative Report, 15(4), 880-898.
Miller, M.A. (2009). A study of effective professional development for teacher engagement (Doctoral dissertation, Walden University).
Momanyi, V. N., Amata, R., & Atuncha, H. (2016). A Baseline Survey on Enhancing Sweet potato Production through Development and Promotion of Appropriate Weed Management and Spacing Technologies in Kenya. International Journal of Scientific and Research Publications, 6(1), 656-663.
Ninlawan, G. (2015). Factors which affect teachers’ professional development in teaching innovation and educational technology in the 21st century under the bureau of special education, office of the basic education commission. Procedia-social and behavioral sciences, 197(2), 1732-1735.
Nir, A. E., & Bogler, R. (2008). The antecedents of teacher satisfaction with professional development programs. Teaching and teacher education24(2), 377-386.
Opfer, V. D., &  Pedder, D. (2011). The lost promise of teacher professional development in England. European journal of teacher education, 34(1), 3-24.
Penuel, W. R., Fishman, B. J., Yamaguchi, R., & Gallagher, L. P. (2007). What makes professional development effective? Strategies that foster curriculum implementation. American educational research journal, 44(4), 921-958.
Richter, D., Kunter, M., Klusmann, U., Lüdtke, O., & Baumert, J. (2014). Professional development across the teaching career: Teachers’ uptake of formal and informal learning opportunities. In Teachers’ professional development (pp. 97-121). Brill Sense.
Scott, C., & Sutton, R. E. (2009). Emotions and change during professional development for teachers: A mixed methods study. Journal of Mixed Methods Research3(2), 151-171.
Sedova, K., Sedlacek, M., & Svaricek, R. (2016). Teacher professional development as a means of transforming student classroom talk. Teaching and Teacher Education57, 14-25.
Shirbagi, N. (2001). A Survey on the Self-Development Needs of School Principals in Urmia. M.Sc., Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Isfahan.
Shirbagi, N., Zebardast, M.A., & Amani, Sa’adat. (2016). Investigating the extent to which school principals' leadership well-being and its relationship to motivational factors and self-regulation skills. Management and Planning in Educational Systems. 9(17). 111-130.
Soine, K. M., & Lumpe, A. (2014). Measuring characteristics of teacher professional development. Teacher Development18(3), 303-333.
Starkey, L., Yates, A., Meyer, L. H., Hall, C., Taylor, M., Stevens, S., & Toia, R. (2009). Professional development design: Embedding educational reform in New Zealand. Teaching and teacher education, 25(1), 181-189.
Tan, L. S., & Ang, K. C. (2016). A school-based professional development programme for teachers of mathematical modelling in Singapore. Journal of Mathematics Teacher Education19(5), 399-432.
Ulvik, M., Helleve, I., & Smith, K. (2018). What and how student teachers learn during their practicum as a foundation for further professional development. Professional development in education44(5), 638-649.
Visser, T. C., Coenders, F. G., Terlouw, C., & Pieters, J. M. (2010). Essential characteristics for a professional development program for promoting the implementation of a multidisciplinary science module. Journal of science teacher education21(6), 623-642.
Walling, B., & Lewis, M. (2000). Development of professional identity among professional development school preservice teachers: Longitudinal and comparative analysis. Action in teacher Education22(sup2), 65-72.
Wang, S. K., Hsu, H. Y., Reeves, T. C., & Coster, D. C. (2014). Professional development to enhance teachers' practices in using information and communication technologies (ICTs) as cognitive tools: Lessons learned from a design-based research study. Computers & Education79, 101-115.
Wood, K., Jaidin, H., Jawawi, R., Perera, J. S. H. Q., Salleh, S., Shahrill, M., & Sithamparam, S. (2017). How and what teachers learn from collaborative professional development. International Journal for Lesson and Learning Studies.
Zhao, J. (2010). School knowledge management framework and strategies: The new perspective on teacher professional development. Computers in human behavior26(2), 168-175.
Zojaji, N., Khanifar, H., AghaHosseini, T., & Yazdani, H.R. (2017). Designing a framework for professional development of teacher educators in Farhangian University colleges of Isfahan. Journal of Research in Teaching. 5(4), 143-164.